پایان نامه رایگان درمورد 
رضایت از زندگی

پایان نامه رایگان درمورد رضایت از زندگی

تهران
افشا

سازه های اجتماعی قانونگرایی، اطمینان طلبی و فردگرایی بر افشاگری مالی شرکتهای مورد بررسی تاثیر معنادار و مستقیمی دارد و تاثیر سازه های اجتماعی بررسی شده دیگر به لحاظ آماری معنا دار نیست.
افشا
حسنی
حسینی
1389
72 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
سطح افشا
بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنیداری وجود دارد.
افشا
آدینه
1391
81 شرکت
پذیرفته شده در
بورس اوراق
بهادار تهران
افشای کل
افشای اجباری
افشای اختیاری
بین افشای کل، افشای اختیاری و افشای اجباری با ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
افشا
نادم
1391
70 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران
افشا
اندازه شرکت و نوع صنعت بر سطح افشا تاثیر دارد.
افشا
خدامیپور
محرمی
1391
شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
افشای اختیاری
افشای اختیاری اثر معناداری بر مربوط بودن سود هرسهم ندارد.
افشا
ستایش
کاظمنژاد
1391
149شرکتپذیرفته شده دربورساوراقبهادارتهران
کیفیت افشا
کیفیت افشا، رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه موسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران دارد.
ویژگیهای
شخصیتی
تنهای رشوانلو
و همکاران
1391
138 نفردانش آموز دختر پایه های اول راهنمایی تا چهارم متوسطه شهر بجنورد
عزت نفس
میانگین خوشبینی و عزت نفس دختران دارای سبک هویت اطلاعاتی در سنین مختلف، بیشتر از سایرین است.
ویژگیهای
شخصیتی
مریم جلالی،شهناز نایب زاده و مسعود حکاکی
1393
398 خریداران شهر تهران
عزت نفس
نتایج حاصل از انجام پژوهش در نمونه مورد بررسی نشان از عدم وجود رابطه بین رضایت از زندگی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی میباشد در حالی که رابطه معکوس رضا یت از زندگی بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به تایید نرسیده است و همچنین بعد هنجاری نفوذ اجتماعی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی نیز رابطه مستقیمی نشان نمی دهد در حالی که ارتباطی معکوس بین بعد اطلاعاتی نفوذ اجتماعی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به دست امده ،همچنین رابطه معکوس بین بعد خود دوستی وبعد شایسته دانستن خود از شاخص عزت نفس با عاطفی تمایل به خرید تفننی به تایید نشده در حالی که عدم وجود ارتباط بین ابعاد عزت نفس بعد شناختی تمایل به خرید تفننی مورد تایید قرار گرفته است
ویژگیهای
شخصیتی
زینب طولابی، سعید صمدی و فاطمه مطهری نژاد
1392
325 نفر جوانان شهر مشهد
عزت نفس
نتایج حاکی از ان است که سبک زندگی اسلامی اثر مثبت و معناداری بر عزت نفس وخود کار امدی دارد عزت نفس وخود کار امدی اثر مثبت و معناداری بر ساز گاری اجتماعی دارد
ویژگیهای
شخصیتی
هزار جریبی
1388
600 نفر افراد شهر تهران
رضایت از زندگی
تاثیر متغیرهایی مانند امید به اینده جامعه ,احساس عدالت ,احساس محرومیت و…. بر رضایت از زندگی پرداخته اندوبه این نتیجه رسیده اند که متغیر احساس امنیت بیشترین سهم را درتبیین متغیر رضایت از زندگی دارد
ویژگیهای
شخصیتی
مریم جلالی،شهناز نایب زاده و مسعود حکاکی
1393
398 خریداران شهر تهران
رضایت از زنذگی
نتایج حاصل از انجام پژوهش در نمونه مورد بررسی نشان از عدم وجود رابطه بین رضایت از زندگی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی میباشد در حالی که رابطه معکوس رضا یت از زندگی بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به تایید نرسیده است و همچنین بعد هنجاری نفوذ اجتماعی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی نیز رابطه مستقیمی نشان نمی دهد در حالی که ارتباطی معکوس بین بعد اطلاعاتی نفوذ اجتماعی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به دست امده ،همچنین رابطه معکوس بین بعد خود دوستی وبعد شایسته دانستن خود از شاخص عزت نفس با عاطفی تمایل به خرید تفننی به تایید نشده در حالی که عدم وجود ارتباط بین ابعاد عزت نفس بعد شناختی تمایل به خرید تفننی مورد تایید قرار گرفته است
ویژگیهای
شخصیتی
شهنی ییلاق
1383
396 نفر دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز
امید واری
بین امیدواری و سلامت روان بهطور مستقیم و بین امیدواری و سلامت جسم بهطور غیرمستقیم رابطه معنیدار وجود دارد.
ویژگیهای
شخصیتی
موسوی نسب
تقوی
1385
208 دختر و 147 پسرِ داوطلب کنکور سراسری
امید واری
نقش امیدواری را در داشتن سازگاری روانشناختی بهتر تایید میکند.
ویژگیهای
شخصیتی
عطاری
1385
دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز
امید واری
بین امیدواری و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد
ویژگیها
شخصیتی
مردانی
حیدری
1389
88 نفر از کارکنان زن متاهل بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد
امید واری
امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دارای رابطه معنی داریدارد.
ویژگیهای
شخصیتی
تنهای رشوانلو
و همکاران
1391
138 نفردانش آموز دختر پایه های اول راهنمایی تا چهارم متوسطه شهر بجنورد
عزت نفس
میانگین خوشبینی و عزت نفس دختران دارای سبک هویت اطلاعاتی در سنین مختلف، بیشتر از سایرین است.
ویژگیهای
شخصیتی
رقیبی
ربانی
1391
پسران کانون اصلاح و تربیت شهرستان کرمان
امید واری
آموزش راهبردهای امیدواری در ارتقای هوش هیجانی گروه آزمایش به صورت معنی داری موثر بوده است
ویژگیهای شخصیتی
باقیانیمقدم
1392
300 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر یزد
امید واری
بین امیدواری و سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 2-2- خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بینالمللی
موضوع
محقق
سال
جامعه آماری
متغیر
نتایج
افشا
Sing vey and Desai
1971
شرکتهای امریکایی
کیفیت افشا
اندازه شرکت، تعداد سهامداران و اندازه شرکت حسابرسیکننده بر کیفیت افشا اثر میگذارد.
افشا
Healy
2001
شرکتهای امریکایی
کیفیت افشا
رابطه منفی و بسیار مهم بین کیفیت افشا و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبانسهام وجود دارد
افشا
A.G. Hassan& et al

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2011
شرکتهای فهرست شده مصر
افشای اختیاری
رابطه منفی بین سطح افشای داوطلبانه و ریسک سیستماتیک وجود دارد.
افشا
Ismail and El-Shaib
2012
شرکتهای مصری
افشای اختیاری
ارتباط معناداری بین سطح افشای داوطلبانه شرکت و کیفیت سود و شدت رقابت وجود دارد.
افشا
Qu & et al
2013
297 شرکت فهرست شده چینی

افشای اختیاری
گروه های ذینفعان مختلف در طول مراحل توسعه بورس چینی دارای درجات و مراتب مختلف نفوذ تصمیمگیری در رابطه با افشای اطلاعات میباشند
افشا
Al-Shammari
2013
108 شرکت شریعت سازگار ذکر شده در بورس اوراقبهادار
افشای اختیاری
میانگین کلی افشای داوطلبانه توسط شرکتهای شریعت سازگار 15درصد اقلام متعارف 17درصد و اسلامی 13درصد است. افشای داوطلبانه از آیتمهای معمولی و بالاتر از آیتمهای اسلامی است.

افشا
Ho and Taylor
2013
100شرکت مالزی
افشای اختیاری
قدرت و صلابت ساختار حاکمیت شرکتی تحت تاثیر افشای داوطلبانه اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ و استراتژیک جهت مدیران و مدیریت ارشد، بازارهای مالی و سرمایه، رو به جلو در سالهای 2001 و 2006 می باشد.
افشا
Karim& et al
2013
136 نفر از مدیران
افشای اختیاری
افشای مثبت به اندازه شرکت مرتبط است.
ویژگیهای
شخصیتی
human relation et al
2012
300 پرستار
عزت نفس
نتایج بدست امده نشان میدهد سطح پایین عزت نفس در میان پرستاران منجر به فرسودگی شغلی پرستاران شده است
ویژگیهای
شخصیتی
A.G. engelhart& et al
2012
16 کشور
رضایت از زندگی
بین رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح بالای توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و متناسب وجود دارد
ویژگیهای
شخصیتی
Luthans& et al
2008
78 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آمریکا
امید واری
رابطه مثبت و بسیار معنی دار امیدواری و عملکرد کار پرستان یافت شد.
ویژگیهای
شخصیتی
Medlin& et.al
2009
426 کارمند تماموقت و پارهوقت
امید واری
ساختار هدف فرآیندهای تنظیم شده منجر به سطوح بالاتری از مشارکت کارکنان، که به سطوح بالاتری از تعامل و منجر به بهبود امیدواری در محل کار و بهبود امیدواری در نوبه خود منجر به سطوح بالاتر عملکرد فردی است
ویژگیهای
شخصیتی
Misty& et al
2011
35 مدارس ابتدایی شهری آمریکا
امید واری
در آن دانشکده از مدارسی که دانشآموزان با وجود وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین امیدوار هستند، احتمال بیشتری برای رسیدن به سطوح بالاتر موفقیت وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق

3-1. مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظورآگاهی ازمسائل ومشکلات دنیای اجتماعی،روندهایعلمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. تحقیق فرایندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد، در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، تحت عنوان روش شناسی یاد میشود.
در این فصل به بررسی روش های تحقیق روایی وپایایی تحقیق وروشهای تهیه وتوزیع پرسشنامه پرداخته میشود.
3-2. جامعه آماری
اولین مرحله در انجام یک تحقیق میدانی تعیین جامعه آماری مورد مطالعه میباشد.جامعه آماری این پژوهش حسابداران شاغل به کاردر شهر یزد که تعداد آن نامحدود است میباشد.
3-3. تعیین حجم نمونه
با تعیین جامعه آماری، تعیین حجم جامعه وماهیت آن محقق میتواند روش مناسبی را برای نمونهگیری انتخاب کند. در این پژوهش جامعه آماری حسابداران مشغول به کار حسابداری شاغل به کاردر شهر یزد میباشند.تعداد مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. از پرسشنامههای تهیه شده 150پرسشنامه بدست محقق رسیده است.
از آنجایی که روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقیق نمونهگیری تصادفی ساده است و حجم جامعه نامحدود است، برای محاسبه تعداد نمونه، از فرمول کوکران به صورت ذیل استفاده شده است.
n=
n: حجم نمونه پژوهش
d: سطح دقت مطلوب یا سطح خطای حدی
P:نسبت برآورد شده از وجود صفت یا ویژگی در جامعه
q: عدم وجود صفت یا ویژگی
:Zمقدار سطح زیر منحنی در سطح اطمینان مطلوب
بدین ترتیب با فرمول فوق و سطح خطای 08/0حجم نمونه 150 بدست آمد،محقق تعداد170پرسشنامه توزیع کرده ودر نهایت 150پرسشنامه پس از پیگیری محقق حاصل شده است.
3-4. روش جمعآوری داده ها
از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع توصیفی میباشد،همچون بسیاری از مطالعات توصیفی که از منابع ثانویه برای روشن شدن مباحث نظری پژوهش وبدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از روش جمعآوری کتابخانهای به عنوان مفیدترین روش استفاده میشود،از این روش برای جمعآوری اطلاعات در زمینه ادبیات وپیشینه پژوهش استفاده گردید.از این رو با مطالعه کتابها،مقالات وسایر منابع کتابخانهای ونیز تحقیقات مرتبط وجستجو در اینترنت واطلاعات مورد نیازجمعآوری گردید.
برای جمعآوری اطلاعات مربوط به فرضیه ها وپرسشهای پژوهش،از روش میدانی استفاده شده وابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه میباشد.
در پرسشنامه این تحقیق از سوالات بسته استفاده شده است،چرا که پرسش بسته به فرد کمک میکند تا با انتخاب یکی از گزینههای فراهم شده،سریعتر تصمیم بگیرد وهمچنین استخراج اطلاعاتی راکه باید تحلیل شوند برای پژوهشگر سادهتر کند.
3-5. پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی،عبارت است از مجموعهای از پرسشهای هدفدار که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون،نظر،دیدگاه وبینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد(خاکی،1384).
از جمله ویژگیهای یک پرسشنامه مناسب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-دارای مقدمه رسا وواضح بوده وسوالها بدون ابهام باشند.
2-سوالات طوری تنظیم شود که آزمودنی تحریک شود به آنها پاسخ دهد.
3-از به کاربردن واژهها، اصطلاحات نامفهوم ونامأنوس و از ارائه سوالاتی که پاسخگو رابه پاسخ خاصی هدایت میکند پرهیز شود.
4-از طرح سوالات پیچیده،غیرقابل درک،طویل ودوپهلو اجتناب شود(خاکی،1384).
پس از آنکه پرسشنامه تنظیم شد،یک اجرای مقدماتی از پرسشنامه میتواند براعتبار آن بیفزاید.هدف از اجرای مقدماتی پرسشنامه برطرف کردن نواقص واشکالات احتمالی است که معمولاً برروی افراد اجرا میشود که در درون جامعه آماری قراردارند.اجرای مقدماتی،روایی،پایایی وقابلیت اجرایی پرسشنامه را افزایش میدهد(خلعتبری،1385).
3-6 چگونگی تنظیم پرسشنامه
پرسشنامه مرتبط با این تحقیق در دو بخش کلی تنظیم شده است:
بخش اول:شامل اطلاعات شخصی پاسخدهنده است.
بخش دوم:شامل سوالاتی است که به تعیین وبیان رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و افشای اختیاریدر بین حسابداران میپردازد.
جدول 3-1- شاخصها و منابع پرسشنامه
شاخص
شماره سؤالات مرتبط به شاخص در پرسشنامه
جمع
منبع سؤالات
امید واری
از سوال 1 تا سوال 6
6
Shogren & et al ,2006
رضایت از زندگی
از سوال 7 تا سوال 11
5
Christie and L.Geis, 1960
عزت نفس
از سوال 12تا سوال27
16
Christie and L.Geis, 1960
افشا
از سوال 28تا سوال37
10
کاشانیپورو دیگران، 1388
3-7. روایی وپایایی ابزار جمعآوری اطلاعات
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/. باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی,1386).
جدول 3-2- آلفای کرونباخ متغییرهای تحقیق
متغیر
آلفای کرونباخ
تعداد
امید واری
711/0
6
عزت نفس
808/0
16
افشای اختیاری
791/0
10
رضایت از زندگی
776/0
5
جدول فوق آلفای کرونباخ و تعداد سوالات مربوط به متغیرها را ارائه میدهد. از آنجایی که مقدار آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بزرگتر از 7/. است.لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردارمیباشد.
استفاده از پرسشنامههای معتبر در سطح ملی و بینالمللی وتایید اساتید راهنما ومشاور نیز روش تعیین روایی ابزار تحقیق حاضر محسوب میشود.
3-8. روش تحلیل داده ها
برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده میگردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده میشود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگیهای شخصیتی افراد با افشا استفاده میگردد.
3-9 خلاصه وجمعبندی
در این فصل به معرفی روش های آماری که برای بررسی سوالات وفرضیههای تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد،پرداخته شده است.

فصل چهارم
تجزیهوتحلیل داده ها

مقدمه
موضوع این فصل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش میباشد. ابتدا آمار توصیفی اطلاعات گردآوری شده ارائه خواهد شد. سپس نرمال بودن داده ها بررسی شده و در نهایت با بهره گرفتن از آزمونهای آماری، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار خواهد گرفت. پس از بررسی متون و پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، پرسشنامهای بر اساس این مطالعات تنظیم شد. پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری داده های پژوهش، شامل دو بخش پرسشهای عمومی و پرسشهای اختصاصی مربوط به متغیرهای تحقیق بود. در توضیحات پرسشنامه، ضمن تشریح اهداف پژوهش و اهمیت آن، به آزمودنیها اطمینان لازم در مورد محرمانه بودن پاسخ‏های آنها داده شد تا با حسن نیت و اعتماد بیشتری پرسشنامه را تکمیل نمایند. در مجموع تعداد 150 پرسشنامه تکمیل گردید که بر اساس اطلاعات استخراج شده از آنها، فرضیه های پژوهش آزمون خواهند شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‏آوری شده‌اند، خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. در این فرآیند داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می‌شوند. در این راستا، تکنیک‌های آماری مختلف در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزائی بر عهده

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *