ویژگی‌های شخصیتی

ویژگی‌های شخصیتی

حساسیت اجتماعی: سری دوم صفات شخصی بر محور میزان ادراک و پاسخگویی نسبت به نیازها، عواطف و علائق دیگران دور می زند. این صفات شامل همانند بینی، قضاوت اجتماعی و بینش می‌باشد. تحقیقات نشان داده است که رابطه ثابت بین مهارت‌های اجتماعی و اثر بخشی عملکرد گروهی وجود دارد.
گرایش‌های برتری طلبی: افراد برتری طلب، اغلب به اظهار وجود، خلاقیت و جلب محبوبیت گرایش دارند و گاهی نیز در مقام رهبری ظاهر می‌شوند و از عملکرد سایر رهبران خود ناخشنود هستند.
قابلیت اتکا: افراد برخوردار از اعتماد به نفس، مسئول، ثابت قدم و قابل اتکا برای همکاری و مقبول و پسندیده برای حصول به هدف‌ها تشخیص داده می‌شوند و افراد فاقد قابلیت اتکا و تعهد، مورد اعتماد سایر افراد نمی باشند و طرد می‌گردند.
ثبات عاطفی: ثبات عاطفی به طبقه‌ای از صفات شخصی اشاره می‌کند که مربوط به سلامت عاطفی و روانی فردی می‌باشد و شامل صفات مثبت کنترل و تعادل عاطفی و همچنین صفات منفی اضطراب، افسردگی و عصبی بودن می‌باشد. افرادی که زیاد دچار اضطراب هستند، همواره در ایجاد روابط اثر بخش میان فردی با مشکل روبرو می‌شوند. انتظارات زیادی از عملکرد شغلی ندارند، با هنجارهای گروهی به آسانی سازش پیدا می کنند.
الگوی شناختی: در الگوی شناختی، سه جنبه‌ی دگماتیسم بودن، تمایل به خطر کردن و پیچیدگی شناختی مورد توجه قرار می‌گیرد. شواهد نشان می دهد که دگماتیسم بودن، (جزمیت) مانع عملکرد کار آمد وظایف می‌شود. افراد خطرپذیر، مانند افراد جزم‌گرا، معمولا سریع تصمیم می‌گیرند. تمایل به خطر کردن برای نمایندگی فروش که باید سریعا اقدام گردد، ممکن است خوب باشد در حالیکه این تمایل برای مدیر کارگزینی در هنگام عقد قرار داد کاری مخاطره آمیز است. (احمدی، 1386: 76)
2-1-4-3- ویژگی‌های شخصیتی کتل
به نظر کتل شخصیت امکان می دهد که رفتار فرد در وضعیت‌های معین قابل پیش‌بینی باشد. کتل برای مطالعه شخصیت از روش تحلیل عاملی کمک گرفت. وی از طریق تحلیل عاملی تعداد صفات شخصیتی را به 171 صفت کاهش داد ولی بازهم این تعداد زیاد بودند و قابلیت تعریف دقیق نداشتند. وی در جهت کاهش این صفات پس از تحقیقات زیاد سرانجام 16 عامل شخصیت را شناسایی و نامگذاری کرد. این صفات جزء منابع ثابت رفتار وعموماً پایدارند؛ از این رو می‌توان از طریق آنها رفتار فرد را در موقعیت‌های خاص پیش‌بینی کرد. (قلی‌پور، 1386: 204 و احمدی، 1386: 72)
کتل 16 عامل اصلی شخصیتی را در دو دامنه‌ی بالا و پایین به منظور پیش‌بینی و تعیین کردن نوع رفتار فرد ارائه نمود که در جدول زیر آمده است: (احمدی، 1386: 72)
نگاره 2-1: 16 عامل شخصیت کتل (قلی پور، 1386: 205 و احمدی، 1386: 72)

با توجه به 16 ویژگی شخصیتی، آنها را می‌توان به نحوی در چهار نوعِ شخصیتی مطابق نمودار زیر طبقه‌بندی کرد: (احمدی، 1386: 72)
اضطراب بالا اضطراب پایین
برون گرا احساسی ، تحریک پذیر ، بی ثبات ، خونگرم ، مهربان ( خوش مشرب ) ، وابسته آرام (متعادل)، دارای اعتماد به نفس (بی باک)، خوش بین ( ساده دل ) ، سازگار ، خونگرم ، مهربان، وابسته
درون گرا احساسی ، تحریک پذیر ، بی ثبات ، خونسرد ، ترسو آرام ، بی باک ، خوش بین ، سازگار ، خونسرد ، ترسو
نمودار 2-1: چهار نوع شخصیتی بر اساس 16 ویژگی شخصیتی
این 16 عامل شخصیتی، عموما پایدار هستند و در زمره منابع ثابت رفتار فرد قرار می‌گیرند و می‌توان با اتکای بر آنها، رفتار فرد را در موقعیت‌های خاص پیش‌بینی کرد. همچنین می‌توان این ویژگی‌ها را در یک گروه قرار داد و نوع شخصیت وی را مشخص نمود. در اقداماتی که در جهت کم کردن تعداد ویژگی‌های شخصیتی صورت گرفته است (هدف گروه بندی آنها بوده است) به گونه‌ای عمل شده که به شخصیت‌ها ابعاد خاصی داده شود، مثلا افراد متشنج و پر اضطراب در برابر افراد کم اضطراب یا درون گرا در برابر برون‌گرا قرار گرفته‌اند. (رابینز، 1374: 150)
2-1-4-4- نظریه نوع آیزنک
آیزنک همچون کتل از پیشگامان روش تحلیل عاملی بود. تجربیات اولیه وی در جنگ جهانی دوم با سربازان نرمال وغیرنرمال (روان نژند) به تعیین دو عامل منجر شد: درون گرایی- برون گرایی و ثبات- روان نژندی. (قلی‌پور، 1386: 205)
آیزنک آزمون‌های شخصیتی خاصی را روی مردم اجرا و پاسخ‌های مردم را تحلیل می‌کرد. او می‌گفت برای تبیین شخصیت باید به این سه بعد بپردازیم:
درون‌گرایی- برون‌گرایی: انسان درون‌گرا، آدمی ساکت، غیر‌اجتماعی، منفعل و محتاط است و آدم برون‌گرا، آدمی فعال، خوشبین، اجتماعی و راحت است.
ثبات- بی‌ثباتی (یا بعد روان رنجوری): آدم باثبات، آدمی آرام، آسوده خاطر و دارای توان رهبری است و آدم بی‌ثبات، آدمی دمدمی، مضطرب، بیقرار و زود رنج است.
روان پریش خویی: این بعد شخصیتی، میزان تماس آدم‌ها با واقعیت، میزان تسلطشان برتکانه‌هایشان و میزان با ملاحظه بودن را نشان می‌دهد. (سانتراک، 1383: 150)
نگاره 2-2: انواع شخصیتی آیزنک( قلی پور، 1386: 206 و سانتراک: 152)

Share