پایان نامه درمورد 
و-فروش پایان نامه کامل

پایان نامه درمورد و-فروش پایان نامه کامل

معلمان
فراوانی درصد
سخنرانی 19 47.5
حل مسأله 3 7.5

نمایش 4 10.0
بحث گروهی 14 35.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-4 – شیوه تدریس معلمان
با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال پنج (تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 17 و 5/42 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی کم با فراوانی 3 و 5/7 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-5 تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود
فراوانی درصد
کم 9 22.5
خیلی کم 3 7.5
متوسط 7 17.5
زیاد 17 42.5
خیلی زیاد 4 10.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-5 تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود
با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال شش (میزان در آمد ماهیانه والدین) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه بالاتر از 600 هزار تومان درآمد با فراوانی 22 و 5/55 درصد و کمترین آن به گزینه بین 400 ـ 500 با فراوانی 1 و 5/2 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول 4-6 میزان در آمد ماهیانه والدین
فراوانی درصد
بین 400 ـ 500 1 2.5
بین 500 ـ 600 17 42.5
بالاتر از 600 22 55.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-6 میزان در آمد ماهیانه والدین

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هفت (وضعیت ساختمان آموزشگاه ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه متوسط با فراوانی 16 و 40 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 2 و 5 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.
جدول4-7 وضعیت ساختمان آموزشگاه
فراوانی درصد
کم 9 22.5
خیلی کم 6 15.0
متوسط 16 40.0
زیاد 7 17.5

خیلی زیاد 2 5.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-7 وضعیت ساختمان آموزشگاه
با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هشت(استفاده از وسایل و امکانات آموزشی)از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 21 و 5/52 درصد و کمترین آن به گزینه متوسط با فراوانی 8 و 20 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.
نمودار4-8 استفاده از وسایل و امکانات آموزشی
فراوانی درصد
متوسط 8 20.0
زیاد 11 27.5
خیلی زیاد 21 52.5

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Share