پایان نامه روانشناسی : 
آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه روانشناسی : آموزش فنی و حرفه ای

اصلاحات آموزش فنی و حرفه ای در سطح ملّی پرداخت. به عبارت دیگر، اصلاح آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا همراه با اصلاح نظام اقتصادی خُرد و اصلاح ساختاری محیط کار انجام شد تا تعامل بین سه نظام، موفقیت آنها را در عمل تضمین کند. نکته مهم در این اصلاحات این است که به اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه ای در دایره بزرگتری به نام اصلاحات اقتصادی نگاه شد است تا بسترهای لازم برای موفقیت این نظام فراهم آید. از آنجا که توصیف این اصلاحات هدف این پایان نامه نبوده و درحوصله این کار نمی گنجد، برای نتیجه گیری سریعتر به ویژگی های نظام آموزش فنی و حرفه ای استرالیا پرداخته می شود و سپس کاربرد آن در اصلاح نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
سه ویژگی مهم در نظام آموزشی فنی و حرفه ای استرالیا، بویژه سامانه TAFE، وجود دارد که امکان تحرک و انعطاف پذیری این سامانه را در پاسخگویی به نیازهای صنعت و همچنین توسعه و اصلاح مستمر آن فراهم سازد. این ویژگی ها عبارتند از :
استقلال سازمانی نظام آموزش فنی و حرفه ای در کنار آموزش عمومی، متوسطه و عالی

ارتباط با بخش تولید و خدمات از طریق تأسیس سازمان های میانی
پژوهش محور بودن نظام آموزشی از طریق ایجاد مراکز پژوهش و ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی برای انجام پژوهشهای کاربردی، توسعه مفاهیم آموزشی و حل مسائل موجود
ویژگی اول : سامانه TAFE به عنوان بزرگترین بخش آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا از ابتدا یک بخش مستقل مانند آموزش متوسطه و عالی تأسیس شد. این استقلال برای آموزش فنی و حرفه ای فرصت هایی را بوجود آورد که طی آن مورد توجه مستقیم دولت و مردم و بخش اقتصادی قرار گیرد و بتواند با صنعت ارتباط برقرار کند. بدین ترتیب توجه نظام اقتصادی کشور برای انتخاب نیروی انسانی ماهر و همچنین آموزش کارگران بسوی نظام آموزش فنی و حرفه ای جلب شد. از نظر اجتماعی هم سامانه TAFE برای مردم و اولیای دانش آموزان شناخته شد تا برای کسب مهارت و انتخاب مشاغل حرفه ای فرزندانشان را به این سامانه بسپارند. در نتیجه نظام آموزش فنی و حرفه ای از طرف دولت حمایت شد و برنامه های خود را در سطحی وسیع و بسیار متنوع توسعه داد. به همین سبب تقاضا برای این آموزشها نیز از طرف مردم و بخش صنعت و خدمات افزایش یافت. این امر آموزش فنی و حرفه ای را به یک بخش بزرگ و عظیم آموزشی تبدیل کرد. نگاهی به آموزش فنی و حرفه ای استرالیا به عنوان یک بخش مستقل مزایایی به شرح زیر را برای این سامانه فراهم کرده است :
نظام آموزش فنی و حرفه ای ( TAFE ) با ساختار ویژه خود دارای سازماندهی و برنامه ریزی مستقل از سایر بخشهای آموزشی است. لذا توسعه و تحول در آن نیز تابه مقتضیات خاص این سامانه است.
TAFE به عنوان یک سامانه مستقل معرفی شده است و بودجه خود را بصورت مستقل ازدولت دریافت می کند.
استقلال سامانه موجب برقراری ارتباط مستقیم و روشن با بخش صنعت و سایر بخشها شده است.
این فرصت برای TAFE فراهم شده است که به سلسله مراتب تصمیم گیری در سطح ملّی به رأس تصمیم گیری نزدیکتر باشد و در نتیجه آسانتر نیازهای خود را مطرح سازد.
استقلال سازمانی به TAFE فرصت داده است تا به عنوان یک رقیب در برابر نظام آموزشی عالی مطرح شود و جوانان را به این سامانه جذب کند.
رابطه برابر بین این سامانه و سایر نظامهای آموزشی ایجاد شده است.
بنا به ماهیت نظام آموزشی فنی و حرفه ای اماکن برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت درکنار هم فراهم آمده است.
TAFE به عنوان یک نظام آموزش فنی و حرفه ای شخصیت مستقلی بدست آورده و توانسته است طیف وسیعی از دانش آموزان و جوانان را جذب کند.
انعطاف پذیری بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای بخش صنعت بدست آورده است.
امکان بهتر برقراری ارتباط متقابل با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی برای توسعه مفاهیم آموزشی و حل مشکلات فراهم آورده است.
در واقع ویژگی استقلال سازمانی موجب شده است نظام آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا بتواند در پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر و تحول بخشهای اقتصادی از خود انعطاف بیشتری نشان دهد و از طریق سازمانهای میانی با بخش تولید و خدمات ارتباط متقابل برقرار کند.
ویژگی دوم : تأسیس سازمانهای میانی : به لحاظ نظری، به خاطر تفاوت ها و ویژگی های خاص دو بخش آموزش و صنعت که در بسیاری از موارد با یکدیگر بسیار متفاوت هستند، فراهم کردن ارتباط مستقیم بین دو بخش مزبور بسیار دشوار است. لذا ضرورت می یابد برای ایجاد بین این دو بخش، سازمانهای ارتباطی بوجود آید تا نیازهای آنها را با یکدیگر هماهنگ سازد. این سازمانها که به عنوان پل ارتباطی میان این دو بخش شناخته شده اند توانسته اند بین صنعت و نظام آموزشی در استرالیا ارتباط برقرار سازنند. این سازمانها از نظر ماهیت نه کاملاً دولتی هستند و نه کاملاً خصوصی، بلکه بصورت سازمانهای نمایندگی شامل ترکیبی از نمایندگان دولت و نمایندگان صنعت می باشند. تأکید آنها بر گردآوردن نمایندگان صنعت و تولید کنندگان آموزش های فنی و حرفه ای در یکجا برای تولید برنامه های درس فنی و حرفه ای در جهت پاسخگویی به نیازهای صنعت است. این سازمانها به خاطر اهمیت برقراری ارتباط بین آموزش و محیط کار از دهه 1970 به بعد مورد تأکید قرار گرفت. از نظر پیشینه تاریخی، در دهه 1970 کمیته های آمزش و صنعت در بخش صنعت بوجود آمد تا در سطح ایالتی و ملّی مهارت آموزی را تسهیل سازد.
ویژگی سوم : پزوهش محوری آموزش فنی و حرفه ای : سومین ویژگی نظام آموزش فنی و حرفه ای استرالیا که نقش بسیار مهمی در اصلاح و انطباق آن با نیازهای در حال تغییر دارد، ارتباط متقابل آن با مراکز پژوهشی و استفاده از یافته های پژوهشی در ارتقاء کیفیت و حل مسائل موجود است که منجر به تولید علم در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای و توسعه مبانی نظری در این آموزشها می شود. به همین رو، از سوی سیاستگذاران و تولیدکنندگان این آموزش ها و هم از سوی مراکز پزوهشی و علمی مورد حمایت قرار می گیرد. بنابراین، ساست ها، مفاهیم و روش های اجرائی در نظام آموزش فنی و حرفه ای با استفاده از یافته های پزوهشی که حاصل همکاری متقابل با دانشگاهها و مراکز پزوهشی و بحث های دائمی بین کارشناسان و پژوهشگران است، در جریان یک اصلاح و توسعه کمی و کیفی مستمر قرار دارد. البته این فعالیت ها محدود به تعداد معدودی پزوهشکده و مراکز پژوهشی وابسته به آموزش و پرورش نمی شود، بلکه توسط مراکز پژوهشی و دانشگاهی و انجمن های علمی متعدد در سراسر استرالیا انجام می گیرد.

بررسی ادبیات پژوهشی در استرالیا نشان می دهد هنگامی که یک ایده یا توصیه جدیدی در یک گزارش تحقیقی انتشار می یابد، آن ایده یا توصیه مورد نقد و بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد. به عنوان مثال، گزارش کنگان که حاصل مطالعات یک کمیته مطالعاتی به سرپرستی کنگان در 1974 بود، دولت استرالیا را از خواب غفلت یکصد ساله در مورد آموزش فنی و حرفه ای بیدار کرد و سامانه TAFE را بوجود آورد. و زمینه های بحث های علمی در مورد آموزش فنی و حرفه ای را فراهم ساخت. گزارش فین در سال 1991، گزارش کارمایل و گزارش مایر در سال 1992 که حاصل مطالعات و بحث ها در کمیته هایی با ریاست افرادی به همین نام بود مفاهیم آموزش مبتنی بر کارآمدی و مهارت های عمومی یا مشترک در آموزش های فنی و حرفه ای را مطرح کرد و طی مدت کوتاهی به کمک دانشگاهها و مراکز پژوهشی با تولید انبوهی از مطالب علمی این دو مفهوم به سرعت توسعه یافت و وارد نظام آموزش فنی و حرفه ای شد. همچنین یکی دیگر از این موارد گزارش آلن است که حاصل آن ارائه دو طرح با عنوان خرید مصرف کننده و انتخاب مصرف کننده در زمینه ایجاد بازار آموزشی و استفاده از سازوکار بازار برای ایجاد ارتباط خودکار بین آموزش فنی و حرفه ای و صنعت برای پاسخگویی به نیازهای صنعت بود. و پس از انتشار گزارش مزیور بحث ها و مطالعات زیادی از طریق دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی درباره آن صورت گرفته است. ادبیات آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا نشان می دهد که چگونه ویژگی پژوهش محوری نظام فنی و حرفه ای توانسته است در مدت کوتاهی نظام اموزش فنی و حرفه ای استرالیا را ارتقاء دهد و به عنوان یک نظام کارا در کنار نظام های آموزشی مهم دیگر نظیر سامانه دوئال مطرح کند.
در واقع این سازوکار موجب ارتقاء پیوسته سامانه می شود. بنابراین، اجرای این سازوکار در استرالیا به انجام مجموعه ای از اصلاحات آموزشی در سطح ملّی منجر شد که به مجموعه اصلاحات ملّی آموزش معروف شد. بررسی اسنادی و ادبیات آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا نشان می دهد مطالعات مرتبط با موضوعات آموزش فنی و حرفه ای توسط مؤسسات و مراکز پزوهشی و علمی مختلف مانند دانشگاهها انجام می شود. با وجود آنکه ممکن است هریک از این مؤسسات روشهای مختلفی را در پژوهش های خود به کار می برند، اما همه آنها از طریق توسعه و ارتقاء مفاهیم و سازوکارهایی که به اصلاح و بهبود سامانه می انجامد، آموزش فنی و حرفه ای را حمایت می کنند.
در نتیجه، حمایت آموزش فنی و حرفه ای توسط طیف وسیعی از پژوهش های مرتبط به عنوان یکی از مهم ترین خصیصه های نظام آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا دیده می شود. این فرآیند فرصت های زیادی را برای بحث و نقد و بررسی این آموزشها فراهم می آورد که به تولید علم در جهت توسعه و ارتقاء مفاهیم و اصول آموزشی و اجرای آن در آموزش فنی و حرفه ای منتهی می شود و رابطه آموزش و صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد.
از آنجا که نظام آموزش فنی و حرفه ای در استرالیا هدف های مشابهی را در مقایسه با نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران در زمینه کمک به توسعه اقتصادی و توانایی حضور در بازارهای جهانی را دنبال می کنند، لذا مقایسه و توجه به راهکارهایی که در نظام آموزش فنی و حرفه ای استرالیا پیش بینی شده است و نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران فاقد آن است، می تواند موانع موجود را روشن سازد. همانطوری که در بخش اول بحث شد مهم ترین مشکلات برای کسب 3 ویژگی کارآیی، انعطاف پذیری و پاسخگویی به نیازهای بازار کار را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.
فقدان استقلال نظام آموزش فنی و حرفه ای و وابسته بودن آن به عنوان جزئی از آموزش متوسطه: ساختار اجرائی نظام آموزش فنی و حرفه ای در ایران ضمن پراکنده بودن در دستگاههای مختلف در بخش رسمی آن نیز جزئی از آموزش متوسطه در یک نظام متمرکز به حساب می آید. این ویژگی به علت ایجاد جریان بروکراتیک و سلسله مراتب مانع از انعطاف پذیری نظام آموزش فنی و حرفه ای، سرعت تصمیم گیری برای پاسخگویی، ارتباط با بخش های دیگر و دستیابی به منابع مالی مستقل و هزینه کردن نیازهای اساسی می شود. وجود نظام متمرکز اداری مانع توجه به نیازهای محلی و منطقه ای در سطح کشور می شود و انعطاف پذیری سامانه را در برابر تنوع های جغرافیائی، قومی و شرایط ویژه اقتصاد محلی از بین می برد. از سوی دیگر، به سبب گسترده بودن آموزش های نظری و به همان نسبت انبوهی از مشکلات آن، در نظام آموزش متوسطه توجه کمتری از سوی مسئولان رده های بالاتر به این سامانه مبذول می شود. این امر همچنین مانع ایجاد انگیزه در کارفرمایان برای برقراری ارتباط مستمر و مؤثر با نظام آموزش فنی و حرفه ای و افزایش تقاضای آنان برای استخدام فارغ التحصیلان این نظام می شود. در نظام آموزش فنی و حرفه ای استرالیا یکی از عواملی که به انعطاف پذیری این سامانه کمک کرده و موجب جلب توجه تعداد زیادی از دانش آموزان به سوی این نظام شده است، استقلال این نظام و اختیاراتی که در سطح ایالتی وجود دارد و قدرت تصمیمی گیری سریع آن می باشد. البته تجربه استرالیا نشان می دهد همانطور که تمرکز شدید سامانه را غیرانعطاف پذیر می سازد، عدم تمرکز زیاد هم موجب ناپایداری و عدم هماهنگی نظام می شود، لذا باید ترکیب مناسبی از آن را انتخاب کرد.
فقدان سازمان های میانی برای ایجاد پیوند میان آموزش فنی و حرفه ای و صنعت : از یک طرف به دلیل تفاوت های اساسی بین ماهیت، محیط و فرهنگ حاکم بر مراکز آموزشی و مراکز تولیدی و از طرف دیگر به خاطر مشغله زیاد مدیران آموزشی و مدیران صنعتی امکان ارتباط مستقیم و دوطرفه بین این دو بخش وجود ندارد. لذا تشکیل سازمان های میانی با حضور نمایندگی از دو طرف برای برقراری ارتباط مستمر، مؤثر و سازمان یافته بین این دو بخش ضرورت می یابد. یکی از سازوکارهایی که در نظام آموزش فنی و حرفه ای استرالیا مورد استفاده قرار گرفت، تأسیس این سازمان ها برای ایجاد ارتباط بین آموزش و صنعت می باشد که با موفقیت همراه بوده است. در مورد ایران فقدان چنین سازمان هایی موجب شده است این ارتباط به خوبی برقرار نشود و همکاری و مشارکت کارفرمایان و بخش های تولیدی و خدماتی در برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای بطور مؤثر جلب نشود. لدا امکان نیازسنجی و پیش بینی نیازهای صنعت برای تنظیم محتوای آموزشی فراهم نیامده است.
رویکردهای حاکم بر آموزشهای فنی و حرفهای

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 1 – رویکرد حاکم بر آموزشهای فنی و حرفهای و فرایند یاددهی- یادگیری آن
کشور
رویکرد حاکم بر آموزشهای فنی و حرفه ای و فرایند یاددهی- یادگیری آن
انگلستان
یادگیری مبتنی برعمل، اساس نظریهای است که به رویکرد یادگیری کار محور توسط پروفسور رینالدریوانز در انگلستان در دهه 1960 برمی گردد .(کولینز برون و همکاران ، 2005 )
آمریکا
حرفهگرایی، رویکرد حاکم در آموزشهای فنی و حرفهای دورهی متوسطهی آمریکا است. این رویکرد تمرکز بر کاربرد فناوری در مدارس و برنامه‌های کاربردی و طیف گسترده از حل مسأله در برنامه‌های آموزش فنی و حرفهای دارد. یادگیری مبتنی بر کار هم در آمریکا فرصت‌هایی را شامل برنامه‌های آموزشی خارج از مدرسه، شرکت های تعاونی، کارآموزی جوانان در شرکتهای بزرگ فراهم میآورد. هدف های برنامه‌های آموزشی نیز به طور صحیح با انتظارات کارفرمایان تلفیق شده است. ( هاروارد و همکاران ، 2007)
آلمان
در آلمان آخرین رویکرد برنامهی درسی مطابق با رویکرد میانرشته ای است. در مطالعهای که گراب در (2006) انجام داد، شواهدی از استفادهی رویکرد های مبتنی بر کار در آلمان گزارش شده است. سیستم کارآموزی در این کشور با همکاری بین 3 نوع سازمان برگزار میشود. سیستم آموزشی آلمان یک فضای مهارتآموزی براساس آموزش مبتنی بر کار است. (یوسی شاویت ، والتر مولر ، 2000،ص 25).
ژاپن
رویکرد مبتنی بر شایستگی در فرایند یاددهی- یادگیری آموزشی ژاپن مشاهده میشود و در هر سال حدود 105 ساعت از رویکرد آموزش فنی و حرفهای به تلفیق آن با تکنولوژی و فناوری آموزشی صورت می پذیرد .(شاجی موراتا و سام استرن ،1990 ، ص 4).
ایران
در حال حاضر رویکردهای برنامه‌ی درسی رشته‌ای و مبتنی بر شایستگی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایران براساس

Share