ویژگی‌های نگرش

به طور کلی، نظریه پردازان تحلیل رفتگی، سندرم تحلیل‌رفتگی را به عنوان نوع خاصی از فشار روانی شغلی توصیف می‍‌کنند که نتیجه روابط عاطفی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات است. (ماسلاچ و شوفلی ،1993: 56).
به طور خاص‌تر، معمولا تحلیل‌رفتگی به عنوان یک سندرم روانی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی تعریف می‌شود. خستگی عاطفی اشاره به تخلیه انرژی روانی و یا تخلیه از منابع عاطفی دارد. مسخ شخصیت اشاره به رشد منفی‌نگری و نگرش بدبینانه نسبت به دریافت کنندگان خدمات دارد. کاهش کفایت شخصی تمایل به ارزیابی کار خود با یکی از دریافت کنندگان خدمات با دید منفی است که اغلب همراه با احساس بی کفایتی می‌باشد.
در مجموع تحلیل رفتگی شغلی را اینطور می توان تعریف کرد: “تحلیل رفتگی شغلی عبارت است از حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی که به دلیل فشار مداوم و مکرر هیجانی ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود می آید.”(جوادی نیا، 1388: 5)
یکی از مسائل متداول میان اعضای حرفه های «کمک کار» نظیر معلمی، مدد کاری اجتماعی، کارشناس منابع انسانی، پرستاری و مجریان قانون، تحلیل‌رفتگی است. تحلیل‌رفتگی احساس و نگرش خاص یا نتیجه‌ی جسمانی متکی به نقطه زمانی خاص را در بر ندارد، بلکه وضعیتی است که در طی زمان شکل می‌گیرد و با از دست دادن احساسات و تلفیقی از نگرش‌های منفی همراه است. (رضاییان، 1387: 58)
نگاره 2-14 ده نگرش ویژه تحلیل رفتگی را نشان می دهد:
نگاره 2-14: ویژگی‌های نگرشی تحلیل‌رفتگی (رضاییان، 1387: 59)
نگرش شرح
جبرگرایی این احساس شخص که بر کار خود کنترل ندارد
دلتنگی بی علاقگی به انجام کار
ناخشنودی حس ناخشنود بودن از کار
عیب جویی و غرغر کم بها دادن به محتوای کار و مزدی که دریافت می‌شود.
بی لیاقتی احساس ناتوانی در دستیابی به اهداف
شکست تمایل به بی‌اعتبار کردن عملکرد خود و در نتیجه خود را نا موثر دانستن
کلافگی از کار احساس کار بیش از حد داشتن و ناکافی بودن وقت برای اتمام آنها
گریز میل به رهاسازی و قطع امید کردن و فرار از همه چیز
تحلیل‌رفتگی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این معضل علاوه بر بروز اثرات نامطلوب جسمی و عوارض روانی موجب کاهش کارایی و از دست رفتن نیروی انسانی خصوصا در حرفه‌های خدمات انسانی می‌شود. موضوع تحلیل قوای کارکنان یا تحلیل‌رفتگی درحال حاضر، یک مشکل شایع در تمام سیستم‌های بهداشتی است به‌طوری‌که طبق آمار موجود از هر هفت نفر شاغل در پایان روز، یک نفر دچار تحلیل می‌شود
با کاهش تحلیل‌رفتگی ، رضایت خاطر هم در پرسنل، هم در مددجویان ایجاد خواهد شد و حتی اثر بخشی و تاثیر افعال بهینه‌گر نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.(خاقانی‌زاده و دیگران، 1387: 51-59)
تحلیل‌رفتگی که از نظر معنا یک حالت خستگی بدنی، هیجانی و ذهنی را در بر می‌گیرد، موضوعی است که امروزه مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. از جمله کوری و همکاران معتقدند که تحلیل‌رفتگی پدیده‌ای بسیار شایع در حرفه‌های یاری‌رسان است. تحلیل‌رفتگی با کاهش روحیه، احساس کفایت، التزام به کار و میزان بهره‌وری و افزایش غیبت کارکنان و تغییر شغل مرتبط بوده و پیشگویی کننده مشکلات سلامتی (فقر جسمی، عاطفی و ذهنی) و سطح پایین رضایت شغلی در آن‌هاست. مطالعات انجام شده در کشور ما و در بابل (توسط عزیز نژاد و حسینی) نشان می‌دهد که میزان خودکشی به دلیل تحلیل‌رفتگی در پرستاران به طور چشمگیری بالاتر از میزان متوسط جامعه می‌باشد و امید به زندگی پرستاران فقط یک سال بیشتر از امید به زندگی کارگران معدن است. (مسعودی و دیگران، 1387: 47-58)
2-3-2 رابطه فشار روانی و تحلیل رفتگی
تحلیل رفتگی زمانی رخ می‌دهد که توانایی فرد در انطباق با فشار روانی تحلیل می رود. این تحلیل توانایی، در طول زمان الزاماً بخاطر ویژگی‌های فرد نیست و ممکن است عوامل سازمانی یا محیطی به طور مزمن افراد را به این وضعیت دچار کرده باشد. در حالت تحلیل رفتگی فرد منزوی می‌شود و احساس می‌کند که هیچ کنترلی روی خود و محیط ندارد.به عبارت دیگر تحلیل رفتگی، احساس از دست دادن انرژی و احساس بی قدرتی، بی لیاقتی، دلتنگی، بی‌کنترلی، ناامیدی، شکست و ناتوانی است. وقتی فرد به طور مرتب در معرض فشار زاهای گوناگون قرار می‌گیرد و نمی‌تواند فشار روانی را کاهش دهد دچار تحلیل‌رفتگی می شود. (قلی‌پور، 1386: 273-274)
از واژه تحلیل‌رفتگی برای توصیف پاسخ‌های انسان در برابر فشارهای روانی تجربه شده استفاده می‌شود. ارتباط تنگاتنگ میان فشار روانی‌های شغلی و پدیده تحلیل‌رفتگی وجود دارد. فشار روانی زمانی رخ می دهد که حالت عدم تعادل قابل توجهی میان مطالبات با خواست‌های محیطی و توانایی پاسخ فردی در برابر آنها وجود داشته باشد و به همان اندازه که مطالبات یا خواست‌های محیطی افزایش یابد و یا این که توانایی پاسخ فرد کاهش پیدا کند، احتمال این که فشار روانی موجب تجربیات منفی بیشتری شود، به‌وجود می‌آید که به نوبه خود منجر به ایجاد تحلیل‌رفتگی می‌گردد. تحلیل‌رفتگی در واقع در اثر فشار روانی‌های مداوم بوجود می‌آید و در حرفه‌های خدمات انسانی اجتناب ناپذیر است. (خاقانی‌زاده و دیگران، 1387، 51-59)
پا برجا ماندن تنیدگی، احتمال کناره‌گیری عاطفی و تحلیل‌رفتگی را در پی دارد. (رفیعی و دیگران، 1385: 83-94)
واژه تحلیل‌رفتگی اصطلاح چندان رایجی است که بسیاری از افراد، آن را با فشار روانی شغلی یک پدیده می‌پندارند. اما آن طور که پژوهشگرانی مانند پاینس و آرون سون در 1981 اشاره کرده‌اند، تحلیل‌رفتگی خود یکی از عمده‌ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر فشار روانی شغلی است و مادامی که این فشار روانی از میان برداشته نشود، همچنان ادامه خواهد یافت. (راس، 1377: 39)
تحلیل‌رفتگی شغلی احساس از دست دادن نیروهاست. هنگامی که به کسی به طور همزمان فشار روانی بیش از حد وارد شود و منابع کاهش تنیدگی نیز بسیار ناچیز باشد چنین احساسی در او شکل می‌گیرد. (رضائیان، 1387: 58)

                                                    .