پایان نامه ارشد با موضوع میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، سرمایهی اجتماعی

در این زمان مسئلهای که به صورت اخص مطرح میشود و موضوع پایاننامه نیز میباشد، این است که اعتماد افکار عمومی نسبت به برنامه‌های سیاسی که از تلویزیون ملی پخش میشود تا چه اندازه است؟ و از آن مهمتر، این میزان اعتماد به چه عواملی مرتبط میشوند؟
اعتماد به تلویزیون در پژوهشهای مربوط به رسانه‌های جمعی، مسئله تازهای نیست و پژوهشهای فراوانی در این باره صورت گرفته است اما از آنجا که موضوع اعتماد به رسانه برای نگارنده همیشه به عنوان مسئله و دغدغه مطرح بوده است و نیز از آنجا که میزان اعتماد میتواند دائما دستخوش تغییر شود، تصمیم گرفته شد که در قالب پایاننامه به این موضوع پرداخته شود.
ضرورت و اهمیت تحقیق
از آنجا که متغیر اصلی و یا همان متغیر وابسته پژوهش، مربوط به مقوله اعتماد میباشد و از آنجا که نمیتوان در عرصه اجتماع برای شخصیتهای حقوقی و همینطور حقیقی بدون داشتن چنین سرمایهای، کارکرد مثبتی متصور شد، بنابراین مبحث اعتماد همیشه و در برهههای زمانی از ضرورتهای خاص خودش برخوردار است. به ویژه آن که این اعتماد نسبت به یک نهاد حساس سیاسی و حکومتی باشد.
همانطور که میدانیم و در قانون اساسی آمده است صدا و سیما و بطور اخص در این پژوهش تلویزیون (سیما) در ایران وابسته به حکومت بوده است و بخش خصوصی دسترسی به این نوع رسانه جمعی را ندارد؛ بالطبع این بند از قانون، نشان از اهمیت تلویزیون در کشور ما دارد.
میتوان گفت نهاد تلویزیون به عنوان یک سازمان حساس دولتی، همانند هر سازمان دیگری و البته بیشتر از یک سازمان معمولی نیاز به سرمایه عظیم و پشتوانه مردمی دارد. به عبارت دیگر، از آنجا که در ایران، تلویزیون پیرو سیاست‌های اصلی نظام است و این سیاست‌ها را برای عامه تشریح میکند و برای اینکه بتواند سیاست‌های مقوم نظام حاکم را در نزد افکار عمومی بقبولاند، نیاز مبرم به جلب اعتماد مخاطبان خویش دارد. اگر این اعتماد وجود نداشته باشد یا تحت تاثیر عواملی کم یا زیاد شود و یا حتی اصل آن مورد خدشه قرار گیرد، در آن زمان از لحاظ کارکردی دچار مشکل اساسی شده و
حتی میتوان گفت دچار بحران میشود. به گونهای که تلویزیون به عنوان یک رسانه تبدیل به یک نارسانه میشود.
آنچه نگارنده آن را به عنوان یک ضرورت میداند و پژوهش خود را بر مبنای همین احساس ضرورت بنا کرده است این است که در حال حاضر به چه میزان این اعتماد وجود دارد؟ تا چه اندازه تلویزیون با تهیهی برنامه‌های سیاسی توانسته است این اعتماد را حفظ کند؟
اهداف تحقیق
همانطور که گفته شد، در این پژوهش قصد داریم اعتماد افکار عمومی نسبت به تلویزیون را بسنجیم و عوامل مرتبط با آن را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو هدف ما در این پژوهش از لحاظ نظری، این میباشد که در صورت امکان این پژوهش بتواند ذرهای به گسترش پژوهشهای ارتباطی کمک نماید. از یک سو، از آنجا که اعتماد مهمترین مقولهی سرمایهی اجتماعی است و سرمایه اجتماعی نیز در علم جامعهشناسی طرح می شود و از دیگر سو، تلویزیون به عنوان یکی از رسانه‌های جمعی در علم ارتباطات مطرح میباشد، امید است که این پژوهش بتواند پلی مناسب و با مبنایی علمی میان این دو حیطه برقرارکند. متغیرهای دیگر مطرح شده در این پژوهش نیز میتواند کمک کند تا ادبیات نظری پژوهشهای ارتباطی از گستردگی بیشتری برخوردار شود.
از لحاظ بعد اجتماعی نیز به نظر نگارنده این دسته از پژوهشها می تواند در قضاوت ما نسبت به قدرت تلویزیون و حتی سایر رسانه‌های جمعی موثر باشد و نتایج بدست آمده، ما را یاری خواهد کرد تا انتظار و قضاوتی درست از تلویزیون داشته باشیم. به عنوان مثال برای سیاستمداران، این موضوع خیلی مهم است که بدانند که تلویزیون تا چه میزان در دنیای واقعی و در این برههی زمانی در میان افکار عمومی نفوذ دارد؟ و یا این نفوذ تحت تاثیر چه عواملی کم یا زیاد میشود؟ آنچه در این پروهش آن را هدف قرار دادهایم، این است که بتوانیم به سوالات و فرضیههای این تحقیق در عرصهی اجتماعی و عملی جوابی علمی و نظری که قابل اتکا باشد، به دست بیاوریم.
اهداف اصلی تحقیق:
هدف اصلی تحقیق همانطور که بیان شد، در درجه اول، توصیف وضعیت اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به تلویزیون (هدف توصیفی) و در مرحله بعد تبیین عوامل مرتبط با میزان اعتماد شهروندان میباشد ( هدف تبیینی تحقیق).
اهداف فرعی تحقیق:
هر تحقیقی در کنار هدف اصلی خود، میتواند به اهداف فرعی و جزیی تری نائل آید که مهمترین این اهداف به شرح زیر می باشد:
1.سنجش و اندازهگیری میزان اعتماد شهروندان تهرانی به نظام سیاسی
2.سنجش و اندازهگیری میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی
سنجش و اندازه گیری میزان استفاده از رسانه‌های جمعی دیگر شهروندان تهرانی
بررسی نقش متغیر جنسیت و تاثیر آن بر میزان اعتماد شهروندان به اخبار و برنامه‌های تلویزیون
بررسی نقش متغیر تحصیلات و تاثیر آن بر میزان اعتماد شهروندان به اخبار و برنامه‌های تلویزیون
فصل دوم
بررسی پیشینه و ادبیات نظری تحقیق
مقدمه
مبنای تحقیق علمی نظریهها و مفاهیمی است که در آن حوزه خاص به نحوی مرتبط با موضوع تحقیق میباشند. کار علمی باید تکیه بر پشتوانههای نظری داشته باشد که سالها مطرح و مورد آزمون قرار گرفتهاند. بخشی از رسالت هر تحقیق محکم کردن پایههای علمی آن حوزه، آن هم بوسیله آزمون مجدد این نظریهها در شرایط و زمانهای مختلف و از زوایای متعدد میباشد. نتیجه هر تحقیق باید به نحوی به تأیید نظریههای مرتبط و یا شناخت نقاط ضعف آنها بپردازند و چیزی به دامنه علم و

                                                    .