پایان نامه درباره 
رفتارهای شهروندی

پایان نامه درباره رفتارهای شهروندی

را به شرکت بوئینگ منتقل کند.

2- تعهـــد سازمانی واقعاً مهم است:
چطور می توان بحث باروچ را که معتقد است تعهد سازمانی یک مفهوم مدیریتی بی ربطی است را ارزیابی کرد. شواهدی وجود دارد که بسیاری از سازمانها استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه ها را دنبال می کنند. برای این شرکتها ایجاد سطح بالایی از تعهد کارمند ظاهراً به عنوان یک استراتژی نه چندان مهم برای کسب موفقیت اقتصادی نسبت به شرکتهایی که به ایـــــن استراتژی متوسل می شوند درک می شود.
بنابراین، براساس تجربه واقعی مدیریت، ممکن است، صاحبنظری استدلال کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی است، به خاطر اینکه سازمانهای کمتری استراتژی هایی را برای افزایش تعهد کارکنان ادامه می دهند. در این دیدگاه باروچ ممکن است تاحدودی درست بگوید. با این حال، از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد که سازمانها درپی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی بـــــرای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آنها فراهم کند. از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست، بلکه به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر اینکه می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است. درحقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن است، به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود. در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی رقابتی،‌کاملاً برخلاف آنچه که باروچ می گوید، چیز بی ربطی نیست (مودی، ۱۹۹۸ ).

2-2- پیشینه تحقیق
2-3-2- پیشنیه خارجی
کاسترو ( 2004 ، ص 40) به بررسی تاثیر رفتار کارمندان سازمان بر درک مصرف کننده از کیفیت خدمات پرد اختند آن را با عملکرد بعدی سازمان مورد بررسی قرار دادند و یک مدل برای بررسی این ارتباطات به صورت تجربی ارائه دادند.
ترنلی وهمکاران ( 2003 ، ص 41 ) به بررسی ارتباط تعهد روان شناختی و رفتارهای نقشی و رفتارهای شهروندی سازمانی این تحقیق نشان داد که بین تعهد روان شناختی و سه نوع از رفتارهای کارمندان شامل رفتارهای نقشی، رفتارهای شهروندی، سازمانی نسبت به افراد و رفتارهای شهروندی سازمانی نسبت به سازمان ارتباط وجود د ارد و هم چنین نتایج نشان داد که تعهد روان شناختی ارتباط قوی تری با رفتارهای شهروندی نسبت به سازمان دارد.
واستی ( 2003 ،ص 42 )پیش ایندها و نتایج تعهد سازمانی را در دو بعد عاطفی و تعهد مداوم مورد بررسی قرار دادند نشان داد که تعهد عاطفی از نتایج کاری مثبت ایجاد می شود و همچنین نتایج مطلوبی را پیش بینی می کند و تعهد مداوم تحت تاثیر هنجارها می باشد .

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسپکتور و فوکس ( 2002 ، ص 1 ) به بررسی رابطه هیجانات با رفتارهای داوطلبانه (رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی) پرداختند نتایج نشان داد که هیجان نقش مرکزی را در رفتارهای داوطبانه دارد و با درستکاری هیجان می تواند رفتارهای کاری داوطلبانه را افزایش و کاهش داد همجنین آن ها بیان کردند که تعدادی از شرایط شغلی و سازمانی مانند فشارهای اجرایی، استرسهای شغلی بی عدالتی و تعهد روان شناختی پایین باعث ایجاد عکس العمل های هیجانی می شود و هیجانات منفی باعث افزایش رفتارهای ضد شهروندی می شوند و برعکس هیجانات مثبت باعث افزایش رفتار های شهروندی سازمانی می شوند.
کلاین ( 2001 ، ص 43 ) .یک تحقیقی راجع به در مورد این چگونه تمرین های سازمانی بر تعهد کارمندان تاثیر می گذارد انجام دادند و نتایج نشان داد که ارتباط بین فعالیت های سازمانی تعهد عاطفی وجوددارد.

هوارد ولوی ( 2001 ، ص 44 ) به بررسی ارتباط عدالت آیین نامه ای نظام شناختی و اعتقادات بر رفتارهای شهروندی سازمانی پرداختند تحقیقات قبلی نشان داده بوند که عدالت آیین نامه ای و رفتاری داوطلبنان اربتاط وجود ندارد اما این تحقیق نشان داد که عدالت آیین نامه ای همراه با نظام شناختی افراد و اعتقادات رفتارهای شهروندی بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد.
الوتایبی ( 2000 ، ص 19 ) تاثیر عدالت توزیعی آیین نامه ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بر رفتارهای شهروندی سازمانی با نمونه های از شش سازمان دولتی مورد بررسی قرار داد و بعد از تحلیل رگرسیون نتایح نشان داد که فقط عدالت توزیعی و آیین نامه ای بر رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر داشت.
موتوویولو ( 2000 ، ص 45 ) مفاهیم برچسبی و تفاوت عملکرد بافتی و رفتار شهروندی سازمانی را که بین متخصصان مدیریت منابع انسانی چالش مفهومی کرده بودند مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که تعریف برچسبی این اصطلاحات مفهم دقیق و همه ابعاد رفتاری آن ها را در بر نمی گیرد و همچنین بعضی از مفاهیم همپوش رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد بافتی را بر اساس تعاریف ارائه شده به وسیله محققان گوناگون مورد بررسی قرار دادند.
کیدر(2000 ، ص 46 ) ارتباط بین جنسیت و رفتارهای شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که بین جنسیت و رتفارهای شهروندی سازمانی ارتباط وجود دارد و بیان کردند که زنان در رفتارهای ایثارگرایانه و مردان در رفتارهای شرافت شهروندی امتیاز بیشتری به دست می آوردند.
واکناکسیان و وایویو(2006 ، ص 47 ) به بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی و در نظر گرفتن رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای نقشی پرداختند طی یک نظر سنجی از 349 کارمند شرکت چینی نشان داد که کارمندان مس و زنان به احتمال خیلی بیشتری رفتارهای شهروندی را به عنوان رفتارهای نقشی وی شغلی در نظر می گیرند.
آلن و همکاران (2000 ) در مورد اینکه آیا منابع ارزیابی کننده ارزیابی های متفاوتی از رفتارهای شهروندی سازمانی انجام می دهند تحقیقی انجام دادند این تحقیق به ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی مدیران بر اساس سه منبع متفاوت پرداخته است نتایج نشان داد که بین ارزیابی مدیر مافوق و زیر دستان همبستگی قوی وجود دارد و اعتبار ارزیابی فقط به وسیله یک ارزیاب ضعیف است .
2-2-2- پیشینه داخل کشور
خلاصه تعدادی از تحقیقات انجام شده در ایران به شرح زیر می باشد :
ترابیان فرد (1381) به بررسی تعیین سهم هریک از عوامل موثر (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری) در بهره وری دبیران آموزش و پرورش شاهین شهر ” پرداخته است . وی بهره وری بالای نیروی انسانی را با عوامل بسیاری مرتبط می داند که در تحقیق ایشان ارتباط سه عدد از این عوامل تاثیر گذار و مرتبط با بهره وری مورد بحث قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده است. سه عاملی که ارتباط آنها با بهره وری سنجیده شده شامل: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری می باشد که این عوامل در این تحقیق نقش متغیرهای مستقل را داشته و بهره وری نقش متغیر وابسته را ایفا می کند. برای سنجش ارتباط این سه متغیر با متغیر وابسته بهره وری از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. نتایج زیر حاصل این بررسی است: 1-بین سه متغیر مستقل تحقیق و متغیر وابسته بهره وری ارتباط معنی داری وجود دارد.2-این ارتباط مستقیم و مثبت می باشد.3-مقدار ارتباط موجود بین متغیرهای رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و وجدان کاری با مقدار افزایش میزان بهره وری به ترتیب 62/0، 148/0 و 347/0 می باشند. 4- در بین دبیران شاهین شهر متغیر رضایت شغلی با ضریب تعیین 63/0 بیشترین ارتباط را با مقدار افزایش میزان بهره وری دبیران داشته و متغیرهای وجدان کاری با ضریب تعیین 347/0 و متغیر تعهد سازمانی با ضریب تعیین 148/0 در رتبه های بعدی قرار دارد.
رضائی (1379) به بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستاد سازمان بهداشت و درمان و صنعت نفت پرداخته است.با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون های انجام شده نتایج میدانی حاصل از این تحقیق بصورت زیر ارائه می شود . 1- کارکنان سازمان از رضایت شغلی مناسب برخوردار نیستند . 2- تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان مثبت نیست . 3- با افزایش میزان رضایت شغلی ، میزان علاقه مندی کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود و همجنین نسبت به اهداف و ارزشهای آن باعث افزایش تعهد سازمانی آنان و استمرار خدمت کارکنان در سازمان خواهد شد . 4-رابطه رضایت شغلی با بعد هنجاری تعهد سازمانی نسبت به سایر ابعاد قوی تر است . 5- بین میزان رضایت شغلی کارکنان با توجه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد .6- بین میزان رضایت شغلی کارکنان با توجه به سابقه کار آنان تفاوت وجود دارد . 7-بین میزان تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود ندارد .در واقع وجود یا عدم وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان باسطح تحصیلات آنان ارتباط ندارد . 8-بین میزان تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سابقه کار آنان تفاوت وجود ندارد . بدین معنی که وجود یا عدم وجود تعهد سازمانی در بین کارکنان ارتباطی با سابقه کار آنان ندارد
سروش (1383) به بررسی مقایسه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همبستگی آنها با منتخبی از ویژگیهای فردی بین مسئولین تربیت بدنی، آموزشگاهها و مدیران ادارات سازمان تربیت بدنی انجام داده است .سئوال اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه آیا تفاوت معنی داری بین رضایت شغی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ همچنین آیا تفاوت معنی داری بین مولفه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد تحت بررسی وجود دارد؟ رضایت شغلی توسط پرسشنامه شاخص توصیف شغلی ‏‎تعهد سازمانی توسط پرسشنامه تعهد سازمانی ‏‎ و مشخصات جمعیت شناختی توسط پرسشنامه ویژگی های فردی اندازه گیری شد. از مجموع 100 پرسشنامه ارسالی، تعداد 83 عدد آن برگشت داده شد که نرخ برگشتی آن برابر با 83 درصد بود. همچنین از مجموع 83 نفر شرکت کننده در این تحقیق تعداد 53 نفر مسئولین تربیت بدنی آموزشگاهها و تعداد 30 نفر مدیران ادارات تربیت بدنی استان خراسان بودند. داده های گردآوری شده از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ‏‎و ضرایب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کل نمونه تحت بررسی، میانگین رضایت شغلی مسئولین برابر با 32/17 و در مدیران برابر با 87/16 و میانگین تعهد سازمانی مسئولین برابر با 15/56 و در مدیران برابر با 93/55 بود، که در مجموع از نظر مقایسه میانگین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مسئولین در سطح بالاتری بودند. در بررسی و مقایسه خرده مقیاسهای رضایت شغلی با تعهد سازمانی به غیر از مولفه نوع کار و تلاش بیشتر در راه سازمان در بقیه موارد مسئولین نسبت به مدیران در سطح بالاتری قرار داشتند. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقق با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس نتایج زیر بدست آمد : 1- بین رضایت شغلی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 2- بین تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 3- بین خرده مقیاسهای رضایت شغلی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 4- بین خرده مقیاسهای تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 5- بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نمونه های تحت بررسی ارتباط معنی داری مشاهده شد.
وحیدیان رضا زاده (1381) در تحقیقی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان معلمین مرد تربیت بدنی شهر مشهد و همچنین ارتباط برخی از ویژگیهای فردی آنها با متغیرهای تحقیق ” را مورد بررسی و اندازه گیری قرار داده است .سوال اصلی تحقیق عبارت از این است که آیا ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد یا خیر. همچنین آیا ارتباط معنی داری بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد تحت بررسی وجود دارد یا خیر.نتایج حاصل ازتحقیق عبارتند از :
1 – بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطه معنی داری مشاهده شد. 2 – بین رضایت شغلی از نوع کار با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 3 – بین رضایت از سرپرست مافوق با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 4 – بین رضایت از همکاران با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد. 5 – بین رضایت از ارتقا و ترفیع با تعهد سازمانی رابهط معنی داری مشاهده شد. 6- بین رضایت از حقوق و مزایا با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد. 7 – بین برخی از ویژگیهای فردی با رضایت شغای رابطه معنی داری مشاهده نشد.8- بین برخی از ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد.
بیک‌لیک (1380) به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان. کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران پرداخته است پژوهش فوق به منظور شناخت میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و ت

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *