1-عقد

در حقوق مصر در خصوص عقد تلقی کردن شرکت مدنی اختلاف نظر وجود دارد وبرخی از صاحب نظران مصری  در برخی نوشته های خود از آن بعنوان قرارداد مشارکت نام برده اند.این در حالی است که برخی صاحبنظران حقوقی مصر در تعریف شرکت مدنی  بیان می دارند که؛شرکت عبارت است از عقدی است که به موجب آن دو نفر یا بیشتر با پرداخت حصه ای از مال یا عملی ملزم می شوند که هر کدام در این مال سهمی داشته باشند و آن چه از سود یا زیان آن به دست میاید بین خود تقسیم نمایند؛ اما با توجه به تعریف شرکت در قانون مدنی این کشور، خصوصا در ماده  505 قانون مدنی،.دیگر تردیدی در خصوص عقد تلقی نمودن عقد شرکت در حقوق مصر باقی نمی ماند.

2- معوض

در خصوص معوض یا غیر معوض دانستن عقد شرکت بنابر روح و مفاد قانون مدنی این کشور، می توان اذعان نمود که، ماده 510 ق. م. م. مقرر می دارد ؛شریکی که تهعد کرده سهم خود ویا اورده خود به شرکت نقد باشد و این اورده را در مدت زمان مقرر پرداخت ننماید،بدون نیاز به مطالبه قضایی یا اخطار رسمی، ضامن پرداخت بهره از تاریخ سر رسید سهم است و در صورت اقتضاء، مکلف به جبران هر گونه خسارت نیز خواهد بود.

همچنین در ماده511 قانون مدنی مصر در این خصوص مقرر می دارد ؛هر گاه سهم شریک شامل حق مالکیت یا حق انتفاع یا حق عینی دیگری باشد، مقررات راجع به بیع……واگر سهم صرفا استفاد ه از مال باشد، مقررات راجع به اجاره در مورد آن جاری خواهد بود، بنابراین از نظر مقررات این قانون هر تعهدی که عوض آن در عقد ذکر نشده باشد،فرض بر  است که عوض آن مشروع است، مگر اینکه دلیل خلاف آن ارائه  شود.و تا زمانی که در مورد عوض مذکور در عقد، دلیل مخالف ارائه نشود، آن عوض حقیقی محسوب است. با ارایه دلیل بر اینکه عوض، صوری است، بار اثبات اینکه تعهد عوض مشروع دیگری دارد، بر مدعی است.(ماده 137ق.م.).

همچنین هرگاه تعهد،بدون عوض یا عوض آن، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد،عقد باطل است. بنابرین با توجه به مطالب بیان شده ومقررات قانون مدنی مصر عقد شرکت یک عقد عهدی تلقی می شود.

3-مستمر

در حقوق مصر قانونگذار هدف از تشکیل عقد شرکت رسیدن به سود می داند وانرا بعنوان عنصر روانی انعقاد شرکت تلقی نموده است که؛ با توجه به اینکه رسیدن به سود مورد نظر شرکاء نیز طی مدت زمان طولانی و پس انجام فعالیت شرکت حاصل می شود،پس بنابر تصریح قانونگذار این کشور عقد شرکت را  باید از جمله عقود مستمر دانست که از ظاهر ماده 505 قانون مدنی این کشور کاملا مشهود است.

4-رضایی

در مورد اینکه آیا عقد شرکت ضمن تشریفات معین منعقد می شود ویا تابع خواست مشترک اطراف عقد است ؟ قانونگذار مصر تصریح دارد که ؛شرکت مدنی تابع اراده ازاد و قصد مشترک متعاقدین بوده و برای انعقاد آن هیچ گونه تشریفات خاص از پیش تعیین شده لازم و ضروری نیست، به این شرط که، این خواست مشترک بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و به ضرر سایر شرکاء نیز نباشد ومتضمن اهداف انها باشد. بنابراین  عقیده قانونگذار مصر بر این است که، عقد شرکت از عقود رضایی است.

5-عهدی

قانونگذار مصر در تعریف عقد شرکت آن را تعهدی از سوی دو یا چند نفر می داند که با تامین حصه ی از اموال و با هدف تحصیل سود که در نفع و ضررسهیم باشند.با توجه به این تعریف، قصد قانونگذار،  عهدی تلقی کردن عقد شرکت به روشنی مشهود می باشد.

6- در قانونگذار کشور مصر در زمینه حکم لزوم یا جواز عقد شرکت مطلبی بیان نکرده است .اما با توجه به تعریف شرکت مدنی در ماده 505 ق.م. این کشور که بیان می دارد، (شرکت  عبارتست عقدی است که دو نفر یا بیشتر با پرداخت حصه ای از مال یا عملی ملزم می شوند…….)، تردیدی در لازم بودن عقد شرکت در قانونگذاری این کشور باقی نخواهد ماند.

                                                    .