پایان نامه ارشد با موضوع 
محدودیت ها و مشکلات، شهروندان تهران

پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت ها و مشکلات، شهروندان تهران

بخش دوم: یافته های تبیینی ………………………………………………………………………………………. 212
بخش سوم: رگرسیون و تحلیل مسیر ………………………………………………………………………….. 229
فصل پنجم:
نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 233
الف: نتایج مربوط به یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………. 234
ب: نتایج مربوط به یافته های تبیینی …………………………………………………………………………………………………. 241
ج: پیشنهاد و راهکارها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 247
د: محدودیت ها و مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 249
منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 251
منابع و مآخذ انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 257
دهم
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسئله
با گسترش روزافزون ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی و به دنبال آن، نفوذ هر چه بیشتر رسانه‌ها در میان افکار عمومی و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات، تلویزیون به عنوان یکی از وسائل ارتباط جمعی از برجستگی وی‍‍‍ژه و نقشی با اهمیت برخوردار است.
این نقش برجسته زمانی که با دیگر عوامل متعدد از جمله عوامل سیاسی – اجتماعی و ساختاری پیوند میخورد میتواند دو چندان شود و اثری خاص بر مخاطبان خویش داشته باشد.
تلویزیون به خاطر برخورداری از قدرت ارتباطی، تبلیغی و اقناعی موثر و عموما بالا، مورد توجه پژوهشگران بوده است به گونهای که در ادوار مختلف زمانی به ویژه از جنگ جهانی دوم به این سو، تلویزیون یکی از مطالعات موردی نظریه پردازان ارتباطی و پژوهشگران این رشته بوده است که از این نظر در میان سایر وسائل ارتباطی از فروانی پژوهشی بالایی برخوردار است.
همچنین این تنها پژوهشگران ارتباطی نبودهاند که به نقش و جایگاه تلویزیون در عرصه های گوناگون واقف بوده اند بلکه سیاستمداران نیز در این عرصه اشتیاق فراوانی از خویش نشان دادهاند؛ به این دلیل که در زمان بسیار کوتاهی به این نتیجه رسیدهاند که برای جلب نظر افکار عمومی، رسانه‌ها،
بالاخص تلویزیون، وسیلهی بسیار مناسبی میتواند باشد. از این رو مشاهده
میکنیم تلویزیون پای ثابت تمامی دعواها و جدالهای سیاسی در کشورهای مختلف دنیا بوده است.
آنچه سبب شده است تا تلویزیون به عنوان یک مسئله در ذهن نگارنده طرح شود، این
میباشد که تلویزیون به عنوان یک رسانهی فراگیر و موثر در ایران از چه جایگاهی در میان افکار عمومی برخوردار است. به دیگر سخن، نوع نگاه ایرانیان (و در این پژوهش به طور اخص شهروندان تهرانی) به تلویزیون چگونه است؟ آیا به آنچه که از تلویزیون مشاهده میکنند باور دارند؟ به عبارت کلیتر، چه میزان به تلویزیون اعتماد دارند؟
لازم به ذکر میباشد، اعتماد یکی از مهمترین مقولههای سرمایه اجتماعی است و تلویزیون به عنوان یک نهاد انتزاعی برای اینکه از کارایی و اثرگذاری مناسب برخوردار باشد، میباید از این سرمایه برخوردار باشد. به عبارت صحیحتر و صریحتر، تلویزیون در ابتدا باید به جلب اعتماد مخاطبان بپردازد تا بتواند در ادامه، بر آنان اثر بگذارد. یکی از جوانب و وجوه چندگانه تلویزیون، بعد سیاسی آن است. بی شک تلویزیون در ایران از آنجا که نهادی حکومتی است کارکردی سیاسی نیز دارد. بنابر این همانطور که مشاهده میشود بخشی از برنامه‌های تلویزیون به مسائل سیاسی اختصاص دارد.

Share