پایان نامه حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

بازار…………………………………………………………………….. 145
گفتار سوّم- توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه نفتی………………………………….. 149
– آژانس بین المللی انرژی……………………………………………………………………………………………………………… 149
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 151
فصل ششم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری نفت………………………… (169-153)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153
گفتار اوّل: وجودترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در حوزه نفت…………………………… 154
بند اوّل- اتحادیه اروپا و موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و رابطه آن با نظام گات……………………………………. 155
بند دوّم- سایر موافقتنامه های منطقه ای تجاری و حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری از منابع نفت…………….. 159
موافقتنامه مربوط به تجارت آزاد در امریکای شمالی(نفتا)……………………………………………………………….. 159
موافقتنامه تجارت آزاد “مرکوسور” و نفت………………………………………………………………………………….. 161
موافقتنامه اروپایی تجارت آزاد و موافقتنامه تجارت آزاد منطقه “کاریکوم” و نفت……………………………… 161

موافقتنامه تجارت آزاد مربوط به منطقه آسیای جنوب شرقی(آسه آن) و نفت…………………………………….. 161
موافقتنامه امریکایی تجارت آزاد(افتاآ)……………………………………………………………………………………….. 162
گفتار دوّم: سازمان جهانی تجارت، حقوق بین الملل و حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی……………………… 162
گفتار سوّم: فرآیند عضویت در سازمان جهانی تجارت رویکردی برای سیطره بر منابع نفت…………………………. 163
تحمیل تعهدات مضاعف بر تعهدات نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت از طریق فرآیند مذاکرات الحاق.. 165
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 168
فصل هفتم: سازمان جهانی تجارت علیه اوپک و بر عکس………………………………………………………..(203-170)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 170
گفتار اوّل: کشورهای وارد کننده نفت عضو سازمان جهانی تجارت علیه اوپک…………………………………………171
گفتار دوّم: کشورهای نفت خیز عضو سازمان جهانی تجارت علیه کشورهای وارد کننده نفت عضو آن………… 175

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اوّل- اصل عدم تبعیض؛ اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی………………………………….. 176
بند دوّم- “اصل رفتار ملی”…………………………………………………………………………………………………………….. 181
قضیه نفتی “سوپر فاوند” و نهاد حل و فصل اختلافات گات……………………………………………………………. 183
“قضیه گازولین با فورمولاسیون جدید” و نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت…………………. 186
بند سوّم- اصل ممنوعیت محدودیت های مقداریو قضایای مربوط به حوزه نفت………………………………………. 191
بند چهارم- استثنائات وارده بر تعهدات ناشی از اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت و حوزه نفت………. 194
استثنائات وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری در حوزه نفت و نهاد حل و فصل اختلافات…… 195
استثنائات خاص وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری و حوزه نفت………………………………….. 198
خلاصه، یافته های “قضیه گازولین با فورمولاسیون جدید”……………………………………………………………… 200
بند پیجم- منابع تجدید نا پذیر نفت و امکان کاربرد استثناء “امنیت ملی”…………………………………………………. 201
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 202
فصل هشتم: جمع بندی و نتیجه گیری:
چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت……………………………..(236-204)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 204
گفتار اوّل: نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی استثنایی…………………………………………………………204
بند اوّل- تحلیل فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نفت در تعامل با اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت…….. 205
بند دوّم- تحلیل نفت خام به عنوان اولویت امنیتی برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت………………… 206
بند سوّم- تحلیل تعارضات مالکیتی بر منابع نفت و نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت……………………. 206
بند چهارم- تحلیل محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حوزه نفت……………………………………………………………….207
گفتار دوّم: گفتار دوّم- حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی و مساله حاکمیت جهانی بر حوزه نفت……… 207
بند اوّل- حقوق بین الملل و حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی(منابع نفت)…………………………………… 207
بند دوّم- تحلیل دولتی بودن منابع طبیعی و نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت………………………………… 208
گفتار سوّم: محدودیت های ذاتی نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت………… 209
بند اوّل- فقدان موافقتنامه خاص در ارتباط با منابع طبیعی(منابع نفت)……………………………………………………… 210
بند دوّم- منابع طبیعی نظیر منابع نفت در شرایط طبیعی آنها……………………………………………………………………. 214
بند سوّم- اوپک و دول نفت خیز غیر عضو سازمان جهانی تجارت به عنوان چالشی دیگر……………………………. 215
بند چهارم- “اصل دسترسی به عرضه”در مقابل “اصل دسترسی به بازار”………………………………………………….. 216
بند پنجم- فقدان مکانیسم تضمین کننده اجرای اصول بنیادین بر حوزه نفت……………………………………………… 221
عدم وجود موافقتنامه ای خاص در حوزه نفت………………………………………………………………………………. 223
وجود استثنائات وارده بر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری…………………………………………………….. 225
خود محروم سازی از دسترسی به بازار دول نفت خیز نتیجه نهایی شکایت علیه آنها……………………………. 230
گفتار چهارم- توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه………………………………………. 233
بند اوّل- سازمان جهانی تجارت و نقش اوپک و هر یک از اعضای آن در حوزه‌ی نفت…………………………….. 233
بند دوّم- اقدام به ایجاد و تشکیل سازمان های بین المللی و ترتیبات منطقه ای…………………………………………… 233
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 234
فصل نهم: پیشنهاد همبولتی:
دسترسی به عرضه نفت در برابر انتقال تکنولوژی ابزاری برای همکاری……………………………(260-237)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 237
گفتار اول: تضمین دسترسی به عرضه جهانی نفت در مقابل انتقال تکنولوژی به کشورهای نفت خیز و بر عکس 239
بند اوّل- کشورهای شمال و فقدان تعهد به انتقال تکنولوژی به کشورهای جنوب……………………………………… 240
بند دوّم- کشورهای نفت خیز جنوب و فقدان تعهد به عرضه و تامین نفت کشورهای شمال………………………… 242
بند سوّم- سابقه تاریخی حل چالش های ساختاری و حقوقی در گات/ سازمان جهانی تجارت…………………….. 243
گفتار دوّم: الزامات تحول ساختاری و حقوقی در سازمان جهانی تجارت…………………………………………………. 244
بند اوّل- مبانی ضرورت تحولات ساختاری و حقوقی در سازمان جهانی تجارت………………………………………. 245
بند دوّم- اصل همکاری متقابل بر مبنای جهانی شدن اقتصاد و وابستگی متقابل کشورهای جهان………………… 247
بند سوّم- ایجاد انگیزه مثبت در کشورهای نفت خیز به منظور جلب همکاری متقابل آنها……………………………. 248
بند چهارم- اصل مشارکت فعال دول جنوب در تصمیم گیری ها و منافع سازمان جهانی تجارت…………………… 249
بند پنجم- موانع ایجاد انگیزه همکاری متقابل در مشارکت فعال کشورهای نفت خیز………………………………… 250
روش تبعیض آمیز تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………… 250
فرآیند تبعیض آمیز الحاق دول جدید به سازمان جهانی تجارت……………………………………………………….. 252
بند ششم- اصل احترام متقابل به منظور جلب همکاری متقابل کشورهای نفت خیز……………………………………… 254
گفتار سوّم: مجمع جهانی انرژی محلی برای گفتمان و تعامل بین سازمان جهانی تجارت و اوپک……………….. 255
گاه شمار مجمع بین المللی نفت…………………………………………………………………………………………………. 257
نتیجه گیری: تعهد به عرضه جهانی نفت در برابر تعهد به انتقال تکنولوژی و بر عکس………………………………… 258
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 261
Abbrevations:
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations
DSB:
Dispute Settlement Body
Dispute Settlement Understanding
DSU :
ECT: The energy Charter Treaty
EU: European Union
GATS: General Agreement on Trade in Services
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade
GSP: The generalized system of preferences
IEA: International Energy Agency
IEF: The international Energy Forum
IMF:
International Monetary Mund
ITO: International Trade organization
LNG: Liquefied Natural Gas
MFN: Most Favored Nation
MFA:
Arrangement Regarding International Trade in Textiles
NAFTA: North American Free Trade Agreement
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries
SCM: Subsidies and Countervailing Measures (agreement)
Secretariat:
Secretariat of the World Trade Organization
STE: State Trading Enterprises
TBT: Technical Barriers to Trade (Agreement)
TRIMS: Trade-Related Investment Measures (agreement)
TRIPS: Trade-related aspects of intellectual property rights (agreement)
UNCTAD: United Nation Conference on Trade and Development

WTO: World Trade Organization
World Bank:
International Bank for Reconstruction and Development
WTO Agreement:
Agreement establishing the World Trad
WTO: World Trade Organization
پیشگفتار
از یک سو، امروزه نفت و سایر محصولات نفتی عنصر مرکزی تجارت بین المللی را تشکیل می دهد… از سوی دیگر، گفته می شود سازمان جهانی تجارت که به دنبال حاکمیت بر اقتصاد و تجارت بین المللی از طریق حاکمیت اصول بنیادین اقتصادی- تجاری این سازمان بر اقتصاد و تجارت است در کنترل حوزه نفت علاوه بر آن که با رقبایی نظیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک روبرو است، با یک سری چالش ها و کاستی های درونی نیز مواجه است؛ مثلاً اصول بنیادین آن بیش از آن که با حذف موانع صادراتی سر و کار داشته باشد، به دنبال حذف موانع تجاری وارداتی است. در حالی که در حوزه نفت، موانع تجاری عرضه جهانی نفت، بیشتر مربوط به موانع صادراتی است و برای نمونه “اصل دسترسی به بازار” که ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهد برای صادرکنندگان جهانی نفت مزیتی به حساب نمی آید؛ چرا که کشورهای نفت خیز و صادر کننده نفت هیچگاه با مشکل دسترسی به بازارهای جهانی نفت مواجه نبوده اند. در مقابل، مشکل کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت مشکل “دسترسی به عرضه جهانی نفت” و تضمین دسترسی آسان به آن همراه با یک قیمت معقول(از نظر آن ها) می باشد.
بااینحال، برخی از کارشناسان اقتصادی تجاری و حقوقی غربی بر این عقیده هستند؛ این که گفته می شود نفت خام نمی تواند مانند سایر کالاهای تجاری تحت سیطره و حاکمیّت اصول بنیادین اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت قرار داشته باشد، تصور غلطی است؛ چراکه چنین تصوری بیشتر ناشی از این حقیقت است که نفت خام علیرغم کمیابی چون برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور های جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در نتیجه در صحنه تجارت بین المللی با مشکل رقابت در بازار جهانی و با مشکل دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه نبوده و نیست؛ در حالی که مسایل حوزه نفت صرفاً به مساله “دسترسی به بازار” محدود نمی شود و مسایل مربوط به تامین و امنیت آن، مسایل زیست محیطی و … را نیز در بر می گیرد.
بر این اساس و با توجه به این که کشور ما ایران جزو کشورهای عمده نفت خیز محسوب می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از عرضه جهانی نفت تامین می گردد، این رساله تحقیقاتی بر آن است تا جنبه های مختلف نفت و به ویژه بهره برداری از چاه های نفت و عرضه جهانی آن را در تعامل با نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک قرار دهد؛ با شرح وبسط و تحلیل و تفسیر و تاویل اصول بنیادین اقتصادی تجاری این سازمان و بررسی و ارزیابی آثار حقوقی آنها بر حوزه نفت از طریق مطالع

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : ارزیابی عملکرد
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید