تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

. 110

1-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 110

2-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق.. 110

3-5- مقایسه با تحقیقات پیشین: 114

4-5- محدودیت های تحقیق.. 114

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 115

6-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 116

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

با توجه به نتایج تحقیق و مطالعات انجام شده پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. 116

    • بررسی دیگر عوامل موثر بر وفاداری مشتریان. 117
    • بررسی نقش میانجی متغیر چابکی سازمانی.. 117
    • بررسی عوامل موثر بر بهبود تاکتیک های بازاریابی.. 117
    • بررسی مدل مذکور در صنعت دیگر. 117

منابع. 118

پیوست.. 125

فهرست جداول:

جدول 1-2- آمیخته های بازاریابی از منظر صاحبنظران مختلف (هانت و همکاران،2006، ص77) 19

جدول 2-2- تفاوتهای بازاریابی سنتی و بازاریابی رابطه مند(داوئر و همکاران،1987؛یاکویی و همکاران،2013،ص80) 22

جدول 3-2- تعاریف بازاریابی رابطه مند(قاضی زاده و همکاران،1389، ص409) 30

جدول 3-2 تاکتیک های بازاریابی رابطه مند (حقیقی،1391، ص 75). 45

جدول 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 88

جدول 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 89

جدول 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. 90

جدول 4-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی  متغیرها 91

جدول 5-4- ضرایب بارهای عاملی و معناداری.. 95

جدول 6-4- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی.. 96

جدول 7-4-  روایی همگرا 97

جدول 8-4-: بررسی معیار R Square. 98

جدول 9-4-: بررسی معیار redundancy. 99

جدول 10-4-: معیار CV REDوCV COM… 99

جدول 11-4-:مقادیر اشتراکی.. 101

جدول 12-4-بررسی فرضیه اصلی.. 102

جدول 13-4-بررسی فرضیه اول. 102

جدول 14-4-بررسی فرضیه دوم. 103

جدول 15-4-بررسی فرضیه سوم. 103

جدول 16-4-بررسی فرضیه چهارم. 104

جدول 17-4-بررسی فرضیه پنجم. 104

جدول 18-4-بررسی فرضیه ششم. 105

جدول 19-4-بررسی فرضیه هفتم. 105

جدول 20-4-بررسی فرضیه هشتم. 105

جدول 21-4-بررسی فرضیه نهم. 106

جدول 22-4-بررسی فرضیه دهم. 106

جدول 23-4-بررسی فرضیه یازدهم. 107

جدول 24-4-بررسی فرضیه دوازدهم. 107

جدول 25-4-خلاصه بررسی فرضیات تحقیق.. 108

فهرست اشکال:

شکل4-1 مدل بازاریابی رابطه مند مورگان (مورگان و هانت،1994، ص 26) 36

شکل 2-2- مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند شاموت(قاضی زاده و همکاران،1389، ص 410) 40

شکل 3-2- الماس وفاداری(عدالتی فر،1389، ص 54) 59

نمودار 4-2 : مدل مفهومی تحقیق.. 76

شکل 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 88

شکل 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 89

شکل 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. 90

شکل 4-4- شاخص های مرکزی متغیرها 92

شکل 5-4-نمودار بررسی ضرایب.. 94

شکل 6-4-نمودار بررسی سطح معنی داری.. 94