پایان نامه با کلید واژگان واگذاری شرکت ها، شرکت های سهامی، خصوصی سازی

نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری به انحلال شرکت رای دهد!
بند دوم: شیوه های واگذاری شرکت های دولتی در جریان خصوصی سازی
بعد از آماده سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی مورد واگذاری و انطباق ساختار آنها با مقررات اصلاحی قانون تجارت، واگذاری این شرکت ها که از طریق واگذاری سهام آنها صورت خواهد پذیرفت به ترتیبی در دستور کار قرار می گیرد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.
الف: عرضه سهام از طریق بورس
بطوریکه بیان شد انطباق ساختار بنگاه اقتصادی دولتی مورد واگذاری با ساختار شرکت های سهامی موضوع لایحه اصلاحی قانون تجارت موجب تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام می شد. بر همین اساس به موجب ماده ۲۰ مقررات این قانون، اولین روش واگذاری شرکت های دولتی از طریق عرضه سهام آنها در بازارهای بورس داخلی یا خارجی باید صورت بپذیرد.