وضعیت اقتصادی

وضعیت اقتصادی

ب- در مرابحه بسیط، بایع بدون لحاظ وضعیت اقتصادی مشتزیان تنها به انگیزه تجارت و سود شخصی خود کالا را تهیه می کند درحالی که در مرابحه مرکب به ویژه در بخش اقساطی آن، علاوه بر تجارت انگیزه های دیگری برای بایع مطرح است که همکاری با مشتریان برای تهیه ما یحتاج آنان پرداخت تدریجی هزینه آن، احسان به آنان در جلب نظر آنان برای تعیین میزان سود از جمله این انگیزه هاست.
ج- در مرابحه بسیط، بایع واقعاً ریسک می کند چرا که معلوم نیست که کسی آنرا از وی خواهد خرید اما درمرکب، نظربه مواعده انجام شده، ریسک به حداقل می رسد.
د- معمولاً ثمن درمرابحه بسیط، نقدی است و کمتر اتفاق می افتد که ثمن مؤجّل باشد. اما در مرکب معمولاً ثمن مؤجّل است و به ندرت اتفاق می افتد که نقداً پرداخت شود.
علت وجود این فرق اخیرالذکر این است که اساساً مردم از این جهت به مرابحه مرکب روی
می آورند که فاقد پول کافی برای خرید مایحتاج خود هستندو نیاز به این دارند که آنرا قسطی و با مهلت و سررسید معینی بخرند و چنین امری با خرید نقدی معمولاً ناسازگار است .
مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید
بیع مرابحه مزبور مجموعاً از پنج مرحله تشکیل می شود که ذیلاً می آید .
مرحله نخست: درخواست مشتری از بایع مبنی برخرید کالایی معین.
مرحله دوم: تعهد بایع در برابر مشتری مبنی بر خرید کالای سفارش و فروش آن به او.
مرحله سوم: تعهد مشتری در برابر بایع مبنی برخرید کالای مزبور بصورت اقساط و با درصد سود معین.
مرحله چهارم: اقدام بایع به خرید کالای سفارشی.
مرحله پنجم: اقدام بایع به فروش کالای خریداری شده به صورت مرابحه ای.
شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید
متأسفانه در مباحث فقهی معاصر و متأخر شیعه کمتر به این معامله پرداخت شده است و با وجود تعرض روایات امامان معصوم(ع)به آن، اما تنها در خلال کتب فقهی قدمای شیعه همچون شیخ مفید و غیره مطرح شده است. به هرحال شروط کلی صحت عقد بیع، در بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید نیز شرط می باشد، مثل شروط متعاقدین، ثمن و مثمن و عقد. علاوه بر آن شرایط ذیل در بیع مذکور باید وجود داشته باشد:
الف- علم مشتری به ثمن معامله بانک (بایع) در بیع نخست. لذا در صورت جهل مشتری بیع دوم نسبت به ثمن مزبور، بیع دوّم باطل است.
ب- مقدار سود در بیع دوم، معلوم باشد، چرا که جزئی از ثمن است خواه این سود، به مقدار باشد یا به صورت درصد.
ج- ثمن در بیع نخست، هم جنس ربوی مثمن نباشد، درغیر این صورت، بیع مرابحه، ربوی خواهد بود.
د- سرمایه هزینه شده در خرید کالاتوسط بایع، مثلی باشد، نظیر اسکناسها و مکیلات و معدودات.
ه- عقد نخست صحیح باشد.
چنانچه بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید بصورت اقساطی منعقد گردد باید شرایط ذیل نیز در آن لحاظ شود:
الف ـ تعیین مهلت پرداخت که پس از پایان عقد شروع شده و در یک زمان مشخص که مورد توافق طرفین بوده، پایان می پذیرد، مشروط به اینکه زمان پایانی باید مشخص باشد و احتمال کم و زیاد در آن نرود.

Share