ویژگیهای شخصیتی

مبحث اول: مفهوم عوامل جرم زا و اهمیّت آن
خسارات جانی و مالی فراوانی که از پدیده ضداجتماعی به بار میآید دولتها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است. درباره ضرورت مبارزه، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچه اختلافی باشد درباره شیوههای مبارزه است; اینکه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود یا آن که راههای دیگری هم در نظر گرفت.
برای مبارزه اساسی با پدیده ضداجتماعی باید با علل آن به مبارزه برخواست نه با معلول، قرن هاست که دولتها راه مبارزه را محدود و منحصر به برقراری و تشدید مجازات نمودهاند. این سیاست کیفری نه تنها از میزان بزه نکاسته، بلکه تعداد آنها روز به روز قوس صعودی پیموده است.
از سوی دیگر، همان گونه که در بیماری های جسمی، پیشگیری به درمان ترجیح دارد، در بیماریهای روحی و روانی نیز بهتر است پیش از آنکه فرد دچار اختلال گردد به فکر پیشگیری بود. در خصوص بزهکاری و جرم نوجوانان دو مسئله اهمیّت دارد:
اول اینکه چه عواملی آنان را به سوی جرم سوق میدهد و دوم اینکه چگونه باید شخص مبتلا را درمان نمود تا به تدریج از میزان جرم کاسته شود.

گفتار اول: تعریف عامل و انواع آن
.عامل هر وضعیت جسمانی، روانی، یا اجتماعی را گویند که در پیدایش یا افزایش جرم نقش مؤثر داشته باشد. عامل بوجود آورنده جرم نیست بلکه پرورش دهنده آن است. تأثیر عامل بستگی کامل به افراد دارد. زیرا عاملی در یک فرد ممکن است اثرات فراوانی داشته باشد نسبت به دیگر فاقد قدرت و اثر باشد. عوامل را به دو دسته : عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده گروهبندی می کنند .

بند اول: تعریف عامل جرم زا و فرق آن با عناوین مشابه
عوامل جرم زا عواملی هستند که در ارتکاب جرم نقش تعیین کننده دارند. علت ، سبب، انگیزه و شرط عوامل مشابه آن میباشند.
الف- تعریف عامل جرم زا
رایج ترین اصطلاح جرم شناسی است، شناخت عوامل جرم زا نخستین گام در پیدا کردن راه درمان بزهکار و تقلیل بزهکاری و پیشگیری از وقوع بزه از هدف های اصلی جرم شناسی است. عوامل جرم زا عواملی هستند که در ارتکاب جرم نقش تعیین کننده دارند. البته باید تأکید کرد که یک عامل به تنهایی ممکن است در وقوع جرم نقش چندانی نداشته باشد بلکه جرم در اثر برخورد با عوامل دیگر به وقوع بپیوندد. عوامل جرم زا خود به بخش داخلی و خارجی تقسیم میشوند. عوامل زیر ممکن است به نحوی در وقوع جرم تاثیر بگذارد.
ب- فرق عامل با سایرعناوین مشابه
مهمترین عناوین مشابه میتوان به علت، سبب، انگیزه و شرط اشاره کرد.
1- علّت
به پدیده ای که پدیده دیگر ازآن ایجاد می شود علّت میگویند. و پدیده ایجاد شده را معلول مینامند در جرم شناسی علت چیزی است که مستقیماً در بروز جرم نقش دارد و مستقیماً موجب بروز جرم میشود علت آفریننده جرم است در واقع اگر چند عامل با هم جمع شده و جرمی را پدید آورند مجموع آن را علت میگویند. (مانند: بی سوادی، شرایط نامساعد خانوادگی، وضع بد اقتصادی، بیایمانی و بیاعتقادی و… وقتی با هم جمع شوند.)
2- سبب
پدیدهای ناشی از وضع جسمی یا روانی و اجتماعی است که در وقوع افزایش جرایم و خود جرم نقش مهمی را ایفاء مینماید. وهم سبب بوجود آورنده جرم است و هم پرورش دهنده آن میباشد.
3- انگیزه
غرض یا محرک اداره، یک پدیده فردی و درونی و روانی است که آن را علت غایی و یا مقصد و هدف نهایی نیز توصیف میکنند. عدهای از دانشمندان معتقدند که انگیزه، ذوق یا سود و یا احساسی است که فرد را به طرف ارتکاب جرم میکشاند. آنچه در آخرین لحظات مقاومت فرد را درهم میشکند و محرکی قوی برای دست زدن انسان به ارتکاب جرم میباشد. انگیزه پدیده فردی است که ممکن است جنبه روانی یا جسمانی داشته باشد. مانند:( اختلالهای کروموزومی یا وجود نقص عضو)، تفاوت آن با عامل آن است که عامل اساساً پدیدهای کاملاً خارجی است که برانگیزه که ریشه درونی دارد مقدم است.
4- شرط
امری است که در ایجاد شی دیگر مؤثر و سبب اتفاقات و تحریکات اضافی میشود. بعضی از متخصصین، شرط را لازم در وقوع جرایم میدانند و معتقدند که بدون شرط، عملی از قوه به فعل در نمیآید و در نتیجه شرط و علت یکی بوده و قابل تفکیک نیستند . پدیدهای است که زمینه را برای ارتکاب جرایم گوناگون فراهم میکند. این پدیده عوامل تازهای را ایجاد و عوامل موجود را تقویت میکند.(مثل بحرانهای اقتصادی که بروز جرمهایی مانند : معاملات بازار سیاه را ایجاد میکند و از طرف دیگر موجب میشود افرادی که به علت فقر در آستانه ارتکاب جرم قرار گرفته اند، بالفعل مجرم میشوند و به جرایم علیه اموال و حتی اشخاص) دست میزنند.
بند دوم: انواع عوامل جرم زا
علل پدیده جنایی را باید در ویژگیهای شخصیتی بزهکار اعم از جسمانی، روانی و محیطی که او را احاطه کرده است، جست وجو کرد. بدین ترتیب عوامل جرم زا را به دو گروه 1- عوامل فردی یا (درونی) 2-عوامل بیرونی (اجتماعی) که خود به عوامل اجتماعی شخصی و عوامل اجتماعی عمومی میتوان تقسیم کرد.
الف- عوامل فردی (درونی)
عوامل درونی بزهکار با ویژگیهای خود قابل تفکیک به دو گروه ارثی و اکتسابی هستند. عوامل ارثی شامل خودآوردهایی است که کودک از پدر، مادر و نیاکان خود گرفته و هنگام زادن با خود به دنیا آورده است. تأثیر وراثت را در تکوین شخصیت کودک نمیتوان انکار کرد. پژوهشهای سالهای اخیر در زمینه علم وراثت نشان میدهد که پارهای از نابه هنجاریهای کروموزومی تاثیر ژرفی در عواطف، هیجانها و به طور کلی رفتار انسان دارد. ویژگیهای اکتسابی شخصیت انسان سبب میشود پارهای از استعدادهای بالقوه ارثی شکوفا شود یا به عکس سدراهی برای بالندگی آن فراهم شود. این ویژگیها که در جرم زایی آنها نمیتوان تردید کرد گاه به طور غیرارادی بر رشد و نمو جنین تأثیر میگذارد. مانند پیشامدهای استثنایی در دوران بارداری یا آسیب دیدن نوزاد در زایمان غیرطبیعی و گاه به طور ارادی کسب میشود و نمونه آن را میتوان در تمایلات کم و بیش شدید برای مصرف مواد مخدر و در نتیجه دوگانگی در شخصیت معتاد مشاهده کرد. واکنشهای خود به خود یا سنجیده انسان نسبت به محرکهای خارجی یا اطرفیان خود بستگی تام به ساختار شخصیتی او دارد. با این همه از تأثیر عوامل محیط در شکل گیری پدیده بز هکارانه نباید غفلت کرد.

                                                    .