پایان نامه ارشد با موضوع 
ملاحظات اخلاقی، علوم اجتماعی

پایان نامه ارشد با موضوع ملاحظات اخلاقی، علوم اجتماعی

با این تفاسیر در این فصل به بررسی نحوۀ تحقیق که شامل (( روش تحقیق))، ((جامعۀ آماری))، ((روش نمونهگیری و حجم نمونه))، ((واحد تحلیل))، ((معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه))، ((ابزار پژوهش))، ((تعریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم))، ((روایی))، ((پایایی))، ((رویۀ جمع آوری
دادهها)) و ((فنون تجزیه و تحلیل)) پرداخته میشود و در کنار آنها به ((ملاحظات اخلاقی)) و ((محدودیت های پژوهش)) نیز، اشارهای می شود.
روش تحقیق
انسان همیشه به دنبال شناخت دقیق پدیده ها و وقایع اطراف خود بوده است و سعی داشته با حصول به شناخت محیط اطراف، آن را به کنترل و سیطرۀ خود در آورد. با پیشرفت تمدن بشری بر پیچیدگی
پدیدهها افزوده شده و در نتیجه شناخت آنها نیز با مشکلات فراوان مواجه شده است. شناخت مسائل در هر یک از عرصههای مختلف علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی شیوههای خاص خود را میطلبد. بنابراین دانشمندان نیز به دنبال کشف روشهای مختلف در شناخت پدیدهها بوده اند.
نوع و ماهیت موضوع پژوهش، روش علمی دستیابی به شناخت را تعیین میکند. در علوم اجتماعی و انسانی نیز دانشمندان تلاش داشتهاند تا با ابداع روشهای نو، پدیدههای اجتماعی را از زوایای مختلف مورد تحقیق و مطالعه قرار دهند. نگاهی به تاریخچۀ علوم انسانی به ویژه علوم اجتماعی در سدههای اخیر نشان میدهد که در گذشته دانشمندان با نگاه صرفا نظری به تحلیل مسائل می پرداختهاند، ولی اکنون به
روشهای تجربی و کمی روی آوردهاند و به شیوه های مختلف سعی دارند کیفیات را در قالب کمیات در آورده و با پشتوانههای نظری که از گذشته تا حال وجود دارد به تبیین وتشریح پدیدهها بپردازند. هر چند هر یک از روشها، مسائل و مشکلات خاص خود را دارند و هنوز در روشهای تحقیق اجتماعی کاستی های فراوان وجود دارد، ولی آنچه مسلم است؛ روشهای جدید تکامل یافتهتر و دقیقتر هستند.
با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرها و مفاهیم آن و نیز ویژگی‌های خاص جامعۀ آماری، در پژوهش حاضر از دو روش سود جستهایم؛ به لحاظ مفهومی از روش مطالععۀ اسنادی و از حیث تجربی برای بررسی متغیرها وچگونگی توزیع آن ها در جامعه از روش پیمایشی استفاده کردهایم. چهار ویژگی که در ذیل
میآید، دلایل انتخاب این روش برای تحقیق حاضر هستند:
((پیمایش عبارت است از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف و پیش بینی و به منظور تجزیه و تحلیل روابط میان برخی متغیر ها صورت می پذیرد که معمولا در مقیاس وسیع انجام می شود.)) (اوپنهایم، 1375: 9).
((روش پیمایشی عام ترین نوع روش تحقیق است و روشی برای گرد آوری داده ها است که در آن از گروه‌های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای افراد یکسان است) پاسخ دهند؛ این پاسخ ها مجموعۀ اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند.)) (بیکر، 1383: 197).
(( این روش ابزاری مفید برای توصیف و ردیابی تغییرات در جوامع است و چنانچه به شیوه ای مطلوب اجرا شود به شناخت زندگی اجتماعی در زمان حال خدمت می کن.)) (پاشا شریفی، 1383: 253).
این روش هم می تواند به صورت ((توصیفی)) صرف باشد و هم ((تبیینی)). تأ کید زیاد بر تبیین به معنای بی اهمیتی تحقیق توصیفی نیست. تحقیق توصیفی با ((چگونگی)) امور و نه ((چرایی))
آنها سر و کار دارد. توصیف دقیق اهمیت زیادی دارد؛ چنین توصیفی پایه و اساس یک نظریۀ معتبر است. اگر پدیده ای را کاملا و با دقت توصیف نکرده باشیم، تلاشمان برای تبیین آن به بیراهه می رود.
جامعه آماری
جامعه آماری این طرح، شامل کلیه شهروندان بالای 15 سال شهر تهران است.
شیوه نمونه گیری
در این طرح اندازه نمونه تعیین شده 400 خانوار است. برای دستیابی به این نمونه ابتدا نسبت افراد بالای 15 سال شهری تهران محاسبه گردید. سپس با استفاده از فرمول زیر اندازه نمونه محاسبه گردید:

در این طرح با جایگذاری پارامترها 0.5 p=، 0.1= r در فرمول فوق تعداد کل نمونه در شهر تهران 384 به دست آمد که با در نظر گرفتن خطای نمونه‌گیری اندازه نمونه برابر با 400 نفر در نظر گرفته شد.
1-3 نحوه انتخاب میادین
در اینجا برای انجام نمونهگیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده میشود. ابتدا شهر تهران به 5 ناحیه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز تقسیم میشود.
دلیل انجام این کار این است که ضمن پوشش تمام نواحی تهران، بتوان نمونهای مکفی از هر ناحیه بدست آورد. پس از این تقسیم بندی در هر ناحیه 2 منطقه به صورت تصادفی انتخاب و نمونه گیری در آنها صورت خواهد گرفت.
تعداد نمونه

Share