سبز اندیشان امروز

پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، منشور ملل متحد

امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود.
– با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

4-6- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام) 9 دسامبر 1948
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.

بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:

ماده اول
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه
ه : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.

ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند.

ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است،می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.

ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.

ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.

ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت( شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.

ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده یازدهم
کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1949 برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه 1950، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحا
ق، دبیر کل سازمان ملل، ” ابلاغیه ای شفاهی” تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، 90 روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت 10 سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر5 سال به 5 سال، در صورتی که حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.

ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد.

ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده 11
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده 12
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده 13
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده 14
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده 15
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده 16

ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

4-7- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید
با یادآورى مفاد منشور ملل متحد که طى آن تعهد نموده اند با همکارى سازمان ملل متحد اقدام مشترک و
مجزایى جهت کسب احترام جهانى و رعایت حقوق بشر و آزادیهاى اساسى براى همه افراد بدون هیچ
گونه تمایزى از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان، و یا مذهب به عمل آورند.
با درنظرگرفتن اعلامیه جهانى حقوق بشر که طى آن اعلام شده است که تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند و از نظر شأن و حقوق برابر مى باشند و هر کسى بدون هیچ گونه تمایزى از هر نظر من جمله نژاد، رنگ و ریشه ملیت، محق بر برخوردارى از کلیه حقوق و آزادیها مقرر در اعلامیه مى باشد.
با درنظر گرفتن اعلامیه مربوط به اعطاى استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، که طى آن مجمع عمومى اعلام داشته است که جریان آزادى، جریانى مقاومت ناپذیر و تغییرناپذیر بوده و در جهت شأن انسانى و پیشرفت و عدالت، باید به استعمار و کلیه روشهاى جدایى نژادى و تبعیضهاى مربوط به آن خاتمه
داده شود.
با ملحوظ داشتن به کنوانسیون بین المللى در مورد از میان بردن کلیه اشکال تبعیض کشورهاى عضو بویژه جدایى نژادى و آپارتاید را محکوم و جهت جلوگیرى، منع و ریشه کن نمودن کلیه رویه هایى که داراى چنین ماهیتى مى باشند در سرزمینهایى تحت حاکمیت خود، اقدام مى نماید.
با ملحوظ داشتن به کنوانسیون جلوگیرى و مجازات جنایت کشتار دسته جمعى اعمال به خصوصى که احتمالا مانند اعمال آپارتاید تلقى گردند طبق حقوق بین المللى یک جنایت محسوب مى شود.
با ملحوظ داشتن کنوانسیون مربوط به غیر قابل اجراءبودن محدودیتهاى قانونى در مورد جنایت جنگى و جنایات بر علیه بشریت، اعمال غیر انسانى ناشى از سیاست آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت به شمار مى آیند.
با ملحوظ داشتن اینکه، مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه هاى متعددى تصویب نموده که طى آنها سیاستها و رویه هاى آپارتاید را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم گردیده است.
با ملحوظ داشتن اینکه، شوراى امنیت تأکید نموده است که آپارتاید و توسعه و تشدید مداوم آن صلح و
امنیت بین المللى را مختل نموده و در معرض تهدید قرار مى دهد.
با اعتقاد به اینکه کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید، انجام اقدامات مؤثرترى را در سطوح
بین المللى و ملى، به منظور منع و مجازات جنایت آپارتاید امکان پذیر مى سازد. مراتب زیر را مورد موافقت قرار مى دهند
ماده ١ – ١ – کشورهاى طرف این کنوانسیون اعلام مى دارند که آپارتاید جنایتى بر علیه بشریت بوده و اعمال
غیر انسانى که ناشى از سیاستها و رویه هاى آپارتاید و نیز سیاستها و روشهاى مشابه جدایى نژادى و
تبعیض به ترتیبى که در ماده ٢ این کنوانسیون تعریف شده است، مى باشند که اصول و حقوق بین المللى و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض مى کنند و نیز تهدیدى جدى علیه صلح و امنیت
بین المللى به شمار مى آیند.
٢- کشورهاى طرف این کنوانسیون، سازمانها، مؤسسات و افرادى که مرتکب جنایت آپارتاید گردیدند را
مجرم اعلام مى دارند.
ماده ٢- از نظر این کنوانسیون واژه «جنایت آپارتاید» که سیاستها و رویه هاى مشابه جدایى نژادى و تبعیض نژادى را که در آفریقاى جنوبى اعمال مى گردد، شامل مى شود، به دیگر اعمال غیر انسانى که به منظ
ورایجاد و برقرارى سلطه یک گروه نژادى بر گروه نژادى دیگر انجام مى گردد و به طور سیستماتیک آنان را مورد ظلم قرار مى دهد نیز اطلاق مى گردد.
الف – انکار حق حیات یا آزادى شخصى در مورد عضو یا اعضاى یک گروه و یا گروه هاى نژادى از طریق
١ – قتل عضو یا اعضاء یک گروه و یا گروه هاى نژادى.
٢ – وارد آوردن صدمات شدید روحى و جسمى بر یک گروه و یا گروههاى نژادى به وسیله نقض آزادى و یا حیثیت آنها و یا شکنجه نمودن، یا انجام رفتار و یا مجازات ظالمان، غیر انسانى و ترذیلى در مورد آنان.
٣ – از طریق خودسرانه و حبس غیر قانونى اعضاى گروه و یا گروههاى نژادى.
ب – تحمیل تعمدى شرایط زندگى بر یک گروه و یا گروههاى نژادى که غرض از آن نابودى تمام یا قسمتى از گروه و یا گروههاى مزبور باشد.
ج – هرگونه اقدامات قانونى و یا اقدامات دیگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و یا گروههایى از مشارکت در زندگى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى کشور ایجاد تعمدى شرایطى جهت جلوگیرى از توسعه یک چنین گروه یا گروههایى بخصوص با محروم کردن اعضاى یک گروه و یا گروههاى نژادى از حقوق بشر و آزادیها شامل حق کار، حق تشکیل اتحادیه هاى کارگرى مجاز،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *