سبز اندیشان امروز

پایان نامه روانشناسی : جنگ جهانی دوم

برخوردار است. هم اکنون نظام‌های آموزشی این کشور در سال پنجم به موازات سایر دروس آغاز می‌شود (درّانی و مرجانی،1370.ص 68).
در انگلستان نیز الزام قانونی برای ارائه یادگیری‌های مرتبط با کار وجود دارد و فرصت‌های مناسب برای ایجاد شغل مرتبط با مدارک تحصیلی مرتبط و دریافت آموزش حرفه‌ای وجود دارد. سیستم‌های آموزشی مبتنی بر بازار کار نیز در انگلستان پیدا می‌شود. در انگلستان تاکید زیادی بر آموزش کار از طریق کار می‌شود. البته تعادل بین موضوعات فنی و عمومی و آموزش مدرسهمحور و کارمحور بسیار زیاد است( رفرنت کینگدوم، 2009. ص3 ).
در بین کشورهای جهان کمتر کشوری را میتوان یافت که مانند ژاپن از شرایط نامساعد اقتصادی، با سرعت اعجاب آور رهایی یافته و علاوه بر آن که به یکی از قدرت‌های اقتصادی در جهان بدل شده است، به لحاظ انسجام اجتماعی و فرهنگی الگوی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و یا حتی پیشرفته قرار گرفته است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، یکی از عوامل مهمی که ژاپن ویران شده، را به جایگاه کنونی رسانده است، نظام آموزشی منسجم و قدرتمند این کشوراست. ژاپن یکی از دومین قدرتهای بزرگ اقتصادی در جهان است. این امر به سختکوشی و تلاش‌های آن‌ها، بعد از جنگ جهانی دوم مربوط است (لیوینگستون، 2003 ). یکی از مشخصه‌های تعیین کننده برای این رشد مؤثر، قطعاً سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای است.
آمریکا نخستین کشوری بود که پس از جنگ جهانی دوم، برنامهی درسی مدارس خود را مورد تجدید نظر قرار داد. از تغییرات اساسی در نظام آموزشی آمریکا در این زمان، توجه و اهمیت فراوان به آموزش‌های فنی است( درانی و مرجانی ،1370 .ص 84 ).
در کلیهی نظامهای این کشورها براساس یافتههای پژوهشی یاسی و همکاران (2000) ، اثر آموزشهای فنی و حرفه ای در این کشورها براشتغال مثبت است. این 4 کشور جزء کشورهای فراصنعتی دنیا هستند و در این کشورها حداقل یکی از جریان‌های آموزشی به بازار کار متصل است .
تمامی این کشور ها جزء 20 کشور دنیا براساس شاخص های توسعه‌ی انسانی است.
در واقع باید گفت تلفیق کار و درس نخستین بار توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1920 میلادی شروع شد که سهمی از برنامهی تحصیلی دانش‌آموزان به یادگیری پیشههای صنعتی، کشاورزی وخدماتی اختصاص داده شد (فصیحی، ص15به نقل از ابوترابیان) و از سال 1958 برنامهی کار «یک روز در هفته» برای همهی دانش‌آموزان اجباری گردید (فصیحی، ص14به نقل از ابوترابیان). در جمهوری خلق چین از سال 1958، کار تولیدی رسماً در برنامهی تحصیلی دانش‌آموزان جای میگیرد و پس از10سال تثبیت میشود (شیرک،ص2) و استفاده از نیروی کار دانش‌آموزان مدارس به عنوان یک تأکید اصلی در جریان تلفیق کار و درس مورد توجه قرار میگیرد، حتی نوآموزان دبستانی نیز از سن10سالگی به کار گماشته میشوند و علاوه برکارهای یدیِ داخلِ مدرسه، مدت دوهفته از سال را اجباراً در فعالیتهای تولیدی کارگاهی وکشاورزی میگذرانند. مدت کار تولیدی، در سنین بالاتر به تدریج در دوره‌ی متوسطه از یکماه درسال و در دورههای دانشگاهی تا بیش از 5 ماه در سال در برنامهی تحصیلی گنجانده میشود( به نقل از ابوترابیان، ص67). درحال حاضر همهی مدارس چین دارای کارگاههای تولیدی اختصاصی هستند که برحسب حوزهی جغرافیایی ممکن است کوچک یا بزرگ باشد. این کارگاهها، تحت نظر معاون تولید مدرسه و در پیوند با یک کارخانهی مادر در تمام مدت سال فعالیت تولیدی دارند. تولید این کارگاهها، با مشارکت محصلین مدرسه و کارگران ثابت و به سفارش کارخانهی مادر، به دست می آید و عواید آن بین کارخانهی مادر(استهلاک سرمایه) و نیروی کار(دانش‌آموزان و کارگران کارگاه) و مدرسه (مخارج اداری) تقسیم می شود (ستاد،صص42-41 به نقل از ابوترابیان).

در کوبا هم در دبیرستان(5 هفته درسال) شبیه چین عمل می شود و از سال 1973 مدارس ابتدایی به صورت باغ- مدرسه درآمدند و تولید انواع سبزیها و میوههای تازهی مورد نیازجامعه را در برنامهی تحصیلی خود میگنجانند (کارنوی،ص14به نقل از ابوترابیان).
افرادی که در مراکز آموزش فنی ‌و حرفه‌ای در کشور ترکیه، دورهی آموزش مهارت می‌گذرانند، دو روز در هفته را به مباحث تئوری و سه روز را در مؤسسات به کار عملی(آموزش همراه تولید) مشغول هستند و تا پایان دورهی مهارت‌آموزی خود علاوه بر برخورداری از حق بیمه، معادل30% حقوق رسمی، دریافتی خواهند داشت. معمولاً مهارتآموزان رشته‌های صنعتی وخدماتی با طول دوره‌ی 3 سال حضور پررنگتری درجامعه دارند. انتخاب پروژه‌های آموزشی در این کشور به‌نحوی است که با استفاده از الگوهای آموزشی، دستیابی سریع اقتصادی و کارآفرینی به کارآموز القاء می‌گردد؛ مانند ساخت و تولید اسباب‌بازی با استفاده از مواد زائد توسط دانش‌آموزان در مدارس و مراکز آموزشی.
«تنها وظیفهای که مدارس باید هدف خود قرار دهند، آن است که جوانان را آماده کنند افرادی بالغ وکامل شوند و اگر بخواهند این فکر را جامهی عمل بپوشانند، آن وقت باید دستورجدیدی را هم از لحاظ تعلیم وتربیت قبول کنند، وآن این است که: به دنبال ایجاد و بنا نهادن مغز متفکر باشید» (هَری اُوِرستریت به نقل ازابوترابیان، ص86).
به طور کلی تا اواخر قرن نوزدهم آموزش ‌حرفه‌ای در اروپا به سه روش رواج یافته بود. اولین روش تمرکز مدارس در مراکز صنعتی بود که این امکان را فراهم می‌آورد که رابطهی بسیار نزدیک بین آموزش نظری و عملی وجود داشته باشد. دومین روش این بود که دانش‌آموزان مدت معینی را در کارخانجات کار‌آموزی می‌کردند و روش سوم بدین‌صورت بود که کارگاهی با همان ویژگیها و اهداف کارخانه‌های بزرگ در مدارس احداث می‌نمودند.(ون گرانت،1966)

نخستین کشوری که برنامهی آموزشی وحرفه‌ای را به منظور پاسخگویی سریع به نیازهای صنایع جدید در مدارس خود طراحی نمود، کشورآلمان بود. این اقدام در واقع تلاشی برای غلبه بر رهبری تجاری انگلیسی‌ها بود. آنها برای تعلیم بیشترین افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، راه چاره را چنین یافتند که از بهترین آموزش‌های حرفه‌ای در مدارس استفاده کنند. آلمانی‌ها دریافته بودند کشوری که نیروی انسانی خود را به بالاترین مهارتها مجهز کند، موفقیتهای صنعتی و تجاری را کسب خواهد کرد و چنین ذخیره‌ای خصوصاً برای کشورهایی که از منابع طبیعی محدود برخودارند، اهمیت بسیار زیادی دارد. مدارس آلمانی پس از مدتی بصورت الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی در آمد. ابتدا انگلیس و سپس اتریش، سوئد، ایتالیا، فرانسه و بالاخره روسیه به تقلید مدارس آلمان و برنامه و روش آنها، مدارس حرفه‌ای ایجاد نمودند.(ون گرانت،1966)
برنامهی روزانهی مدارس صنعتی آلمان شامل یک ساعت آموزش‌های تئوری و کار در کارخانه برای بقیهی مدت بود. مدرسه در تمام مدت روز و سراسر سال فعالیت داشت. با وجود آن که این مدارس مورد حمایت مردم قرار نگرفت و خیلی زود از میان رفت، اما بدون اثر هم نبود. مهم‌ترین اثر این مدارس آن بود که دانش‌آموزان آلمانی تمایل زیادی برای بدست آوردن تواناییهای فنی پیدا نمودند و در انگلستان نیز این امکان فراهم شد که بچه‌ها بتوانند به مدرسه بروند، چه در غیر آن ‌صورت به دلیل عدم توانایی در پرداخت شهریه، این امر غیرممکن بود. (ربرتزری،1965)
با وجود آنکه اروپا از مدتها قبل به این نتیجه رسیده بود که برای استفاده از امکانات و منابع طبیعی محدود باید روی نیروی انسانی خویش سرمایه‌گذاری نماید اما در آمریکا تا به اجرا در آمدن« قانون مریل ” در سال 1862 میلادی از آموزش‌حرفه‌ای در مدارس خبری نبود.(ون گرانت،1966)
در کشور ژاپن ضرورت آموزش حرفه‌ای در سال 1871 با تأسیس دفتر آموزش فنی در قسمت آموزش و پرورش تشخیص داده شد. برنامهی آموزش حرفه‌ای در این کشور تا قبل از جنگ جهانی دوم به کارآموزی شغلی وهمچنین مختصری آموزش‌عمومی اختصاص یافته بود.(ربرتزری، 1965)
زیبا کلام (1365) می‌گوید : «اندیشمندان هندی نیز نیاز به تغییرات اجتماعی را که از راه تعلیم و تربیت در هند و قبول نیاز به تغییرات و اصلاحات اجتماعی؛ نظیر ریشه‌کن ساختن فقر عمومی، بیکاری و اینکه بسیاری از مشکلات سیاسی با ‌بینیازی از دولت‌های بیگانه و خودکفایی عملی حل خواهد شد، پذیرا شدند و این باعث پیشرفت علم و صنعت در این کشور شد». در طول57 سالی که از استقلال هند می‌گذرد پیشرفت های عظیم فنی و علمی شایان توجهی نصیب هند گشته است و دانشمندان موفق به انجام تحقیقات علمی در زمینه‌های مختلف گشته‌اند. امروزه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای، آموزش کارهای عملی و تربیت تکنسین و مهندس در هند به‌خوبی شکل گرفته وبه طور مداوم در حال پیشرفت است و دست‌اندرکاران آموزش به طور دائم درصدد رفع مشکلات مربوط به آن از لحاظ کیفیت هستند. تاریخ شروع آموزش فنی و حرفه‌ای در هند را می توان زمان احداث اولین انستیتوی آموزش فنی‌وحرفه‌ای بین سالهای 1921 و1937 دانست. دیپلم دوره‌های تکنسین در پلی‌تکنیکهای هند ارائه می‌شود و ورود به آن پس از طی ده سال دوره دبستان و دبیرستان است. سطح این دوره‌ها متوسطه است و دانش‌آموزانی که دورهی دبیرستان را به اتمام می‌رسانند، غالباً تحصیلات عالیه خود را در کالجهای مهندسی و انستیتوهای تکنولوژی ادامه می‌دهند.
در چین حدود 59 درصد دانش‌آموزان در بخش فنی و حرفهای اشتغال به تحصیل دارند، در انگلستان و فرانسه کلیهی دانش‌آموزان هنگام فراغت از تحصیل باید گواهی مهارت داشته باشند، در استرالیا حدود 63 درصد دانش‌آموزان دورههای فنی و حرفهای را فرا می گیرند.
در همایش بین المللی یونسکو در بن آلمان در سال 2004، رویکرد جدیدی با عنوان رویکرد کلنگر درآموزش‌های فنی و حرفهای مطرح شد. این رویکرد، در واقع بر توسعهی کل نگرانهی قوای ذهنی و ظرفیت های فردی به صورت فرد انسانی و عضو جامعه تمرکز دارد. به بیان دیگر، این رویکرد در جست و جوی در بر گرفتن کلیت فرد انسانی، توسعهی فکری، قدرت هیجانی و ارادی و فکری و … است. بنابر توصیهی یونسکو، برای این که آموزش‌های فنی و حرفه ای بتواند برنامهی خود را با این پارادایم توسعهی انسان محور منطبق سازد، باید رویکرد کلنگر را در آموزش و پرورش بپذیرد. هدف این رویکرد تربیت کارگزاران،‌ تکنسین ها، کارآفرینان و متخصصینی است که از آموزش فردی غافل نیستند و شهروند جامعهی ملی و جامعهی جهانی هستند. (خلاقی، 1382، ص10)
بر اساس این رویکرد، یونسکو و آی ال او مشترکاً در اولین توصیهی خود برای آموزش و مهارت آموزی در قرن بیست و یکم معتقدند که در میان هدفهای آموزش فنی و حرفه ای مرتبط با فرایند آموزشی، نیازها و علائق افراد باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، آموزش فنی و حرفهای باید تحقق هدفهای زیر را مورد توجه قرار دهد:
توسعهی متوازن فردی و شخصیتی،‌ پرورش روحی و ارزش‌های انسانی، افزایش ظرفیت درک، داوری، ‌تفکر انتقادی؛
آمادهسازی افراد برای یادگیری مادامالعمر به یاری توسعهی ابزارهای ضروری فکری، نگرش مهارت‌های فنی و کارآفرینی؛
توسعهی ظرفیتها برای تصمیمگیری و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت فعال و هوشمندانه، کار گروهی و رهبری در کار و به طور کلی در جامعه؛
در روابط جدید بین آموزش و دنیای کار و به طور کلی جامعه بر اساس ضرورتهای تعیین شده در رویکرد کل‌نگر و تلفیقی، آموزش فنی و حرفهای باید به صورت بخشی از نظام یادگیری مادامالعمر منطبق بر نیازهای خاص هر کشور و در جهت توسعهی جهانی فناوری ایجاد شود. این سیستم باید جهتگیری شود به سوی:
رفع موانع بین سطوح و حوزههای آموزش و دنیای کار و بین مدرسه و جامعه از طریق:
تلفیق مناسب آموزش‌های فنی و حرفهای و آموزش عمومی در همهی سطوح
ایجاد ساختار آموزشی باز و انعطاف پذیر
به حساب آوردن نیازهای فردی آموزشی، تحول مشاغل و حرفهها، شناختن تجربهی کاری به صورت بخشی از یادگیری
بهبود کیفیت زندگی از طریق ایجاد فرهنگ یادگیری بهگونهای که به افراد اجازه دهد افق فکری خودشان را وسعت بخشند، به کسب و بهبود مداوم مهاتهای حرفهای و دانش خود بپردازند و به طور مثبتی بتوانند از محصول تغییرات اقتصادی و فناوری در جهت رفاه عمومی بهره‌برداری کنند. در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت نوآوریهای جسورانه در فلسفهی تربیتی و عملی آموزش‌های فنی و حرفه ای نشان میدهد که برنامه‌های دانشگرا باید به سمت رشد همهجانبهی فرد حرکت کند. (همان، ص10)
در واقع خصیصهی این آموزشها، نوعی پرورش «کارآفرین» است، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند. اینگونه آموزش از نقش و تأثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی مهمی برخوردار است چرا که معرف نوع مهمی از سرمایهگذاری در منابع انسانی است و با فراهم کردن زمینههای ارتقای دانش، نگرشها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینههای مختلف به توسعهی اقتصادی کمک میکند (سانگ هون بای،9:2006). از این رو کار محور بودن آموزشهای فنی و حرفه‌ای که فرایند یادگیری فراگیران را از طریق محیطهای کار، برای آن مراکز و در درون آنها طراحی و اجرا مینماید و محتوای آموزشها را با تغییرات و پیشرفتهای حوزهی تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ میسازد، سبب شده است که این آموزشها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقق پیشرفتهای اقتصادی محسوب گردد.
اصلاحات آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا :
در اواخر دهه 1980 استرالیا از یک سو با بیکاری جوانان و یک اقتصاد حمایتی مواجه بود و با دادن یارانه ( سوبسید ) به صنایع و بخش تولید، آنها را زنده نگه می داشت. از سوی دیگر، جریان جهانی شدن اقتصاد به بازارهای داخلی و اقتصاد استرالیا فشار می کرد و واردات کالاهای مختلف را به داخل تحمیل می ساخت.
لذا دولت استرالیا برای مقابله با این وضعیت و بهبود و اصلاح نظام اقتصادی، با پذیرش و جایگزینی سیاست اقتصاد رقابتی به جای اقتصاد حمایتی دست به اصلاحات همزمان در نظام اقتصادی و نظام آموزشی، بویژه آموزش فنی و حرفه ای زد. نتایج این اصلاحات در دهه 1990 نشان می دهد که استرالیا موفق شد به دو معضل بیکاری جوانان و رکود اقتصادی از طریق بالا بردن کیفیت تولید و توانایی حضور در بازارهای رقابتی جهانی از یکسو به توسعه اقتصادی نائل آید و از سوی دیگر در جهت بهبود شاخص های زندگی در استرالیا گام بردارد. ( وضعیت مشابه با ایران یعنی اقتصاد رقابتی، تحریم، تحمیل کالا از چین، معضل کار برای جوانان و تقاضای صنایع ).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اواخر دهه 1980 دولت استرالیا همراه با اصلاحات اقتصادی خُرد تصمیم به تغییر سیاست خود از یک اقتصاد حمایتی به یک اقتصاد رقابتی گرفت. اما این تغییر جهت عظیم اقتصادی نیازمند نیروی انسانی کارآمد و ماهر بود. لذا بعنوان یک ضرورت به تدوین منشور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *