ویژگی‌های شخصیتی

ویژگی‌های شخصیتی

با توجه به اینکه موضوع تحقیق مطالعه موردی کارکنان غیر عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد، اعضای هیئت علمی و کارگران دانشگاه و همچنین کارکنان واحد خواهران در محدوده این تحقیق نمی باشند.
1-8- کاربردهای متصور از تحقیق
این تحقیق بر آن است بررسی و تبیین نماید ویژگی‌های شخصیتی کارکنان چه تأثیری بر تحلیل‌رفتگی‌ ایشان دارد.
در مرحله اول مدیران و سیاستگذاران دانشگاه امام صادق علیه السلام و در مرحله بعد کلیه مراکز دانشگاهی و فرهنگی کشور و همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و مراکز وابسته به ایشان قادر به استفاده از نتایج و یافته های تحقیق می باشند.
1-9- محدودیت‌های تحقیق
با توجه به اینکه مدت زمان کمی از پی بردن دانشمندان به تاثیرگذاری شخصیت بر تحلیل‌رفتگی کارکنان می‌گذرد لذا منابع اندکی پیرامون تلفیق این دو مقوله یافت می‌شود. محدودیت دیگر ناشی از عدم همکاری کامل برخی مدیران و کارکنان واحدها برای تکمیل پرسشنامه می‌باشد.
1-10- واژگان عملیاتی تحقیق
1-10-1- تحلیل رفتگی (فرسودگی شغلی)
تحلیل‌رفتگی دانش‌واژه‌ای برای توصیف دگرگونی‌های منفی نگرش‌، روحیه و رفتار در رویارویی با فشار‌های روانی مربوط به کار است. تحلیل‌رفتگی بیشتر در شغل‌هایی پدید می‌آید که افراد زمان زیادی از ساعت کاری را در ارتباط نزدیک با سایر مردم می‌گذرانند. (ماسلاچ، اشمیتز و مارک، 1993: 55) به طور کلی نظریه پردازان، تحلیل رفتگی را به عنوان نوع خاصی از فشار روانی شغلی در میان کارکنان توصیف می‍‌کنند که نتیجه روابط عاطفی بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات است. (ماسلاچ و شوفلی ، 1993: 115). به طور خاص‌تر، معمولا تحلیل‌رفتگی به عنوان یک سندرم روانی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی تعریف می‌شود. تحلیل‌رفتگی با کاهش روحیه، احساس کفایت، التزام به کار و میزان بهره‌وری و افزایش غیبت کارکنان و تغییر شغل مرتبط بوده و پیشگویی کننده مشکلات سلامتی (فقر جسمی، عاطفی و ذهنی) و سطح پایین رضایت شغلی در آن‌هاست. (ماسلاچ، 1993: 33).
1-10-2- فشار روانی
فشار روانی عبارت است از: «پاسخی انطباقی که تحت تاثیر ویژگی‌های فردی یا فراگردهای روان‌شناختی شکل می گیرد؛ بدین معنی که نتیجه‌ی یک عمل، وضعیت، یا رخداد خارجی است که تقاضاهای ویژه جسمانی یا روان شناختی را بر انسان تحمیل می‌کند.»(رضائیان، 1387: 8)
1-10-3- شخصیت
طبق تعریف آلپورت «شخصیت عبارت است از سازمان پویای دستگاه بدنی و روانی فرد که چگونگی سازگاری خاص آن فرد را با محیط تعیین می کند.» (آلپورت، 1937: 48) شلدن می‌گوید: شخصیت، سازمان پویای (زنده) جنبه‌های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی (شکلی و اعمال حیاتی بدن) آدمی است. (مشبکی، 1377: 123)
می‌توان شخصیت را چنین تعریف کرد: «ترکیبی از مشخصات ثابت فیزیکی و روحی که به افراد هویت می‌بخشند. این مشخصات یا ویژگی‌های ثابت شامل نحوه نگرش، تفکرات، فعالیت‌ها و احساسات فرد هستند و حاصل تعاملات عوامل محیطی و ژنیتکی می باشند.» (کریتنر و کینیکی، 1384: 183)
1-10-4- مسخ شخصیت
مسخ شخصیت، پاسخی منفی و سنگدلانه به اشخاصی است که معمولاً دریافت‌کنندگان خدمت از سوی فرد هستند و به برداشت منفی فرد از مددجویش اشاره دارد.(ماسلاچ ، شوفلی و مارک، 1993) مسخ شخصیت اشاره به رشد منفی‌نگری و نگرش بدبینانه نسبت به دریافت کنندگان خدمات دارد.( ماسلاچ، 1993).
1-10-5- فرسودگی هیجانی
فرسودگی هیجانی کاملاً همانند متغیر فشار روانی است و احساس زیر فشار قرارگرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد یا به عبارتی تخلیه انرژی روانی و یا تخلیه از منابع عاطفی می‌باشد. (شوفلی، مازلاک و مارک، 1994)
1-10-6- کاهش کفایت شخصی
احساس کاهش کفایت شخصی، کم شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه شخصی است و یک ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام کار به شمار می‌رود.(ماسلاچ ، شوفلی و مارک، 1993) کاهش کفایت شخصی تمایل به ارزیابی کار خود با یکی از دریافت کنندگان خدمات با دید منفی است که اغلب همراه با احساس بی کفایتی می‌باشد (ماسلاچ، 1993).
1-10-7- برونگرایی :
این بعد به راحت بودن فرد در روابط دلالت دارد. افراد برونگرا اجتماعی, خوش مشرب و قاطعند. افراد درون گرا خود دار، ترسو، کم حرف، کم رو و محتاطند. (قلی‌پور، 1386: 208) برون‌گراها افرادی اجتماعی هستند، این افراد در عمل قاطع، فعال و حراف و یا اهل گفتگو هستند. این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و بر آنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند. درون‌گرایان افرادی محافظه‌کارند، اما نه اینکه دوست داشتنی نباشند، مستقلند، نه اینکه در جمع شاخص باشند و تکرو هستند اما تنبل و کند نیستند. درون‌گرایان معمولا خجالتی و در جایی که ترجیح بدهند، تنها هستند. این نکته بدان معنی نیست که آنها دارای اضطراب اجتماعی هستند. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این افراد، کنجکاوی است. این افراد (درون‌گرایان) علاقه زیادی به پژوهش دارند. (حق‌شناس، 1385: 18و19 به نقل از کاستا و مک‌ری، 1987)
1-10-8- توافق‌پذیری
توافق‌پذیری، درجه یا میزانی از همکاری و تعاون، خوش طبعی، سنگدلی یا بی رحمی و انعطاف پذیری را شامل می‌شود. (احمدی، 1386: 72) فرد موافق اساسا نوعدوست است، با دیگران احساس همدردی می‌کند و مشتاق به کمک آنان است و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند. در مقایسه، شخص ناموافق یا مخالف خود محور، به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری. افراد موافق محبوب تر از افراد مخالف هستند. (حق‌شناس، 1385: 21و22به نقل از کاستا و مک‌ری، 1990)

Share