ویژگی‌های دموگرافیک

ویژگی‌های دموگرافیک

25 سال دوم انسانی پسرانه
135 سال سوم تجری دخترانه
121 سال سوم تجربی پسرانه
36 سال سوم ریاضی- فیزیک دخترانه
14 سال سوم ریاضی- فیزیک پسرانه
46 سال سوم انسانی دخترانه
18 سال سوم انسانی پسرانه
290 1188 کل
3-5- ابزار پژوهش (BAI)
پرسشنامه اضطراب بک
یکی از ابزارهای مهم در جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد وظیفه پرسشنامه طرح اهداف پژوهش به صورت پرسشهای صریح و مشخص می‌باشد. پاسخ‌های ارائه شده به این پرسش‌ها، داده‌هایی را برای آزمون فرضیه‌ها (سؤالهای تحقیق) فراهم می‌آورد.
ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش‌نامه‌ای است مشتمل بر دو قسمت:
قسمت اول: برخی ویژگی‌های دموگرافیک (جنس، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، نام مدرسه)
قسمت دوم: پرسشنامه اضطراب بک
ارزیابی علایم اضطراب در تشخیص گذاری‌ها و درمان از اهمیت خاصی برخوردار است.
هرچند مقیاس‌های زیادی تاکنون با توجه به دیدگاه‌های مختلف پدید آمده است (کاستلو (1967) وزانگ (1965)، به نقل از کاویانی و موسوی، 1387). بررسی این مقیاس‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً مشکلاتی در مفهومسازی نظری ویژگی‌های روان‌شناختی آنها وجود دارد با توجه به این مشکلات، آیرون بک و همکارانش (1990) پرسشنامه اضطراب بک را معرفی کردند که به طور اختصاصی شدت علایم اضطراب بالینی را در افراد می‌سنجد (بک و استیر، 1990، به نقل از کاویانی و موسوی، 1387).
پرسشنامه اضطراب بک یک پرسشنامه خود گزارشی است که برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است و شامل 21 گزینه است که علایم شایع اضطراب را در بر می‌گیرد و آزمودنی‌ها جهت پاسخ‌گویی، میزان رنجش خود در هفته گذشته را در ستون مقابل هر علامت ضربدر می‌زنند.
شیوه امتیازبندی پاسخ‌ها به صورت اصلاً (0)، خفیف (1)، متوسط (2) و شدید (3) است. دامنه نمرات از صفر تا 63 می‌تواند در نوسان باشد و نمره بالاتر نشانه شدت اضطراب بیشتر است. در صورتی که نمره آزمودنی 7-0 باشد هیچ اضطرابی ندارد.
اگر بین 15-8 باشد اضطراب خفیف، اگر بین 16-25 متوسط و اگر بین 63-26 باشد نشان دهنده اضطراب شدید می‌باشد.
مطالعات انجام شده در ایران و خارج از کشور نشان می‌دهد که این پرسشنامه از پایایی و روایی بالایی برخوردار است.
– ضریب همسانی درونی آن (ضریب آلفا) 92%، اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته 75/0 و همبستگی ماده‌های آن از 30/0 تا 76/0 متغیر است پنج نوع روایی محتوا، همزمان، سازه، تشخیصی و عاملی برای این آزمون سنجیده شده است که همگی نشان دهنده کارآیی بالای این ابزار در اندازه‌گیری شدت اضطراب می‌باشد (بک ، اپستین ، براون ، و استیر ، 1988).
– در تحقیقی که توسط کاویانی و موسوی با هدف سنجش روایی و پایایی پرسشنامه سنجش اضطراب بک در جمعیت بیمار و غیر بیمار ایرانی انجام گرفت به این نتایج منجر شد که آزمون موردنظر دارای روایی ( )، پایایی ( )، و ثبات درونی ( ) مناسبی است و در مجموع نسخه فارسی (BAI) مناسب ارزیابی‌های بالینی و پژوهشی در جمعیت ایرانی می‌باشد. این پرسشنامه نه تنها در کار ارزیابی و تشخیص کمک‌رسان است، بلکه می‌تواند در ارزیابی‌های درمانی و سنجش اثربخش و درمان کارگشا باشد (کاویانی و موسوی، 1387).
3-6- شیوه‌‌ی اجرای پژوهش
پس از اخذ مجوز از حراست اداره آموزش و پرورش شهر پاوه با حضور در دبیرستانهای مربوطه و انجام هماهنگی لازم با مسئولین دبیرستان، توضیحاتی به دانش‌آموزان در مورد موضوع و هدف تحقیق ارائه، سپس پرسشنامه اضطراب بک بین دانش‌آموزان توزیع گردید، ضمناً محدودیت زمانی برای پر کردن این پرسشنامه وجود نداشت و در نهایت پس از گردآوری داده‌ها و ورود آنها به رایانه، تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss21 انجام گرفت.

Share