وضعیت سلامت جسمانی

وضعیت سلامت جسمانی

جدول 2-10 : ضابطه بندی بالینی با سالمندان
اجزای
ضابطه بندی توصیف هر جزء
تجارب نخستین رویدادهای تحولی مربوط به بیماری که بیمار تاثیر آنها را در کل زندگی خود مهم می‌داند. تجربه‌ها با باورهای اساسی مفروض ارتباط دارند.
باورهای اساسی فرضیه‌هایی هستند که درمانگر درباره مهمترین باورهای شخصی بیمار، نظر بیمار در مورد دنیا و یا انگیزه‌های بیمار نسبت به دیگران تدوین می‌کند.
باورهای شرطی فرضیه‌هایی است که درمانگر در مورد چگونگی تاثیر باورهای اساسی بر کنش وری روزمره بیمار تدوین می‌کند . بیشتر این باورها معمولاً به شکل جملات اگر … پس… مشخص می‌شوند.
رویدادهای فعال ساز/ آشکار سازها درمانگر و بیمار با همکاری هم در مورد رویدادهای بیرونی، موقعیتها و رویدادهای تنیدگی زایی که آغازگر افسردگی و اضطراب کنونی بیمار است به توافق می‌رسد.
راهبردهای جبران ساز درمانگر درباره چگونگی مقابله بیمار با باورهای سازش نایافته فرضیه سازی می‌کند . اینها باورهایی هستند که جهت دستیابی به تقویت مثبت از سوی دیگران به راهبردهای رفتاری کارآمد تبدیل می‌شوند.
افکار خودآیند منفی ماهیت تکراری افکار منفی که در قالب باورهای اساسی در خلال گستره افسردگی یا اضطراب فعال می‌شوند .
همسانی گروهی باورها و تجربه‌های مشترکی ویژه گروه سنی. اهمیت فرهنگ و تحولات مشترک در زمانی که شخص زندگی می‌کند (سیمر و کوالز، 1999).
سرمایه گذاری نقش بر اهمیت و کنش نقش‌هایی که بیمار متناسب با سنش انجام داده یا از دست داه است تاکید می‌شود.
کنش سلامت وضعیت سلامت جسمانی بیمار از نظر انجام فعالیتهای مستقل و امکان خودگردانی ارزیابی می‌شود.
باورهای اجتماعی فرهنگی درونی سازی یا رد باورهای مربوط به پیر شدن در فرهنگ و جامعه‌ای که سالمندان در آن زندگی می‌کنند.
پیوندهای دروننسلی بررسی تنیدگیها و حمایتهایی که تمام نسلها از روابط نزدیک و مهم دریافت می‌کنند. ارتباطهایی که سبب پیوند افراد با جامعه و فرهنگی می‌شود که در آن زندگی می‌کنند.
2-4-2-7 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی اواخر زندگی
سؤالی که معمولاً مطرح است این است که آیا شناخت – رفتار درمانگری برای اینکه به درمانی اثر بخش برای سالمندان تبدیل گردد نیاز به تغییر دارد؟ (برای بحث کامل درباره این موضوع به فصل 2 و 3 و نیز به لایدلاو (2001) مراجعه کنید). در حالیکه نیازی به جَرح و تعدیلهای عمده در این روی آورد درمانی وجود ندارد اما برخی تعدیلهای عملی می‌توانند این مدل درمانی را اثر بخش تر سازند. جدول 1-4 خلاصه‌ای از برخی تعدیلهای عملی و روشی را که ممکن است هنگام به کاربستن شناخت – رفتار درمانگری با سالمندان لازم باشد، ارایه می‌کند. به منظور بازبینی موضوعات اساسی در کار با سالمندان آسیب پذیر به گرانت و کازی (1995) مراجعه کنید.
جدول 1-4 : تعدیلهای عملی شناخت- رفتار درمانگری برای سالمندان
تعدیل روش موضوعات وابسته به سن
اطلاعات جدید به آهستگی به روشهای متفاوت ارائه شود. اطلاعات مربوط به دفعات مختلف به منظور افزایش رمزگردانی و یادآوری تکرار شود.
از تدابیر یادیار عینی، نظیر تصاویر کاریکاتوری یا سایر کمکهای دیداری و شنیداری ویژه استفاده می‌شود. یادآوری ضرب المثل ،گفتن آن، نشان دادن آن، انجام دادن آن.
به منظور نگهداری تکالیف خانگی و موضوعات مطرح شده در جلسات درمانی پوشه‌ها یا دفترچه‌های یادداشتی را برای بیمار فراهم کند. به دلیل تکرار تکالیف خانگی تشویق شود. برای نشان دادن تفاوت مهم مکرراً از نمودار استفاده کند.
موضوعات هر مرحله را ضبط کند و بیماران را به مرور محتوای آن تشویق کند.برای بررسی بیشتر بیماران به گوش دادن محتوای این جلسات در منزل تشویق شوند.
از همکاریهای بین رشته‌ای استفاده کنید. برای مثال اگر نشانه‌های جسمانی در اثر یک مشکل جسمی تشدید می‌شوند، ارتباط مستقیم با یک پزشک متخصص سالمندان لازم است. سریعاً اطلاعات لازم جهت حل مشکل را فراهم آورید. یا اگر مشکلات بیمار ناشی از ضعف منابع حمایتی ناکافی است ارتباط با یک مددکار اجتماعیی در تیم ممکن است کافی باشد تا یک مداخله مناسب به منظور حل مشکل شروع شود.
همیشه این موضوع را در نظر داشته باشید که آیا ناتوانی مفرط جزء عوامل ایجاد کننده مشکل بیمار است.
برخی از باورهای خرافی مربوط به پیر شدن در بیمار را از طریق فراهم نمودن دانش حاصل از پژوهشهای جدید از بین ببرید .کتابهایی نظیر سالمندی موفق(زو و کان، 1998) و منابعی از قبیل سالمندی فعال(سازمان جهانی بهداشت، 2002) سالمندی :‌بطلان باورهای خرافی (سازمان جهانی بهداشت، 1999) می‌تواند در ایجاد انتظارات مثبتتر و کاهش نا امیدی سالمندان افسرده فوق العاده مفید باشد.
سالمندان اغلب تمایل قوی نسبت به ارایه جزئیات مفصل و مربوط به رویدادهای مهم زندگی ا دارند. این خصیصه به ویژه هنگامی مهم است که آنان در حال انتقال اطلاعات به شرایطی هستند که انتظار دارند شخص دیگری در آن شرایط همکاریهایی را برای آنان فراهم ساخته است.

Share