پایان نامه ارشد با موضوع ارتباط چهره به چهره، انسجام اجتماعی

مسئله عصر جدید، مسئله دولت بیشتر یا کمتر نیست؛ بلکه شناخت این موضوع است که حکومت کردن باید با شرایط عصر جدید جهان سازگار شود و اقتدار دیگر نمی تواند به وسیله نهادهای سنتی یا با گفتن اینکه همیشه اینگونه بوده است مشروعیت پیدا کند.
مسئله بی اعتمادی به دولت‌ها و نیاز به باز تعریف سیاست‌ها، مسئله دموکراتیزه کردن دموکراسی را به اصلی ضروری در دوران مدرن مبدل می کند.
با گذشت دوران دو قطبی، بیشتر دولت‌ها دیگر دشمنان مشخصی ندارند. دولت‌هایی که به عوض دشمن با مخاطرات روبرو هستند ناچارند در جستجوی منابع مشروعیتی متفاوت از منابع گذشته باشند.
در مورد سیاست و دولت، فرایند گشودگی و کشف و اعتماد باید فعال باشد و بدون شکل کاملاً شخصی سیاست و رهبری کاریزماتیک، پیوند میان دولت و ملت را فراهم کند.
در دنیای مدرن حکومت ها در همان محیط های اطلاع رسانی قرار دارند که شهروندانشان؛ در نتیجه چیزهای قابل قبول در گذشته، دیگر کمتر قابل قبول خواهد بود و حکومتها باید با گرایش به رفتار مثبت، رفتار خود با شهروندان را تغییر دهند.
در یک جامعه پساسنتی اعتماد در روابط شخصی بستگی به فرض صمیمیت دیگران دارد.
بیاعتمادی در وجه اعتماد انتزاعی، به معنای شک داشتن به داعیههای مهارتی یا یک رویکرد جداً منفی نسبت به آن است. در مورد اشخاص، بیاعتمادی به معنای شک داشتن یا باور نداشتن ادعاهای صداقتی است که کنش‌های آن را نمایش یا بروز میدهند.
نقطه مقابل اعتماد بنیادی، اضطراب وجودی دائمی و نقطه مقابل اعتماد به عمیقترین معنای آن، حالتی ذهنی است که خلاصهاش همان نگرانی یا هراس وجودی است.
اعتماد فعالانه، اعتماد به دیگران یا نهادها (از جمله نهادهای سیاسی)، است که باید آنرا فعالانه تولید کرد و به بحث کشید.
اعتماد فعالانه از صورت‌های پیشین روابط اعتماد، محتملتر است و بیشتر از آنها بستگی به موقعیت دارد.
اعتماد فعالانه به وضوح هرچه بیشتر روابط اجتماعی نیاز دارد و در جهت افزایش چنین وضوحی حرکت میکند. در جهان امروز آدم‌ها بیشتر از آنچه حکومت ها میدانند، میدانند. این امر ممکن است جلوی سیاست‌هایی را که حکومت میخواهد به کار اندازد سد کند؛ ولی به این معنا هم هست که هر گاه ورود اکثریت مردم به صحنه سیاست سررسد، با پشتیبانی بیشتر از پیشبینی رو به رو میشویم.
در موقعیت‌های تنش یا بحران شخصی و اجتماعی، اعتماد میتواند به سرعت از چیزی گرفته شده و به چیز دیگری داده شود.
ب : اعتماد در جوامع در حال گذار
از آنجا که در اکثر نظریات و نظریه هایی که مطرح خواهد شد، به تفکیک بین کشورهای مدرن و سنتی پرداخته میشود، لازم است وضعیت ایران از این نظر مشخص شود. ایران کشوری در حال گذار از سنتی به مدرن است. در برخی جهات بیشتر در مسیر مدرن شدن پیش رفته و در برخی امور این مسیر کمتر طی شده و بیشتر حالت سنتی دارد. از نظر گیدنز یک جامعه سنتی، جامعهای است که افراد آن بیشتر ارتباط چهره به چهره دارند، نظام‌های تخصصی رشد نکرده است، اعتماد و اطمینان به یکدیگر بالاست، سنت‌ها حاکم هستند و براساس سنت‌ها و تجربههایی که از گذشته وجود دارد، میتوان آینده را پیشبینی نمود؛ ولی جامعه مدرن جامعهای است که سه ویژگی مهم متمایز کننده از جامعه سنتی دارد. 1- شتاب دگرگونی-که در جوامع مدرن بسیار تندتر است- شاید این امر از جهت تکنولوژی از همه آشکارتر باشد؛ اما همین شتاب قلمروهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 2- تفاوت در پهنه دگرگونی، از آنجا که مناطق گوناگون جهان با یکدیگر مرتبط شدهاند، موج های دگرگونی اجتماعی کم و بیش سطح زمین را در نور دیدهاند.
3- ماهیت ذاتی نهادهای مدرن، برخی از صورت‌های اجتماعی مدرن در دوران تاریخی پیشین به هیچ روی به چشم نمیخورند؛ مانند نظام سیاسی دولت ملی یا کالایی شدن کامل محصولات و نیروی کار (گیدنز، 9:1377).
اسپنسر جوامع سنتی را جوامع نظامی میداند که در آن سیستمی مبتنی بر تعاونی و همکاری اجباری دیده میشود. اعضای این جامعه به اقتدار اعتقاد دارند و رفتار آنها از طریق اطاعت، همنوایی، وفاداری، پذیرش امور جاری و وابستگی به اقتدار تعیین میشود. این اعتماد و وفاداری به حاکمان زمینهای برای بسیج نیروها در مواقع حمله و یا دفاع فراهم میسازد. در این نوع جامعه هیچ نیازی به وجود اشتراک با منافع دیگری از طریق اعتماد و تمایل احساس نمیشود؛ ولی در نوع جامعه پیشرفته صنعتی، همکاری اختیاری است و مبتنی بر منافع شخصی فرد است نه نظم سرکوبگرانه. در این جوامع دولت به خاطر منافع افراد وجود دارد. استقلال فرد، احترام به یکدیگر، صداقت و صمیمیت در میان اعضای این جامعه به چشم
میخورد. همکاری در این نوع جامعه بستگی به انجام و تحقق قرارداد ها دارد که به یمن آن پیشرفت جامعه و زندگی فعال آن جامعه میسر میگردد. اسپنسر ویژگی این جوامع را اعتماد متقابل میداند و همکاری مشروط به اعتقاد، که درجهای از این اعتماد است و به طرف مقابل پشت نمیکند. او ویژگی جوامع در حال گذار را که برخی ویژگی‌های جامعه نظامی را دارند و بعضی از ویژگی‌های جامعه صنعتی را دنبال میکنند، نداشتن انسجام اجتماعی و فقدان اعتماد عمومی میداند (میزتال، 9:1380-56).
در کل، به نظر اسپنسر اعتماد سیاسی در جوامع نظامی وجود دارد ولی اجباری است، در جوامع درحال گذار اعتماد سیاسی وجود ندارد و در جوامع مدرن صنعتی هم اعتماد متقابل بر مبنای قرارداد وجود دارد، ولی اعتماد سیاسی وجود ندارد و فردگرایی و سودگرایی موجب نادیده گرفتن دولت می‌شود.
زتومگا معتقد است در نظام‌های سنتی بر عکس نظام‌های دموکراسی -که بی اعتمادی را نهادینه
میکنند- نظام خودکامه مستقیماً تلاش در نهادینه کردن اعتماد دارد و آن را تبدیل به خواست رسمی قویاً ضمانت شده مینماید (زتومگا، 172:1384). در این نظام‌ها حاکم به عنوان رهبر کاریزماتیک و پدر مآبانه مطرح و اطاعت از او حالت کورکورانه و جاهلانه دارد. شخصی به حاکم وقت اعتماد دارد، نه به خاطر کاری که او انجام میدهد؛ بلکه به این علت که او را درست مانند پدر یا رئیس خود فرض کرده و در واقع نیازی به اثبات قابلیت اعتماد به او را ندارد.
نهادینه کردن اعتماد در این جوامع به دو طریق صورت میگیرد: اول از طریق اجتماعی کردن سیاسی، تلقین، سانسور کردن رسانههای همگانی و بستن جریان اطلاعات از خارج. دوم از طریق کنترل شدید سیاسی و مجازات خشونت بار همه افرادی که اعتماد را از طریق راههایی مانند مخالفت سیاسی، چالش، ضدیت و یا حتی شک و تردید و انتقاد مختصر نقض مینمایند (همان).
در این جوامع مشروعیت نظام، مبتنی بر تلقین ایدئولوژی و اجبار است. حکومت به جای اینکه منتخب مردم باشد، مورد اعتماد مردم است. البته این اعتماد نسبت به شهروندان وجود ندارد؛ بلکه شهروندان در معرض سوءظن و پیش فرض دائمی مبنی بر عدم وفاداری، عدم اطاعت و مجرمیت هستند. بنابراین همواره در معرض نظارت و کنترل هستند و لذا از آنجا که بیاعتمادی باعث ایجاد بیاعتمادی بیشتر
میگردد، نظارت و کنترل خیلی زیاد و اجبار توسط حاکمان دارای اثر بازگشتی است و بالاخره، اعتماد نهادینه شده، بی اعتمادی فراگیر را ایجاد میکند (زتومگا، 174:1384-173).
اما در جوامع مدرن و نظام‌های دموکراتیک، با اصولی مانند انتخاب کارگزاران نظام، امکان مشارکت مردم در انجمن‌ها و حزبها، وجود دادگاه‌های مستقل، اصل حقوق شهروندی و امثال آن مبنا را بر

                                                    .