پایان نامه درباره 
فقهای امامیه، اموال منقول

پایان نامه درباره فقهای امامیه، اموال منقول


Widget not in any sidebars

حفظ و نگهداری اموال مولی علیه و انجام سایر امور وی هزینه بر است. باید مشخص شود که چه کسی باید این امر مهم را انجام دهد وتا چه حدی مجاز به این کار می‌باشد؟ درمطالب زیر سعی بر تبیین این موضوع شده است:
2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در فقه امامیه
بر ولی واجب است مخارج کسی را که متولی کارهای اوست برحسب عرف بپردازد و جایز نیست که سخت‌گیری نموده یا در مخارج اسراف نماید بلکه به مقدار معمولی که عادت امثال اوست باید تامین کند.ولی و وصی، امین بوده و ضامن نیستند مگر آن که تعدی یا تفریط آنان ثابت شود.بنابراین اگر صبی، بالغ شود و ادعا کند که ولی او تعدی یا تفریط نموده است باید بینه آورده والا ولی و وصی سوگند می‌خورد و قول آنان مقدم می‌شود، زیرا ولی امین بوده و بر امین جزقسم چیز دیگر نیست (لیس علی الامین الا الیمین).
2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در حقوق موضوعه
طبق ماده 1217 ق.م. اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است.
2-3-2-7.حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
قیم باید اموال مولی‌علیه خود را بطور متعارف و مطابق مصلحت او نگهداری کند.اموال غیرمنقول را مطابق طبیعت آنها محافظت کند. مثلاً اگر برف باریده است نسبت به پارو کردن پشت بام خانه محجور اقدام نماید و اگر زمینهای مزروعی محجور به آبیاری نیاز دارد، به این کار بپردازد و اگر زمینهای مزبور را آب گرفته اقدام مقتضی برای رفع ضرر انجام دهد. در مورد اموال منقول نیز هر مال را به گونه‌ای که مرسوم و متعارف است نگهداری کند.
2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه
رعایت مصلحت مولی‌علیه در حفظ و نگهداری اموال او توسط قیم نه تنها مورد اجماع فقهای امامیه بلکه مورد اتفاق مسلمین نیز می‌باشد مستند فقها در این مساله، علاوه براجماع و روایات وارده، آیه شریفه 152 سوره نعام «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن» می‌باشد.
2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه
طبق ماده 1238 قانون مدنی قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده است اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
موجبات ارث نسب و سبب است و خویشاوندان نسبی دارای سه طبقه و هر طبقه دارای درجات مختلف است. طبقه نخست شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد است و طبقه دوم شامل اجداد، برادران و خواهران و اولاد ایشان است و طبقه سوم در برگیرنده عموها و عمه‌ها، دایی‌ها و خاله ها و فرزندان ایشان می‌شود. وجود هر خویشاوند نسبی در هرطبقه مانع ارث بردن خویشاوندان طبقه بعدی است و نیز هر خویشاوند درجه مقدم در هر طبقه مانع ارث بردن خویشاوند درجه بعدی است. با این وصف درمطالب ذیل، سهم الارث کودک از اموال ولی و صورت‌های گوناگون آن به ترتیب درفقه امامیه و حقوق موضوعه بطور مشروح بیان گردیده است:
2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه
اولاد یا اولادِ اولاد بعنوان ورثه ممکن است منحصر به فرد باشد یا متعدد و درصورت تعدد نیز صوری متصور است که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم:
یکی از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولی وراث منحصر به فرد (یک فرزند) است یعنی درصورتی که وارث متوفی منحصر به فرد باشد، تمامی ترکه متعلق به او خواهد بود، خواه اولاد یا اولادِ اولاد باشد؛ زیرا مادامی که یک نفر از طبقه اول موجود باشد، نوبت ارث به طبقه دوم نمی‌رسد.
و یکی دیگر از اشکال سهم الارث کودک از اموال ولی ورثه متعدد است که در مورد ورثه متعدد اقسامی متصور است که به شرح ذیل به آنها اشاره می‌شود :
یکی از اقسام ورثه متعدد اولاد متعدد می باشد که خود نیز به دوصورت زیر متصور است:
الف) چند پسر یا چند دختر: درصورتی که اولاد متوفی متعدد باشند ولی همگی پسر یا همگی دختر باشند، ترکه بین آنها بطور مساوی تقسیم می‌شود.
نوع دیگر از ورثه متعدد پسر و دختر است و درصورتیکه ورثه متوفی برخی پسر و برخی دختر باشند پسر دوبرابر دختر می‌برد. قرآن کریم دراین باره با صراحت فرموده است :«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل خط الانثیین … ؛ خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند : سهم پسر، چون سهم دو دختر است».
شکل سوم سهم الارث کودک از اموال ولی، پدر، مادر و اولاد می‌باشد و آن درصورتی است که ورثه عبارت از پدر، مادر و اولاد باشند و سه صورت دارد که باز به نوبه خود دارای صورتهای فرعی است که به آنها اشاره می‌شود: صورت اول: پدر، مادر با یک دختر : درصورتی که ورثه متوفی پدر، مادر با یک دختر باشند، ترکه بطریق ذیل تقسیم می‌شود :
الف- ابوین با یک دختر : دراین صورت سهم هریک از پدر و مادر یک ششم و سهم دختر نصف ترکه است و باقی مانده که یک ششم ترکه است، باید بین تمامی ورثه به نسبت سهامشان تقسیم شود مگر اینکه مادر، جاجب داشته باشد که درفرض حاجب سهم مادر همان سدس است و از باقی مانده ترکه ارث نخواهد برد. ب- یکی از ابوین با یک دختر : درصورتی که ورثه متوفی منحصر به یکی از ابوین (پدر یا مادر) با یک ختر باشد، دختر نصف و پدر یا مادر سدس ترکه را می‌برد.

Share