پایان نامه ارشد با موضوع 
تعریف طبقه اجتماعی، قابلیت اعتبار

پایان نامه ارشد با موضوع تعریف طبقه اجتماعی، قابلیت اعتبار

3-اعتماد به دقت توضیحات: الف)قابلیت اعتبارسنجی مطالب ارائه شده ب) صحت اطلاعات گزارششده ج) تلقی درست گزارش‌ها از حقایق د) طرح احتمالات متناقض
4-اعتماد به ارزیابی ژورنالیستی: الف) نقد به شکل مناسب ارائه شود، ب)ارائۀ دیدگاه‌های ژورنالیستیِ ریشهدار، ج)ارائۀ نظرات دربارۀ نتیجهگیریهای انعکاسی، د)ارائۀ ارزیابیهای مفید ژورنالیستی»(Kohring & Matthes, 2007: 23 به نقل از رستمی )
تعریف عملیاتی اعتماد به اخبار و برنامه‌های سیاسی تلویزیون: منظور از اخیار سیاسی، خبرهایی از ایران و جهان که در واحد مرکزی خبر تهیه و تحت عنوان خبر سراسری از سیما پخش می‌شود. همچنین منظور از برنامه‌های سیاسی، آندسته از برنامه‌هایی که در معاونت سیاسی صدا و سیما تولید و جهت آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی، از شبکه های سیماس ج.ا.ا به روی آنتن می روند ( مثل برنامه گفتگوی ویژه خبری، برنامه نگاه1، برنامه دیروز امروز فردا، مجله خبری و…..).
در این تحقیق تعریف و تقسیم بندی «کورینگ» و «مایتس» از اعتماد به رسانهها بعلاوه گویه‌های استخراج شده از نظریه اعتبار منبع را مبنای عملیاتی کردن این مفهوم قرار دادیم. بر اساس این تعریف، در این تحقیق در مجموع 17 گویه برای سنجش مفهوم «اعتماد به اخبار سیاسی» به شرح زیر مطرح شد:
اعتماد به گزینشگری موضوعات
اعتماد به گزینشگری حقایق
اعتماد به دقت توصیفات
اعتماد به ارزیابی ژورنالیستی
این گویهها در قالب یک پیوستار(طیف) لیکرت در اختیار پاسخگویان قرار گرفت تا نظر خود را اظهار کنند که عبارت بودند از:
کاملاً موافقم(4 امتیاز)، موافقم(3 امتیاز)، مخالفم(2 امتیاز) و کاملاً مخالفم(یک امتیاز).
البته این نحوۀ امتیازدهی برای گویۀ های مثبت در نظر گرفته شده است.
با این تفاسیر، هر پاسخگو از مجموع 17 گویۀ یاد شده قادر خواهد بود حداقل 17و حد اکثر 68 امتیاز برای اعتمادش به اخبار و گزارشات سیاسی تلویزیون دریافت کند.
افراد پس از جمع نمرات در 3 طبقه به شرح زیر دسته بندی شدند:
68 51 34 17
زیاد متوسط کم
68 51 34 17
زیاد متوسط کم
طیف میزان اعتماد پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 17 تا 34 را کسب کنند، میزان اعتمادشان «کم» است.
افرادی که امتیازی بین 35 تا 51 را کسب کنند، میزان اعتمادشان «متوسط» است.
افرادی که امتیازی بین 51 تا 68 را کسب کنند، میزان اعتمادشان «زیاد» است.
3-7 : تعریف نظری و عملیاتی طبقه اجتماعی Class Social:
تعریف نظری: گیدنز به نقش طبقه اجتماعی افراد در اعتماد سیاسی آنها توجه کرده است و معتقد است افراد طبقه بالای جامعه از اعتماد سیاسی کمتری برخوردارند چون جز، طرد شدگان خود خواسته جامعه هستند. آنها با استفاده از مدارس، پزشک و بیمه خصوصی و زندگی در محلات حفاظت شده و غیره، به نحوی به دولت بی اعتنایی می کنند و اعتمادشان به دولت کم است. از طرفی طبقه پایین هم طرد شدگان جامعه هستند و جزو محرومین از امتیازات و امکانات اجتماعی هستند. فقط طبقه متوسط است که بیشترین اعتماد را نسبت به دولت دارد.
ابتدا نیاز است به تعریف طبقه اجتماعی بپردازیم. آلن بیرو طبقه! اجتماعی را شامل مجموعه اشخاص یا گروه‌هایی میداند که به عنوان یک واحد اجتماعی در سلسله مراتب منظم جامعه به حساب می آیند. هر طبقه در جامعه پایگاهی خاص دارد، یعنی دارای منزلتی خاص است و در درون قشرهای اجتماعی در سطحی مخصوص جای می گیرد. از نظر بیرو، پیدایی طبقه مستلزم وجود نوعی وجدان یا آگاهی از تعلق مشترک به طبقه خویشتن و احساس تعارض یا تنش در برابر گروه‌های اجتماعی است که همچون طبقات مخالف به حساب می آیند. همچنین طبقه متضمن وجود شرایط زندگی نسبتاً مشابه، تشابه نسبی در سرنوشتی که انسان‌ها در برابر خود دارند و نیز نقش‌هایی است که باید در برابر کل جامعه ایفا نمایند (بیرو، 1368: 342).

Share