پایان نامه درباره 
قانون مدنی، فقه امامیه

پایان نامه درباره قانون مدنی، فقه امامیه


Widget not in any sidebars

ماده 1200 ق.م. : نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالافرب به عهدۀ اولاد و اولادِ اولاد است.
2-4-4. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک و صورمختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
پدر و مادر به همراه اولاد و اولاد اولاد از خویشاوندان نسبی طبقه اول محسوب می‌شوند اما از آنجا که کودک نمی‌تواند اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد لذا در مطالب صفحه بعد فقط مباحث مربوط به ارث پدر و مادر و سپس به اجداد از اموال کودک مورد بحث قرار گرفته است.
2-4-4-1. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه
پدر و مادر به عنوان ورثه کودک ممکن است منحصر به فرد باشد یا متعدد و در صورت تعدد نیز صورتهایی متصور است که در ذیل به آنها اشاره شده است.
اول : ورثه منحصر به فرد (پدر و مادر)
اگر وراث متوفی منحصر به پدر یا مادر باشد، تمامی ترکه متعلق به او خواهد بود و نوبت ارث به طبقه دوم نمی‌رسد.
دوم: ورثه متعدد
در مورد ورثه متعدد اقسامی متصور است که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم:
الف. پدر و مادری که حاجب دارد : درصورتی که مادر حاجب داشته باشد، سهم او سدس ترکه خواهد بود و بقیه از آنِ پدر خواهد بود.
ب. پدر و مادری که حاجب ندارد : درصورتی که وراث متوفی منحصر به پدر و مادر باشند و برای مادر حاجبی نباشد، ثلثِ ترکه از آنِ مادر و دو ثلثِ بقیه از آن پدر خواهد بود.
و بالاخره وراث در طبقه دوم ممکن است منحصر به فرد باشد یا متعدد، در صورت تعدد نیز صوری متصور است که در زیر، به ترتیب و بطور مفصل به آنها اشاره شده است:
صورت اول: وراث منحصر به فرد
هرگاه در طبقه دوم وراث منحصر به یک فرد باشد، خواه درطرف اجداد و خواه در طرف اخوه، ازهردرجه که باشد تمامی ترکه از آن او خواهد بود ؛زیرا بابودن وراث در طبقه دوم، وراث طبقه سوم از ارث محروم می‌باشند.
صورت دوم: ورثه متعدد
ورثه متعدد صور گوناگون دارد ؛ زیرا ممکن است ورثه تنها اخوه و یا تنها اجداد باشند، و یا هم اجداد باشند و هم اخوه.ودر هریک از این سه صورت نیز فروعات و اقسام دیگر متصور است که در صفحه بعد به دوصورتِ تعدد اجداد و تعدد اجداد و اخوه پرداخته شده است:
صورت سوم: اجداد فقط
درصورتی که ورثه متوفی منحصربه اجداد و جدات باشد، به طریق ذیل تقسیم می‌شود : 1) جد و جده ابی‌: اگر وراث متوفی منحصر به جد و جده ابی باشد، ترکه بین آنان به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم می‌شود. 2) جد و جده امی: اگر ورثه متوفی منحصر در جد و جده امی باشد تمامی ترکه به آنها تعلق خواهد گرفت که بین آنها بالسویه تقسیم خواهد شد. 3) جد و جده ابی با امی: درصورتی که ورثه متوفی منحصر در جد یا جده ابی یا جد یا جده امی می‌باشد ثلث ترکه به جد یا جده امی داده می‌شود و دوثلث دیگر به جد یا جده ابی تعلق می‌گیرد.
صورت چهارم: اخوه و اجداد
درصورتیکه ورثه متوفی اخوه (اعم از ابی یا امی یا ابوینی) و اجداد باشد چند صور متصور است: 1) اجداد ابی و کلاله ابوینی یا ابی: هرگاه ورثه متوفی عبارت باشد از جد و جده ابی و کلاله ابوینی یا ابی، ترکه بین آنها بنحوی تقسیم می‌شود که سهم ذکور دوبرابر اناث باشد. 2) اجداد امی و کلاله امی: درصورتی که ورثه میت عبارت از اجداد امی و کلاله امی باشد، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. 3) اجداد و کلاله بعضی ابوینی یا ابی و بعضی امی : درصورتی که ورثه متوفی عبارت از اجداد و کلاله باشند و کلاله بعضی ابوینی یا ابی و بعضی دیگر امی باشند، دوصورت متصور است : 1) درصورتی که اجداد با چند تن از خویشاوندان امی همراه باشند ؛ یعنی خویشاوندان امی بیش از یک نفر باشند، دراین صورت ترکه بر سه قسمت تقسیم شده که یک سوم آن به خویشاوندان امی می‌رسد که بین خود آن را بطور مساوی تقسیم می‌کنند و دوسوم آن به خویشاوندان ابی داده می‌شود که بین خود بگونه‌ای که سهم ذکور دوبرابر اناث باشد تقسیم می‌کنند. 2) درصورتی که خویشاوند مادری بیش از یک نفر نباشد ؛ مثل اینکه یک برادر و یا یک خواهر امی باشد، دراین صورت یک ششم ترکه به او تعلق می‌گیرد و بقیه به خویشاوندان ابوینی یا ابی می‌رسد که درصورت تعدد، سهم ذکور دوبرابر اناث خواهد بود.
2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در حقوق موضوعه
قانون مدنی در مورد سهم الارث پدر و مادر و فرزندان در ماده 906 ق.م. چنین مقرر می‌دارد: اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هریک از ابوین درصورت انفراد از تمام ارث می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دوثلث می‌برد لیکن، اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است. ماده 908 ق.م. درمورد اختلاط پدر و مادر و اولاد چنین بیان می‌دارد: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشند، با یک دختر، فرض هریک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد، که دراین صورت مادر ازمابقی چیزی نمی‌برد.و در مورد پدر و مادر و چند دختر ماده 909 ق.م. اینطور بیان می‌دارد: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشد باچند دختر، فرض تمام دخترها دوثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هریک از پدر و مادر از یک سدس بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هریک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشند بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد. که دراین صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.و در ادامه مادۀ 916 ق.م. در مورد اینکه هرگاه برای میت وراث طبقه اولی نباشد ترکه او به وراث طبقه ثانیه (اجداد و برادر و خواهر و اولادِ آنها) می‌رسد ؛ و ماده 923 ق.م. درمورد تقسیم ترکه درموردی که ورثه اجداد یا جدات باشد.بشرح زیر چنین بیان می‌دارد: اگر جد یا جده تنها باشد، اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می گیرد.اگر اجداد و جدات متعدد باشند درصورتیکه همه ابی باشند ذکور دوبرابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر جد یا جده ابی و امی با هم باشند، ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و درصورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود و دوثلث دیگر به جد یا جد ابی می‌رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دوثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود و بالاخره اگر وارث میت جد و جده مادری و برادر و خواهر مادری باشند ترکه به چهار قسمت تقسیم شده و به هریک یک چهارم آن داده می‌شود (مستنبط از مادۀ 924 ق.م.).

Share