پایان نامه مدیریت در مورد :
برنامه ریزی راهبردی

پایان نامه مدیریت در مورد : برنامه ریزی راهبردی

استفاده می کنند. لذا باید از طریق فرآیند برنامه ریزی بین نیازهای بازار گردشگری و محصولات طوری انطباق برقرار گردد که در عین پاسخگویی به تقاضای بازار هیچ گونه زیانی در حصول به اهداف اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی وارد نگردد.
گردشگری منافع اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی ایجاد می کند که می توان آن ها را با برنامه ریزی منسجم و دقیق بهینه نمود. بدون برنامه ریزی نه تنها ممکن است این منافع به طور کامل محقق نشود، بلکه امکان دارد مشکلات اقتصادی نیز پدیدار گردند.
گردشگری منافع و مسائل اجتماعی و فرهنگی گوناگونی ایجاد می کند. از برنامه ریزی می توان برای بهینه سازی منافع و جلوگیری از مشکلات و به ویژه برای تدوین سیاست های توسعه بهینه گردشگری به منظور جلوگیری از مشکلات اجتماعی و استفاده از گردشگری به عنوان ابزاری برای دست یابی به اهداف فرهنگی استفاده نمود.
اصولا توسعه جاذبه ها، تسهیلات و زیرساخت های گردشگری و روندهای گردشگران دارای اثرات مثبت و منفی بر محیط فیزیکی خواهد بود. برنامه ریزی دقیق به منظور تعیین نوع و سطح بهینه ای از گردشگری که موجب تخریب محیط زیست شده و به عنوان ابزاری برای حصول به اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد، مورد نیاز می باشد.
امروزه توسعه کلیه انواع گردشگری به ویژه گردشگری پایدار قابل توجیه می باشد، اما برنامه ریزی نوع مناسب گردشگری می تواند موجب اطمینان یافتن از این موضوع شود که منابع طبیعی و فرهنگی گردشگری به درستی حفظ شده و در فرآیند توسعه نابود و تخریب نمی شوند.
همانند هر یک از اقدامات توسعه جدید، اشکال توسعه گردشگری نیز بر اثر عواملی هم چون تغییر روندهای بازار و سایر شرایط در طول زمان تغییر می یابد. از برنامه ریزی می توان برای ارتقاء و تجدید حیات شیوه های گردشگری فعلی یا نواحی گردشگری که به گونه ای نامناسب توسعه یافته اند، استفاده نمود. همچنین از طریق فرآیند برنامه ریزی می توان نواحی جدید گردشگری را به طور انعطاف پذیری طراحی نمود.
توسعه گردشگری به منابع انسانی ماهر و شایسته ای نیاز دارد که دوره های آموزشی و کارورزی مناسبی را طی کرده باشند. برآوردن نیازهای نیروی انسانی به طرح ریزی و برنامه ریزی دقیق و در برخی موارد به تسهیلات آموزشی ویژه ای نیاز دارد.
به منظور توسعه کنترل شده گردشگری به ساختارهای سازمانی، استراتژی های بازاریابی و برنامه های ترویج، قوانین و مقررات و شاخص های مالی نیاز است که از طریق فرآیند برنامه ریزی جامع و منسجم با برنامه های توسعه و سیاست های گردشگری مرتبط شده باشند.
برنامه ریزی مبنایی برای مرحله بندی توسعه و برنامه ریزی پروژه فرآهم می کند که برای بخش های عمومی و خصوصی در برنامه ریزی سرمایه گذاری هایشان مفید می باشد ( اینسکیپ، 1992: 16-17).
3-3-2 رویکردهای برنامه ریزی گردشگری
یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی گردشگری شناخت رویکرد ها می باشد. در این قسمت به توضیح مهم ترین این رویکردها چرداخته می شود.
1-3-3-2 رویکرد سیستمی
یک مفهوم اساسی در برنامه ریزی گردشگری آن است که گردشگری را باید به صورت سیستمی مرکب از عوامل عرضه و تقاضا در نظر گرفت که به یکدیگر مرتبط می باشند. عوامل تقاضا شامل بازارهای داخلی و بین المللی گردشگری و ساکنین محلی است که از جاذبه ها، تسهیلات و خدمات گردشگری استفاده می نمایند. عوامل عرضه گردشگری نیز شامل جاذبه ها و فعالیت ها اعم از جاذبه های فرهنگی و طبیعی و جاذبه های خاص، واحدهای اقامتی و سایر تسهیلات و خدمات گردشگری نظیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، رستوران ها، مراکز خرید، مراکز اطلاع رسانی، خدمات بانکی و ارزی، خدمات بهداشتی و خدمات سیستمی، حمل ونقل و سایر زیرساخت ها مانند تامین آب و برق، سیستم دفع زباله و فاضلاب و ارتباطات راه دور و عناصر سازمانی مشتمل بر ساختارهای سازمانی موسسات بخش گردشگری، برنامه ها و مؤسسات آموزشی، قوانین و مقررات مرتبط با گردشگری، سیاست های سرمایه گذاری و راهبردها و برنامه های بازاریابی می شود.
در برنامه ریزی گردشگری، درست مانند یک سیستم، توسعه عوامل از جمله عوامل عرضه و تقاضا و عناصر فیزیکی و سازمانی باید به صورت منسجم در نظر گرفته شود. اگر سیستمی به صورت منسجم ضمن توسعه هماهنگ کلیه اجزاء برنامه ریزی شود، آن گاه بسیار اثر بخش تر عمل خواهد کرد و منافع مطلوب حاصل خواهد شد (سازمان جهانی گردشگری، 1379: 20).
2-3-3-2 رویکرد توسعه پایدار
روش توسعه پایدار مستلزم این است که منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع جهانگردی برای استفاده دائم در آینده حفظ گردند و در عین حال منافعی را برای جامعه امروز داشته باشد (سازمان جهانی گردشگری، 1384: 17).
یک روش اساسی برای دست یابی به توسعه پایدار برنامه ریزی زیست محیطی است. این شیوه مستلزم آن است که کلیه عناصر محیط زیست با دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل واقع شده و در تعیین مناسب ترین نوع و محل توسعه فعالیت های توریستی مد نظر قرار گیرند.
مفهوم کیفیت گردشگری نیز به توسعه پایدار مرتبط است. این شیوه به طور فزاینده ای به دو دلیل مورد پذیرش واقع می شود ( این شیوه از بعد بازاریابی به توفیق گردشگری می انجامد و منافعی را برای ساکنین بومی و محیط زیست فرآهم می آورد). سطح بالای کیفیت گردشگری، ضرورتا به معنای گردشگری پر هزینه نیست. بلکه به آن قسم از جاذبه ها، تسهیلات و خدمات توریستی اشاره دارد که در قبال پول هزینه شده به منافع ارزشمندی بیانجامد،
از منابع گردشگری حمایت کند و موجب جلب آن دسته از گردشگرانی شود که نسبت به محیط زیست و جامعه بومی احترام قائل هستند (سازمان جهانی گردشگری، 1379: 24-23).
3-3-3-2 رویکرد برنامه ریزی جامع
برنامه ریزی جامع بلند مدت متضمن تعیین اهداف و مقاصد و الگوهای ترجیحی آینده است. سیاست های برنامه ریزی توسعه گردشگری باید برای دوره های نسبتا بلند مدت ( معمولا بین 10 تا 15 ساله) و بر مبنای قابلیت های پیش بینی رویداد های آتی در منطقه و کشور تهیه گردد. این دوره های زمانی ممکن است طولانی به نظر رسند اما اجرای سیاست های اساسی و طرح های ساختاری معمولا به زمانی این چنین نیازمند است. حتی توسعه و گسترش طرح های خاص نظیر گردشگاه های عمده و پارک های ملی برای مقاصد توریستی می توان مستلزم صرف زمانی طولانی باشد ( سازمان جهانی گردشگری، 1379: 24).
4-3-3-2 رویکرد راهبردی
یک رویکرد به برنامه ریزی جهانگردی که در سال های اخیر توجه خبرگان برنامه ریزی جهانگردی را جلب کرده برنامه ریزی راهبردی است. در حالیکه نتایج کار یک برنامه راهبردی و یک برنامه فراگیر بلند مدت ممکن است بسیار مشابه باشد، اما برنامه راهبردی به جهت انطباق با شرایط بحرانی کمی متفاوت است. برنامه ریزی راهبردی نوعا بیشتر جنبه عملیاتی دارد و رویدادهای خلاف انتظار را مورد نظر قرار می دهد ( ضرغام، 1374: 31).
رویکرد راهبردی به رویکردی در برنامه ریزی و مدیریت اشاره می نماید که در پی تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت بوده و عملیات روزمره مدیریت را به سمت این اهداف سوق داده و از پیروی از اهداف موقت و کوتاه مدت باز می دارد. هر چند که منشا پیدایش این رویکرد به بخش خصوصی و به دهه 1960 باز می گردد، اما امروزه بخش عمومی نیز به طور فزاینده ای از آن استفاده می نماید (ویل، 2003: 88).
امروزه طرح های استراتژیک در حوزه فراغت وگردشگری رو به افزایش است. در حالی که برنامه ریزی استراتژیک از لحاظ شکل و محتوا تغییر می یابد اما یک فعالیت اجتناب ناپذیر برای سازمان های گردشگری بخش عمومی محسوب می شود و پیش بینی می شود این روند هم چنان ادامه یابد ( همان، 89).
توسعه مقاصد گردشگری باید همانند هر صنعت خدماتی و خرده فروشی از یک طرح یا استراتژی پیروی نماید. استراتژی توسعه گردشگری با بررسی عرضه و تقاضای محلی این امکان را به وجود می آورد که بتوان برای بهبود محصولات موجود و کشف فرصت های نفوذ در بازارهای جدید و تعیین اولویت های بلند مدت برای صنعت محلی برنامه ریزی نمود. استراتژی گردشگری یک چارچوب برنامه ریزی می باشد که راهنمایی برای همه فعالیت های توسعه به حساب می آید. برنامه ریزی راهبردی نقاط قوت و نقاط ضعف محصول محلی را شناسایی نموده، یک سری اهداف غایی و اجرایی را با توجه به این مسائل طرح کرده و سپس یک طرح عملیاتی را برای دستیابی به این اهداف برنامه ریزی می نماید. علاوه بر این موارد از آن جا که توسعه گردشگری یک فرایند پویا و رو به جلو می باشد، ارزیابی و بازبینی اقدامات مورد نظر را نیز انجام می دهد تا شاخصی برای موفقیت طرح در آینده ایجاد گردد (گادفری، 2002: 9).
اگر برنامه ریزی راهبردی در چارچوب سیاست و برنامه ریزی منسجم بلند مدت به کار برده شود می تواند شیوه بسیار مناسبی برای برنامه ریزی گردشگری باشد ( سازمان جهانی گردشگری، 1379: 26).
5-3-3-2 رویکرد جامعه محور
از آن جا که گردشگری برای منفعت مردم انجام می گیرد باید آن را در فرایند برنامه ریزی مشارکت داد. یکی از روش های مشارکت مردم تشکیل کمیته راهبردی می باشد. این کمیته راهبردهایی را به تیم برنامه ریزی ارائه می دهد و گزارشات، سیاست ها و برنامه های پیش نهادی آن ها را بررسی می کند. این کمیته عموما متشکل از سازمان های دولتی مرتبط با گردشگری، بخش خصوصی و سازمان های محلی، مذهبی و سایر سازمان های مرتبط می باشند. شیوه مرسوم دیگر برگزاری همایش پس از تکمیل برنامه می باشد. این گردهمایی موجب افزایش آگاهی عموم مردم درباره اهمیت توسعه کنترل شده گردشگری و سیاست ها می شود ( سازمان جهانی گردشگری، 1379: 27).
4-2 برنامه ریزی راهبردی
1-4-2 تعاریف
در این بخش تعاریفی از اجزا اصلی برنامه ریزی راهبردی ارائه می شود.
1-1-4-2 راهبرد
راهبرد ابزار دست یابی به هدف ها ( اثر بخشی ) با حداکثر کارایی ( افزایش مستمر بهره وری) می باشد (ابراهیمی، جزوه کلاسی).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تدابیر، طرح و نقشه هایی جهت تهیه و تخصیص و بکارگیری بهینه منابع درونی برای استفاده از فرصت های محیطی و پرهیز از تهدیدات یا تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف درونی جهت پاسخگویی به انتظارات ذی نفعان سازمان (ابراهیمی، جزوه کلاسی)
2-1-4-2 مدیریت راهبردی
مدیریت راهبردی هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد. مدیریت استراتژیک یا راهبردی از سه بخش تشکیل شده است:
تدوین استراتژی
اجرای استراتژی
نظارت و کنترل (دیوید، 1382: 24)
3-1-4-2 برنامه ریزی راهبردی
برنامه ریزی راهبردی شیوه ای نظام یافته، به منظور تصمیم گیری و اجرای فعالیت ها در خصوص شکل دهی رهنمود، کارکرد و علل یک سیستم است. سیستم می تواند شهر یا منطقه یا ایالت و یا وظیفه ای چون حمل و نقل یا آموزش و نظایر آن باشد (مرادی سمیعی، 1381: 8). بنابراین برنامه ریزی می بایست:
1- سکونت گاه ها و جوامع را در دوره های طولانی هدایت کند؛
2- بر پایه ی ارزیابی واقع گرا از منابع محیط باشد؛
3- مبتنی بر مشارکت گروه ها، شرکا و ذی نفعان در سکونت گاه ها باشد (مک کلارن، 1996: 1).
منظور از تدوین راهبرد، تعیین متغیرهای استراتژیک و سپس مدل سازی موضوع مورد نظر در قالب یک ماتریس یا مدل تصمیم گیری است که منجر به اتخاذ تصمیم و یا راهبرد مبتنی بر تعیین ماهیت استراتژی های اصلی می گردد. توسط این اقدام می توان چگونگی محقق سازی اهداف و تعامل سازمان با محیط را با انتخاب مناسب ترین استراتژی اصلی تعیین نمود (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین، 1382).
هیچ گاه تمامی گزینه های استراتژیک مورد توجه استراتژیست های سازمان قرار نخواهد گرفت چرا که از میان بی نهایت راه های عملی قابل اجرا، باید مجموعه ای از استراتژی های مناسب و قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند (دیوید، 1379).
2-4-2 پارادایم ها و مکاتب مدیریت راهبردی
مینتزبرگ مکاتب مدیریت استراتژیک را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده است که دسته اول را مکتب تجویزی و دسته دوم را مکتب توصیفی می نامند. مکتب اول معتقد به طراحی رسمی و چیش تدبیری و تدابیر تحلیلی برای اهداف بلند مدت بوده و دسته دوم متکی بر اقدام به موقع و منطبق با شرایط جاری و تا حدودی اعمال تدابیر غیر رسمی است.
1-2-4-2 مکتب پیش تدبیری (تجویزی)
مشخصات این مکتب توسط ناصر میرسپاسی به صورت زیر بیان شده است:
شکل گیری استراتژی باید فرآیندی آگاهانه و کنترل شده باشد،
مدل شکل گیری استراتژی باید ساده و غیر رسمی باشد،
استراتژی هر مقصد باید منحصر به فرد و ویژه باشد،
استراتژی به طور کامل از فرآیند طراحی تدابیر شکل بگیرد،
استراتژی باید کاملا مشخص بوده و در صورت امکان به نحوی وارد جزئیات شود که سادگی آن ها حفظ گردد،
در صورتی که استراتژی با شرایط فوق طراحی شود اجرای آن امکان پذیر خواهد بود و

 
 
ویژگی عمده مکتب تجویزی این است که طرح ریزی، اجرا و ارزیابی در فرایندی تکمیلی ولی جدا از هم صورت می گیرد (اول طرح ریزی، بعد اجرا و نهایتا ارزیابی).
2-2-4-2 مکتب تجربی انطباقی (توصیفی)
مینتزبرگ دسته (توصیفی) را در پنج مکتب به صورت زیر خلاصه کرده است: (مقالات هنری مینتزبرگ و ایگورآنسوف در مجله مدیریت استراتژیک)
مکتب کارآفرینی، نوآوری و ابتکار عمل که شکل گیری استراتژیک را یک فرآیند نگرشی می داند.
مکتب ادراکی که شکل گیری استراتژیک را یک فرآیند فکری و ذهنی می شناسد.
مکتب محیط گرا که اعمال استراتژیک را یک فرآیند انفعالی می شناسد.
مکتب یادگیری که استراتژی را یک فرآیند تجربی انطباقی معرفی می کند و یکی از صاحب نظران سرشناس پشتیبانی کننده این مکتب خود مینتزبرگ است.
مکتب ترکیبی که به تعبیر مینتزبرگ ضمن غیر مهم تلقی کردن مراحل و ترتیب توالی در تصمیم گیری و اجزاء، سعی بر آن دارد تا یافته های مکاتب دیگر را هم به نحوی کاربردی در کنار هم قرار دهد.
مشخصات مکتب تجربی انطباقی (توصیفی):
در مدیریت استراتژیک تاکید بر تفکر و اقدام به موقع است ( نه داشتن یک برنامه آماده حجیم استراتژیک) (عباس منوریان)
مدیریت استراتژیک یک فرآیند تصمیم گیری متکی بر آزمایش و تجربه است ( در شرایط غیر قابل پیش بینی امکان انتخاب استراتژی دقیق و مشخص بلند مدت وجود ندارد). (ناصر میرسپاسی).
تفکر و اقدام استراتژیک (در مقایسه با اقدام یا تفکر تاکتیکی و عملیاتی) به فعل و انفعالات و موفقیت کلی یک مجموعه توجه دارند نه یک بخش از یک مجموعه (همان)
مدیریت استراتژیک یک اقدام و یا اعمال یک راه حل اقتضائی و انطباقی کلان است (همان).
همانگونه که از مشخصه های فوق بر می آید مکتب تجربی انطباقی بیشتر به تفکر و اقدام استراتژیک توجه دارد تا برنامه ریزی استراتژیک. این تفکر، در شرایط غیر قابل پیش بینی طرح ریزی بلند مدت را امکان پذیر نمی داند. به نظر این مکتب، اقدامات استراتژیک مبتنی بر آزمایش است و صاحبان مکتب پیش تدبیری تلاش کردند قابلیت انعطافی خاصی را در مدل های اولیه خود به وجود آورند. لازم به ذکر است که تجویز مکتب پیش تدبیری به این معنی نیست که نقاط ضعف این مکتب پذیرفته نشده، بلکه امتیاز هر مکتب نسبت به دیگری در مقایسه معایب و محاسن آن ها مشخص می شود. با نگرش به این ضرورت که مقاصد گردشگری در کشورهای در حال توسعه باید فعالانه در جست و جوی راه های توسعه و تحقق اهداف بلندمدت باشند به کارگیری مکتب تجربی انطباقی ممکن است رفتار انفعالی به وجود آورد. در حالی که این مقاصد نیاز به پذیرش ریسک های بزرگ در شرایط عدم اطمینان به سوی اهداف در جهت توسعه خود دارند، به همین جهت باید باورهای خواستن توانستن است را جایگزین چو فردا شود فکر فردا کنیم، ساخت.
3-2-4-2 مکتب تلفیقی
الف) در چارچوب نگرش این مکتب، ضمن تاکید بر لزوم همخوانی تفاوت قوت و ضعف سازمان، فرصت ها و تهدیدات محیط (SWOT)، تغییر دادن عوامل محیطی و تاثیرپذیری از عوامل غیر فعال و غیر موثر را نیز بعضا لازم می شمارد.
ب) در مکتب پیش نهادی، ضمن اینکه دیدگاه و ارزش های مدیران عالی و استراتژیست های سازمان، فرهنگ ساز و تعیین کننده به حساب می آیند، دخالت مستقیم و غیر مستقیم افراد مسئول هم در نقش نوآوران و خلاقان اندیشه های تغییردهنده و تغییرگیرنده غیر قابل اجتناب است.
ج) در این تفکر طبعا تحلیل های کلان همراه با تحلیل های خرد باهم ملاک تصمیم گیری ها قرار می گیرند.

د) رسالت و آرمان های تجویزی با واقع گرایی بیشتری تبیین و اجرا می شوند و در نهایت اینکه این تلفیق یک برخورد سیستمی – اقتضایی دور اندیشانه را توصیه می کند.
سازمان باید الگوی خاص و متاثر از آرمان ها، ایدئولوژی ها و واقعیت های محیطی خود را انتخاب کند ولی به علت اینکه شکاف

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *