دسترسی به منابع مقالات : پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض(گرایش هندسه)حلقه گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در …

برهان. تابعگون‌های و را تعریف می‌کنیم.
فرض کنیدیک ریخت پوششی توپولوژیکی است، پس طبق تعریف۲-۴۳، همئومورفیسم می‌باشد. بنابراین معکوس پیوسته‌ی است. همچنین
را جایی‌که ، در نظر می‌گیریم. پیوسته است و یک گروه‌وار توپولوژیکی است، پس پیوسته می‌باشد. بنابراین پیوسته است.
حال ثابت می‌کنیم یک –فضا است.
چون یک گروه‌وار توپولوژیکی است، پس و فضاهای توپولوژیکی می‌باشند. در نتیجه یک فضای توپولوژیکی است. چونیک ریخت پوششی توپولوژیکی است، یک نگاشت پیوسته می‌باشد.
از طرفی که یک نگاشت پیوسته است در سه اصل مربوط به یک عمل صدق می‌کند، بنابراین یک عمل پیوسته از رویمی‌باشد. پس یک –فضا است.
یک ریخت در رسته‌ی ، از به ، طبق۲-۴۵، یک ریخت پوششی توپولوژیکی می‌باشد به طوری‌که .
نشان می‌دهیم ریختی مانند از رسته‌ی ، یک ریخت از –فضاها را به صورت زیر القا می‌کند.
فرض کنیدبه طوری‌که یک فضای توپولوژیکی، و
باشد. همچنین به طوری‌که یک فضای توپولوژیکی، وباشد. بنابراین ثابت می‌کنیم یک ریخت از –فضاها است.
تابع را در نظر می‌گیریم. چون یک ریخت پوششی توپولوژیکی است، پس پیوسته است. بنابراین یک تابع پیوسته از به می‌باشد.
ازطرفی چون ، پس .
همچنین
جایی‌که تعریف شده باشد، بنابراین ، درنتیجه تعریف‌شده می‌باشد.
پس یک ریخت از –فضاها است، در نتیجه شرایط لازم یک تابعگون را دارد.
حال ثابت می‌کنیم نیز شرایط لازم یک تابعگون را دارد.
فرض کنید یک –فضا باشد. با تعریف نگاشت‌های زیر، را به یک گروه‌وار توپولوژیکی با فضای شی‌ای تبدیل می‌کنیم.
به‌سادگی دیده می‌شود که در ۵ شرط گروه‌وار نیز صادق است. بنابراین یک گروه‌وار می‌باشد.
چون یک گروه‌وار توپولوژیکی است، پس یک فضای توپولوژیکی می‌باشد. از طرفی نیز یک فضای توپولوژیکی است، بنابراین توپولوژی را، به‌عنوان زیرفضایی از ، توپولوژی حاصل‌ضربی در نظر می‌گیریم.
چون عمل گروه‌وار و نگاشت‌های شیء، معکوس و ترکیب در گروه‌وار پیوسته می‌باشند، پس نگاشت‌های تعریف‌شده برای گروه‌وار پیوسته می‌باشند. بنابراین یک گروه‌وار توپولوژیکی است.
حال نشان می‌دهیم
یک ریخت پوششی توپولوژیکی از گروه‌وارها است. برای این‌کار ابتدا نشان می‌دهیم که نگاشت تصویری یک ریخت از گروه‌وارهای توپولوژیکی است، جایی‌که با‌معنا باشد.
و
برای داریم:
پس یک ریخت از گروه‌وارهامی‌باشد.
چون نگاشت‌های و پیوسته هستند، پس یک ریخت از گروه‌وارهای توپولوژیکی است.
حال با تعریف نگاشت همانی ، چون همئومورفیسم است، پسیک ریخت پوششی توپولوژیکی می‌باشد. بنابراین یک ریخت پوششی توپولوژیکی است.
فرض کنید یک ریخت از –فضاها باشد به طوری‌که و . حال ثابت می‌کنیم که ریخت پوششی توپولوژیکی را از به القا می‌کند. تعریف می‌کنیم:
جایی‌که با‌معنا باشد. چون ، پس . درنتیجه نیز بامعنا است.
همچنین چون وریخت‌های پوششی توپولوژیکی هستند، طبق گزاره ۲-۴۶، نیز یک ریخت پوششی توپولوژیکی می‌باشد. پس نیز شرایط لازم یک تابعگون را دارد.
برای جایی‌که ، و داریم:
در نتیجه .
با توجه به تعریف ۱-۱۵، داریم یک تبدیل طبیعی است. از طرفی برای هر ریخت پوششی توپولوژیکی ، یک یکریختی از گروه‌وارهای توپولوژیکی است، در نتیجه .
مثال ۳-۲۵٫ اگریک گروه‌وار توپولوژیکی باشد، آن‌گاه یک –فضای چپ توسط همانی می‌باشد. عمل این فضا برای هرو ، توسط تعریف می‌شود.
توجه داشته باشید که این عمل برگرفته از ریخت پوششی همانی می‌باشد زیرا اگریک ریخت پوششی همانی باشد، با توجه به نگاشت‌های پیوسته‌ی
و
عمل متناظر با این ریخت پوششی ، می‌باشد که برای داریم:
درنتیجه برای و عمل گروه‌وار روی را به‌صورت تعریف می‌کنیم.
تعریف ۳-۲۶٫ مدار
اگریک –فضا باشد، آن‌گاه مدارهای ، کلاس‌های هم‌ارزی تحت رابطه‌ی هم‌ارزی می‌باشند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.