پایان نامه روانشناسی با موضوع : 
رادیو و تلویزیون

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رادیو و تلویزیون

در انسان و حیوان ، غریزی است . ملتزوف و مور ، گرایش قابل اطمینانی را در کودکان برای تقلید مشاهده کردند .
نتایج آزمایش های ثرندایک ، از ادعای ویلیام جیمز مبنی بر اینکه حیوانات قادر به یادگیری به وسیله تقلید هستند ، حمایت نکرد . ثرندایک نتیجه گرفت که حیوانات نمیتوانند به وسیله مشاهده یاد بگیرند و باید طبق قانون اثر ، فعالانه پاسخ بدهند و پیامدهای پاسخدهی خود را تجربه کنند تا یاد بگیرند .
ثرپ، یادگیری مشاهده ای را به سه طبقه تقسیم کرد : تسهیل اجتماعی ، تقویت موضعی ، و تقلید واقعی .
میلر و دلارد در کتاب مشهور خود بیان داشتند که یادگیری مشاهده ای ، نوع دیگری از یادگیری ( غیر از شرطی سازی کلاسیک و کنشگر ) نیست ، بلکه صرفاً نوع خاصی از شرطی سازی کنشگر است . به اعتقاد آنها ، یادگیری مشاهده ای ، مستلزم موقعیت هایی است که محرک تمیزی ، رفتار شخص دیگر باشد ، و پاسخ مناسبی که تازه رخ می دهد ، شبیه رفتاری باشد که مشاهده کننده آن را انجام می دهد . تحلیل آنها از تقلید ، تنها در مواردی کاربرد دارد که یادگیرنده در آنها (1) رفتار یک الگو را مشاهده می کند ، (2) فوراً پاسخ وی را کپی می کند ، و (3) تقویت دریافت می دارد . از نظر میلر و دلارد ، تقلید در واقع نوع خاصی از تعمیم است که شواهد آزمایشی دیگری نیز از این مفهوم تقلید تعمیم یافته حمایت کرده اند .
از دید بندورا ، نظریه تقلید تعمیم یافته ، همانند نظریه های دیگر تقلید ، نامناسب است . بندورا ، تقویت را برای یادگیری رفتارهای جدید از طریق مشاهده ، ضروری نمیداند، ولی انتظار تقویت برای عملکرد این رفتارهای جدید را لازم می داند .
نظریه بندورا یک نظریه شناختی است که چهار عامل تعیین کننده را برای وقوع رفتار تقلیدی با اهمیت می داند : (1) فرایندهای توجه ، (2) فرایندهای یادداری ، (3) فرایندهای تولیدی حرکتی ، و (4) فرایندهای تشویقی وا نگیزشی .
عواملی که بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند عبارتند از : (1) ویژگی های الگو ، (2) ویژگی های یادگیرنده ، و (3) ویژگی های موقعیت .
بخش عمده ای از مطالعات بندورا و همکاران وی صرف بررسی این موضوع شد که چگونه رفتار پرخاشگرانه می تواند از طریق اعمال یک الگو ترغیب شود .
زمینه هایی که تاثیرات مشاهده و تقلید در آنها بیشتر از همه بررسی شده است ، عبارتند از : فوبی ها ( هراس ها ) ، اعتیادها ، رشد شناختی و قضاوت های اخلاقی و رفتار اخلاقی .
عمدتاً به خاطر کار با نفوذ بندورا ، سرمشق گیری یکی از ابزارهای مهم برای رفتار درمانگران محسوب می شود . بندورا و والترز معتقدند که یک الگو به سه طریق می تواند بر رفتار مشاهده کننده اثر بگذارد : تسهیل رفتارهای کم احتمال ، فراگیری رفتارهای جدید ، و از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند .

فصل سوم
روش تحقیق
جامعه
حجم نمونه
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری و تجزیه و تحلیل یافته ها

روش تحقیق :
روش تحقیق در این تحقیق از نوع کتابخانه ای و اسنادی است یعنی روشی که فقط به استناد مشاهدات و واقعیات و وقایع رایج و موجود در جامعه و گزارشاتی که در روزنامه ها و جراید و آمار و اقلام و نیز تحقیقات و مستندات و آثار و کتاب های مرتبط با این موضوع ارائه شده تهیه شده است . و چون تحلیل و تجزیه و بررسی موارد موجود در مسئله معطوف به گذشته است یعنی داده ها مربوط به زمان های حال و گذشته است و نمی توان نسبت آن را در آینده پیش بینی کرد . فلذا تحقیق از نوع علی مقایسه ای و یا علی رویدادی است . یعنی معلول اتفاق افتاده و مد و مدل گرایی و تقلید پوششی و گفتاری و رفتاری و ارتباطی انجام گرفته و ما در صدد علت یابی و عوامل یابی این پدیده هستیم . که از چند نظر به دلیل عینی بودن ، در دسترس بودن ، کمی بودن ، در روش شناسی تحقیق دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است .
جامعه :
جامعه مورد تحقیق کل کشور و میهن جمهوری اسلامی ایران است . زیرا الگو و مدل پدیده ای نیست که در یک جامعه کوچک و شهر و روستا متولد شده باشد . بلکه برآیند نگرش و گرایش عمومی و نگاه جامعه به میزان واردات و نوع واردات و استقبال از کالاهای خاصی و جذاب و توجه و گرایش به شخصیت های سینمایی و هنری و ورزشی است که انعکاس این گرایش ها و خواسته ها در جراید و رادیو و تلویزیون و گروه های ورزشی و مسافرت های تیم های ورزشی و تولیدی و جهانگردان و ایران گردان و ارتباط از طریق سایت ها و استقبال از ماهواره های تلویزیونی برای مراکز این برنامه ها محقق شده و ضمن سوء استفاه از این علایق و احساسات حتی کفش ها و لباس ها و عروسک ها و وسایل صوتی و بصری و سمعی و برقی و … را با آرم و نشان این الگوها وارد می کنند و در صورت عدم امکان ورود قانونی از طریق قاچاق غیر قانونی و از طریق مرز های طولانی و از طریق سوداگران این فعالیت ها وارد ایران شده و می شود .
به همین دلیل جامعه مورد تحقیق یک جامعه میدانی بزرگ و جغرافیای ایران است . هر چند نوک پیکان هدف جوانان هستند ولی در جامعه پِژوهش کل جمعیت ایران طبق سرشماری سال 85 که تعداد آن 71000000 نفر می باشد جامعه تحقیق به شمار می رود .
نمونه آماری و حجم نمونه :
چون امکان بررسی همه افراد و نمونه های جامعه به علت هزینه های زیاد و فرصت اندک و غیرقابل اجرا بودند با توجه به وسعت ایران غیرممکن است . محقق درصدد برآمد که جامعه کوچک تری که همه خصوصیات و خصایص جامعه را دربرداشته باشد را انتخاب تا نتایج اجرا و تحلیل بررسی یافته ها تعمیم و تسری به جامعه قرار گیرد فلذا چون جامعه ایرانی ترکیبی از جوانان و نوجوانان و کودکان و میانسالان و کهنسالان و زنان و مردان و تحصیل کرده و بی سواد و متخصص و روستایی و شهری و فقیر و غنی و … بوده حجم نمونه آماری نیز دارای چنین صفاتی باشد .

فلذا در نمونه و حجم نمونه تحقیق نیز که حدود 1000نفر را شامل شده و از جدول مورگان استخراج نشده ( جدول مورگان نسبت حجم نمونه و جامعه را تعیین می کند ) و شامل روستاییان و شهرهای وجوانان و نوجوانان و کودکان و میانسالان و کهنسالان و زنان و مردان و فقیر و ثروتمند و … است را به عنوان حجم نمونه قرار داده تا اعتبار و روایی یافته ها قابل انتشار و تعمیم به جامعه باشد و نتایج آن را بتوان به جامعه بزرگتر نیز نسبت داد . البته در جدول مورگان حجم نمونه تاحدی بیش از 1000نفر بوده ولی برای تسلط برافراد و اعضا به همین تعداد بسنده کردیم . و تعداد نمونه را به 200نفر تقلیل دادیم .
اعتبار :

در تعریف اعتبار آمده است ( آنچه را که مد نظر داریم بتواند بسنجد ) مثلاً برای وزن کردن هندوانه ترازوی معمولی اعتبار دارد . و مثلاً برای اندازه گیری آب یک ظرف غربال اعتبار ندارد .
در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 10 سوالی محقق ساخته است و سوالات آن مطابق و متناسب با تئوری ها و هدف های تحقیق و فرایند مد طراحی شده و به نظر می رسد با پیش آزمونی که در این خصوص با 20نفر انجام شد که قبلاً اعتبار آنها سنجیده شده بود ، اعتبار ایمن تحقیق و ابزار آن تا 82% نشان داد .

روایی :
روایی این پرسشنامه چون متناسب با مد است و مد خود همیشه در حال تغییر است و نمی تواند در یک سال استفاده واقع شود در ده سال دیگر نیز همان سوالات دربرگیرنده باشد فلذا به نظر می رسد که روایی مکانی دارد یعنی این پرسشنامه در حال حاضر در همه نقاط ایران قابل اجراست و لی روایی زمانی ندارد و شاید در ده سال آینده موثر نباشد و اما روایی محتوایی خوبی دارد و می توان گفت روایی محتوایی این تحقیق وابزار دارای اعتبار 85% به بالا باشد .
ابزار گردآوری اطلاعات :
چنانچه قبلاً نیز اشاره شد . اطلاعات عینی و واقعی و از آرشیو و روزنامه ها و جراید و آثار و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در این زمینه و زمینه های مثابه مشابه بوجود آمده است و برای تکمیل و رجحان اطلاعات به تهیه و ارائه یک پرسشنامه 10سوالی در زمینه میزان میل و گرایش انواع مدل ها و چهره ها و افراد و اشخاص وارداتی و نیز مدل ها و الگوهای داخلی پرداخته ایم تا از این طریق به گرایش و میزان انواع مدل ها و الگوها و متدها دسترسی داشته باشیم چون تحقیق از نظر اخلاقی نیز چندان ناسازگار نیست و وقتی که افراد خود در ملاء عام رفتارها و مدل ها را الگو و انجام می دهند به نظر می رسد پاسخ دادن به سوالات متعادل پرسشنامه چندان منافاتی با اصل موضوع ندارد و افرادی هم که هیچ گرایش و علاقه ای به انواع محرک ها و مدل ها و الگوهای خارجی ندارند را هم در گزینه های پراکنده مستثنی و مجزا می نماید . که باید از این نظر هم مطمئن بود . مثلاً سوالی که در 5 گزینه نظر آزمودنی را در استفاده از انواع لباس های داخلی و خارجی می سنجد به این دو طبقه کاملاً پرداخته شده است .
روش گردآوری اطلاعات :
پس از تعیین سوالات و ویرایش آنها و طبقه بندی سوالات در زمینه های مختلف هنری ، اجتماعی ، اقتصادی و … جملات به صورت سوالی تهیه و تنظیم و با 5 گزینه خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم پراکنده شده است . طبیعی است فردی که در هر سوال گزینه اول ( خیلی زیاد ) را انتخاب می کند معلوم است میل و علاقه و اشتیاق وی به استفاده و پیروی از الگو و مد بسیار زیاد است و فردی که گزینه خیلی کم و یا اصلاً را انتخاب می کند به هیچ وجه علاقه و اشتیاقی به مد یا مدل گرایی خارجی ندارد . پس از تنظیم و تکمیل پرسشنامه ها که در میان گروه های مختلف مردم همچنان که در جامعه تعریف شدند قرار داده شد و تکمیل گردید نسبت به جمع آوری آنها اقدام و پس از جمع آوری کامل نسبت به شمارش و طبقه بندی پاسخ ها اقدام گردید . و فراوانی هر گزینه در هر سوال و کل پرسشنامه اقدام و داده ها به صورت عددهای خام و پراکندگی در 5 گزینه جهت تجزیه و تحلیل و رسم نمودارها در دسترس قرار گرفت که نتایج آن در صفحات بعد آمده است .

روش آماری
روش آماری استفاده از آمار توصیفی در ابتدا با نشان دادن درصدها و میانگین داده ها و جداول فراوانی و درصد یافته ها در هر سوال و گزینه همراه با نمودار و جداول نشان داده شده است .
در بخش دوم با بهره گرفتن از روش همبستگی T استیودنت داده ها و فراوانی یافته ها در جدول آماری ( فورمول آماری ) قرار گرفته و به روش ریاضی رابطه و معنی داری داده ها و یافته ها در موضوع مد و مدگرایی کاملاً نشان داده شده است .

فصل 4
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها
نتیجه گیری یافته ها

تجزیه و تحلیل توصیفی :
نتایج کلی از استخراج 200 پرسشنامه 10 سوالی در 5 گزینه

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ردیف عنوان سوالات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
1 علاقه جوانان به تغییر و تحول . 125 25 29 20 1
2 الگوهای جذاب و جوان پسند خارجی . 160 18 11 8 3
3 درک نیازهای جوانان از طریق الگوها و مدل های خارجی . 120 51 27 2 0
4 تناسب الگوها و مدل ها و روزانگی و تنوع آن با سلایق جوانان . 105 61 32 2 0
5 برای هر تیپ و گروهی الگو و مد وجود دارد . 80 61 54 4 1
6 عوامل بازدارنده در الگوی خارجی کم است . 165 34 1 0 0
7 الگوهای ملی و هنجار کم و محدود هستند . 95 65 35 4 1
8 خود الگوها تحت نظارت و محدودیت قرار دارند . 98 54 41 6 1
9 تنوع و روزانگی الگوهای ایرانی متناسب با نیاز جوانان نیست . 92 41 35 22 10
10 از نیازها و خواسته های جوانان در الگوی هنجار ایرانی استفاده نمی شود. 120 72 8 0 0

1160 482 273 68 17

تفسیر پاسخ های داده شده در هر سوال به روش درصدی

فراوانی به درصد

100%

90%

82/5%

80% 80%

70%

62/5%
60%

60%
60%

52/5%

50%

49%

47/5%

46%

40%

40%

Share