رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

ر مالکیت فکرى و شرایط حمایت از پدیده فکرى را ممکن مى‌کند.
کمک می‌کند وضعیت موجود را بشناسیم و بتوانیم جایگاه موضوعات جدید را بیابیم وپیش‌بینی کنیم و احکام حقوقى آنها را استنباط و استخراج کنیم.
در انسجام نظام حقوقى تأثیر اساسی داشته و جلوى تشتّت و ناهماهنگى را خواهد گرفت.
نقش اساسی در ترسیم وضعیت مطلوب و مدیریت بر تحولات دارد.
2 ـ مبنا و هدف
هدف در لغت به معانی مقصود، غایت، آنچه شخص برای رسیدن به آن می‌کوشد یا موضوعی که تلاش یا خواست انسان به سمت آن جهت‌گیری دارد آمده است. همچنین منظوری است که فعالیت انسان را رهبری می‌کند و او را به انجام فعالیت‌های خاص بر می‌انگیزد یا هر آنچه که شخص با فعالیت ارادی خود بدان می‌رسد یا می‌خواهد برسد.
هدف در اصطلاح حقوق چیزی است که قانون‌گذار برای نیل به آن وضع قاعده می‌کند و به علت اثرگذاری در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی رهبر و راهنمای قانون‌گذار قرار می‌گیرد. هدف در حقوق چنان جایگاه برجسته‌ای دارد که به باور برخی شناخت مبانی این دانش نیز جز با تشخیص آن شدنی نیست. از سوی دیگر، پاسخ دادن به این پرسش که حقوق برای چه به وجود آمده است وابسته به این سؤال است که حقوق چیست و بر چه مبنایی استوار است. بنابراین دو مسئله مبنا و هدف حقوق با هم ارتباط ناگسستنی دارند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای نمونه، در اینکه آیا در وضع قوانین و مقررات حقوقی هدف صیانت از حقوق فرد است یا اجتماع، دو مبنا مطرح شده است: اصالت فرد و اصالت اجتماع. امروزه در اکثر کشورها سعی می‌کنند بین این دو نظریه جمع کنند تا از تالی فاسدهای پذیرش مطلق هر یک دوری کنند. هم حقوق فردی با همان قداست و احترامی که علما و دانشمندان طرفدار حقوق طبیعی و فطری گفته‌اند، مورد توجه دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری است و هم حفظ حقوق و منافع اجتماعی وجهه همت آنها است. بنابراین، نتایج بحث‌های فیلسوفان راجع به اصالت فرد و اجتماع از یک سو بر مبنای قانون‌گذاری اثرگذار است و از سوی دیگر به همراه واقعیت‌های اجتماعی به هدف‌گذاری‌ها کمک می‌کند.
3 ـ مبنا و کارکرد
کارکرد در لغت به معانی عمل، نتیجه کار، نوع خاص فعالیت متناسب با هر چیز یا شکلی از عمل است که به وسیله آن هدف برآورده می‌شود آمده است. از منظر پارسونز، کارکرد مجموعه فعالیت‌هایی است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای یک نظام انجام می‌گیرد. مرتون نیز کارکرد را فعالیت‌هایی می‌داند که تطبیق یا سازگاری یک نظام اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد. در واقع نهادهای متشکله هر نظام برای خدمت به وحدت و هماهنگی نظام که از مبانی و اهداف ناشی می‌شود دارای کارکردهای معینی هستند.
مبحث دوم ـ اختراع
اختراع در لغت به شکافتن، بریدن، آفریدن، از خود انشاء کردن، چیزی نو انگیختن، ایجادکردن یاپیداکردن چیزی به ماده و مدت در برابر ابداع که پیداکردن چیز است بی ماده و مدت می‌آید؛ مانند این عبارت که«در وصف این حال قصائد غرّا و معانی عذرا اختراع و اقتراح کردند.» قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 و اصلاحیه 1337 آن تعریفی از اختراع در بر نداشت و تنها به ذکر مصادیق اکتفا کرده بود. اما قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در ماده 1 اختراع را این گونه تعریف کرده است: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.»
از آنجا که مقصود ما از لغت اختراع در عبارت مبانی حمایت از اختراعات زیست‌فناوری، نوآوری‌های زیست‌فناوری در قالب حق اختراع است در ادامه به تعریف حق اختراع در اصطلاح حقوق می‌پردازیم.
1 ـ تعریف حق اختراع
حق اختراع معادل فارسی واژه «Patent» در زبان انگیسی است. Patent در لغت به معنای حق، امتیاز یا اختیاری که دولت اعطا می‌کند یا سند رسمی مربوط به آن است. اطلاق این واژه به سندی که مطابق آن دولت یک زمین عمومی را به شخصی منتقل می‌کند با عنایت به همین معنا است. در اصطلاح نیز حق انحصاری ساخت، استفاده یا فروش یک اختراع برای مدت محدود است که به وسیله دولت به مختراع اعطا می‌شود. البته برخی در تعریف حق اختراع این قید را اضافه کرده‌اند که این حق انحصاری در ازای افشای اختراع به مخترع اعطا می‌شود.
2 ـ اختراعات قابل ثبت
مطابق مقررات ثبت اختراع در قوانین کشورها و معاهدات بین‌المللی چون جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت(تریپس)، اختراع برای ثبت باید سه شرط ذیل را داشته باشد؛ اول، جدید باشد؛ دوم، مشتمل بر یک گام ابتکاری باشد؛ و سوم اینکه دارای کاربرد صنعتی باشد. از جمله ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مقرر می‌دارد: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.» مقصود از جدید بودن آن است که اختراع مورد نظر در منابع مربوط به فن یا صنعت مربوطه از گذشته تا زمان بررسی وجود نداشته باشد. ابتکاری بودن نیز به معنای آن است که اختراع برای کسی که دارای مهارت عادی در فن یا صنعت مربوطه است، معلوم و آشکار نباشد.همچنین اختراعی دارای کاربرد صنعتی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
مطابق ماده 4 همین قانون، برخی موارد مانند کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روش‌های ریاضی و آثار هنری‌، طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی‌، روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان‌، منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها، اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد از قابلیت ثبت استثنا شده‌اند. بند «د» این ماده راجع به منابع ژنتیک و فرآیندهای بیولوژیک، محل بحث‌های زیادی راجع به لزوم حمایت از اختراعات زیست‌فناوری و احتمال استثنای این اختراعات از حمایت به استناد این بند بوده است که در گفتار دوم از فصل دوم این بخش بررسی خواهد شد.
همچنین (مطابق ماده (2)27) اعضای تریپسمی‌توانند موضوعات خاصی را از قابلیت ثبت استثنا کنند از جمله برای «حمایت از نظم عمومی و اخلاق، شامل حمایت از حیات انسان، حیوان یا گیاه، یا برای دوری از وارد آمدن آسیب جدی به محیط زیست.» البته چنین استثنائی در صورتی ممکن استکه چنین استثنائی جهت حمایت از منافع تعیین شده در ماده (2)27 ضروری باشد. این موافقت‌نامه همچنین (در ماده (3)27) مقرر می‌دارد کشورهای عضو می‌توانند گیاهان و حیوانات و فرآیندهای اساسا بیولوژیک برای تولید گیاهان و حیوانات غیر از میکروارگانیسم‌ها و فرآیندهای غیربیولوژیک و میکروبیولوژیک را استثنا کنند.
3 ـ حقوق ناشی از ثبت اختراع
پس از ثبت اختراع به مخترع گواهینامه اختراع یا همان ورقه اختراع اعطا می‌شود. گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری در مدت محدود بهره‌مند شود.
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در بند الف ماده 15 بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران شامل ساخت، صادرات و واردات، فروش و عرضه برای فروش و حتی ذخیره به قصد عرضه برای فروش را توسط غیر مشروط به موافقت مالک ورقه اختراع دانسته است. این ماده در بند ج مواردی نظیر بهره‌برداری با اهداف آزمایشی را آزاد دانسته است.مخترع نسبت به اختراع خود دو نوع حق مادی و اخلاقی دارد که حق معنوی مطابق بند و ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاریقابل اسقاط و غیرقابل انتقال است.
مبحث سوم ـ زیست‌فناوری
اصطلاح زیست فناوری یا بیوتکنولوژی برای نخستین بار توسط یک مهندس بلغاری به نام «کارل ارکی» در سال 1919 به کار رفت. این واژه از نظر لغوی ترکیبی از دو کلمه «بیو» به معنای مربوط به موجود زنده و زندگی انسان است و دیگری «تکنولوژی» به معنای فن و هنر بشر در استفاده از علم است. ماده 2 کنوانسیون تنوع زیستی درتعریف زیست‌فناوری مقرر داشته است: «فناوری زیستی عبارت است از هر کاربرد فنی که نظام‌های بیولوژیکی، ارگانیزم های زنده یا مشتقات آنها را برای ایجاد یا اصلاح فرآورده‌ها یا فرآیندها برای کاربرد خاص به کار می‌گیرد.»
البته تعریف‌های مختلفی از زیست‌فناوری ارائه شده و این ناشی از گستردگی‌و تنوع‌ کاربردهای‌ زیست‌فناوری است که تعریف‌ و توصیف‌ آن را کمی‌ مشکل‌ و نیز متنوعساخته‌ است‌. برخی‌ آن را مترادف‌ تکنیک‌های بهره‌برداری از خواص موجودات زنده می‌دانند و و برخی‌ آن را مجموعه‌ای از فرآیندهای صنعتی معرفی می‌کنند که با استفاده از نظام‌های زیستی سروکار دارد. و
زیست‌فناوری‌ همانند زیست‌ شناسی‌، ژنتیک‌ یا مهندسی‌ بیوشیمی‌ یک‌ علم‌ پایه‌ یا کاربردی‌ نیست‌ که‌ بتوان‌ محدوده‌ و قلمرو آنرا به سادگی‌ تعریف‌ کرد. زیست‌فناوری‌ شامل‌ حوزه‌ای‌ مشترک‌ از علوم‌ مختلف‌ است‌ و‌ در اثر همپوشانی‌ و تلاقی‌ این‌ علوم‌ با یکدیگر به وجود آمده‌ است‌. زیست‌فناوری‌ معادل‌ زیست‌ شناسی‌ مولکولی‌، مهندسی‌ ژنتیک‌، مهندسی‌ شیمی‌ یا هیچ‌ یک‌ از علوم ‌سنتی‌ و مدرن‌ موجود نیست‌؛ بلکه‌ پیوند میان‌ این‌ علوم‌ در جهت‌ تحقق‌ بخشیدن ‌به‌ تولید بهینه‌ یک‌ محصول‌ زیستی‌ یا انجام‌ یک‌ فرآیند زیستی‌ به روش‌های‌ نوین‌ و دقیق‌ با کارآئی‌ بسیار بالا است. زیست‌فناوری‌ را می‌توان‌ به‌ درختی‌ تشبیه‌ کرد که‌ ریشه‌های‌ تناور آنرا علومی‌ بعضاً با قدمت‌ زیاد مانند زیست‌ شناسی‌ به ویژه ‌زیست‌ شناسی‌ مولکولی‌، ژنتیک‌، میکروبیولوژی‌، بیوشیمی‌، ایمونولوژی‌، شیمی‌، گیاه‌شناسی‌، جانورشناسی‌، داروسازی‌ و حتی کامپیوتر و … تشکیل‌ می‌دهند و هرلحظه‌ با رشد خود شاخه‌های‌ فرعی‌ بیشتری‌ را به‌وجود می‌آورند.
تقسیم‌بندی‌ زیست‌فناوری‌ به‌ شاخه‌های‌ مختلف‌نیز برحسب‌ دیدگاه‌ متخصصین‌ و دانشمندان‌ مختلف‌ فرق‌ می‌کند؛ در رایج‌ترین ‌تقسیم‌بندی‌ از تلاقی‌ و پیوند علوم‌ مختلف‌ با زیست‌فناوری‌ استفاده‌ می‌کنند و نام‌ شاخه‌ای‌ از زیست‌فناوری‌ را بدین‌ترتیب‌ وضع‌ می‌کنند. مانند زیست‌فناوریپزشکی‌ که‌ از تلاقی‌ زیست‌فناوری‌ با علم‌ پزشکی‌ بوجود آمده‌ است‌ یا زیست‌فناوری‌ کشاورزی‌ که‌ کاربرد زیست‌فناوری‌ در کشاورزی‌ را مطالعه می‌کند. بدینترتیب‌ می‌توان‌ از زیست‌فناوری ‌داروئی،‌ زیست‌فناوری میکروبی، زیست‌فناوری‌ دریا، زیست‌فناوری‌ قضائی‌ یا پزشکی‌ قانونی‌، زیست‌فناوری‌ زیست محیطی‌، زیست‌فناوری‌ غذائی‌، بیوانفورماتیک‌، زیست‌فناوری‌ صنعتی‌، زیست‌فناوری‌ نفت‌ و… نام‌ برد. این‌ شاخه‌های‌ متعدد در عمل‌ همپوشانی‌ها و پیوندهای‌ متقاطع‌ زیادی‌ دارند و باز به دلیل‌ ماهیت‌ همه ‌جانبه‌ بودن‌ زیست‌فناوری ‌نمی‌توان‌ در این‌ مورد نیز به‌ طور قطع محدوده‌هائی‌ را برای‌ آن ها تعیین ‌نمود.
زیست‌فناوری در تقسیم بندی رایج دیگر، به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم شده است: در زیست‌فناوری کلاسیک، عمده فعالیت بر استفاده از موجودات ریز مانند مخمرها متمرکز است ولی در زیست‌فناوری مدرن استفاده از آنزیم‌ها و اسید آمینه‌ها به عنوان ابزار اصلی کار مطرح است. تفاوت عمده این دو دسته در آن است که در نوع مدرن امکان جداسازی ژن از بدن ارگانیزم زنده و وارد کردن آن به ارگانیزم دیگر فراهم شده است و از این رو به آن زیست‌فناوری مولکولی نیز می‌گویند.
مبحث چهارم ـ اختراع زیست‌فناوری
با توجه به تعریفی که از اختراع ارائه شد و شرایطی که یک نوآوری برای اختراع بودن باید دارا باشد در کنار تعریف زیست‌فناوری به طور خودکار به ماهیت اختراع زیست‌فناوری پی می‌بریم. از این جهت، می‌توان گفت اختراع زیست‌فناوری، هر گونه فرآیند یا فرآورده جدید، ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی است که با به کار گیری موجودات زنده یا مشتقات آنها ایجاد شده است.
1 ـ بررسی عنصر جدید بودن
نکته‌ای که اغلب در تبیین ماهیت اختراعات زیست‌فناوری بحث برانگیز بوده است، قابلیت ثبت کشف به عنوان اختراع زیست‌فناوری است. اختراع ایجاد یک وسیله یا فرآیند جدید است در حالی که کشف به معنای یافتن چیزی است که در طبیعت موجود بوده است. به همین دلیل است که در قوانین حق اختراع همواره به استثناء بودن کشفیات از حمایت تصریح می‌کنند. در زیست‌فناوری نیز، ژن‌ها و پروتئین‌های ناشی از رمزگذاری ژن‌ها که محور فعالیت متخصصان این حوزه هستند، هر دو محصول طبیعتندکه اصولا کشف کارایی‌های آنها، نمی‌تواند جدید و قابل ثبت تلقی شود. با این حال به نظر می‌رسد تفاوتی بین محصولات ناشی از کشف یک ماده طبیعی با محصول ناشی از ترکیب ابزارهای موجود در اختراعات فنی وجود ندارد. همان طور که یک مهندس مواد و ابزارهای موجود را برای ایجاد یک ابزار یا کاربرد جدید ترکیب می‌کند و می‌تواند آن را به عنوان اختراع ثبت کند، متخصص زیست‌فناوری نیز اغلب مواد موجود را برای تولید یک محصول جدید به کار می‌گیرد. اگرچه در سایر موارد نیز با توجه به مبنای اقتصادی حق اختراع، ثبت هر موضوعی با هدف جلب سرمایه‌گذاری به سمت آن قابل توجیه است. برای روشن شدن مسئله باید رویه‌ها و اختلافاتی که تا کنون درباره این بحث وجود داشته است مرور شود که از حوصله این نوشتار خارج است.
2 ـ بررسی عنصر گام ابتکاری
مشکل دیگری که برخی اختراعات ژنتیکی با آن روبرو بوده‌اند، مخالفت با ثبت آنها به دلیل فقدان شرط گام ابتکاری است. برخی ادارات ثبت اختراع و دادگاه‌ها با استناد به این مسئله، اختراعات راجع به توالی ژن‌ها را با وجود خالص‌سازی و ارائه یک کاربرد مشخص رد کرده‌اند. بر این اساس که وقتی کسی می‌داند، چیزیکه به طور طبیعی وجود دارد بالقوه مفید است، پس باید بدیهی باشد که تلاش کند همان ماده را به طور مصنوعی تولیدکند.
بررسی برخی پرونده‌ها در دادگاه‌های انگلیسمشخص می‌کند، چالش بدیهی بودن در بسیاری از دعاویزیست‌فناوری برجسته شده است. برای نمونه،در یکپرونده، دادگاه استیناف اختراع مورد ادعا را فاقد گام ابتکاریدانست و تأکید کرد «ادعای مزبور چیزی بیش از توصیفیک هدف تحقیقاتی آشکار نیست؛ اینکه شخصی اولین کسی باشد که از طریق استفاده از تکنیک های مرسوم، به چنین هدفیمی‌رسد، باعث احراز شایستگی صدوریک ورقه اختراع برای آن نمی‌شود»، با اینکه شرکت ژنن‌تک از میان چندین تیم اولین شرکتی بود که با موفقیت توانست از طریق تکنیک‌های پرمشقت، پرهزینه و زمان بر، اما شناخته شده، توالیcDNA را که برای پروتئینt-PA رمزگذاری می‌کرد، کشف کند. اما هدف و راه رسیدن به آن در زمان مورد نظر بدیهی بود. به عکس، در پرونده مشابهی به طرفیت شرکت چیرون ادعای فقدان گام ابتکاریبرای شناسایی، خالص‌سازی و توصیف ویروس عامل هپاتیتCتوفیقی نیافت. تفاوت مهم بین این مورد و مورد قبل،آن بود که در اختراع ادعایی ژنن تک، ماده طبیعی توالی‌یابی شده، قبلا خالص‌سازی و توصیف، و فایده و کارکرد بالقوه آن، ارائه شده بود. ولی در پرونده شرکت چیرون دارنده حق اختراع، اولینکسی نیز بود که هپاتیتC را به عنوان یک توالی از بیولوژی مولکولیخالص‌سازی و توصیفکرد.
از طرفی، زمان تقاضای ثبت و سطح علمی‌روز نیز در تعیین شرط گام ابتکاری (بدیهی نبودن) مؤثر است. به عنوان نمونه، دایره فنی استینافاداره ثبت اختراعات اروپا، یک ورقه اختراع مشابه را از نظر ادعاهای مطرح شده معتبر دانست و دعوای طرح شده بر پایه فقدان گام ابتکاری را رد کرد، زیرا در زمان تقاضایثبت یعنی سال 1982، سنتز و شبیه‌سازیcDNA به عنوان یک فناوری عادی شناخته نمی‌شدو مهندسی ژنتیک هنوز پیشرفت‌های فنی و تئوریک را که پس از آن در دسترس یک آزمایشگاه به روز قرار گرفت، ندیده بود،
گفتار دوم ـ پیشینه
به نظر می‌رسد مطالعه پیشینه برخی از موضوعات و مفاهیم مرتبط با تحقیق نیز در کنار تعریف آنها به دلیل روشن ساختن ابعاد مسئله‌ای که انگیزه این پژوهش بوده

مطلب مشابه :  گروههای اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید