پایان نامه ارشد با موضوع ملاحظات اخلاقی، سرمایه اجتماعی

8 – ملاحظات اخلاقی در حین جمع آوری داده ها
از اصول بسیار مهم در حین جمع آوری و پرسیدن سؤالات، می توان به ((حق حریم شخصی، رضایت آگاهانه و رازداری اشاره کرد.)) (روشنی، 1387: 11).
از آنجا که برخی از افراد حاضر به صحبت کردن دربارۀ مسائل خصوصی زندگی، نگرش ها و… خود در حضور دیگران نیستند، به همین منظور به جهت ملاحظات اخلاقی، از پاسخ گویان به تنهایی و بدون حضور دیگران، پرسش شده و اطلاعات مربوط به پرسشنامه جمع آوری شد.
همچنین موارد زیر در حین جمع آوری اطلاعات مدّ نظر قرار گرفت:
» هیچ فردی مجبور به پاسخ گویی نبود و قبل از انجام مصاحبه رضایت آن ها جلب می شد.
» جهت اطمینان خاطر پاسخ گویان، پرسشنامه بدون عنوان نام و نام خانوادگی پاسخ گو و آدرس محل سکونت تهیه شده است.
» قبل از تکمیل پرسشنامه، ماهیت حقیقی پژوهش برای تک تک پاسخ گویان شرح داده شد.
» به پاسخ گویان اطمینان داده شد که تمامی اطلاعات آن ها به صورت یک ((راز)) محفوظ خواهد ماند و فقط جهت یک کار علمی و دانشگاهی از آن استفاده خواهد شد.
» از تفحص و کنجکاوی در مسائل خصوصی خارج از چارچوب اهداف پژوهش و اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پرسشنامه، خودداری شد.
» در صورت هر گونه نا رضایتی از همکاری، به پاسخ گو این اجازه داده شد که در هر مقطع از جریان تکمیل پرسشنامه انصراف دهد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه
در فصل گذشته به طرح نظری و عملی سؤالات تحقیق و متغیرها و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شد. سپس به گردآوری اطلاعات در مورد این مفاهیم و متغیرها و تجزیه و تحلیل آنها پرداختیم؛ بر این اساس، فصل چهارم با عنوان ((یافته های تحقیق)) تعبیه شد که در آن به ارائۀ نتایج تحقیق در دو بخش، به شرح زیر پرداخته خواهد شد:
ابتدا در بخش نخست (یافتههای تو صیفی)، با استفاده از جداول و نمودارها که متناسب با سطح سنجش متغیر ها هستند، به شرح و ارائۀ مهمترین یافته ها توصیفی تحقیق می پردازیم.
یافته های توصیفی این بخش شامل جدول و نمودار درباره متغیر های پیشینهای( جنس، سن و وضعیت تاهل)، میزان موافقت و مخالفت پاسخگویان نسبت به گویه‌های دو متغیر اعتماد به اخبار و اعتماد به نظام سیاسی( برای هر گویه بصورت مجزا جدول ترسیم شد) و همچنین جداول فراوانی متغیر استفاده از رسانه‌های دیگر و سرمایه اجتماعی و میزان تحصیلات می شود.
در ادامه، در بخش دوم این فصل (یافته های تبیینی)، به آزمون فرضیه های تحقیق و سنجش رابطۀ بین متغیر های مستقل با متغیر های وابسته پرداخته خواهد شد.
در بخش سوم نیز از رگرسیون و تحلیل مسیر برای مشخص کردن سهم هریک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته استفاده شده است.
بخش نخست : یافته های توصیفی
جدول و نمودار شماره 1: جدول توزیع فراوانی جنسیت
فراوانی
درصد
درصد خالص
مرد

                                                    .