سبز اندیشان امروز

پایان نامه روانشناسی : فناوری اطلاعات

برنامه‌ی درسی و سند تحول بنیادین رو به رشد است.
تشابهات و تفاوت های رویکردهای حاکم بر آموزش‌های فنی و حرفه ای
الف ) تشابهات
در همهی کشورها، تمهیدات ویژهای در ارتباط با فرایند آموزشهای فنی و حرفهای نسبت به آموزش‌های نظری اندیشیده شده است و به گونهای خاص سعی در بهبود این آموزشها دارند .
در همهی کشورها سعی میکنند توازن میان آموزشهای نظری و عملی فنی و حرفهای رعایت شود و نوع رویکردهای مختلف آموزشهای فنی و حرفهای هم متأثر از سبک عملی- نظری فنی و حرفهای میباشد .
ب ) تفاوتها
کشورهای آلمان، انگلستان و آمریکا به منظور دستیابی به کارگران ماهر و مهندسان متخصص، از رویکرد آموزش مبتنی بر کار متأثر هستند. رویکرد آموزش مبتنی بر کار انگلستان و آمریکا، در ژاپن مشاهده می‌شود .
رویکرد مبتنی بر حرفهگرایی در آمریکا دیده می‌شود که تمرکز زیادی روی استفاده از فناوری در مدرسه و برنامه‌های کاربردی و طیف گسترده ای از حل مسأله در برنامه‌های آموزش فنی و حرفهای دارد .
در همهی کشورها، رویکرد مبتنی بر محل کار و شایستگی، ارتباط این فرایند را با شرکتهای بزرگ و کارخانجات و بازار کار محکم میکند.
در مجموع در حال حاضر در ایران رویکردهای برنامه‌ی درسی رشته‌ای و مبتنی بر شایستگی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایران براساس برنامه‌ی درسی و سند تحول بنیادین رو به رشد است.
کشور ژاپن از نوآوریهای روشهای تدریس به منظور بهسازی و اصلاح آموزش فنی و حرفهای استفاده کرده و رویکرد از پیش تعیین شده و جهت دار «آموزش مبتنی بر شایستگی» را اتخاذ کرده است، درحالی که آلمان نوآوریهای محتوای برنامه‌های درسی را مورد توجه قرار داده و به طور کلی رویکرد آمریکا و انگلستان نسبت به ژاپن از انعطاف بیشتری برخوردار است. پس میتوان نتیجه گرفت عامل اصلی در موفقیت این آموزشها صرفاً کاربست روش های نوین و اثبات شده نمیباشد بلکه توجه به فرهنگ و شرایط نیروی کار و هماهنگ سازی آنها، از مؤلفههای بسیار تعیین کننده است.
رویکردهای آموزش مبتنی بر شایستگی و مبتنی بر محل کار که در 4 کشور مورد مطالعه وجود داشت، توجه زیادی به کیفیت محصول یا خروجی نظام آموزشی دارد. این روشها، موجب تدوین استانداردهای شایستگی در بسیاری از کشورها شده است(خلاقی ، 1389). هر مدرس، در این رویکرد موظف است تا به اندازهی کافی تجارب یادگیری متنوعی را فراهم کند تا فراگیران از فرصتهای ایجاد شده برای تسلط یافتن به حداقل مجموعهی شایستگی ها استفاده کند.
روشهای آموزش فنی و حرفه ای دوره متوسطه
جدول 2 – روشهای آموزش فنی و حرفهای دورهی متوسطه
کشور
روش های آموزش
انگلستان
روشهای آموزش مبتنی بر شایستگی در انگلستان مطرح است، گروهبندی در گروههای ناهمگن، استفاده از فناوری جدید هم دیده میشود (بارسزی گوستار، 2008 ، ص 40 ). در انگلستان تأکید زیادی بر آموزش کار از طریق کار می شود.(رفرنت کینگدوم ، 2009 ، ص 3 ) .
وانوکتو (2001 ) و مکنوی و زلیکو ، فیلم های تعاملی، مهارت‌های مدیریتی، شبیه سازی و تجارب واقعی را از جمله روشهای آموزشی در هنرستان‌های فنی و حرفهای ذکر کرده اند (شوکن سند ، 2010 ،ص 7 ).
آمریکا
روش حل مسأله و استفاده از کارورزی در برنامهی درسی مدارس متوسطه و روش مبتنی بر شایستگی منجر به تبدیل شدن به روشهای آموزشی دانش محور و یادگیری فرایند محور و قابل انعطاف میشود. (رنتا و سلینک ،2004، ص 15 ) .
آلمان
روش تدریس مورد استفاده در هنرستانهای فنی وحرفهای موسوم به سیستم دوگانه است. زیرا ترکیبی از کلاس درس با مطالعهی تیمهای کارآموزی مربوط است. استفادهی هنرآموزان فنی و حرفهای از روشهای آموزشی اکتشافی، روش مباحثه، روش گروهی و روش پروژه برخاسته از این سیستم است (سایت فرهنگ آلمانی ، 2010، ص 3). روش پروژه، برای ترویج یادگیریهای خلاق استفاده میشود. روشهای گروهی و استفاده از ابتکار عمل شخصی نیز به منظور توسعه راه حلهای گوناگون آموزش‌های فنی و حرفهای است. ( رودلف تی پلیت ، لودوری ماکسیمیلیام ، 2003، ص 22 ) .

ژاپن
ژاپن نیز آموزش مبتنی بر شایستگی و گسترش وظایف مثل تعامل مستقیم، طراحی با رویکرد مشارکتی و کلگرایانه در تدریس، تولید و تهیهی پروژههای پژوهشی را مد نظر قرار داده و برمبنای آن عمل می کند.(یاسی شانت ، 2000 ، ص 3 ) .
ایران
در ایران از شیوه‌های فعال و نوین تدریس استفاده می‌شود ولی براساس برخی پژوهشهای انجام شده در ایران از جمله مهاجرانی ( 1386 )، ایاسه ( 1387) مشخص شد که هنوز در تعدادی از هنرستان‌ها برای تدریس دروس نظری، از روشهای پرسش و پاسخ و سخنرانی و توضیحی نیز استفاده می‌شود.
تشابهات وتفاوتهای روشهای آموزشی در هنرستان‌های فنی و حرفه ای
الف)تشابهات
درژاپن، انگلستان وآمریکا از روش آموزشی مبتنی بر شایستگی استفاده می‌شود که منجر به کاربرد روشهای فعال، خلاقانه، گروهی و مشارکتی در تدریس میگردد.
درآلمان از روش پروژه و در انگلستان از روشهای گروهی استفاده میگردد.
شباهتی میان روشهای آموزشی ایران وآمریکا از لحاظ استفاده از کارورزی در برنامه‌‌ی درسی مدرسه وجود دارد .
ب ) تفاوت ها
در کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و آلمان از روشهای مبتنی بر شایستگی و روشهای گروهی و فعال در تدریس استفاده میشود که در ایران هنوز از این روشها به صورت فراگیر استفاده نمی‌شود. البته روند استفاده از این روشهای آموزشی رو به گسترش است.
روشهای آموزش مبتنی بر شایستگی در انگلستان و ژاپن بیشتر مطرح است و در آمریکا رویکردهای کاربردی و حل مسأله بیشتر مورد توجه است.
تجهیزات و رسانه های آموزشی مورد استفاده در فرایند یاددهی – یادگیری
جدول 3 – تجهیزات و رسانه های آموزشی مورد استفاده
کشور
تجهیزات و رسانه های آموزشی
انگلستان
استفاده از ابزار مختلف مثل فناوری اطلاعات، ادغام و تعمیم تجهیزات به روز و هماهنگ با مباحث تئوری در انگلستان مد نظر است. روشهای آموزشی سازگار با فناوری جدید است . کامپیوترها نقش اساسی در آموزش معلمان فنی و حرفهای ایفاء می کنند ( کمسیون اروپا ، 2009 و دیوید آرمسترونگ ، 2009). محققانی چون وانوکتو و مکنوی زیلکو به اهمیت فناوری در آموزش اشاره کردهاند. فیلمهای تعاملی، مهارت‌های مدیریتی، شبیهسازی و تجارب واقعی از جمله رسانههای مهم آموزش است. به موازات این موضوع، تجهیزات مدارس بهروز هستند؛ مثلاً مدرسهی اشفیلد انگلستان، با ابتکار عمل خود در کارآفرینی توانسته است، آنچه که بریتانیا در سال 1994 برابری واقعی بین آموزش‌های دانشگاهی و حرفهای مطرح کرده است، به دست آورد .
آمریکا
استفاده از فناوری اطلاعات و مهارت حلمسأله و تولید کار با کیفیت در آموزشهای فنی و حرفهای دوره‌ی متوسطه آمریکا مد نظر می باشد.(جوونا لمتیس ، 2002 ، ص 23). شرکتها در آمریکا به دلیل به روز بودن و منابع گسترده مالی میتوانند از لحاظ دانش و مهارت به آموزش و پرورش کمک نمایند. دانا لیپمن (2005 ) طی پژوهشی نشان داده است که برنامهی آموزشی و طراحی تجهیزات در آمریکا به هم مرتبط هستند. در آمریکا از سه نوع فضا استفاده می شود:
1) تخصصی: آزمایشگاه، کارگاه، محیط کار واقعی و شرکت ها
2) عمومی: سخنرانی، سمینار
3) غیر رسمی: فضای باز، دالانها، راهروها، کتابخانهها مثلاً مدرسهی فنی آلفا گریشمارگن در ایالات متحده، شبیه یک محیط کسب و کار است نه یک مدرسه (سباستین، کیو، آیستر بلیس، 2008، ص 6) فناوری ها در آمریکا به دو دسته تقسیم میشوند: 1-دیجیتالی، اینترنت، ارتباطات 2- مکانیکی، تجهیزات کشاورزی، ابزار تعمیر خودرو. برای مثالدر مدرسه بروبکر،مونت کمری، مگنت ، آلناما تکنولوژی ، با فناوری مکانیکی و دیجیتال تجهیز شدهاند.
آلمان
آزمایشهای واقعی، کارگروهی، آزمایشات دارای مدل و آزمایشهای استدلالی از جمله رسانهها و ابزارهای آموزشی فنی و حرفه‌ای در آلمان است. سیستم کارآموزی در آلمان با همکاری بین سه نوع سازمان برگزار می شود: سازمان‌های تجار، دولتی و واحد های تجاری. در نتیجه کارفرمایان و مربیان میدانند چگونه باید تدریس کنند. در آلمان فضای آموزش‌های فنی و حرفهای آمیخته با فضاهای شرکتها و محیطهای واقعی کاری میباشد. دیوسی شادیت، والز مولر، 2000، ص 25) .
ژاپن
ژاپن پس از راهاندازی ماهوارهی اپنتومیک، سعی در بهبود علم و فناوری آموزش کرد. یکی از این برنامه‌ها، ارائهی تکنولوژی و فناوریهای آموزشی در آموزش‌های فنی و حرفهای به صورت عجین شده است. در سال 1997 تمام مدارس ژاپن به رایانه مجهز گردید. در ژاپن ارتباط قوی بین مؤسسات، هنرستان‌ها و دانشگاهها وجود دارد که پیامد مهمی در ایجاد شغل دارد(یاسی شانت ، 2000، ص 2 ) .
ایران
در ایران طرح هوشمندسازی هنرستان‌ها در حال انجام است و در کنار استفاده از فناوری‌های هوشمند و الکترونیک، تلاش می‌شود هرساله، ابزار و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی به روز شده و تجهیزات مستهلک از رده خارج شوند. مع الوصف هنوز لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه‌ی تامین تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی به عمل آید.
همچنین در ایران در برخی از رشتههای شاخهی کاردانش، از امکانات و تجهیزات دستگاهها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی استفاده میشود.
شباهتها و تفاوتها ی موجود در نوع تجهیزات و رسانههای آموزشی مورد استفاده در فرایند یاددهی- یادگیری
الف ) تشابهات

– در همهی کشورها به جز ایران و آلمان از فناوری اطلاعات به میزان زیاد استفاده میشود .
– در همهی کشورها، بین دانشگاهها و واحدهای تجاری و هنرستان‌ها، ارتباط خوبی در زمینهی آموزش‌های فنی و حرفهای وجود دارد.
ب ) تفاوتها

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کشور آلمان به دلیل اینکه سیستم دوگانه(دوال) درآموزشهای فنی و حرفهای اجرا میشود و روش تدریس ترکیبی از کلاس درس و کارآموزی است، از فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزانی که در کشور انگلستان، ژاپن و مخصوصاً امریکا استفاده میشود، استفاده نمیشود .
در کشور آمریکا مدارس از نظر فناوری به دو دستهی دیجیتالی و مکانیکی تقسیمبندی شدهاند و ابزار کارگاهی در اختیار معلم قرار میگیرد و مانند آلمان متکی بر کارآموزی خارج از محیط مدرسه نیست و بیشتر مدارس تجهیز میشوند.
در کشور انگلستان، آموزش‌های فنی و حرفهای در مدارس، بیشتر به سمت خوداشتغالی و کارآفرینی و استفاده از تجهیزات دانشگاهی و کارخانهای هدایت میشود.
شاخص‌های بین المللی تطبیق و مقایسه در آموزش های فنی و حرفه ای
بررسی 12 شاخص
پس از مطالعه و بررسی اسناد بین‌المللی شاخص‌هایی که دارای توجه بیشتر و فراوانی بالاتری بوده اند استخراج و انتخاب شده است. این شاخصها عبارتاند از :
نرخ ثبت نام دانش‌آموزان فنی وحرفه‌ای دردورهی راهنمایی ومتوسطه، مدت زمان آموزش در دورههای مختلف تحصیلی، نسبت تعداد هنرجو به هنرآموز، سرانهی تولید ناخالص داخلی، نوع ساختارآموزش نظام رسمی،ترکیب محیط‌‌های‌‌ یادگیری، مدت زمان آموزش قبل از اشتغال، دسترسی به تحصیلات تکمیلی، روش نیازسنجی آموزشی، درصد زمان آموزش عملی به کل آموزش، نحوهی تأثیرگذاری بازارکار برآموزش، تضمین کیفیت، حقوق سالانه معلمان، روند کاربست چارچوب صلاحیت های حرفه‌ای ملی، شایستگی‌های غیرفنی.
گردآوری داده ها بر اساس این شاخصها در چارچوب استانداردهای بین‌المللی طبقهبندی آموزش خواهد بود. در استاندارد بین‌المللی طبقهبندی آموزش(ISCED97)، آموزش به سه نوع آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش پیش فنی و حرفه‌ای و آموزشی نظری و عمومی دسته بندی می‌شوند. اطلاعات موجود نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشورها در بخش آموزش رسمی بر اساس این طبقهبندی خواهد بود. البته یونسکو در سال 2011 ویرایش دیگری از این طبقهبندی را ارائه داده است که پیش بینی می‌شود از سال 2013 به بعد از این استاندارد برای تبادل اطلاعات نظام آموزش استفاده گردد. در این ویرایش آموزش به دو نوع آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش نظری و عمومی دسته بندی شده است. همچنین تعداد سطوح آموزشی از 6 به 8 سطح افزایش یافته و سطح 3 آنها مربوط به آموزش دورهی متوسطه و کد 3C یا 3B در نگارش97 مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای دورهی متوسطه می‌باشد. در شکل 1 مقایسهی بین این دو نظام ارائه گردیده است.
شکل1- مقایسهی نظام بین‌المللی طبقه بندی آموزش
شاخص نرخ ثبت نام دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در دوره راهنمایی و متوسطه قارهها
بر اساس کدگذاری نظام طبقهبندی آموزش بین‌المللیISCED2 و ISCED3 درصد ثبتنام دانش‌آموزان دوره راهنمایی و ابتدایی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کل دانش‌آموزان دوره در بین قارههای مختلف جهان در شکل 2 نشان داده شده است. قارهی اروپا با 48 درصد بهطور میانگین بیشترین نرخ ثبت نام در آموزش فنی و حرفه‌ای دورهی متوسطه را داراست. در دوری آموزش راهنمایی فنی و حرفه‌ای اقیانوسیه با 16 درصد بالاترین ثبتنام را به خود اختصاص داده است. در قارههای آسیا و آمریکای جنوبی ثبت نام در دورهی راهنمایی (متوسطه اول) تقریباً ناچیز است.
شکل2- نرخ ثبت نام دانش‌آموزان آموزش فنی و حرفه‌ای در بین قارههای مختلف جهان- سال 2005
– شاخص مدت زمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی در دورههای مختلف تحصیلی
بر اساس کد گذاری نظام طبقه بندی آموزش بین‌المللی ISCED2 و ISCED3، مدت زمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی در دورههای مختلف تحصیلی راهنمایی، متوسطه و کاردانی به ترتیب 3، 3 و 2 سال است (شکل 3). در کشور ایران این مدت در حال حاضر به ترتیب 3، 2 و 2 سال است. یعنی مدت زمان آموزش فنی و حرفه‌ای دورهی متوسطه به مدت یکسال از میانگین جهانی کمتر است. طول مدت زمان آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عمومی و نظری به‌طور متوسط در بین کشورهای مختلف جهان تقریباً برابر است. برای محاسبه زمان دورهی کاردانی فنی و حرفه‌ای در این شکل از کد ISCED4 استفاده شده است. این دوره به عنوان دورهی غیردانشگاهی در نظام طبقهبندی بین‌المللی آموزش شناخته می‌شود.
شکل3- مدت زمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی در دورههای مختلف تحصیلی – سال 2005
– شاخص نسبت تعداد هنرجو به هنرآموز
بر اساس طبقهبندی بین‌المللی آموزش و آمار موجود در سال 2009، تعداد کادر آموزشی دورهی متوسطه فنی و حرفه‌ای رسمی به کل دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای آن دوره در جدول 1 آورده شده است. کشور گرجستان با نسبت 4 و کشور ویتنام با 37 کمترین و بیشترین نسبت را دارا می باشند. در این جدول برای اغلب کشورهایی که سرانهی تولید ناخالصی داخلی بالایی دارند این نسبت کمتر از 15 می‌باشد. کشور آلمان بدلیل نظام دوگانه که در آن نظام اقتصادی در آموزش فنی و حرفه‌ای نقش بالایی دارد، این نسبت24 می‌باشد.
جدول 1- نسبت تعداد هنرجو به هنرآموز در دورهی متوسطهی آموزش فنی و حرفه‌ای رسمی- سال 2009
کشور
نسبت دانشآموز به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *