پایان نامه ارشد با موضوع 
سرمایه ی اجتماعی، نهادهای اجتماعی

پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه ی اجتماعی، نهادهای اجتماعی

تعریف نظری اعتماد اجتماعی :
اعتماد اجتماعی شکلی از سرمایه ی اجتماعی است که جامعه آن را در گذر زمان به تدریج تعاملات افراد به صورت فرد با فرد بدست آورده و آنگاه به نوعی «خیر عامه» تبدیل می شود که مبنای اعتماد سایر افراد جامعه قرار میگیرد.
اعتماد اجتماعی بر خلاف اعتماد فردی از شبکههای موجود در امور اجتماعی، مذهبی، هنجارهای روابط متقابل نمایشی میشود.
تعریف عملیاتی اعتماد اجتماعی:
اعتماد اجتماعی در دوسطح اعتمادبین فردی (اعتماد به دوستان و همسایگان) و اعتماد نهادی(اعتماد به محیط پیرامون) سنجیده می شودکه در این پژوهش هر دو سطح اعتماد مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین برای سنجش میزان اعتماد در ابعاد مذکور سؤال مطرح گردیده است.
سطح اعتماد فرد به نهادهای اجتماعی به وسیله 5 سوال مورد سنجش قرار می گیرد که پاسخگویان در طیفی 5 قسمتی از بسیار زیاد تا بسیار کم قادر به پاسخگویی بودند.
پس از محاسبه مجموع نمرات سه شاخص سرمایه اجتماعی یعنی مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و احساس تعلق در جامعه؛ امتیاز سازه سرمایه اجتماعی در سه سطح پایین (4 تا 17)، متوسط (18 تا 31) و بالا (32 تا 45) دستهبندی می گردد.
پس از انجام تعاریف عملیاتی فوق، دست به ساخت پرسشنامه زده شد که نتیجه آن، شکل گیری پرسشنامه ای در 5 صفحه بصورت فشرده بود که این پرسشنامه در چند نقطه از شهر تهران و در 40 نسخه بصورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد.
پس از اجرای آزمایشی پرسشنامه و استخراج داده ها، محقق با راهنمایی اساتید خود دست به اصلاح، تعدیل و حذف برخی از سوالات و گویه‌های پرسشنامه زد که با انجام این تغییرات، پرسشنامه در 4 صفحه بصورت فشرده نهایی شد ( برای مشاهده پرسشنامه اولیه، به پیوست تحقیق مراجعه شود).
5-7: تعریف عملیاتی دسترسی به رسانه‌های دیگر
منظور از رسانه‌های دیگر در این تحقیق اشاره به مطالب خبری – سیاسی شبکههای ماهوارهای فارسی زبان، سایتهای اینترنتی و نشریات میباشد.
این متغیر با 5 سوال در سطوح اسمی و فاصلهای سنجیده شده است که از پاسخگویان خواستیم که در درجه اول به این سوال پاسخ بدهند که آیا از رسانه‌های فوق الذکر برای کسب اخبار سیاسی استفاده
میکنند یا خیر. سپس در صورتی که استفاده میکنند، میزان استفاده از آن را در شبانه روز به ساعت بیان کنند.
از 5 سوال این متغیر، 2 سوال در سطح اسمی و بسته، بصورت بلی خیر و 3 سوال بصورت باز و در سطح فاصلهای طراحی شد.
با جمع نمراتی که افراد از این شاخص گرفتند؛ محقق میزان استفاده از رسانه‌ها را در 3 طبقه استفاده کم، متوسط و زیاد دستهبندی کرد.
6-7 : تعریف عملیاتی متغییرهای زمینهای
در این تحقیق همانند اکثر تحقیقات علوم اجتماعی، متغیرهای پیشینه ای نیز سنجیده شد که شامل جنس، سن افراد و وضعیت تاهل آنان بود.
الف- جنس: جنس افراد با سوال بسته 2 گزینه ای در سطح سنجش اسمی اندازهگیری شد که در آن مردها کد 1 و زن ها کد 2 را به خود اختصاص دادند.
ب- سن: سن افراد بصورت سوال باز و در سطح سنجش فاصلهای اندازه گیری شد که پس جمع آوری و استخراج داده ها، سن پاسخگویان در 3 طبقه به شرح زیر تقسیم شد:
بین 15 تا 30 ساله 31 تا 45 ساله 45 ساله به بالا
ج- وضعیت تاهل : وضعیت تاهل پاسخگویان در سطح اسمی و با 4 گزینه به قرار ذیل سنجیده شد:
کد 1 برای متاهل کد 2 برای مجرد کد 3 برای بدون همسر ( فوت همسر )
کد 4 برای بدون همسر ( طلاق )
لازم به ذکر است که کد 3 و 4 در بخش دوم فصل چهار ( جداول تبیینی یافته های تحقیق ) با یکدیگر ادغام شدند.

Share