ویژگی های فرهنگ

1 برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:
Ramsar`s Guidelines for integrating wetland conservation and wise use into river basin management (Ramsar Handbook [9];
The Principle and guidelines for incorporating wetland issues into integrated coastal zone management (ICZM) (Ramsar Handbook [12]);
Guidelines for intenational cooperation under the Ramsar Convention on Wetlands(Ramsar Handbook [20]);
2 Ramsar Convention Secretariat, op.cit, pp.33-55.
بخش آغازین/ خط مشی ها 1 2. تعریف و مفهوم شناسی 2 3. ارزیابی 3 4. اهداف 4 5. طرح اجرایی (برنامه عمل ).5
بخش مقدماتی در بردارنده گزاره ای سیاسی دقیقی بوده که در مفهوم گسترده ای خط مشی ها و یا رویه های مراجع ملی، فراملی، محلی و یا سایر سازمان ها و نظام های مدیریتی سنتی از جمله نهادهای مردم نهاد، جوامع محلی یا صاحبان شخصی ساز و کارهای مدیریتی که با ایجاد و اجرای طرح مدیریتی در ارتباط هستند، را در بر دارد. بخش مقدماتی طرح های مدیریتی همچنین باید اقتضائات و تعهدات گسترده کنوانسیون رامسر که شامل حفظ ویژگی اکوسیستمی تالاب های موجود در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی، استفاده عاقلانه از تالاب ها، ایجاد ذخیره گاه های طبیعی در تالاب ها اعم از اینکه در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی باشند یا نباشد و همکاری بین المللی در مواردی که برای مدیریت سایت تالابی مناسب باشد، به طور ویژه در موارد اشتراک سیستم های تالابی و آبی را مورد توجه قرار دهند.
بخش تعریف و مفهوم شناسی طرح، قسمتی مهم از دستور العمل های طرح های مدیریتی به شمار می رود. این قسمت اطلاعاتی را به منظور نتیجه بخش بودن طرح ارائه می دهد. این بخش به طور اساسی ترکیب و تلفیقی از داده ها و اطلاعات موجود است. تعیین و شناسایی هر گونه کمبود و کسری داده و اطلاعات از کارکرد های کلیدی این بخش از دستورالعمل های مدیریتی تالاب ها است. بخش مذکور همچنین در بر دارنده اطلاعاتی راجع به ویژگی های بارز منطقه تالابی یا ویژگی سایت مورد نظر بوده، که این امر در ایجاد مقدمات و تنظیم اهداف مدیریتی کمک کننده است.
بخش ارزیابی طرح مدیریت تالاب ها در واقع فرآیند شناسایی و اثبات ویژگی های مهم منطقه تالابی یا کانونی برای طرح مدیریتی به شمار می رود. ارزیابی ویژگی های مهم می بایست برای چهار موضوع دارای منفعت و ارزش صورت گیرد. در سایت های رامسر و سایر تالاب ها، ارزیابی برای ویژگی های اکوسیستمی، همچنین ویژگی های اجتماع- اقتصادی، ویژگی های فرهنگی و سایر ویژگی های مهم مورد شناسایی قرار می گیرد.
______________________________
1 Preamble/policy
2 Description
3 Evaluation
4 Objectives
5 Action Plan
ویژگی های اکوسیستمی که مورد ارزیابی قرار می گیرد شامل زیستگاه، گونه ها و پردازش طبیعی می باشد. 1 و همچنین معیارها و ظوابط توصیه شده برای ارزیابی ویژگی های اکوسیستمی قلمرو تالابی عبارتند از: اندازه، تنوع زیستی، حالت طبیعی داشتن، نادر بودن، آسیب پذیری، شاخص بودن و دارا بودن پتانسیل بهبود و یا احیا.
هدف اصلی بخش ارزیابی طرح مدیریت تالاب ها، فراهم کردن فهرستی از ویژگی های سایت تالاب مورد نظر و صحه گذاشتن بر وضعیت آن ها می باشد. یک فرایند ارزیابی برای ویژگی هایی که از آن ها ارزیابی صورت نگرفته است، لازم و ضروری است.
بواسطه پذیرش ارزیابی، فهرستی از ویژگی های مهم سایت تالابی مورد شناسایی قرار می گیرد. گام بعدی، فراهم کردن اهداف مدیریتی برای هر یک از این ویژگی ها است. اهداف باید در بر دارنده ویژگی های ذیل باشند:
اهداف باید قابل سنجش و ارزیابی باشند 2. اهداف باید حداقل در طولانی مدت قابلیت دستیابی را داشته باشند 3. اهداف نباید مشمول مرور زمان گردند.
اما در بخش نهایی طرح اجرایی طرح مدیریتی تالاب ها، باید گفت هدفش در این قسمت تبیین موارد جزئی اقدامات مدیریتی که در ارتباط با هر یک از ویژگی های سایت بوده می باشد. در این قسمت، این موضوعات بهتر است مورد توجه قرار گیرد که اول اقدامات مدیریتی در چه زمان و در چه ظرف زمانی انجام خواهد گرفت؟ دوم در کدام یک از مناطق تالابی فعالیت ها و اقدامات مدیریتی صورت خواهد گرفت؟ سوم اینکه این اقدامات توسط چه مقامات و نهادهایی انجام خواهد گرفت و چه مدتی لازم و ضروری است؟ چهارم اینکه در اجرای طرح، اولویت با چه اقداماتی است؟ و در نهایت هزینه اقدامات مدیریتی به چه میزان خواهد بود؟
به محض اینکه پروژه های مدیریتی آغاز گردید، در جهت اهداف اجرایی طرح، مجموعه پروژه های مدیریتی را در طرح اجرایی سالیانه ای که به منظور راهنمایی و مساعدت در فرایند اجرا به کار گرفته می شود تنظیم خواهد گردید.

                                                    .