سبز اندیشان امروز

پایان نامه روانشناسی : توسعهی اقتصادی

تودههای وسیعی از مردم از آموزش‌های فنی و حرفهای باعث میشود که فاصلهی قشرهای اجتماعی تا حدودی کمتر شود. توان کاری افراد بالا رود و در نتیجه گروه کثیری از مردم در تولید اجتماعی شرکت کنند. اگر آموزش فنی و حرفهای در آموزش و پرورش، با کیفیت گسترش یابد و کار یدی و مغزی هر دو در پیوند با هم اهمیت پیدا کنند، ارزش‌های نوینی در جامعه پدیدار میگردد. کار یدی محقر نشده و به کار اداری یا صرفاً فکری بیش از حد ارج نهاده نمیشود (فرج اله زاده،1390) و این ممکن نخواهد شد مگر این که اقتصاد کشور بیش از پیش مستقل شود. در این صورت است که با اهمیت پیدا کردن کار مولد، در مقابل دلالی و واسطه گری، ارزش‌های واقعی صنعتگران و صاحبان حرفههای گوناگون نمود پیدا میکند و بسیاری از مسائل اجتماعی بهخصوص بیکاری جوانان کمرنگتر شده و جای آن را فعالیتهای مولد اجتماعی میگیرد. با توجه به این که امسال نیز از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، ضرورت پراختن به این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به همین دلیل کوشش بر این است که آموزش و پرورش از صورت صرفاً نظری بیرون آمده و بصورت آموزش توأم با کار ارائه شود. گسترش آموزش و پرورش و در کنار آن توسعهی آموزشهای فنی و حرفهای و مشغول داشتن گروه کثیری از دانش‌آموزان کشور در این شاخههای تحصیلی میتواند سرآغاز بازگشت به خود و یافتن هویت فرهنگی خویش گردد. وقتی شمار زیادی از مردم جامعه مشغول کار مفید و مناسب شوند، به جامعه و ارزش‌های اجتماعی حاکم نیز ارج می نهند.(همان منبع) بنابراین لازم است آموزش و پرورش به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در نظام فنی فعلی پرداخته و در جهت حفظ و تقویت فرصت‌ها و یافتن راهی برای کاهش تهدید ها اقدام نماید.
اشتغال یکی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران قرار داشته است. به همین دلیل یکی از اهداف محوری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور، توسعه و بهبود اشتغال بوده است. به نظر می‌رسد، هدف اصلی طراحان آموزش فنی و حرفه‌ای، کاربردی کردن آموزش‌ها و ارائهی فنون و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و در نهایت زمینهسازی برای اشتغال دانشآموختگان باشد. (خالدی، 1387)
بدیهی است توجه به وضع موجود هنرستان‌های فنی و حرفهای و کاردانش از نظر اشتغال فارغالتحصیلان آن میتواند با کاهش شکاف در ساختارها، نیازمندیها و الزامات زندگی در عصر دانایی، از عواقبی چون اتلاف منابع و پسروی علمی، اقتصادی و فرهنگی جلوگیری کند. توجه، تأمل و حرکت در راستای بهبود شرایط موجود میتواند از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها و اتلاف گستردهی منابع جلوگیری کرده، موجب توسعه و پیشرفت آموزش‌های مهارتی در جامعه شود(صالحی، زین آبادی و پرند، 1388).
با نگاهی به تاریخ آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و مهارتی، متوجه میشویم نظامهای مهارت بنیان همواره در معرض اصلاح و تغییر قرار دارند. عمده ترین دلیل این اصلاحات، هم سو کردن نظام آموزشی مهارتی با تحولات و تغییرات تکنولوژیکی و عصر تغییر است.
پر واضح است که هر گونه شرایطی در نظام آموزشی بر نظام اجتماعی جامعه تأثیر خواهد گذاشت. به طوری که بهره‌وری در آموزش و پرورش زمینهساز بهره‌وری در توسعهی پایدار جامعه خواهد شد(مهدیان ، 1389).
امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به آموزش‌های فنی حرفهای و اصلاح نظام آموزشی در این زمینه توجه جدی نمودند و این آموزش‌ها را در اولویت آموزش‌های رسمی خود قرار داده و برای مشکلات اساسی این حوزه، یعنی شأن و منزلت آموزش‌های فنی و حرفهای، ارتباط دستگاههای آموزشدهنده با بهره‌بردار و هزینهبر بودن این آموزش‌ها چارهاندیشی کرده و به موفقیتهای چشمگیری در زمینهی توسعهی اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و… دست یافتند. از تأثیرات مثبت رشد آموزش‌های فنی حرفهای، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی است. به علاوه آن چنان که آمارهای بینالمللی نشان میدهد، رشد سرانهی تولید ناخالص داخلی موجب سرمایهگذاری بیشتر در آموزش‌های فنی و حرفه ای میگردد.(محمد علی، 1390، ص 11)
در سرتاسر جهان، مهم‌ترین هدف طراحی و اجرای آموزش‌های فنی و حرفهای، پاسخگویی به نیازهای بازار کار در سطوح میانی است(شریعت زاده، 1382،ص:10) به عبارت دیگر انتظار میرود نیروی انسانی بخش‌های مختلف خدمات و صنعت در سطوح میانی – یعنی کارگران و کارکنانی ماهر و ورزیده- از طریق این نوع از آموزش تربیت و تأمین شود. این موضوع باعث شده که این نوع از آموزش توسعهی سریعی در سرتاسر جهان داشته باشد و در حال حاضر درصد بالایی از جمعیت دنیا در این مراکز در حال آموزش باشند (صفار حیدری و خاوری،1383 ). چنان که یک گزارش(NCVER,2010) از آموزش فنی و حرفهای در استرالیا نشان میدهد که در مقایسه با سال 2007، در سال 2008 تعداد کل دانش‌آموزان مدارس فنی و حرفهای 8/25 درصد، تعداد دورههای کارآموزی و حرفهای مدرسه محور تا 79 درصد و تعداد دانش‌آموزانی که در سایر برنامه‌های مدارس آموزش فنی و حرفهای، ثبت نام کرده اند تا 5/21 درصد افزایش یافته است. یا در گزارش دیگری دربارهی کشور ترکیه مشخص شده است که 35 درصد از دانش‌آموزان دورهی متوسطه (300000نفر) در مدارس فنی و حرفهای در سال 1995 مشغول تحصیل بوده و برنامهی توسعهی دولت این کشور نشان میدهد که باید در تعداد دانش‌آموزان این مدارس افزایشی رخ دهد(Yeldirim and Simsek,2001). در کشور ما نیز با استقرار نظام جدید آموزش متوسطه بر تعداد دانش‌آموزان این حیطه و در قالب دو شاخهی فنی و حرفهای و کاردانش افزوده شده است.
تردیدی نیست که توسعهی مناسب و ارتقای کیفی برنامه‌های آ موزش فنی و حر فهای، تنها از طریق ا نجام پژوهشهای علمی معتبر امکانپذیر است و بدون اتکا به یافتههای پژوهشی، هر اقدامی در جهت توسعهی آموزش‌های فنی و حرفهای، به مثابه تیری در تاریکی خواهد بود. ضرورت انجام پژوهش دربارهی آموزش‌های فنی و حرفهای به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های مربوط، از سوی بعضی از مؤسسات علمی احساس شده و در این جهت تلاشهایی به عمل آمده ا ست. حاصل این تلاشها، اجرای تعداد قابل توجهی طرح پژوهشی دربارهی آموزش‌های فنی و حرفهای در کشور است.(نویدی،1389) به نظر میرسد که باید با کاربست یافتههای پژوهشهای انجام شده و اشاعهی آنها باید به ارتقای کیفی آموزش فنی وحرفهای کمک کرد.
نقش آموزش‌های فنی و حرفه ای و کاردانش در بعد اجتماعی- فرهنگی
یکی از ابعاد آموزش‌های فنی و حرفهای و مهارتی نقش فرهنگی و اجتماعی آن است چرا که یکی از نمودهای نابرابری اجتماعی، محرومیت از تحصیل به علل گوناگون است. برخورداری تودههای وسیعی از مردم از آموزش‌های فنی و حرفهای باعث میشود که فاصلهی قشرهای اجتماعی تا حدودی کمتر شود. توان کاری افراد بالا رود و در نتیجه گروه کثیری از مردم در تولید اجتماعی شرکت کنند (حیدری عبدی، 1383).
اگر آموزش فنی و حرفهای در آموزش و پرورش، با کیفیت گسترش یابد و کار یدی و مغزی هر دو در پیوند با هم اهمیت پیدا کنند، ارزش‌های نوینی در جامعه پدیدار میگردد. یعنی کار یدی محقر نمیشود و به کار اداری یا صرفاً فکری بیش از حد ارج نهاده نمی‌شود و این ممکن نخواهد شد مگر اینکه اقتصاد وابسته به صنایع خارجی رفته رفته جای خود را به اقتصاد مستقل و تولیدی بدهد. در این صورت است که با اهمیت پیدا کردن کار مولّد، در مقابل دلالی و واسطهگری ارزش‌های واقعی صنعتگران و صاحبان حرفههای گوناگون نمود پیدا میکند و بسیاری از مفاسد اجتماعی به خصوص ناامیدیهای جوانان کمرنگتر شده و جای آن را فعالیت‌های مولد اجتماعی میگیرد. اکنون کوشش بر این است که آموزش و پرورش را از صورت صرفاً نظری بیرون آورده و آن را به صورت آموزش توأم با کار مبدل سازند. چنین کاری علاوه بر داشتن اهمیت اقتصادی، بیتردید در تعدیل فاصلههای میان طبقات و قشرهای اجتماعی میتواند مؤثر باشد. گسترش آموزش و پرورش و در کنار آن توسعهی آموزش‌های فنی و حرفهای و کاردانش و مشغول داشتن گروه کثیری از دانش‌آموزان کشور در این شاخه‌های تحصیلی میتواند سرآغاز بازگشت به خود و یافتن هویت فرهنگی خویش گردد. وقتی شمار زیادی از مردم جامعه، مشغول کار مفید و مناسب شوند به جامعه و ارزش‌های اجتماعی حاکم ارج مینهند. (نژاد شمسی، 1385)
رسالت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، پرورش هنرجویان خوداشتغال و خودباور است تا با توجه به نیازهای جامعه، بتوانند از طریق حمایت‌های اندک دولت وارد بازارکار شوند. برای رسیدن به این هدف باید کیفیت آموزش را بالا برد و هنرجویان را به آینده امیدوار کرد. (خداداد حسینی, 1381ص132(. هدف کلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ایجاد مهارت و دانش در فرایند تولید همراه با اشتغال در راستای توسعهی اقتصادی و اجتماعی است. (عطاران،1384)
اکثر کشورهای جهان تلاشهای تازه‌ای را برای تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آغاز کرده‌اند. انگیزهی این تلاش‌ها فائق آمدن بر مشکلات بیکاری جوانان، ارتقای مهارت‌های شغلی و تأمین نیازهای اقتصادی است و این باور وجود دارد که کسب مهارت موجب ارتقای بهره‌وری و قابلیت رقابت در اقتصاد جهانی می‌شود. درعین‌حال، توسعهی این نوع آموزش‌ها اهداف دیگری از جمله متنوع‌سازی آموزش‌ها و کاستن از فشار تقاضای آموزش عالی را نیز دنبال می‌کند که به واسطهی همین تنوع اهداف، برنامه‌ریزی برای توسعهی این آموزش‌ها تاحدودی پیچیده می‌شود. ارزیابی کارآیی و اثربخشی این آموزش‌ها و آگاهی از تلاشهای انجام‌ شده در خصوص گسترش و تقویت آنها می‌تواند به کسب تجارب مفید در این زمینه کمک کند (قارون ، 1383).
 نگاهی به کشورهای مختلف جهان که بحث اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفته‌اند، مؤید این نکته است که در راستای تغییرات اقتصادی در زمینهی تغییرات در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، گامهای اساسی و مهمی برداشته شده‌است. در واقع این موضوع حاکی از آن است که این آموزش‌ها نقش مؤثری در روند توسعه اقتصادی آن کشورها داشته و دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
اصلاحات انجام شده در کشور روسیه، راهبردی جدید برای توسعه‌ی اجتماعی در بازار کار و به دنبال آن تأمین نیازهای نوین در آموزش حرفه‌ای را ارایه می‌دهد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 1382).
در کشورهای در حال‌ گذر، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کارکرد ترمیمی، تطبیقی و تعاملی داشته و نقش‌های مهم زیر را ایفا می‌کند:
پی‌ریزی و به حرکت در‌آوردن فرایندهای تحولات اقتصادی- اجتماعی؛
جلوگیری از انزوای اجتماعی افراد محروم از بازارکار؛
فائق آمدن بر تغییرات دائمی تکنولوژی و فضای عدم‌اطمینان‌ موجود در بازارکار؛
تمرین مدیریت، انقلاب در تفکر مدیریتی و توسعهی مهارت‌های مدیریتی برای ارتقای ظرفیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و تطبیق آنها با شرایط اقتصاد جدید.
نقش آموزش‌های فنی و حرفه ای و کاردانش در بعد اقتصادی
بیش از سه دهه، از تدوین نظری سرمایهی انسانی میگذرد. در این مدت نقش و اهمیت آموزش‌های فنی وحرفهای در توسعهی اقتصادی نزد کشورهای توسعهیافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شناخته شده است؛ به گونهای که بسیاری از کشورها برای ایجاد تحول در توسعه‌ی اقتصادی به عنوان پیشزمینه و اولین گام، اقدام به اصلاح نظام آموزش فنی و حرفهای خود و سرمایهگذاری در آن کردهاند (عطاران، ۱۳۸4).

آموزش‌های فنی و حرفهای، آموزش‌هایی هستند که انتظار میرود دانشآموختگان آن در زمان ورود به دنیای کار از سازگاری نسبی در مقایسه با دانشآموختگان رشتههای نظری برخوردار باشند. به عبارت دیگر، این دانشآموختگان باید توانایی لازم را برای اشتغال داشته باشند.
توسعهی اقتصادی به معنای افزایش بهره‌وری عوامل تولید شامل زمین، کار، سرمایه و فناوری در سطح ملی و منطقهای بوده و این افزایش بهره‌وری متکی به نیروی انسانی کارآمد است. چرا که نیروی انسانی در اثر تربیت و آموزش میتواند نگرش، دانش و مهارت لازم را به دست آورد. به همین علت اغلب کشورهای اروپایی و صنعتی بعد از دهه ۹۰، توسعهی صنعتی را منوط به آموزشهای فنی و حرفهای دانسته و در بهبود و رشد آن تلاشهای بیشماری را آغاز کردهاند (خلاقی ، 1385).
ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی در دهه‌های آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین نشان داد که سرمایهی انسانی نقشی محوری در توفیق این کشورها برای ورود به اقتصاد جدید ایفاء نموده است(بانک جهانی:2002). به علاوه میتوان گفت که آموزش‌های فنی وحرفهای و مهارتی به دلیل توأم نمودن آموزش‌های نظری و عملی از توانایی زیادی در تشکیل سرمایهی انسانی و تربیت کارگر دانش مداربرخوردار میباشند. (ملکی ، 1376)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نقش مهمی در تشکیل سرمایهی انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف جهان ایفا می‌کنند. این آموزش‌ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهدهدار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی این کشورها میباشند، بلکه ازطریق بسترسازی خوداشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک مینمایند. به علاوه، این آموزش‌ها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیز به شمار میروند، چرا که از یکسو با توجه به بهرهمندی این آموزش‌ها از مبانی علمی و استفاده از روشهای پذیرفته شدهی آموزش‌های کلاسیک، راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربهی عملی صرف جدا کرده و از این طریق راه دراز مدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزشدیده فراهم میکنند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید. این آموزشها با توأم نمودن آموزش‌های نظری و عملی، این امکان را برای آموزشدیده فراهم مینمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد (حیدری عبدی ، 1383).
این نوع از آموزش‌ها از مزیت بازدهی در کوتاه مدت و یا میان مدت برخوردار میباشند. در حالی که آموزش‌های کلاسیک به دلیل هزینهی بالا، طولانی بودن دوره‌ی آموزش، سهم زیاد آموزش‌های نظری در آنها و در نتیجه بهرهمندی اندک از عملیات کارگاهی، از جهت هماهنگی با نیازهای بازار کار و لذا جذب در آن دچار مشکل میباشند. به همین دلیل کشورهای جهان، توجه روزافزونی را به آموزش‌های فنی وحرفه‌ای مبذول داشتهاند، به طوری که این آموزش‌ها حتی به درون سیستم آموزش‌های آکادمیک این کشورها نیز نفوذ کرده است. مزیتهایی که برای آموزش‌های فنی وحرفه‌ای وجود دارد، منوط به وجود برخی شرایط در ارائهی این آموزش‌ها می‌باشد که از آن جمله میتوان به ضرورت برنامه‌ریزی مدون برای این آموزش‌ها، برخورداری از امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب، انتخا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *