سبز اندیشان امروز

پایان نامه درباره رگرسیون، مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون

در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و تعیین نمونه به جمعآوری اطلاعات پرداخته تا بتوان تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را در این مطالعه مورد بررسی و شناسایی قرار داد. بنابراین در این فصل جامعه آماری و نمونه، ابزار پژوهش، روایی و پایایی پژوهش، نحوه اجرای آن و روشهای آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرند. به منظور “مطالعه‏ی رابطه بین نگهداری دارائیهای نقدی و انعطاف پذیری مالی” در این فصل به تشریح و توضیح چگونگی انجام پژوهش پرداخته و روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه انتخاب شده، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش جمع‌آوری اطلاعات و نقش متغیرهای موضوع پرداخته می‌شود. به عبارتی میتوان گفت در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و تعیین نمونه به جمعآوری اطلاعات پرداخته تا بتوان تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را در این مطالعه مورد بررسی و شناسایی قرار داد.

3-2 قلمرو پژوهش
3-2-1 قلمرو موضوعی پژوهش
این پژوهش به بررسی رابطه بین داراییهای نقدی و انعطاف‌پذیری مالی شرکت می‌پردازد
3-2-2 قلمرو زمانی پژوهش
این پژوهش در بازه زمانی سالهای 1386 تا 1391 انجام ‌شد.
3-2-3 قلمرو مکانی پژوهش
این پژوهش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد.
3-3 جامعه آماری و شیوه انتخاب شرکت ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش
جامعه آماری پژوهش شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد468شرکت است .
معمولاً در مسایل مختلف تحقیق، مطالعه درباره تمام جزئیات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتی که بتوان با مطالعه تعداد محدودی از افراد یک جامعه، اطلاعات مورد نیاز کافی راجع به همه افراد و جامعه بدست آورد، ضرورتی ندارد که همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند روش نمونه گیری دراین پژوهش روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک است. نمونه آماری شامل شرکتهایی است که ویژگیهای زیر را داشته است:
1- در طی سالهای86 تا 91 در بورس فعالیت داشته و گزارشات مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را در طی این سالها به بورس عرضه کرده باشد.
2- پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.
3- جز شرکتهای سرمایه‌گذاری نباشد.
بر اساس این معیارها نمونه آماری پژوهش شامل 78 شرکت را در بر می‌گیرد.

تعداد شرکتهایی که در سالهای 1386الی1391 در بورس حضور داشته اند
468
شرکتهایی که بعداز1/1/86 دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده وقبل از1/1/91 خارج شده اند
190
پایان سال مالی آنها اسفندماه نباشد
96
صورتهای مالی هر یک از شرکتها جهت استخراج اطلاعات مالی آن ها در دسترس نبود
56
جز شرکتهای سرمایه گذاری بودند
48
تعداد شرکت هایی که داده های آنها جمع آوری شده است (نمونه نهایی)
78
جدول3-1 چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش
3-4 روش پژوهش
هر تحقیقی باید بر اساس مسأله اصلی، اهداف، فرضیه ها، امکانات و نیز ملاحظات اخلاقی، طرح و روش خاصی داشته باشد تا با مدد آن بتوان به شناخت منظم و سازماندهی شده واقعیات مورد مطالعه دست یافت. روش پژوهش از نظر نوع داده هاتوصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش رابطه بین متغیّرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده‌های تاریخی است. برای بررسی همبستگی بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
برای اجرای این آزمون می‌بایست پیش‌فرض تحلیل رگرسیون اجرا شود تا نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون قابل استناد باشند. این تحقیق دارای یک متغیرمستقل و یک یا چند متغیر وابسته است که میزان اثر متغیّر مستقل بر متغیّرهای وابسته از طریق آزمونهای رگرسیون برازش می‌شود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد و به بررسی ارتباط بین سطح نگهداری داراییهای نقدی و انعطاف پذیری مالی پرداخته است. براین اساس داده‌های شرکتهای نمونه برای یک دوره زمانی 6 ساله از 1386 تا 1391 جمع آوری ‌گردید. سپس متغیّرهای تحقیق اندازه‌گیری و روابط احتمالی بین آنها به لحاظ آماری تجزیه و تحلیل شد. در پژوهش حاضر، میزان نگهداری وجه نقد به عنوان متغیر مستقل و ظرفیت بدهی، جریانات وجوه نقد و فرصتهای رشد شرکت متغیرهای وابسته پژوهش هستند.
3-5 روش جمع آوری داده‌ها
داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی ”ره‌آورد نوین“ استخراج شده است. پس از جمع‌آوری داده‌هایی که برای انجام پژوهش مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده‌ها به اطلاعات مورد نیاز پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای لیزرل، آموس و SPSS استفاده شده است. یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع آوری داده ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، بانکهای اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بو
رس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه‌ی سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا می توان به روایی ابزارهای گردآوری داده ها اعتماد نمود.
3- 6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. با استفاده از آمار توصیفی به بیان جداول توصیفی و رسم نمودارها و برای آزمون فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شده است.
3-6-1 رگرسیون خطی
رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد که با استفاده از آن می‌توان یک متغیر را براساس یک یا چند متغیر دیـگر پیش‌بـینی نمود. حال در صورتی که یک متغیر مستقل وجود داشته باشد، با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتی که بیش از یک متغیرمستقل بود با مدل رگرسیون چندگانه مواجه هستید.
الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغیروابسته، Y یک متغیر مستقل و e متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:
( 3-1 )
است که در آن پارامترنشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با استفاده از تحلیل رگرسیون می‌توان فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آزمون کرد. به منظور آزمون کردن فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست ”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده می‌شود که به صورت زیر است.
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
1
MSR=SSR/1
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-2
MSE=SSE/n-2

مجموع
SST
n-1

که در آن
، و است.
(3-2)
تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد و در غیر این صورت پذیرفته می‌شود.
ب) رگرسیون چندگانه
مدل‌های رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدل‌های رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید ، k متغیر تصادفی وابسته باشند و یک متغیرتصادفی مستقل باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شود:
(3-3)
که در آن عرض از مبدا و ضرایب رگرسیونی می‌باشند.
حال به منظور آزمون فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار نیست ”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار است

از جدول تجزیه واریانس استفاده می‌شود که به صورت زیراست.
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
K
MSR=SSR/k
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1

مجموع
SST
n-1

تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد و در غیر اینصورت پذیرفته می‌شود.
3- 6 -2 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل(مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطه‌ای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته می‌شود) با مدلی که توسط محقق پیشنهاد داده می‌شود، می‌پردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(3-4) بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را می‌سنجد و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(3-5)

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیک تر باشد، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(3-6)

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه این است که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه‌ای است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

(3-7)
در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف می‌شوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه اینکه مدل پیشنهادی مناسب است.
RMSEA: این شاخص نشان دهنده جذر میانگین مربعات خطای تقریبی است و به صورت تفاضل بین مجموع مربعات خطای کلی و مجموع مربعات خطای مدل پیشنهادی محاسبه می‌شود. در صورتی که مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه این است که مدل مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد مدل برازش داده شده ضعیف است.
3-6-3 آزمون دوربین- واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. مفهوم مستقل بودن به این معنی است که نتیجه یک مشاهده تاثیری بر نتیجه مشاهدات دیگر نداشته باشد. در رگرسیون، بیشتر در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یک بازه زمانی مورد مطالعه قرار میگیرد ممکن است با مشکل مستقل نبودن خطاها مواجه شد. به این نوع ارتباط در داده‌ها خودهمبستگی میگویند. در صورت وجود خودهمبستگی در خطاها نمیتوان از رگرسیون خطی استفا
ده کرد. به منظور بررسی استقلال خطاها از آزمون دوربین- واتسون استفاده می‌شود. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون بین 0 تا 4 میباشد. اگر بین باقیمانده‌ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد، مقدار این آماره باید به 2 نزدیک باشد. اگر به صفر نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی مثبت و اگر به 4 نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی منفی میباشد. در مجموع اگر این آماره بین 5/1 تا 5/2 باشد جای هیچ نگرانی نیست.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه
تحلیل های آماری و آزمون فرضیه هایی که محقق بر اساس ادبیات نظری و پیشینه تاریخی موضوع تدوین نموده ، مهمترین مرحله یک پژوهش علمی است. این موضوع به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که، از آن به عنوان گذرگاه یک پژوهش یاد می کنند.برای پژوهش هایی که داده های آماری دارند،تجزیه وتحلیل داده ها یکی از فرآیندهای اساسی پژوهش به شمار می آید. در این مرحله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *