پایان نامه ارشد با موضوع 
سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی

پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی

عملکرد رفاه اجتماعی
اعتماد مردم به حکومت ها براساس ویژگی های رهبران (کنش عاطفی)
اعتماد مردم به حکومت ها براساس ویژگی های رهبران (کنش عاطفی)
تلقی مردم از داشتن ویژگی های خارق العاده توسط رهبران
تلقی مردم از داشتن ویژگی های خارق العاده توسط رهبران
با اهمیّت و ارزش بودن ویژگی های خارق العاده و فرهمندانه حاکمان برای مردم
با اهمیّت و ارزش بودن ویژگی های خارق العاده و فرهمندانه حاکمان برای مردم
هابرماس معتقد است وقتی که هر یک از سیستمها نتوانند کار خود را به خوبی در جامعه انجام دهند بحران روی میدهد؛ که یکی از این بحران ها، بحران مشروعیت است؛ مثلاً اگر سیستم اقتصادی دچار بحران شود، حکومت برای مهار بحران ممکن است به صورت آشکار از منافع گروه‌های سرمایهدار دفاع کند که این خود منجر به کسری مشروعیت میشود.
هابرماس معتقد است مشروعیت جوامع سرمایه داری، در حال مسدود شدن است؛ آن هم به دلایلی چون:
1- محدود شدن حوزه عمومی (حقوق مدنی، هنجارهای قانونی و آزادی فردی، همه محدود شده و دموکراسی حالت سوری پیدا کرده است). 2- حوزه وسیع اداره و سیاست‌گذاری کشور به طور آشکار موضوع بحث و جدل قرار گرفته است. 3- وابستگی مردم به دول برای کمکهای بهزیستی اجتماعی روز به روز بیشتر شده و دولت نمیتواند برای بلند مدت از پس آن برآید. مستهلک شدن سنت‌ها که خود منجر به بی هنجاری اجتماعی میشود (پیوزی، 135:1379-127).
در این شرایط، هابرماس معتقد است که چون نقد و گفتگو و اقناع مستدل کاهش می یابد، اعتماد هم که لازمه تفاهم است از بین می رود. هر چه حوزه عمومی گسترده تر شود، وفاق و اعتمادی که بر پایه اقناع مستدل می باشد نیز افزایش مییابد. هر چه نسبت فضاهای عمومی نسبت به عرصههای خصوصی و حکومتی بیشتر باشد، میزان تفاهم و اعتماد متقابل در جامعه هم بیشتر خواهد بود. بنابراین هر چه حکومتی در گسترش فضاهای عمومی کوشاتر باشد به طوری که مخالفان به دور از هرگونه فشار و تطمیعی به گفتگوی نقادانه با اصحاب حکومت بپردازند، اعتماد مردم به حکومت ها بیشتر خواهد شد
(احمدی، 80:1381).
البته هابرماس می گوید: ((بعضاً میتوان بدون گسترش حوزه عمومی، مردم را فریب داده و اعتماد آنها را جلب کرد یا میتوان از طریق گسترش فضاهای عمومی به شکل سوری و تحت نفوذ قرار دادن آن، اعتماد مردم را جلب کرد که این وضعیت پایدار نخواهد بود (احمدی 81:1381).
جیمز کلمن:
مفهوم اعتماد در نزد کلمن، مفهومی محوری است که در بحث سرمایه اجتماعی به طور مفصل به آن میپردازد. او با ارائه مثل‌هایی، از اعتماد بانکدار به بازرگان یا کشاورزان به یکدیگر یا مردم به اداره کنندگان نهادهای بزرگی چون مجلس، مطبوعات، ارتش، نظام پزشکی، مجریان حکومت، صدا و سیما و سازمان‌های کارگری، اعتماد اجتماعی را به طور گسترده مورد بحث قرار میدهد. کلمن میگوید در رابطه اجتماعی همیشه حداقل دو طرف اعتماد کننده و امین وجود دارند که هر دو هدفمند هستند و هدف آنها تأمین منافع خود میباشد. در این رابطه هم تصمیم اعتماد کننده بالقوه مهم است و مسئله برانگیز که آیا اعتماد کند یا خیر؛ و هم تصمیم امین که آیا اعتماد را حفظ کند یا به گسستن اعتماد اقدام نماید (کلمن، 153:1377).
از نظر کلمن در این میان دو عامل نقش حیاتی ایفا میکنند؛ یکی، در خور اعتماد بودن محیط اجتماعی به این معنا که تعهدات پرداخت خواهد شد و دیگری، میزان واقعی تعهداتی که بر عهده گرفته شده است (کلمن، 468:1377).
کلمن سه نوع نظام اعتماد را که خود سیستم اعتماد پیچیده مینامد، معرفی میکند:
1-اعتماد متقابل: کنشگر اول به دومی اعتماد می کند و امینی برای دومی است.
2-اعتماد واسطهای: کنشگر امینی برای یک کنشگر و اعتماد کنندهای برای کنشگر دیگر است.
3-اعتماد شخص ثالث: کنشگر قول کنشگر دیگر را نمی پذیرد اما قول کنشگر سوم را
میپذیرد.
در سیستم اعتماد متقابل، هر یک از طرفین تلاش بر حفظ اعتماد دارد، البته اگر محاسبه شود و نتیجه به نفع برقراری رابطه باشد. معمولاً اعتماد کننده برای حفظ رابطه اعتماد سعی میکند خود را امین خوبی برای طرف مقابل نشان دهد و امین سعی دارد تعهدی که اعتماد کننده برای او ایجاد کرده را جبران کند و بعضاً بیشتر از حد مورد انتظار تلافی میکند تا همچنان طرف مقابل را وامدار خود نگه دارد. الگوی تلافی معمولاً در روستاها بسیار متداول است چون در این نواحی بیشتر احتمال دارد که افراد به کمک دیگران احتیاج داشته باشند (کلمن، 275:1377).
گاهی زیردستان برای ایجاد تعهد در امین، به تملق و چابلوسی میپردازند و تلاش می کنند تا به نحوی به طور یکجانبه منافع را به بالادست برسانند تا به تدریج، او به اینگونه منافع وابسته شود و برای تداوم منظم آن منافع نسبت به زیردستان رفتار مساعدی داشته باشد (همان: 274).
در اعتماد واسطهای، معمولاً زنجیرهای از روابط اعتماد وجود دارد. مشاور و ضامن هم معمولاً واسطه در اعتماد هستند و در مجالس قانونگذاری هم بعضاً واسطههایی برای جلب آراء دیگران وجود دارند. البته اعتبار واسطهها در مکان‌های مختلف فرق دارد (کلمن، 278:1377).

Share