سبز اندیشان امروز

پایان نامه رایگان درمورد افشای داوطلبانه

بررسی برازش مدل رابطه بین چهار متغیر نگرشهای مذهبی، امیدواری ، سلامت روانی و سلامت جسمانی انجام گرفت. نمونه تحقیق مشتمل بر 396 نفر دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز که در سال تحصیلی 81-80 به تحصیل اشتغال داشتند، می باشد. پس از جمع آوری داده ها، از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و آزمون t جهت تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش، مسیرهای مستقیم از نگرشهای مذهبی به خوشبینی، از امیدواری به سلامت روانی و از سلامت روانی به سلامت جسمانی معنی دار بود. همچنین مسیرهای غیرمستقیم از نگرشهای مذهبی به سلامت روانی و جسمانی و از امیدواری به سلامت جسمانی معنی دار بود. اما مسیرهای مستقیم بین نگرشهای مذهبی و سلامت روانی و جسمانی و بین امیدواری و سلامت جسمانی، معنی دار نبود(شهنی ییلاق و دیگران،1383).
در تحقیقی با عنوان خوشبینی-بدبینی و راهبردهای کنار آمدن: پیشبینی سازگاری روانشناختی در نوجوانانو با هدف بررسی تاثیر خوشبینی بر راهبردهای کنارآمدن و سازگاری روانشناختی در نوجوانان انجام شده است. در یک بررسی همبستگی و علمی-مقایسه ای 208 دختر و 147 پسرِ داوطلب کنکور سراسری که به روش خوشهای-تصادفی انتخاب شده بودند، به کمک آزمون بازنگری شده جهتگیری زندگی، پرسشنامه روش های کنارآمدن، مقیاس رضایت از زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. یافتهها حاکی بر آن هستند که خوشبینها بیشتر از بدبین ها از راهبردهای کنارآمدن مسئلهمدار، بهره میگرفتند، همچنین از سلامت عمومی بهتری برخوردار بودند و از زندگی رضایت بیشتری داشتند. تحلیل رگرسیون نشان داد که خوشبینی-بدبینی مقدار معنیداری از واریانس راهبردهای کنارآمدن و سازگاری روان شناختی را تبیین مینماید. نتایج این یافتهها، نقش خوشبینی را در داشتن سازگاری روانشناختی بهتر تایید میکند(موسوی نسب و تقوی، 1385).
در تحقیقی با عنوان بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، امیدواری و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز که با هدف بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، امیدواری و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید.نتایج تحقیق نشان دادند که بین هر یک از متغیرهای امیدواری نگرش مذهبی و خرده مقیاس های آن، امیدواری و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(عطاری و دیگران،1385).
در تحقیقی با عنوان ارتباط امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان با هدفتعیین رابطه بین امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان انجام گردید.این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش آن شامل کلیه کارکنان زن متاهل بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد بوده است و نمونه تحقیق 88 نفر از این زنان بودند که به روش تصادفی ساده در سال 1387 انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دارای رابطه معنی داریدارد. (مردانی و حیدری،1389).
در تحقیقی با عنوان تاثیر آموزش مهارت های امیدواری بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح وتربیت شهرکرمان و با هدفبررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های امیدواری بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرستان کرمان انجام گردید. در این راستا از روش نیمه آزمایشی با طرح دو گروهی انتساب تصادفی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسشنامه هوش هیجانی به عنوان ابزار پژوهش بر روی نمونه مورد بررسی به اجرا گذاشته شد.از آزمون آماری t گروه مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش راهبردهای امیدواری در ارتقای هوش هیجانی گروه آزمایش به صورت معنی داری موثر بوده است(رقیبی و ربانی، 1391).
در تحقیق با عنوان بررسی رابطه امیدواری با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاههای شهر یزد و با هدف بررسی ارتباط امیدواری با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاههای شهر یزد طراحی و اجرا گردید. داده ها از بین 300 نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، یزد، آزاد اسلامی شهر یزد به روش طبقهای تصادفی جمعآوری گردید.تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و نتیجه گرفته شد که بین امیدواری و سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد(باقیانی مقدم و دیگران، 1392).
عرت نفس
در تحقیقی با عنوان بررسی نقش میانجی عزت نفس و خود کار امدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی ساز گاری اجتماعی جوانان شهر مشهد انجام گرفته که هدف ان بررسی نقش میانجی عزت نفس و خود کار امدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی ساز گاری اجتماعی جوانان شهر مشهد است که با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات از 325 نفر جمع اوری شد و پس از تجزیه وتحلیل داده ها نتایج حاکی از ان است که سبک زندگی اسلامی اثر مثبت و معناداری بر عزت نفس وخود کار امدی دارد عزت نفس وخود کار امدی اثر مثبت و معناداری بر ساز گاری اجتماعی دارد(زینب طولابی، سعید صمدی و فاطمه مطهری نژاد-بهار 1392)
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی با تمایل به خرید تفننی که با هدف بررسی تاثیر متغیر های عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی بر تمایل به خرید تفننی انجام گرفته است جامعه اماری این پژوهش خریداران مراکز خرید در شهر تهران می باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی 398 نمونه قابل قبول جمع اوری شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل از انجام پژوهش در نمونه مورد بررسی نشان از عدم وجود رابطه بین رضایت از زندگی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی میباشد در حالی که رابطه معکوس رضا یت از زندگی بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به تایید نرسیده است و همچنین بعد هنجاری نفوذ اجتماعی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی نیز رابطه مستقیمی نشان نمی دهد در حالی که ارتباطی معکوس بین بعد اطلاعاتی نفوذ اجتماعی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به دست امده ،همچنین رابطه معکوس بین بعد خود دوستی وبعد شایسته دانستن خود از شاخص عزت نفس با عاطفی تمایل به خرید تفننی به تایید نشده در حالی که عدم وجود ارتباط بین ابعاد عزت نفس بعد شناختی تمایل به خرید تفننی مورد تایید قرار گرفته است(مریم جلالی،شهناز نایب زاده و مسعود حکاکی :تابستان 1393)
در تحقیقی با عنوان “خوش بینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک های هویت” که با هدف تعیین روند تحول سبک های هویت در دختران 12 تا 18 ساله و رابطه آن با خوش بینی و عزت نفس انجام شد.روش این پژوهش پس رویدادی بود و 138 نفر از مجموع 9438 نفر دانش آموز دختر پایه های اول راهنمایی تا چهارم متوسطه شهر بجنورد با روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس یک راهه و دو راهه تحلیل شد.نتایج نشان داد میانگین خوش بینی و عزت نفس دختران دارای سبک هویت اطلاعاتی در سنین مختلف، بیشتر از سایرین است. میزان خوش بینی دختران در سنین مختلف با یکدیگر تفاوت نداشت اما بر اساس سبک هویتی، در میزان خوش بینی آن ها تفاوت مشاهده شد(تنهای رشوانلو، 1391)
2-3-2. پیشینه خارجی
افشا
سینگوی و دسای در سال 1971 تحقیقی را تحت عنوان تجزیهوتحلیل تجربی کیفیت افشای مالی شرکتهای امریکایی انجام دادند. به نظر این محققین، افشای اطلاعات شرکتها میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد و گزارش سالانه به سهامداران شکل مهمی از افشای ادواری شرکت است. سینگوی با تحقیق خود به نتایج زیر دست یافت:
1-شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
2-شرکتهایی که تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشا بهتری برخوردارند.
3-شرکتهایی که توسط موسسات حرفهای بزرگ حسابرسی میشوند نسبت به شرکتهایی که توسط موسسات کوچک حسابرسی میشوند از کیفیت افشا بهتری برخوردارند(Sing vey and Desai,1971).
هیل در سال 2001 تاثیر افشا اختیاری شرکت بر روی هزینه سرمایه مورد انتظار حقوق صاحبانسهام را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که کیفیت افشا همچون هزینه سرمایه حقوق صاحبانسهام ذاتاً ذهنی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل است. وی برای محاسبه کیفیت افشا صورتهای مالی، شرکتهای نمونه را برای سال 1997 براساس شاخص افشایی شامل سه قسمت زیر از نظر افشا امتیاز بندی نموده است:
اطلاعات طمینهای و غیرمالی شامل 10 قلم و مجموعاً 20 امتیاز
تجزیهوتحلیل روندی و تحلیلهای مدیریتی شامل 11 قلم و 20 امتیاز

اطلاعات مربوط به ریسک مبتنی بر ارزش و پروژهای شامل 9 قلم و 14 امتیاز
هیل به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی و بسیار مهم بین کیفیت افشا و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبانسهام وجود دارد (Healy ,2001).
در تحقیقی با عنوان افشای داوطلبانه وریسک در بازار درحال ظهور که با هدف بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه شرکتهای بزرگ و ریسک سیستماتیک(بازاریا بتا) برای یک نمونه ازشرکتهای فهرست شده مصراست. نتایج به طورکلی یک رابطه منفی بین سطح افشای داوطلبانه وبتا، مطابق باپیشبینیهای مدل دیفرانسیل اطلاعات و نظریه های در موردپیامدهایاقتصادیافزایش افشا نشان داد. نتایج بهم شخص اتمدلو شاخص بازارمورداستفاده به منظور برآورد بتا وابسته هستندونیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه نیاز است(A.G. Hassan& et al ,2011).
در تحقیقی با عنوان تاثیر بازار وعوامل سازمانی درافشای داوطلبانه درشرکت های مصری و با هدف بررسی تاثیر بازار و عوامل سازمانی در سطح افشای داوطلبانه از شرکت های مصری نشان داد که سطح افشای داوطلبانه دربازاردرحال ظهوردرمحدوده مصراز پایین تا متوسط​​است و ارتباط معناداری بین سطح افشای داوطلبانه شرکت وکیفیت سود وشدت رقابت وجوددارد.(Ismail and El-Shaib,2012)
در تحقیقی با عنوان تحقیق و تفحص از افشای داوطلبانه توسط شرکتهای کویتی شریعت سازگار که با هدف اندازهگیری میزان افشای داوطلبانه در سال 2009 در گزارش سالانه از 108 شرکت شریعت سازگار ذکر شده در بورس اوراقبهادار کویت و بررسی سه دسته از افشای داوطلبانه: کلی، افشای متعارف و اسلامی است.افشای داوطلبانه با بهره گرفتن از یک شاخص خود ساخته شامل 132 مورد به طور کلی، 86 برای اندازهگیری معمولی و 46 اطلاعات اسلامی بود. گزارشهای سالانه با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آزمون tمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کلی افشای داوطلبانه توسط شرکتهای شریعت سازگار 15درصد اقلام متعارف 17درصد و اسلامی 13درصد است. افشای داوطلبانه از آیتمهای معمولی قابل مقایسه با مطالعات موجود، و بالاتر از آیتمهای اسلامی است. ( Al-Shammari,2013)
در تحقیقی با عنوان اداره امور شرکتها و انواع مختلف از افشای داوطلبانه: مدارک و شواهدی از شرکتهای ذکر شده در مالزی که با هدف بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی در افشای داوطلبانه از انواع مختلف اطلاعات در گزارش سالانه از شرکتهای مالزی انجام شد، از مدل رگرسیون خطی برای تست ارتباط بین سطح افشای داوطلبانه پنج دسته اطلاعات کلیدی و اداره شرکتها مورد استفاده قرار گرفت. در نمونه 100 شرکت بیش از سه دوره مختلف اجتماعی و اقتصادی در سالهای 1996، 2001 و 2006 انتخاب شد. نتایج حاصله این است که افزایش قابل توجهی در همه دستهبندی اطلاعات کلیدی با ارتباط بهتر بین سالهای 1996 و 2001 و یک سطح قابل توجهی پایینتر از رشد ارتباطات بین سالهای 2001 و 2006 وجود دارد. قدرت و صلابت ساختار حاکمیت شرکتی تحت تاثیر افشای داوطلبانه اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ و استراتژیک جهت مدیران و مدیریت ارشد، بازارهای مالی و سرمایه، رو به جلو، به دنبال پیشبینی و مسئولیت اجتماعی در سالهای 2001 و 2006 میباشد .(Ho and Taylor,2013)
در تحقیقی با عنوان اندازه شرکت و افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی توسط مدیران شرکت های خصوصی در مقابل دولتی که با هدف درک تاثیر اندازه شرکت و وابستگیهای دولتی / خصوصی (وضعیت اشتغال) بر تصمیمات افشای داوطلبانه در مورد اطلاعات غیرمالیمیباشد. در اینمقالهاز136 نفر از مدیران و 24 آیتم غیرمالی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که افشای مثبت به اندازه شرکت مرتبط است. تست اضافی نشان میدهد که مدیران شرکتهای خصوصی نسبت به نظارت SEC و دیگر فشارهای رقابتی خارجی حساس هستند و همچنین نشان میدهد که آنها با فشار تقلیدی به مانند همتایان شرکت عمومی خود رفتار کنند. (Karim& et al ,2013)
امید واری
در تحقیقی با عنوان تاثیر مثبت در بهداشت و درمان : رابطه امیدواری با عملکرد که با هدف بررسی ارتباط بین سطوح امیدواری پرستاران و نتایج عملکرد آنها میباشد؛ نمونه پژوهش شامل 78 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای بزرگ بهداشت و درمان در غرب میانه ایالات متحده میباشد.از همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت و بسیار معنی دار بین امیدواری اندازهگیری شده در پرستاران و رتبه بندی درتعهد خود به بیمارستان، افزایش رضایت مشتری، واندازه گیری کلی از عملکرد کارآنها دارد(2008,Luthans& et al).
در تحقیقی با عنوان بهبود عملکرد از طریق تعیین هدف، تعهد و امیدواری که با هدف بررسی روابط میان تعیین هدف، تعهد شغلی، امیدواری در محل کار، و ساختارهای عملکرد فردی است؛
داده ها از 426 کارمند تماموقت و پارهوقت به دنبال یک روش مدلسازی معادلات ساختاری جمعآوری و تجزیهوتحلیل شده است. اندازهگیری و مدلهای ساختاری داده ها نسبتاً خوب است. نتایج نشان میدهد که ساختار هدف فرآیندهای تنظیم شده منجر به سطوح بالاتری از مشارکت کارکنان، که به سطوح بالاتری از تعامل و منجر به بهبود امیدواری در محل کار و بهبود امیدواری در نوبه خود منجر به سطوح بالاتر عملکرد فردی است(2009,Medlin& et.al).
در تحقیقی با عنوان امیدواری علمی و تعامل اجتماعی در مدارس شهری، هدف بررسی رابطه میان امیدواری دانشگاهی، تعامل اجتماعی و موفقیت دانشآموزان در مدارس ابتدایی شهری در سراسر یک منطقه است. بدین منظور داده ها از 35 مدارس ابتدایی شهری در سراسر یک منطقه در ایالت ویرجینیای ایالات متحده آمریکا جمعآوری شد. تجزیهوتحلیل همبستگی، رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که در آن دانشکده از مدارسی که دانشآموزان با وجود وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین امیدواری هستند، احتمال بیشتری برای رسیدن به سطوح بالاتر موفقیت وجود دارد . (Misty& et al ,2011)
عزت نفس
در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی پرستاران که هدف ان تعیین ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی پرستاران است.بدین منظور اطلاعات از 300 پرستار شاغل در سه بیمارستان شهری از کشور المان جمع اوری شده است و نتایج بدست امده نشان میدهد سطح پایین عزت نفس در میان پرستاران منجر به فرسودگی شغلی پرستاران شده است (human relation et al 2012)
رضایت از زندگی
رونالد اینگلهارت تحقبقات گسترده ای در موردمتغیر رضایت از زندگی در کشورهای مختلف اجام داده است او معتقد است رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح بالای توسعه اقتصادی متناسب است و همچنین با مقایسه رضا یت از زندگی در 16 کشور جهان رابطه مستقیم بین دینداری ورضایت ارز زندگی را اثبات کرده است.( A.G. engelhart& et al ,2012

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 2-1- خلاصه پیشینه تحقیق در سطح ملی
موضوع
محقق
سال
جامعه آماری
متغیر
نتایج
افشا
کاشانیپور و همکاران
1388
239 شرکتپذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران
افشای اختیاری
رابطه معنی داری بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشده است0
افشا
نوروش
میرحسینی
1388
51 شرکتپذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران
کیفیت افشا
بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنیدار وجود دارد.
افشا
مهدوی
قاسمی
1388
شرکتهایپذیرفته شده دربورس اوراقبهادار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *