ویژگی های شخصیتی

ویژگی های شخصیتی

مراد از نوع تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاص لازم است تا محقق را هر چه سریعتر و آسانتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ پرسش تحقیقی مورد نظر کمک کند. روش اجرایی این تحقیق از نوع توصیفی و زمینه یابی می باشد معمولاً تحقیق زمینه یابی به منظور کشف واقعیتهای موجود یا آنچه که هست انجام می شود که از طریق آنها می توان روابط بین متغیر ها را مورد بررسی قرار داد. این روش بیشتر به منظور کشف این رابطه و مستندسازی فرضیه هایی که به صورت علت و معلول صورتبندی می شوند مورد بررسی قرار می گیرد.
جامعه آماری:
جامعه زیر مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند گفته می شود، معمولاً در هر تحقیق جامعه کلیه افراد یا مواردی است که محقق علاقه مند است نتایج را به آنها تعمیم دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور ساری.
نمونه آماری:
نمونه زیر مجموعه ای از جامعه را گویند. نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می شوند. گروهی از اعضا یک جامعه تعریف شده که اطلاعات مورد نیاز پژوهش به کمک آنها حاصل می شود. بر اساس جدول زیر نمونه آماری این تحقیق شامل 150 نفر از دانشجویان در رشته های مختلف می باشد.
نام رشته مرد زن
علوم تربیتی
روانشناسی
جامعه شناسی
ادبیات
جغرافیا 15
15
15
15
15 10
15
15
15
15
40 دانشجو برای تست یک که متغیر مورد مطالعه، متغیر مستقل (افسردگی) ، متغیر وابسته (پیشرفت تحصیلی)
روش نمونه گیری:
در بیشتر مواقع دسترسی به کل جامعه برای توصیف و تجزیه و تحلیل و مشاهده غیر ممکن و از نظر زمان و هزینه مقرون به صرفه نمی باشد پس زیر مجموعه ای از جامعه آماری جهت شناسایی و تعمیم دادن به کل جامعه انتخاب می کنیم که به آن روش نمونه گیری می گویند. روش نمونه گیری این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در نمونه گیری تصادفی هر یک از اعضای جامعه ی تعریف شده شانس برابر جهت انتخاب شدن دارند.
ابزار جمع آوری اطلاعات:
الف. در این تحقیق از کتابخانه برای مطالعات نظری و تدوین ادبیات تحقیق استفاده شد.
ب. پرسشنامه ای: برای اندازه گیری متغیرهای این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. برای گردآوری داده های عزت نفس از پرسشنامه شخصیت (آیزنک) که شامل 57 سوال می باشد استفاده شده. از این پرسش نامه برای اطلاع از ویژگی های شخصیتی (عزت نفس، افسردگی) افراد استفاده شده است. 2. برای تعیین میزان پیشرفت تحصیلی معدل نمرات ترم هرنمونه (دانشجو) استفاده شده است. و تست افسردگی Beck.

Share