پایان نامه ارشد درباره 
ملاک های تشخیصی، ارزیابی کارایی

پایان نامه ارشد درباره ملاک های تشخیصی، ارزیابی کارایی

جدول2-1- مشکلاتهمراهبااختلالبیشفعالی/ نارساییتوجه
Widget not in any sidebars

حوزهکلی
مشکلاتخاص
رفتاری
دامنهیتوجهمحدود،حواسپرتی،تحریکپذیری،کنترلضعیفتکلم،کنترلضعیفتکانه،ویرانگری/ اخلالگری
اجتماعی
ارتباطاتضعیفباهمسالان،سرپیچیازفرمانها،پرخاشگری/ دروغگویی/ دزدی،صحبتبیادبانه،خویشتنداریضعیف/ خطرپذیریزیاد،نداشتنمهارتدرحلمسائلاجتماعی.
روانشناختی
صحبتکردنباخودبهصورتنسنجیدهزباندرون،بیدقتیوبیتوجهی/ تحریکپذیری،هوشپایینترازمتوسط،فقدانوجدان،پیشبینیضعیفپیامدهایرفتاردرآیند.
تحصیلی
نداشتنموقعیتبهدلیلهوشکم،ناتوانیهایخاصیادگیری.
هیجانی
افسردگی،اعتمادبهنفسپایین،برانگیختگی،کنترلهیجانیضعیف،بهراحتیناکامشدن،قابلپیشبینینبودنخلق/ خلقمتغیر.
فیزیکی
رشدننکردناستخوانها،تستادراری/ بیاختیاریدفع،عفونتهایتنفسشدید،ورممتناوبگوش،افزایشمتناوب/ حساسیت،بدشکلیهایجزییبدن،کاهشواکنشودستگاهعصبیمرکزی،چرخهیخوابکوتاه،تحملدردزیاد،هماهنگیحرکتیضعیف.
کودک ممکن است در برخی از این حیطه ها مشکل داشته باشد که در درازمدت باعث کاهش سازگاری او نیز می شود (محمد اسماعیل، 1384).
ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه
ملاحظاتی در خصوص تشخیص اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه
هر چند اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه اغلب در اوایل کودکی مشاهده می شود اما بیشتر کودکان نوپای بیش جنبش در آینده دچار این اختلال نمی شوند. علاوه بر سه ویژگی اصلی این اختلال، نشانه های مشترک دیگری که در این کودکان مشاهده می شود عبارتند از: تحمل اندک ناکامی، تغییر زیاد فعالیت ها، مشکل در ساخت و سازمان دهی رؤیاها و خیالات. این نشانه ها غالباً نافذ هستند ولی با این حال ممکن است تمام آن ها و در تمام موقعیت ها اتفاق نیفتد. کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه از نوع عمدتاً بی توجه ممکن است مشکلات فراوانی در محیط مدرسه داشته باشند. کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه از نوع عمدتاً بیش فعالی ـ تکانشگر ممکن است عملکردشان در مدرسه نسبتاً خوب باشد ولی مشکلات فراوانی در محیط خانه و یا در موقعیت هایی که نیاز به ساخت و راهنمایی اندک دارند، داشته باشند. بزرگسالانی که مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه هستند، باید اختلال شان از دوران کودکی شروع شده باشد، مقاوم بوده و نشانه ها و علائم رایج اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه را داشته باشند تا تشخیص این اختلال بر روی آن ها گذاشته شود. بزرگ سالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه اغلب علائمی مثل بی توجهی، حواس پرتی، مشکلاتی در سازماندهی و کارایی اندک که در تاریخچه ی شکست شغلی و تحصیلی زندگی شان وجود دارد، نشان می دهند (اسپنسر، بیدرمن، میک، 2007) مقیاس های درجه بندی از یک طرف در تشخیص اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه کمک کننده اند و از طرف دیگر در ارزیابی کارایی درمان مؤثر واقع می شوند. والدین باید این نکته را مورد توجه داشته باشند که این ابزارها تنها ملاک های لازم جهت تشخیص اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه محسوب
نمی شوند بلکه توجه به تأیید کلینیکی معتبر توسط روان پزشک و یا روان شناس بالینی نیز لازم است.
ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه
الف) بی توجهی: کودک باید حداقل شش ماه دچار حالات زیر باشد:
• اغلب قادر نیست با دقت به جزئیات توجه کند و از روی بی دقتی در تکالیف درسی، شغلی، یا فعالیت های دیگر مرتکب اشتباه می شود.
• اغلب در حفظ توجه خود در انجام تکالیف یا فعالیت های مربوط به بازی مشکل دارد.

Share