پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، آموزش کارکنان، اتوماسیون اداری، درصد تجمعی

زیر نمایش داده شده است.
جدول(۴-۲۶) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۱
۱٫۴
۱٫۴
۱٫۴
کم
۲
۲٫۹
۲٫۹
۴٫۳
متوسط
۱۵
۲۱٫۴
۲۱٫۴
۲۵٫۷
زیاد
۲۶
۳۷٫۱
۳۷٫۱
۶۲٫۹
خیلی زیاد
۲۶
۳۷٫۱
۳۷٫۱
۱۰۰٫۰

نمودار(۴-۲۶) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…
با توجه به جدول و نمودار بالا در می یابیم ۱٫۴ درصد از پاسخ دهندگان استفاده از سیستم مکاتبات اداری برای تسریع ابلاغ طرحهارا در حد خیلی ضعیف و ۲٫۹ درصد در حد کم و ۲۱٫۴ درصد در حد متوسط و ۳۷٫۱ درصد در حد زیاد و ۳۷٫۱ درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.

۴-۲-۲۷)جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی :
توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی در جدول و نمودار زیر نمایش داده شده است.
جدول (۴-۲۷) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی

فراوانی
درصد فراوانی
درصد اعتبار
درصد تجمعی
خیلی کم
۰
۰
۰
۰
کم
۰
۰
۰
۰
متوسط
۴
۵٫۷
۵٫۷
۵٫۷
زیاد
۳۰
۴۲٫۹
۴۲٫۹
۴۸٫۶
خیلی زیاد
۳۶
۵۱٫۴
۵۱٫۴
۱۰۰٫۰