پایان نامه ارشد با موضوع 
وسایل ارتباط جمعی، نظام خویشاوندی

پایان نامه ارشد با موضوع وسایل ارتباط جمعی، نظام خویشاوندی

کیهانشناسی مذهبی: باورداشت‌های مذهبی، میتوانند سرچشمه اضطراب و نومیدی باشند. کیهانشناسیهای مذهبی یکی از عوامل مخاطره و خطر دار، در بسیاری از محیطهای پیش از مدرن به شمار می رود. اما از جنبه دیگر تفسیر اخلاقی و عملی از زندگی اجتماعی و عملی و نیز جهان طبیعی به دست میدهند که برای مؤمنان، محیطی از امنیت ارائه میکنند. دین وسیله سازمان دهنده اعتماد به چند شیوه است. نه تنها خدایان و نیروهای مذهبی حمایت‌های قابل اتکای مشیتی را برای مؤمنان فراهم میسازند، بلکه کارگزاران مذهبی نیز کارشان این است که معمولاً به تجربه رویدادها و موقعیت ها اعتماد تزریق میکنند و چارچوبی را فراهم میسازند که در آن رویدادها و موقعیت‌ها را می توان تبیین کرد و در برابر آنها واکنش نشان داد. دین حس اعتماد به رویدادهای طبیعی و اجتماعی را ایجاد
میکند و بدین سان در تعلیق زمان و مکان نقش دارد.
ممکن است که مذهب بر مبنای شخصیت‌ها و نیروها که بازنمود میکند، از جهت روانشناختی با مکانیسم‌های اعتماد ارتباط داشته باشد، به شیوهای که این نیروها مستقیماً بیان کننده اعتماد یا
بیاعتمادی به والدین باشد و از این طریق به کودکان منتقل گردد. اریکسون میگوید: ایمانی که پیش فرض اعتماد است و نخستین بار شامل مواظبت کنندگان کودکان میشود، حفاظت نهادیاش را از مذهب سازماندهی شده دارد. همه ادیان این بینش را دربردارند که اعتماد فردی باید تبدیل به یک ایمان همگانی شود و بیاعتمادی فردی در واقع باید شری همگانی تلقی شود. ضمن آنکه اصلاح فرد باید به بخشی از عملکرد مناسکآمیز همگانی تبدیل شده و به نشانه قابلیت اعتماد در اجتماع تبدیل گردد (گیدنز، 124:1377).
البته گیدنز توجه خاصی به نفوذ دوگانه دین دارد. او میگوید هرچند که باورداشت‌ها و عملکردهای مذهبی، عموماً پناهگاهی را در برابر ناملایمات زندگی روزانه فراهم میسازند، اما
میتوانند سرچشمه ذاتی اضطراب و نگرانی ذهنی نیز باشند. بخشی از این قضیه به خاطر آن است که دین در بسیاری از جنبههای فعالیت اجتماعی نفوذ دارد. برای مثال، تهدیدها و خطرهای طبیعت را
میتوان از طریق عرف‌ها و نماهای دین تجربه کرد؛ اما بیشتر این قضیه به خاطر آن است که دین معمولاً جایگاه روانشناختی دلهره وجودی بالقوه را اشغال می کند. میزان ایجاد وحشت‌های ساخته دین، این جایگاه بیگمان متفاوت است. شاید آن صورت‌هایی از باورداشت و عملکرد مذهبی که وبر «دین‌های رستگاری» نامیده است، بیشتر از صورت‌های دیگر، زندگی را آغشته به هراس‌های وجودی میکنند و در نتیجه میان گناه و نوید رستگاری در آخرت، تنشی را بر میانگیزند (گیدنز، 128:1377).
1-سنت: که بر خلاف دین، به مجموعهای خاصی از باورداشت‌ها و عملکرد ها ارجاع ندارد؛ بلکه به شیوه سازماندهی این باورداشت‌ها و عملکردها، به ویژه در روابط با زمان مربوط است. سنت از آنجا که اعتماد به تداوم گذشته، حال و آینده را حفظ می کند و این اعتماد را به عملکردهای اجتماعی رهوارهای مرتبط
میسازد، به شیوهای بنیادی در امنیت وجودی دخیل است (گیدنز، 128:1377).
گیدنز کانون اعتماد در جوامع مدرن را متفاوت از جوامع سنتی دانسته و معتقد است این چهار کانون دیگر اهمیت قبلی را ندارد؛ ولی در مورد تأثیر دین باید با احتیاط عمل کرد. در همین زمینه او میگوید در شرایط مدرنیت، هیچ یک از چهار کانون اصلی اعتماد در محیطهای پیش از مدرن به همان اندازه اهمیت ندارند. روابط خانوادگی اگرچه هنوز برای مردم اهمیت دارد؛ ولی حامل پیوندهای اجتماعی سازمان یافته به شمار نمی آید. اولویت مکان هم با فراگردهای از جا کندگی و فاصلهگیری زمانی – مکانی تقریباً از بین رفته است و موقعیت‌های محلی و جهانی به گونهای جدایی ناپذیر در هم بافته شدهاند. کاهش تأثیر دین و سنت هم بر کسی پوشیده نیست، اگرچه به نظر نمیرسد که دنیوی شدن به محو کامل اندیشه و فعالیت مذهبی انجامیده باشد؛ زیرا که دین به برخی از پرسشهای وجودی در گذشته پاسخ میگوید. با این همه، بیشتر موقعیت‌های زندگی اجتماعی مدرن، با دین به صورت نفوذ حاکم بر زندگی روزانه سازگاری ندارد. کیهانشناسی مذهبی جایش را به دانش باز اندیشانه سازمان داده شده و تحت تسلط مشاهده تجربی و اندیشه منطقی داده است. دین و سنت همیشه پیوند نزدیکی با هم داشتهاند و بازاندیشه مختص زندگی اجتماعی مدرن، که مغایرت با سنت دارد، سنت را بیشتر از دین تضعیف کرده است (گیدنز، 130:1377).
گیدنز، نظام‌های انتزاعی را جانشین نظام خویشاوندی، اجتماع محلی و سنت در جلب اعتماد،درجوامع مدرن میداند. در جوامع تحت تسلط، نظام‌های انتزاعی و فاصله گیری زمانی – مکانی اعتماد بسیار مهم است و این اعتماد به علائم، نشانهها و همچنین به دانش تخصصی ایجاد میگردد و پدیده از جاکندگی یا انتزاعی بخشی اتفاق می افتد. امروزه مردم به دنبال نشانهها و علائم و مارک‌ها هستند و اعتماد به پول نشانه اعتماد مردم به یک امر انتزاعی است. اعتماد به مجردات، اعتماد به یکسری نمادها و سنبلها است. به علاوه نهادهایی چون آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی نقش عمدهای در این امر دارد. گیدنز عوامل ایجاد کننده بی اعتمادی در جوامع مدرن و سنتی را تحت عنوان محیط مخاطره مطرح کرده است. خلاصه تفاوت جوامع مدرن و سنتی در جدول صفحه بعد به نمایش گذاشته شده است.
جدول 4-2: محیط های اعتماد و مخاطره در فرهنگ‌های پیش از مدرن و مدرن (گیدنز، 123:1377)
پیش از مدرن
مدرن
زمینه عمومی: اهمیت شدید اعتماد محلی
زمینه عمومی: روابط اعتماد مبتنی بر نظام های انتزاعی از جا کنده شده
محیط اعتماد
1-روابط خویشاوندی به عنوان یک وسیله سازمان دهنده برای برقراری روابط اجتماعی در پهنه زمان و مکان
2-اجتماع محلی به عنوان مکان سازنده یک محیط آشنا
3-کیهانشناسی مذهبی به عنوان شیوه های اعتقاد و عملکرد مناسک آمیزی که تفسیری مشیتی از زندگی انسانی و طبیعت به دست می دهند.
4-سنت به عنوان وسیله ارتباط حال و آینده که در یک زمان برگشت پذیر روی به گذشته دارد.
1-روابط شخصی دوستی یا صمیمیت جنسی به عنوان وسیله تثبیت پیوندهای اجتماعی
2-نظام های انتزاعی به عنوان وسیله تثبیت روابط در راستای پهنههای نامشخص زمانی – مکانی
3-اندیشه ضد واقعی و آینده گرایانه به عنوان شیوه ارتباط گذشته و حال

Share