پایان نامه ارشد با موضوع 
اعتماد تعمیم یافته، صداقت و راستگویی

پایان نامه ارشد با موضوع اعتماد تعمیم یافته، صداقت و راستگویی

یافتهها رابطه برخی متغیرهای فردی را با اعتماد به رادیو و تلویزیون تایید میکنند.
– «بررسی میزان اعتماد به اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران و اخبار وب سایتهای خبری و عوامل موثر بر آن» عنوان پژوهشی است که در آن حسین بصیریان جهرمی(1388) با روش پیمایشی به بررسی و تحلیل نظرات 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ده دانشگاه در تهران که به صورت خوشه ای چند مرحلهای نمونهگیری شده اند، پرداخته است. در این تحقیق به برخی از عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به رسانه‌ها اشاره شده و طبق یافته های آن بر این مساله تاکید شده که میزان اعتماد مخاطبان با میزان سانسور و سوگیری اخبار نسبت معکوس و با صحت و جامعیت آن نسبت مستقیم دارد.
– ملکی در سال 1384 پژوهشی با عنوان «اعتبار رسانه؛ اعتماد مخاطب» انجام داده و در آن نظرات دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان را در خصوص میزان اعتماد آنها به اخبار داخلی و خارجی رسانه‌های داخلی و عوامل موثر بر آن را بررسی کرده است. این پژوهش بر اعتبار رسانه و عوامل تعیین کننده آن (بی غرضی، جامعیت، بی طرفی، صحت و…) به عنوان مهمترین عامل موثر بر اعتماد مخاطبان تاکید می کند. یافتههای این تحقیق مهمترین عوامل اعتماد به رسانه‌های خبری را در موارد زیر می داند: صداقت و راستگویی در انعکاس صحیح و کامل اخبار، انتقال اخبار بدون سانسور، عدم تنقش خبر ها در رسانه‌های مختلف، انتقال سریع خبرها، پرهیز از جناح بندیهای سیاسی، استفاده از منابع مورد اطمینان، باز شدن فضای سیاسی کشور و کسرت رسانه‌ها، اعتماد به حکومت، آزادی مطبوعات، داشتن تخصص حرفهای و احترام به مخاطب و نیازهایش.
– غفوری(1382) در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد بینندگان به اخبار شبکه های سیما» نظرات 800 نفر از افراد دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر ساکن شهر تهران را که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند را بررسی و به برخی عوامل اعتمادساز اشاره کرده که مهمترین آنها تعادل خبری، عینیت، واقعی کردن خبر و جذابیت در ارایه خبر است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتماد پاسخگویان با برخی متغیرهای فردی نظیر سن، میزان تحصیلات و میزان استفاده آنان از رسانه‌های متعدد و مختلف رابطه معناداری دارد.
– بدیعی (1381)در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان اعتماد مردم به رسانه‌های خبری و رابطه آن با میزان اعتماد به نهادهای دولتی»، نظرات 1200 نفر از شهروندان تهران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اعتماد به اخبار تلویزیون با مدت زمان تماشای تلویزیون، تحصیلات، شغل و جنس پاسخگویان رابطه معنیداری دارد؛ به طوری که کسانی که مدت زمان بیشتری تلویزیون تماشا می کنند، بیشتر از سایرین به اخبار تلویزیون اعتماد دارند و با افزایش سن و تحصیلات، از اعتماد آنان نسبت به اخبار تلویزیون کاسته میشود. همچنین میزان اعتماد به دولت با میزان اعتماد به اخبار تلویزیون و مدت زمان استفاده از آن رابطه معنی‌دار متقابلی دارد؛ چنانکه با افزایش اعتماد به اخبار تلویزیون، اعتماد نسبت به دولت و نهادهای دولتی افزایش می یابد و هر چه میزان اعتماد مردم به دولت و نهادهای آن بیشتر باشد، بیشتر اخبار تلویزیون را می‌بینند و به آن اعتماد می‌کنند.
– پیمایش «بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن و چگونگی نقش رسانه در افزایش آن» یکی دیگر از پژوهشهای انجام شده در این زمینه است که نظرات 840 نفر از شهروندان 18 سال به بالای ساکن شهر تهران در آن منعکس شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که از نظر پاسخگویان، صدا و سیما به منظور افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه، در درجه اول باید در جهت جلب و حفظ اعتماد مردم به رسانه بکوشد و این کار را از طریق «اطلاع رسانی صحیح»، «عمل به وعدهها» و «حفظ بیطرفی» می‌تواند انجام دهد.
– در پیمایش دیگری که در سال 1381 توسط اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما انجام شده، با مراجعه به متخصصان و دستاندکاران تولید و ارائه اخبار صدا و سیما
(به تعداد 100 نفر) نظرات آنان درباره نحوه سیاستگذاری، تهیه؛ تولید و تنظیم خبر، نحوه گزینش و
بستهبندی خبر و ویژگی‌های گوینده خبر و ارتباط این عوامل با میزان اعتماد مخاطبان خبر بررسی و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که اکثر پاسخگویان، سیاستگذاری باز و مبتنی بر تحقیقات و اطلاعات پژوهشی، عینیتگرایی و واقعیت نمایی و بیان حقایق و واقعیات را در جلب هر چه بیشتر اعتماد مخاطبان اخبار موثر دانستهاند. همچنین اغلب پاسخگویان بر این اعتقادند که رعایت ارزشهای شناخته شده خبری(فراگیری، استثنا و شگفتی، مجاورت جغرافیایی و معنوی، شهرت،برخوردها و منازعات، بزرگی و فراوانی و تازگی) و اولویتبندی آنها بر اساس میزان تاثیرگذاری آنها بر مخاطب، در جلب اعتماد مخاطبان برنامه‌های خبری، موثر است.
– بدیعی و عباس زاده(1374) در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه‌های خبری» به بررسی چگونگی ادراک دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به میزان اعتماد آنان به اخبار داخلی و بین المللی رسانه‌های خبری، پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بیان واقعیت ها، صداقت و راستگویی در انعکاس اخبار، مهمترین عامل اعتماد به اخبار رسانه‌های کشور از نظر پاسخگویان است.
ج. جمع‌بندی تحقیقات پیشین
در نگاهی کلی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور در خصوص موضوع پژوهش حاضر عمدتا با بهره‌گیری از پیمایش، تمایز معنایی و تحلیل عاملی، سعی در شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به رسانه و ارایه مقیاسهای استانداردی برای سنجش اعتماد به رسانه داشته‌اند.
پژوهشهای انجام شده در ایران نیز عمدتا به روش پیمایشی به بررسی میزان و عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به رسانه‌های مختلف و عمدتا صدا وسیما پرداختهاند و هر یک به برخی از عوامل اعتماد ساز اشاره کردهاند. جمع‌بندی تحقیقات انجام شده در موضوع مورد نظر، عوامل زیر را به عنوان عوامل موثر بر اعتماد به رسانه مشخص می‌کند: عوامل فردی (متغیرهایی نظیر سن، تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان استفاده از رسانه‌های مختلف، میزان اعتماد به دولت)، عوامل محیطی حاکم بر فعالیت رسانه‌ها (میزان آزادی فعالیت رسانه‌های مختلف و طرح دیدگاه‌های گوناگون موجود در اقشار مختلف جامعه در آنها، عملکرد رسانه‌ها و میزان پایبندی آنها به اصول حرفه‌ای و اخلاقی و برآوردن نیازهای مخاطبان) و شرایط سیاسی- اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه.
پژوهشهایی که در این بخش به آنها اشاره شد، از این جهت که هر یک، برخی عوامل موثر در افزایش اعتماد مخاطبان نسبت به رسانه‌ها را معرفی کرده‌اند، می‌توانند برای پژوهش حاضر راهگشا باشند. در عین حال پژوهش حاضر سعی دارد با جمع‌بندی نتایج تحقیقات اشاره شده و مبانی نظری موضوع، عوامل اعتمادساز به رسانه را کاملتر از تحقیقات اشاره شده، ارایه کند و با تاکید بر رسانه ملی؛ راهکارهایی برای افزایش مخاطبان به رسانه‌ ملی پیشنهاد دهد.
بخش دوم : اعتماد و اعتماد سیاسی؛ مرور مفهومی
اعتماد به مثابه یکی از مؤلفههای اساسی سرمایه اجتماعی، پایه نظام سیاسی و ساختار اجتماعی را شکل میدهد. اعتماد جوهره و اساس روابط اجتماعی است و در مقابل، بیاعتمادی انسجام و همبستگی اجتماعی را با مخاطرات و پیامدهای منفی روبرو میکند. شعاع اعتماد در جوامع سنتی، معمولاً از حد خانواده و یا اقوام، گسترش بیشتری نمی یافت؛ در حالیکه در جوامع امروزی، اعتماد باید تا سطح کل جامعه، نهادها و سازمان‌ها تعمیم یابد.
اعتماددر زبان فارسی به معنای تکیه کردن، متکی شدن به کسی و کاری را بیگمان به او سپردن، واگذاشتن کار به کسی میباشد (عمید، 1359: 201). در همه فرهنگ‌های فارسی معانی اعتماد در همین راستا آمده است. در فرهنگ‌های انگلیسی زبان، اعتماد به شکل‌های متفاوتی تعریف شده است. در فرهنگ انگلیسی آکسفورد اعتماد به عنوان «اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفته» آمده است (گیدنز 37:1377). در فرهنگ وبستر اعتماد به عنوان «اعتقاد یا اطمینان راسخ به صداقت، درستی و عدالت یک شخص، گروه یا کلیت» جامعه آمده است (1989:1527Scnuster,).
الیسون و فایرستون، اعتماد را واگذاری منابع به دیگران میدانند با این انتظار که آنها به گونهای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش یابد و دستیابی به اهداف میسر گردد (امیر کافی، 11:1380). زیمل اعتماد را صورتی از ایمان و اعتقاد به افراد جامعه میداند. اعتماد از نظر زیمل بیان کننده این احساس است که بین تصور ما از یک موجود و خود آن موجود، پیوند و وحدت معینی وجود دارد و ادراک ما از آن موجود از تداوم معینی برخوردار است (گیدنز، 33:1377).
از نظر اریکسون1اعتماد عبارت است از انتظار برآورده شدن نیازهای شخصی و اینکه میشود روی آنها حساب کرد (امیر کافی، 10:1380). اینگلهارت2میگوید: «اعتماد این انتظار است که رفتار دیگری به طرز قابل پیش بینی دوستانه خواهد بود و عدم اعتماد این انتظار است که رفتار دیگری موذیانه یا غیر قابل اعتماد است (اینگلهارت، 447:1373).
چلبی اعتماد را داشتن حسن ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی جدای از تعلق آنها به گروه قومی و قبیلهای میداند که این امر خود منجر به گسترش روابط برون گروهی میشود (چلبی، 1375).
الف : انواع اعتماد
تقسیم بندیهای متفاوتی از اعتماد صورت گرفته است، از جمله: اعتماد بنیادی، اعتماد میان فردی و اعتماد تعمیم یافته.
اعتماد بنیادی، نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متأثر میسازد و موجب تقویت تفکری میگردد که افراد و امور جهان قابل اعتماد هستند و براستمرار و ثبات آن صحه
میگذارد. اریکسون معتقد است اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی انسان شکل میگیرد

Share