پایان نامه
سازمان جهانی تجارت

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

آینده نقش نفت در توسعه پایدار کشورهای جهان اجتناب ناپذیر و برای زندگی بر روی کره زمین حیاتی خواهد بود، و این که با روند کنونی مصرف جهانی آن حداقل 80 در صد منابع شناخته شده کنونی نفت تا سال 2030 میلادی مصرف و به پایان خواهد رسید، و این قضیه در حالی است که تا آن تاریخ بر تقاضای جهانی آن حدود 50 در صد افزوده خواهد شد. با عنایت به این که کشورما ایران یکی از بازیگران اصلی عرصه جهانی نفت بوده و می باشد، و نفت و صادرات آن در حیات اقتصادی-تجاری و رفاه مردم ما و توسعه پایدار کشور دارای نقش کلیدی است. و با ملاحظه این که در داخل کشور در سطوح دانشگاهی و یا در سطح وزارت نفت و سایر دستگاه های دولتی تا کنون به ندرت مطالعات پژوهشی جامع علمی-حقوقی در زمینه آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت صورت گرفته است. لذا هر گونه تحقیق علمی پژوهشی در این زمینه دارای اهمیت و ضرورت بالا و شایسته مطالعه دقیق و نقدانه و تحلیل علمی- پژوهشی است.
اهداف تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف از این تحقیق اولاً تبیین و تشریح جنبه های پیدا و ناپیدا، جنبه های مثبت و منفی، عیوب و نواقص اسناد و مدارک موجود سازمان جهانی تجارت و سایر نهادهای ذی مدخل آن در رابطه با بهره برداری از منابع طبیعی نفت و عرضه جهانی آن؛ تحلیل و تفسیر امکان انطباق و سازگاری اصول بنیادین این سازمان بر حوزه نفت و تحلیل و تفسیر امکان وجود آثار حقوقی اصول بنیادین این سازمان بر بهره برداری از منابع طبیعی نفت وعرضه جهانی آن برای دول نفت خیز وصادر کننده نفت عضو این سازمان و به ویژه برای آگاهی اهل علم وسیاست گذاران نفتی کشور ما ایران می باشد. ثانیاً، الحاق به سازمان جهانی تجارت برای کشورهای نفت خیز نظیر کشور ما ایران می تواند هم یک چالش جدی و هم یک فرصت نسبی را در بر داشته باشد. چالش جدی از این نظر که برای ما مهم خواهد بود تا بدانیم با الحاق به این سازمان و تعهد به اسناد آن، چه کسی در آینده کنترل منابع طبیعی نفت ما و بهره برداری وعرضه جهانی آن را بر عهده خواهد گرفت؟ با فرض ملحق شدن به این سازمان و متعهد شدن در قبال قیود معاهداتی اسناد آن ، چه تضمینی یا تضمیناتی نسبت به حق حاکمیّت ما بر منابع معدنی نفتی مان و نحوه بهره برداری از آن منابع و مقدار عرضه جهانی آن در چارچوب مقررات این سازمان برایمان وجود خواهد داشت؟
فرصت نسبی نیز به این مفهوم که باید به طور دقیق بدانیم در قبال واگذاری احتمالی اختیار سیاست گذاری های اقتصادی-تجاری کشور، و در قبال واگذاری احتمالی سیاست گذاری و کنترل بهره برداری از منابع نفتی مان و واگذاری احتمالی اختیار عرضه جهانی آن به این سازمان، مزیت نسبی آثار و منافع اقتصادی-حقوقی پذیرش تعهد به آثار حقوقی اصول بنیادین این سازمان بر بخش نفت و به ویژه بر بهره برداری وعرضه جهانی آن در حوزه های اقتصادی-تجاری ما چیست؟ عضویت در سازمان جهانی تجارت چه مزیت و یا چه مزایایی برای ما در حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت و عرضه جهانی آن و سایر حوزه های اقتصادی-تجاری به ارمغان خواهد آورد که با عدم عضویت در این سازمان قادر به تامین آن مزیت یا مزایا نیستیم؟
ثالثاً هدف از این تحقیق در پایان و از نتایج حاصل از این تحقیق پژوهشی ارائه یک دیدگاه همبولتی نظریه پردازی و ارائه پیشنهادات مقدماتی برای تبیین و تدوین یک نقشه راه یا یک نظام حقوقی جامع در حوزه نفت و جنبه های مختلف آن از جمله در رابطه با بهره برداری و عرضه جهانی نفت در قبال اخذ امتیازاتی نظیر انتقال تکنولوژی و دریافت دانش مربوط به آن می باشد.

روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات و تفسیر داده ها
مطالعات پژوهشی این رساله تحقیقی ایجاب می نماید هر یک از بخش ها، فصل ها وجنبه های مختلف آن مبتنی بر روش های تحقیق متفاوت صورت پذیرد. بنابراین روش تحقیق حاکم بر این رساله پژوهشی از لحاظ روش شناسی، “روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته” خواهد بود. حاکم نمودن یک پارادایم فرا اثبات گرایی روش شناسی ترکیبی یا آمیخته می تواند نوید بیشتری هم برای صحت و درستی یافته های این رساله تحقیقاتی وهم برای سودمندی نتایج حاصله از داده های آن به هنگام مطالعه و ارزیابی آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت فراهم نماید.
بدین ترتیب، اگر چه روش تحقیق اولیه و اصلی در این تحقیق روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و تفسیری است، لیکن توصیف و تحلیل و تفسیر نیز، مستلزم کاربرد روش های متعدد و مختلف تحقیق اعم از روش گزاره شرطی، روش قیاسی، روش پژوهش علمی(قیاسی-استقرایی)، روش یا دیدگاه هرمنوتیک حقوقی، در توصیف و تحلیل و تفسیر متون، اسناد و مدارک و … مربوط به موضوع وهدف این تحقیق می باشد. در این رساله از روش های تحقیق گزاره شرطی، روش قیاسی و روش استقرایی برای توصیف و تبیین ادبیات مربوط به آن استفاده می شود؛ از روش “تحقیق گزاره شرطی” برای تبیین و تولید سئوال و فرضیه محتمل پژوهش استفاده شده است، در حالی که از “استدلال قیاسی” جهت پالایش و ارزیابی همان فرضیه استفاده شده است.
هم چنین، از “روش تحقیق استقرایی” برای جمع آوری اطلاعات و تبیین داده های عینی مبتنی بر مشاهده تجربی و برای تایید و یا رد فرضیه مورد نظر استفاده خواهد شد. شیوه جمع آوری اطلاعات و داده های آن نیز به شیوه کتابخانه ای صورت خواهد گرفت. همین طور، از “روش مبتنی بر زمینه” و “هرمنوتیک روشی” نیز برای تفسیر و تاویل داده های این رساله استفاده خواهد شد.
تعریف اصطلاحات
اصل عدم تبعیض: این اصل مبتنی بر دو اصل “ملل کامله الوداد” و “رفتار ملی” است؛ جنبه خارجی اصل عدم تبعیض در اصل یا شرط ملل کامله الوداد تجلی یافته است و جنبه داخلی آن در اصل رفتار ملی متبلور شده است.
اصل یا رفتار ملل کامله الوداد: عبارت است از مطلوبیّت برای یکی به مفهوم مطلوبیّت برای همه است؛ در میان شرکای کامله الوداد، هر گونه امتیاز مطلوبی را که یک شریک کامله الوداد به شریک دیگر خود اعطاء می کند، بلافاصله و بدون هر گونه قید و شرطی بایستی به سایر شرکای کامله الوداد خود نیز اعطاء نماید.
اصل رفتار ملی: این اصل تحقق بخش جنبه داخلی” اصل عدم تبعیض” است و اشعار می دارد؛ هیچ یک از دول عضو نبایستی نسبت به کالاهای وارداتی به قلمرو خود در مقام مقایسه با کالاهای مشابه تولید داخلی تبعیضی قایل شود؛ چرا که از قبل پذیرفته و متعهد شده اند به منظور رعایت اصول اقتصاد و تجارت هر چه آزادتر و بازتر، نباییستی نسبت به تولیدات خارجی وارداتی به کشور در مقام مقایسه با تولیدات داخلی مشابه، رفتار مطلوب کمتری اِعمال نمایند.
اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری: “هیچ گونه محدودیت یا ممنوعیتی به استثنای عوارض گمرکی، مالیات ها یا سایر هزینه های مالیاتی، خواه از طریق تعرفه های گمرکی اِعمال گردد و یا از طریق مجوزات صادرات و واردات ویا سایر اقدامات تعرفه ای، نبایستی توسط هیچ یک از دول عضو نسبت به کالاهای وارداتی از قلمرو اعضای دیگر یا نسبت به کالاهای صادراتی به قلمرو دول عضو دیگر صورت پذیرد.”
نفت : هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید.
گاز طبیعی : هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست آید.
منابع نفتی : هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آبهای داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین الملل مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می گردد.
عملیات بالادستی نفت : کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره سازی و صادرات آن مانند پی جویی، نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تاسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین دستی را شامل شود.
عملیات پایین دستی نفت : به کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تاسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می شود. مواردی نظیر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات پایین دستی محسوب می شود.
تولید صیانت شده از منابع نفت : کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور درطول عمر منابع مذکور می شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه در چرخه تولید نفت بر اساس سیاستهای مصوب می گردد.
فرآورده های نفتی : کلیه محصولاتی که در تاسیسات فرآوری و پالایش نفت به دست می آید و می تواند به طور مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی و پتروشیمیایی به محصول نهایی تبدیل شود.
محصولات پتروشیمیایی : کلیه محصولاتی که در تاسیسات پتروشیمیایی از نفت و فرآورده های نفتی به دست می آید و می تواند به طور مستقیم مصرف و یا برای تولید محصول نهایی در عملیات استفاده شود.
محصولات نهایی : محصولاتی که پس از تولید، امکان تولید دیگری از آنها نیست و به طور مستقیم قابلیت مصرف دارند.
انتقال نفت : کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال نفت استخراج شده یا استحصال شده از منابع نفتی به تاسیسات پالایشی و پتروشیمیایی و پایانه های صادراتی انجام می گیرد. این تعریف، ارسال نفت از مبادی وارداتی به تاسیسات پالایشی و پتروشیمیایی را نیز شامل می گردد.
انتقال فرآورده های نفتی : کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال فرآورده های نفتی از تاسیسات پالایشی، مبادی وارداتی و انبارهای اصلی و تدارکاتی، مبادی توزیع، تاسیسات پتروشیمیایی و یا پایانه های صادراتی انجام می گیرد.
تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی : به اقدامات و عملیات بازاریابی، قیمت گذاری و عقد قرارداد خرید و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می شود.
قرارداد نفتی : توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که بر اساس قوانین موضوعه، انجام تمات یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین دستی و یا تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می گیرد.
امور حاکمیتی صنعت نفت : اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین دستی است.
11. مشگلات و تنگناهای تحقیق
موضوع تحقیق این رساله پژوهشی صرفاً بررسی و ارزیابی یک موضوع حقوقی نیست، بلکه پیچیده در مسائل اقتصادی تجاری، سیاسی و راهبردی است، و چون منافع اقتصادی تجاری و راهبردی، عنصر اصلی کسب و توسعه قدرت سیاسی- راهبردی دول سوداگر صنعتی غرب در حوزه نفت است، لاجرم قضایای مربوط به نفت شدیداً پیچیده در مسائل سیاسی راهبردی است که به خودی خود جنبه های مختلف امر این تحقیق و به ویژه جنبه حقوقی آن را می تواند تحت الشعاع خود قرار دهد.
بنا بر این، لازم است ضمن مطالعه و پرداختن به جنبه های اقتصادی تجاری و حقوقی، با در نظر داشتن ملاحظات سیاسی راهبردی در این تحقیق و به ویژه در تحلیل جنبه های اقتصادی تجاری سیاسی و راهبردی آن، اصل حقوقی بودن موضوع این رساله پژوهشی فراموش نشود.
علاوه بر این، مشکل دیگر آن است که به دلیل نوظهور بودن تاسیس سازمان جهانی تجارت تا کنون شروح علمی، تجربی و اجرایی لازم و کافی حقوقی نسبت به اسناد این سازمان و اصول بنیادین مندرج در آن اسناد که روی هم رفته تشکیل دهنده این سازمان محسوب می شوند در حوزه نفت توسط دول نفت خیز صورت نگرفته است و علیرغم آن که کشور ما ایران یک کشور نفت خیز محسوب می گردد؛ لیکن در رابطه با سازمان جهانی تجارت و ارتباط آن با حوزه نفت منابع حقوقی کافی به زبان فارسی وجود ندارد؛ چرا که در این حوزه تا کنون دانشکده های حقوق ورود مناسب پیدا نکرده اند و در نتیجه هنوز مطالعات علمی تحقیقاتی لازم در رابطه با امکان انطباق اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت صورت نگرفته است.
سوابق تحقیق
با آن که از آغاز هزاره سوم و به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت و به ویژه از اجلاس دور دوحه؛ یعنی، از سال 2001 میلادی، نفت و جنبه های مختلف آن از اولویت گفتمانی سیاسی اقتصادی تجاری و حقوقی برخوردار و موضوع نفت در دستور کار اجلاس وزراء و سران عضو سازمان جهانی تجارت قرار گرفته است، و بر مبنای آن، زمینه تحلیل، تفسیر و گزارشات تحقیقاتی سیاسی اقتصادی و حقوقی در رابطه با امکان ادغام حوزه نفت و جنبه های مختلف آن در نظام اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت در داخل و خارج این سازمان آغاز گردیده است.
با این وجود، از یک سو، به دلیل این که ظهور سازمان جهانی تجارت در صحنه جهانی در دهه های اوّلیه آن قرار دارد، و از سوی دیگر، به دلیل آن که تقریباً همه مطالعات تحقیقاتی صورت گرفته و کارهای اوّلیه انجام شده در حوزه نفت و انطباق و سازگاری آن با اصول بنادین این سازمان در خارج از کشور و توسط پژوهشگران کشورهای عمدتاً وارد کننده نفت و توسعه یافته صورت گرفته و می گیرد، و این تحقیقات عمدتاً رویکردی غربی و طرفدارانه و با صرفه منافع کشورهای توسعه یافته غربی مبنی بر دریافت اوّلیه انطباق بی چون و چرای حاکمیّت مقررات نظام اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت به طور عام بر حوزه انرژی و به طور خاص بر حوزه نفت می باشد. بر این اساس می توان گفت تقریباً هیچ گونه تحقیق جامعی در زمینه این موضوع صورت نگرفته است. در داخل کشور نیز وضعیّت از این هم ضعیف تر می باشد، و به جز یک مقاله که توسط سرکار خانم دکتر آرامش شهبازی فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه تحت عنوان: پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیّات و چشم اندازی حقوقی از تحولات، تالیف گردیده است، به ندرت شاهد تحقیق جامعی در این زمینه می باشیم.
طرح تحقیق
در این راستا، موضوع پیشنهادی این رساله بررسی و ارزیابی ” آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر روی بهره برداری و عرضه جهانی نفت” می باشد، که طرح تحقیق و پژوهشی آن علاوه بر کلیات مقدماتی آن که مربوط به طرح اجرایی آن است در دو بخش صورت خواهد گرفت که شامل نه فصل خواهد شد؛ بخش اوّل شامل ادبیات تحقیق است که در چهار فصل ارائه خواهد گردید؛ فصل اوّل تحت عنوان نفت به عنوان یک کالای راهبردی استثنایی، در این فصل واقعیات مربوط به نفت ونقش آن درتوسعه پایدار اقتصای کشورهای جهان تبیین می گردد. فصل دوم مربوط می شود به شناخت یا دور نمای کلّی از سازمان جهانی تجارت که بر مبنای سند تاسیس این سازمان تبیین و ارائه خواهد گردید. فصل سوّم از بخش اول این تحقیق نیز به شرح اجمالی انواع

Share