پایان نامه ارشد درباره 
انواع مهارتهای ارتباطی، مهارت مقابله با استرس

پایان نامه ارشد درباره انواع مهارتهای ارتباطی، مهارت مقابله با استرس


Widget not in any sidebars

مهارت تفکر خلاق
مهارتی است که شخص از تلفیق مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری از افکار یا روابط نو برخوردار شده و قدرت کشف و انتخاب راه حلهای جدید را پیدا می کند.
انواع تفکر
1 – تفکر واگرا
2- تفکر همگرا
تفکر خلاق با تفکر واگرا سعی می کنند پدیده ها و امور و افکار را آن چنان که هستند به راحتی نپذیرند، بلکه نگاه متفاوت تری داشته باشند و از قالب های فکری همسان دور شوند، به عبارتی پدیده ها را با خشم و منظر دیگری نگاه کنند. اما در تفکر همگرا، فکرهای جدید و نو کمتر در آن راه پیدا می کند، امور و پدیده ها را آن چنان که هستند می بینند و می پذیرند (آقاجانی، 1381).
مهارت مقابله با هیجانات
این مهارت یعنی این که به توانیم مدیریت مطلوبی بر هیجانهای خود مانند شادی، غم، خشم، ترس و اضطراب داشته باشیم. این مهارت به ما کمک میکند تا ضمن شناسایی هیجانهای خود و دیگران و تاثیر آن ها بر تفکر رفتارهایمان بتوانیم در مقابله با آنها واکنش مناسب را از خود بروز دهیم(فتی و همکاران، 1385).
مهارت مقابله با استرس
مهارت مقابله با استرس عبارت از تلاش های شناختی و رفتاری است که به منظور تسلط بر تعارض های فشار زا، کاهش یا تحمل آن هاست. دو شیوه غالب مهارت مقابله با استرس عبارت است:مقابله مسئله محور و مقابله هیجان محور. در مقابله مسئله محور، هدف اصلی فرد، تسلط یافتن بر موقعیت و ایجاد تغییر در منبع تنش زا است، در حالی که در مقابله هیجان محور، هدف اصلی کاهش یا تعدیل سریع آشفتگی هیجانی است(خیر و سیف، 1383).
مهارت همدلی
همدلی یعنی این که فرد به تواند مسائل دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند و به آن ها احترام بگذارد. این مهارت موجب می شود تا به دیگران توجه کرده وآن ها را دوست داشته باشیم وخود نیز مورد توجه و دوست داشتن دیگران قرار بگیریم وبا ایجاد روابط اجتماعی بهتر به هم نزدیک شویم.
مهارت تصمیم گیری
انسان در مسیر زندگی همواره نیازمند تصمیم گیری های مختلف است وموفقیت در زندگی در گرو تصمیم گیری درست و بجای است. مهارت تصمیم گیری به ما کمک می کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی با توجه به اهداف واقع بینانه ی خود از بین راه حل های مختلف بهترین راه حل را انتخاب کرده و به کار بگیریم و پذیرای پیامدهای آن نیز باشیم(فتی و همکاران، 1385).
مهارت تفکر انتقادی
تفکر انتقادی روند فکری منظم و فعالانه ای است که به طرز ماهرانه ای به مجسم کردن، به کار بستن، تجزیه و تحلیل کردن، سنتز کردن ( به هم آمیختن و ترکیب کردن)، و یا ارزیابی اطلاعات به دست آمده از، (اطلاعات) بودجود آمده (پدیدارها)، تجربه ها، واکنش ها، استنتاج ها و یا ارتباطات به عنوان یک راهنما برای باور و عمل، می پردازد(جهانی، 1387).
مهارت ارتباط
این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند. بدین معنی که فرد بتواندنظریهها، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجانهای خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است(محمدخانی، 1388).
در ادامه باید متذکر شد که در این پژوهش، منظور از برنامه آموزش مهارت‌های زندگی به‌عنوان یک طرح جامع پیشگیری اولیه و ارتقای سطح بهداشت روانی کودکان و نوجوانان، «مهارتهای ارتباطی و عوامل مرتبط با آن» می باشد . لذا در ادامه توضیحات مفصل تری در مورد مهارت های ارتباطی، مبانی روانشناختی ارتباط ،انواع مهارتهای ارتباطی، سبک های ارتباطی ارائه خواهد شد.
مهارت های ارتباطی
ارتباط فرایند تبادل اطلاعات است.مهارت‌های ارتباطی رفتارهایی کمک‌کننده در جهت بیان عواطف و نیازمندی‌ها و رسیدن به اهداف بین‌فردی می‌باشند. به عبارت دیگر مهارت‌های ارتباطی مجموعه‌ای از توانایی‌های بالقوه و بالفعل فرد بوده که با استفاده از آن می‌توان به رفتاری قابل پذیرش و آگاهی بخش تا رسیدن به سطحی از رابطه عاطفی دست یافت(دوگلو،2005).
در یک تقسیم‌بندی مهارت‌های ارتباطی به سه دسته مهارت‌های ادراکی، محتوایی و فرایندی تقسیم شده که مهارت‌های محتوایی و فرایندی جنبه بین فردی دارند و مهارت‌های فرایندی، مهارت‌هایی هستند که در برنامه‌های آموزشی از آنها استفاده می‌شود‌. بر اساس تقسیم‌بندی کارشناسان بخش بهداشت روان سازمان جهانی بهداشت، مهارت‌های ارتباطی به 2 گروه پایه وپیشرفته تقسیم‌بندی می‌شود که مهارت‌های ارتباطی بین فردی در گروه مهارت‌های ارتباطی پایه قرار داشته که این مهارت‌ها برای تمامی افراد موجب برقراری ارتباط مؤثر با سایر افراد جامعه می‌شود(عنبری و همکاران،2012).
صرف نظر از دیدگاه ها و تعاریف مختلف در باره ی سلامت روان و شیوه فرزند پروری، عوامل متعددی می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر آن داشته باشند، از بین این عوامل می توان به تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و شیوه های فرزند پرو.ری اشاره کرد، که نقش مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از زیر مجموعه های این مهارت ها در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مهارت های ارتباطی خود دارای مولفه هایی چون ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر، گوش دادن موثر، ابراز وجود ونه گفتن به در خواست های نامعقول دیگران، حل مساله اجتماعی، همدلی، حل تعارض بین فردی و… می باشد. در این پژوهش تعدادی از این عوامل از قبیل ارتباط کلامی و غیر کلامی موثر، گوش دادن موثر، خود آگاهی ،همدلی وشیوه های حل تعارض به مادران دارای کودکان ADHDمراجعه کننده به کلنیک های روانپزشکی آموزش داده خواهد شد و اثربخشی این مهارت ها بر سلامت روان و شیوه های فرزند پروری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مبانی روانشناختی ارتباط

Share