ویژگیهای

ویژگیهای

از آن گفتـــه سهـــــراب بیــــــدار شــد دلـــش بستــــــهی بنــــــد پیـــــــکار شد
بگفـــــــت ای ســـــــر نامـــداران چین بگــــــفتار خــــــــوبت هـــــــزار آفــرین
شـــــد ایــــــن گـفت تو داروی جان من کنـــــــون بــا تــو نــو گـــشت پیـمان من…
بگفـــت ایــــن و دل را ز دلـبــــــر بکند بــــــرآمد بر افــــــــراز تخــــت بلــــند…
از آن شـــــاد شـــــد شــــاه توران زمین همــــی کــــــــرد سهــــراب را آفــــرین
(فردوسی،364:1354)
در نهایت آخرین نقش هومان در سرزنش کردن سهراب؛ به دلیل زنهار و امان دادن به رستم، نمود پیدا میکند به طوری که این سرزنش، حکایت از سرانجامی تلخ برای سهراب دارد. هرچند سهراب برای یافتن پدر و نبرد با ایران و حتی توران، خود را آماده کرده بود؛ ولی آنچه مسلم است نیاز او با توجه به ویژگیهایش(جوانی، غرور، بیتجربگی…) به مشاوری خردمند کاملاً مشهود است. خلأ این عنصر اساسی در شخصیت سهراب، توسط هومان پر میشود. هومانی که به سفارش و خواستهی سایهی افراسیاب، نقاب مشاور و مرشدی به چهره زده است. و اگر سهراب را پند و اندرز میدهد؛ در راستای اغفال او و پیشبرد نقشهی خود است. افراسیاب، بارمان و هومان را با زدن نقاب یاریگری به سوی سهراب روانه میکند و در متن نامه مینویسد:
بتــــوران چــــــــو هومــان و چو بارمان دلیــــــر و سپهبـــــد نبـــــد بـــــیگمان
فرســــــتادم اینـــــــک بفــــرمان تــو که باشند یـــــک چنــــــــد مهمـــــان تـو
اگــر جنـــــگ جـــــویی تو جنگ آورند جــــــــهان بــــر بــداندیش تنــگ آورنـــد
(فردوسی،176:1389،ب165-163)
این دو سردار تورانی هم بنا به گفتهی افراسیاب، مأموریت خود را آغاز میکنند و با زدن نقاب یاریگری، به سمت سهراب روانه میشوند، و سعی میکنند با عمل و رفتار خود به سهراب بفهمانند که آنها در این جنگ پشتیبان و یاور او هستند. سهراب هم با خیالی آسوده آنها را میپذیرد و به رایزنی خود میگمارد:
بـــــــسهراب آگاهـــــــی آمــــــد ز راه ز هومــــــــان و وز بارمـــــــــان سپـــــاه
پذیــــره شدش بـــــــا نیا همــــچو بــاد سیــــــه دیــــــد چنـدان دلش گشت شـاد
چـو هومـــــان ورا دیــد بـــا یال و کــتف فــــــرو مانـــــد هومــــــان از او در شگفت
بـــــــدو داد پـــــس نامـــــهی شهـریار ابــــا هــــــــدیه و اســــب اســـــتر بـــبار
(فردوسی177:1389،ب170-167)
هومان نیز در این داستان نقاب پیر دانا بر چهره میزند و خود را فردی خیر خواه معرفی میکند به گونهای که در مدت زمان کوتاهی که در این سفر نقشآفرینی میکند؛ تأثیری شگرف بر سهراب میگذارد. از سویی شرایط سنی و روحی سهراب ایجاب میکند که راهنمایی داشته باشد و همچنین در شناخت پدر به یاری او بیاید. ولی با این وجود در حملهی رستم به سپاه توران، هومان که رستم را بارها دیده و شناخته است؛ نام جنگجوی ایرانی که همان رستم بوده است را به سهراب نمیگوید:
بـــــدو گفـت هومــان کــه در کـــــارزار رسیــــدست رستــــــــم بمــــــن انـدر بـار
(همان:195،ب823).
بدیـــن رخــش مانـــد همـی رخـش اوی ولیکـــــن نـــــدارد پـــــــی و پخــش اوی
(همان،ب825)
هومان حتی رستم را مردی “پرخاشجوی” معرفی میکند:
بیامـــد یکــــــی مــرد پرخــــــاشجوی بــــــــرین لشکـــــر گشــــن بنهـــاد روی

Share