پایان نامه رشته روانشناسی درباره : 
مقابله با استرس

پایان نامه رشته روانشناسی درباره : مقابله با استرس

مهمترین نکته در این قسمت مرور کردن تحقیقاتی است که به نوعی با نظریه سوپر و جامعه مورد بررسی این تحقیق در ارتباط هستند، می‌باشد.
بروفی (1959) در بیمارستانی واقع در نیویورک با دادن پرسشنامه ای از پرستاران خواست صفاتی را که مربوط به آنها می‌شود از پرسشنامه انتخاب کنند و در جای مناسب مشخص نمایند. این صفات به عقاید، ‌ایده آلها، ‌ترجیح‌های شغلی و حرفه ای آنها مربوط می‌شد. این گروه همچنین نوعی پرسشنامه رضایت شغلی را نیز تکمیل کردند. بروفی دریافت که همبستگی نزدیکی بین رضایت شغلی و خویشتن پنداری افراد وجود دارد. لذا یکی از فرضیه‌های سوپر در زمینه ارتباط بین رضایت شغلی و رضایت از زندگی مورد تایید قرار گرفت.
در تحقیق دیگری کیبریک و تیدمن (به نقل از شفیع آبادی) نقش خویشتن پنداری را در انتخاب شغل پرستاری مورد مطالعه قرار داده‌اند. این محققان عقاید راهنمایان و سرپرستان را با نظرات پرستاران در مورد شغل پرستاری با یکدیگر مقایسه نموده‌اند. کیبریک و تیدمن پیش بینی نمودند که باید توافقی بین تصورات این دو گروه موجود باشد. برای تحقیق 538 دانشجوی پرستاری از هفت مدرسه عالی پرستاری و چهار نفر راهنما و سرپرست پرستاران را انتخاب و درباره آنها پرسشنامه ای را اجرا کردند، که محتویات و فعالیت‌های برنامه، ‌ خصوصیات شخصیتی پرستاران، ‌رابطه آنها با راهنمایان، ‌همکاران و بیماران را‌اندازه می‌گرفت نتیجه این تحقیق فرضیه محققان را تایید نمود.
بکی اومداهل (1999)، به بررسی واگیری هیجانی، نگرانیهای فکری و ارتباطات به عنوان مولفه های تحت تاثیر استرس و تعهد شغلی در پرستاران پرداخته است. این پژوهش بر روی پرستاران انتخاب شده از دو بیمارستاران اجرا گردید. در این پژوهش مولفه های همدلی با استرس شغلی و تعهد شغلی مرتبط می‌باشد. در پژوهش فوق، منظور از متغیر های همدلی عواملی چون: واگیری هیجانی (همدلی با هیجانات بیمار)، نگرانیهای فکری (نگرانی درباره ی بیمار) و تاثیرات ارتباطاتی مانند: (رابطه ی پرستار با بیمار و خانواده ها ) می‌باشد. استرس پرستاران با توجه به مولفه های مربوط به افسردگی، کاهش کارایی فردی و خستگی هیجانی آنان سنجیده می‌شود. نتایج تحقیق رگرسیون چند گانه حاکی از آن است که متغیر های مرتبط با ارتباطات هیجانی با متغیرهای مربوط به استرس در پرستاران و کار آمدی در آنان رابطه ی معناداری دارد. فقدان نگرانیهای فکری و پاسخ های عاطفی ضعیف و واگیری عاطفی بالا با کاهش کار آمدی در پرستاران رابطه داشته و واگیری عاطفی با خستگی عاطفی رابطه دارد. واگیری عاطفی تعهد شغلی را کاهش میدهد.
در تحقیقی که مک گریث و همکاران (2004) انجام دادند به بررسی استرس شغلی در نمونه ای بزرگ از پرستاران ایرلند شمالی پرداختند. در این پژوهش به بررسی استرس ها و روش های مقابله با استرس در 3 گروه از پرستاران (بیمارستان- مددکار اجتماعی و آموزشگر) پرداخته شد که برای بررسی استرس و روش های مقابله از پرسشنامه مسلش بهره گرفته شد.
در پژوهشی که توسط شارون گلازر و آنت جیارک (2007)، انجام شده است پاسخدهی و مقابله با استرس در پرستاران در چند کشور اسرائیل، آمریکا، انگلیس، ایتالیا و هانگاری بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که در 5 کشور نام برده شده نوع بیماران و وظایفی که بر عهده پرستار می‌باشد، در استرس و میزان آن تاثیر گذار است. اما پرستاران انگلیسی در آمد کم را عامل استرس زایی و پرستاران هانگاریایی میزان توانایی برای بر عهده گرفتن وظایف را از عوامل مهم استرس زایی دانستند.
در پژوهشی که لی جویی، لوئیس بار بال و آلیسون ای وایل (2008) انجام دادند به بررسی رضایت شغلی در پرستاران آموزشگر پرداختند در این پژوهش به ابزار مختلف برای‌اندازه گیری رضایت شغلی پرستاران،سطوح مختلف رضایت پرستاران پرداخته شد.
در پژوهشی که توسط جان ورکین،گری آلبریت و جودیس کوکسی (2002) انجام گردید. مقایسه ای بین نگرانی های 3 گروه پرستاران مددکار اجتماعی و پرستاران مربوط به بیماری های جسمانی و پرستاران بیمارستان در تعامل با بیماران مبتلا به ایدز انجام شد. در این میان بیشتر به مقایسه ی بیان هیجانات به عنوان عاملی مهم در تمایز این دو گروه پرداخته شد. این پژوهش در شیکاگو انجام شده و به بررسی 536 پرسنل (شامل 132 پرستار جسمانی-26 مددکار اجتماعی و378 پرستار) اجرا شد. نتایج حاکی از آن است که میزان بروز هیجانات آنان به میزان تعاملات آن ها با بیماران مبتلا به ایدز رابطه ی معنا داری داشت.
2-3-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور
پژوهشگر موفق به یافتن تحقیقات مرتبط با دغدغه های شغلی پرستاران در ایران نشد.سایتهای مرتبط که در این زمینه بررسی شد عبارتند از:
ایران داک، سایت دانشگاه علامه،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه الزهراء،دانشگاه شیراز
اما در مورد تنش ، اضطراب و رضایتمندی شغلی در پرستاران تحقیقاتی صورت گرفته که به چند نمونه اشاره می کنیم
حبرانی و همکاران (1387) در تحقیقی در مورد تنشهای پرستاران به این یافته ها دست یافتند که مهم ترین عوامل تنش زا، در دسترس نبودن پزشکان در موارد اضطراری، کمبود کارکنان نسبت به بیماران و مراقبت از بیمار ان بدحال و رو به مرگ بودند . در بین عوامل تنش زا، عوامل تنش زای مدیریتی بیشترین شدت و عوامل بین فردی کمترین شدت را دارا بودند .میانگین تنش بین بخش های مختلف بیمارستانی تفاوت معناداری نداشت . عوامل تنش زای شغلی پرستاران با هیچ کدام از متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، سنوات کاری، نوبت کاری و در نهایت اشتغال در بخش های مختلف بیمارستانی ارتباط معناداری نداشت.
قاسمی و عطار (1388)در بررسی شدت عوامل استرس زای شغل پرستاران شهرهای بابل ، ساری و بهشهر به این نتایج دست یافتند که بیشترپرستاران (48/76) درصد استرس در حد متوسط را تجربه کرده اند.

به علاوه بین امتیاز اجزا و امتیاز کلی استرس شغلی ارتباط مثبت آماری مشاهده گردید در بین اجزای استرس شغلی ، عامل مرگ و رنج بیماران و بار کاری بیشترین امتیاز استرس شغلی ، عامل تعارض با پزشک بیشترین ارتباط را با شدت کلی استرس شغلی پرستاران دارد.
اعتمادی (1383)در تحقیقی در رابطه با استرس شغلی با ابعاد رضایت شغلی پرستاران سی سی یو کار و عادی بخشهای قلب دانشگاههای علوم پزشکی که انجام داد نتایج پژوهش نشان داد که میانگین استرس شغلی پرستاران سی سی یو کار بیشتر از بخشهای قلب است و میانگین رضایت شغلی و ابعاد انگیزشی و بهداشتی آن در پرستاران سی سی یو کار کمتر از پرستاران بخشهای قلب است .و پرستاران کم تجربه و جوان استرس شغلی بیشتری و رضایت شغلی کمتری داشتند و پرستاران متاهل بخشهای سی سی یو استرس شغلی کمتر و رضایت شغلی بیشتری نسبت به پرستاران مجرد داشتند. و پرستاران شب کار از استرس شغلی بیشتر و رضایت شغلی کمتری نسبت به پرستاران سایر شیفتها برخوردار بودند.
2-3-3 نتیجه گیری از تحقیقات قبلی
با توجه به تحقیقاتی که در ایران و سایر کشورها، پیرامون شغل پرستاری و افراد شاغل در این حرفه صورت گرفته بیشتر مسایلی نظیر رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی وموضوعاتی از این دست مورد توجه قرار گرفته است. اما با توجه به نظریه رشدی سوپر در رابطه با انتخاب شغل که مدعی است انتخاب دارای مراحل مختلفی است.که در هر مرحله فرد با یک سری دغدغه ها و نگرانیهایی دست به گریبان است و این دلواپسیها به معنای منفی کلمه نیست بلکه نبود این نگرانیها به بی تفاوتی شغلی می‌انجامد. و با توجه به اینکه پرستاری از جمله مشاغل حساس و مورد نیاز جامعه است. زیرا با سلامت روح وجسم افراد در تماس است و از این رو می‌طلبد تا فرد با توجه به روحیه و امکانات موجود انتخابی آگاهانه انجام دهدو از همه جوانب رشته و شغل خود باخبر باشد. بنابراین، دانستن این دغدغه ها به انتخاب آگاهانه کمک می‌کند. بدین ترتیب، این سوال برای پژوهشگر پیش آمد که در رابطه با مسیر انتخاب شغل در حیطه پرستاری دغدغه های شغلی پرستاران و بهیاران در هر مرحله از رشد شغلی چیست و آیا بین متغییرهای جمعیت شناختی با دغدغه های شغلی آنها رابطه ای وجود دارد؟

فصل سوم

روش پژوهش

3-1 روش پژوهش
روش این پژوهش علی مقایسه ای است.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی ‌پرستاران و بهیاران بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان (شامل بیمارستانهای الزهرا، آیت الله کاشانی، حضرت علی اصغر(خورشید)، شهید چمران و غرضی) اعم از زن و مرد می‌باشد.
3-3 نمونه و روش نمونه گیری
بعد از انجام تحقیق مقدماتی و بر اساس توان آماری، سطح معناداری و میزان تفاوت یا رابطه (مجذور اتا) حجم و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه (شریفی، 1376) حجم نمونه 286 نفر برآورد شد.ابتدا پرسشنامه روی 15 پرستار به طور تصادفی اجرا شد و پس از تعیین واریانس و میانگین طبق فرمول تعیین حجم نمونه ، نمونه را بدست آوردیم . نوع انتخاب بیمارستان مورد مطالعه به صورت انتخاب تصادفی ساده و روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود.
روال نمونه گیری. بعد از تعیین بیمارستانهای مورد نظر، بیمارستان الزهرا به صورت قرعه کشی ساده از بین آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. سپس با توجه به تعداد پرسنل پرستاران و بهیاران بیمارستان مذکور، تعداد 400 پرسشنامه توزیع شد. که پس از تکمیل پرسشنامه ها،در نهایت تعداد 326 پرسشنامه جمع اوری شد که از بین آنها 286 پرسشنامه براساس نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی انتخاب و مابقی حذف شدند.
همچنین ویژگیهای دموکرافیک افراد نمونه شامل جنس جدول (1-3)، سن جدول (2-3)، وضعیت تاهل جدول (3-3)، تعداد فرزندان جداول (4-3)، میزان تحصیلات جدول (5-3)، وضعیت استخدام جدول (6-3)، وضعیت شیفت کاری جدول (7-3)، میزان درآمد (8-3) و نوع بخش در حال خدمت جدول (9-3) به تفکیک در جداول صفحات بعد آمده است.
جدول (1-3) فراوانی و درصد افراد در نمونه آماری به تفکیک جنسیت
فراوانی درصد
زن 209 1/73
مرد 77 9/26
کل 286 100

جدول (2-3) میانگین، حداقل و حداکثر سن افراد در نمونه آماری
میانگین حداقل حداکثر
زن 37/34 21 52
مرد 12/39 23 60
کل 68/35 21 60

جدول (3-3) فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد در نمونه آماری به تفکیک جنسیت

متاهل مجرد طلاق
زن فراوانی 150 54 5
درصد 8/71 8/25 4/2
مرد فراوانی 70 7 0
درصد 9/90 1/9 0
کل فراوانی 220 61 5
درصد 9/76 3/21 7/1

جدول (4-3) فراوانی و درصد میزان تحصیلات افراد در نمونه آماری
میزان
تحصیلات افراد نمونه
زن مرد کل
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
دیپلم 1 5/0 3 9/3 4 4/1
فوق دیپلم 39 7/18 26 8/33 65 7/22
کارشناسی 130 2/62 40 9/51 170 4/59
کارشناسی ارشد 39 7/18 8 4/10 47 4/16

جدول (5-3) فراوانی و درصد وضعیت استخدامی‌افراد در نمونه آماری
وضعیت استخدام افراد نمونه
زن مرد کل
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قراردادی 126 3/60 32 6/41 158 2/55
پیمانی 14 7/6 2 6/2 16 6/5
رسمی 69 00/33 43 8/55 112 2/39

جدول (6-3) فراوانی و درصد تفکیکی وضعیت شیفت کاری افراد در نمونه آماری
شیفت کاری افراد نمونه
زن مرد کل
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
روز کاری 41 6/16 7 1/9 48 8/16
شب کاری 3 4/1 12 6/15 15 2/5
چرخشی 165 9/78 58 3/75 223 00/78

جدول (7-3) فراوانی و درصد میزان درآمد افراد در نمونه آماری
میزان درآمد
(10 هزار ریال) افراد نمونه
زن مرد کل
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
200 64 6/30 15 5/19 79 6/27

200-400 126 3/60 52 5/67 178 2/62
400-600 17 1/8 10 00/13 27 4/9
600 به بالا 2 00/1 0 0 2 7/0

جدول (8-3) فراوانی و درصد افراد در نمونه آماری به تفکیک بخش محل خدمت
بخش افراد نمونه
زن مرد کل
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
مراقبتهای ویژه (ICU) 30 4/14 5 5/6 35 2/12
رادیولوژی 9 3/4 8 4/10 17 9/5
قلب (CCU) 20 6/9 14 2/18 34 9/11
داخلی 36 2/17 9 7/11 45 7/15
زایشگاه 53 4/25 5 5/6 58 3/20
اورژانس 17 1/8 10 00/13 27 4/9
جراحی 44 1/21 26 8/33 70 5/24

3-4 ابزار پژوهش
در این پژوهش ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفت:
3-4-1 پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر (CDI ). این پرسشنامه شامل 61 سوال درباره دغدغه‌های شغلی افراد است. که به ترتیب مراحل رشد شغلی سوپر را در نظر داشته و طبق مراحل دغدغه‌های فرد را در هر مرحله می‌سنجد و به نوعی جای افراد را در این مسیر مشخص می‌کند.
به این ترتیب که 15 سوال اول مربوط به مرحله کشف شغلی است که خود مشتمل بر سه زیر مرحله تبلور، تشخیص و اجرا است و هر زیر مرحله شامل 5 سوال می‌باشد. 15 سوال بعدی مربوط به مرحله مشغول کار شدن است که خود شامل سه زیر مرحله است که هر کدام 5 سوال را شامل می‌شود این سه مرحله عبارتند از: تثبیت، تحکیم و پیشرفت.
15 سوال سوم مربوط به مرحله بقا یا نگهداری شغل است که خود مشتمل بر سه زیر مرحله و برای هر زیر مرحله 5 سوال است که این زیر مراحل شامل دستیابی، بروز رسانی و نوآوری می‌باشند.
مرحله آخر که 15 سوال آخر پرسشنامه را در بر می‌گیرد، مرحله قطع همکاری است. که خود مشتمل بر سه زیر مرحله کاهش ساعات کاری، طرح ریزی برای بازنشستگی و زندگی بازنشستگی است که هر کدام 5 سوال را شامل می‌شوند.
سوال آخر که متفاوت از بقیه است تغییر شغلی را بررسی می‌کند. 60 سوال اول به این صورت است که فرد جمله را خوانده و دغدغه خود را در مورد موضوع مطرح شده در طیفی 5 درجه ای از هیچ دغدغه تا دغدغه خیلی زیاد درجه بندی می‌کند. اما در سوال آخر در طیفی 5 درجه ای تغییر یا عدم تغییر در شغل خود را بازگو می‌کند.
برای نمره گذاری این پرسشنامه، نمره هر سوال در وزن آن ضرب شده و سپس جمع وزنی هر مرحله و هر زیر مرحله جداگانه مشخص می‌شود و برای بدست آوردن میانگین هر زیر مرحله این جمع وزنی تقسیم بر عدد5 می‌شودکه تعداد سوالات هر زیر مرحله است و برای بدست آوردن میانگین هر مرحله جمع وزنی تقسیم بر عدد 15 می‌شود که تعداد سوالات هر مرحله است. و سپس رتبه درصدی فرد در هر قسمت مشخص می‌شود که دغدغه‌های فرد را با گروه همسال وی می‌سنجد. و در نهایت تعداد سوالاتی در هر بخش و مرحله که پاسخ فرد به آنها نگرانی زیاد و خیلی زیاد است مشخص شده و نگرانی فرد را در این مراحل نشان می‌دهد. زمان لازم برای پرکردن پرسشنامه 10 تا 15 دقیقه است .

جدول(9-3) بخشهای مختلف پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان
مرحله کشف شغلی ماده‌های 1تا15
تبلور سوال 1 تا 5
مشخص سازی سوال6 تا 10
اجرا سوال 11 تا 15
مرحله ایجاد یا وارد کارشدن ماده‌های 16 تا 30
تثبیت سوال 16 تا 20
تحکیم سوال 21 تا 25
پیشرفت سوال 26 تا 30
مرحله بقاء ماده‌های 31 تا 45
نگهداشتن سوال 31 تا 35
بروز رسانی سوال 36 تا 40
نوآوری سوال 41 تا 45
مرحله قطع همکاری ماده‌های 46 تا 60
کاهش سرعت کار سوال 46 تا50
طرح ریزی بازنشستگی سوال 51 تا 55
زندگی بازنشستگی سوال56 تا 60
تغییر شغلی سوال 61

ویژگی‌های روان سنجی دغدغه‌های شغلی: درفرم اولیه این پرسشنامه ضرایب آلفا 80/0 و 90/0 برای مرحله و زیرمرحله به دست آمد. در فرم کنونی اطلاعات پایایی براساس ضرایب آلفا (همسانی درونی) هستند که فقط مقیاس قطع همکاری آلفای کمتر از 81/0 دارد اغلب ضرایب مراحل فرعی 80/0 هستند و برای دیگر گروه ها 90/0 است. سوپر (1988)در پژوهش خود بروی 373 نفر ضرایب آلفای این پرسشنامه را از 92/0 تا 93/0 برای مراحل اصلی و از 76/0 تا 95/0 برای مراحل فرعی بدست آورد. ضمنا در پژوهشی که هفت شایجانی (1388) بر روی معلمان سه دوره شهر اصفهان این پرسشنامه را هنجاریابی کرد ضریب پایایی مراحل و زیر مراحل پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان از دو روش همسانی درونی سوالات و باز آزمایی ، بالا بدست آمده است و تمامی سوالات رابطه مثبتی با کل پرسشنامه دارشته اند . بنابراین تغییر یا اصلاح هیچ

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *