وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

ــــــ . کافنامه. گردآورنده یحیی ذکاء. [بی‌جا: بی‌نا]، 1330، 42ص.
1ـ دیباچه نویسنده؛ بخش یکم ـ 2ـ تاریخچه پسوند؛ بخش دوم ـ 3ـ معنی پسوند 4ـ دنباله.
ــــــ . نوشته‌های کسروی در زمینه زبان فارسی. به کوشش حسین یزدانیان. تهران: مرکز نشر سپهر، 1357، 624ص.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
کشانی، خسرو. اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 622؛ زبان شناسی، شماره 14. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1371، 127ص، جدول.
فصل اول ـ پیش‌درآمد: 1ـ تعریف پسوند، 2ـ نقش پسوند، 3ـ دستگاه پسوندی، 4ـ دوره مورد تحقیق، 5ـ منابع تحقیق، 6ـ منابع لغوی؛ فصل دوم ـ تشریح پسوندها و پسوندواره‌ها؛ فصل سوم ـ حرکت پسوندها.
ــــــ . فرهنگ فارسی زانسو. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1372، یازده+438 ص، کتابنامه.
(بیان کلمات و آوانگاری آن‌ها برحسب قیاس واژگانی از چپ به راست).
کشاورز، کریم. هزار سال نثر پارسی. تهران: سازمان کتاب‌های جیبی، 1345، ج1، ص 5ـ40.
سرسخن: تقسیم تاریخ زبان‌های ایرانی؛ زبان‌های مرده ایرانی؛ زبان و لهجه؛ دیگر لهجه‌های ایرانی ایران؛ تقسیم‌بندی زبان‌های کنونی ایران؛ خط زبان‌های ایرانی.
کلباسی، ایران. ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371، 222ص.
فصل اول ـ تعاریف؛ فصل دوم ـ انواع کلمه و وند تصریفی در فارسی؛ فصل سوم ـ واژه مرکب در فارسی؛ فصل چهارم ـ واژه‌های مشتق در فارسی.
ــــــ . فارسی اصفهانی. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1370، 202ص.
فصل اول ـ دستگاه آوایی: الف ـ آواها، ب ـ واحدهای زبرزنجیری، ج ـ فرایندهای آوایی؛ فصل دوم ـ دستور: الف ـ فعل، ب ـ اسم، ج ـ ضمیر، د ـ صفت، ه‍ ـ حرف، و ـ قید، ز ـ عدد، ح ـ صوت، ط ـ کلمه: از نظر ساخت اشتقاق، فصل سوم ـ واژگان: الف ـ فهرست افعال، ب ـ فهرست سایر واژه‌ها، ج ـ اوزان.
ــــــ . فارسی ایران و تاجیکستان (یک بررسی مقابله‌ای). سلسله مباحث آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 14. تهران: وزارت امور خارجه، مؤ سسه چاپ و انتشارات، 1374، بیست+405 ص، نقشه، جدول.
فصل اول ـ ایران، تاجیکستان و زبان فارسی؛ فصل دوم ـ نظام آوایی و واجی: 1ـ واکه‌ها، 2ـ هم‌خوان‌ها، 3ـ واکه‌های دوگانه (مرکب)، 4ـ خوشه‌های هم خوان‌ها، 6ـ جدول واکه‌ای؛ فصل سوم ـ ساخت واژه (صرف): 1ـ اسم، 2ـ ضمیر، 3ـ صفت، 4ـ عدد، 5ـ قید، 6ـ نقش نماها، 7ـ صوت، 8ـ ادات، 9ـ فعل؛ فصل چهارم ـ ساخت جمله (نحو): 1ـ مواردی از تفاوت‌های نحوی 2ـ بررسی چند متن چاپ شده تاجیکی 3ـ تعدادی جمله تاجیکی.
ــــــ . گویش کردی مهاباد. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362، 231ص، نمودار، جدول.
فصل اول ـ دستگاه واجی: الف ـ جدول هم خوان‌ها، ب ـ جدول واکه‌ها، ج ـ مشخصات آوایی هم خوان‌ها، د ـ مشخصات آوایی واکه‌ها، ه‍ ـ ساختمان هجا، وـ خوشه‌های هم خوانی، ز ـ هجاهای تکیه‌بر؛ فصل دوم ـ دستور: قسمت اول ـ صرف: الف ـ گروه اسمی، ب ـ فعل، ج ـ نقش‌نماها، د ـ اصوات، ه‍ ـ ساختمان قاموسی واژه، قسمت دوم ـ نحو: الف ـ تعریف جمله و اجزاء آن، ب ـ انواع جمله از نظر نوع فعل، ج ـ انواع جمله از نظر آهنگ کلام، د ـ شناسایی اجزاء جمله و جای آنها، ه‍ ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص، وـ ضمایر شخصی به عنوان فاعل و مفعول آزاد و غیرآزاد، ز ـ جای ضمایر شخصی پیوسته فاعلی در جمله، ح ـ جای ضمایر شخصی پیوسته مفعولی در جمله، ی ـ جمله شرطی؛ فصل سوم ـ شباهت کردی با فارسی (گونه‌ محاوره‌ای تهران): الف ـ شباهت دستوری، ب ـ شباهت‌های واژگانی؛ فصل چهارم ـ جمله و متن کردی.
ــــــ . گویش کلاردشت (رودبارک). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376، بیست و پنج+279ص.
فصل اول ـ بررسی آواشناختی و واج‌شناختی: 1ـ واکه‌ها 2ـ هم خوان‌ها 3ـ ساختمان هجا 4ـ تکیه 5ـ تفاوت‌های آوایی؛ فصل دوم ـ صرف (ساخت واژه): 1ـ اسم 2ـ ضمیر 3ـ صفت 4ـ عدد 5ـ قید 6ـ نقش نماها 7ـ اصوات 8ـ فعل 9ـ واژه‌های غیرفعلی از نظر ساختمان؛ فصل سوم ـ نحو (ساخت جمله): 1ـ انواع گروه در جمله 2ـ جمله و اجزاء آن 3ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار 4ـ جمله با فعل اسنادی 5ـ انواع مفعول 6ـ انواع جمله از نظر تعداد 7ـ جمله شرطی 8ـ انواع جمله از نظر وجه 9ـ انواع جمله از نظر آهنگ؛ ملحقات.
ــــــ . گویش کلیمیان اصفهان (یک گویش ایرانی). سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 762. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373، 240ص، جدول.
فصل اول ـ بررسی آواشناختی و واج‌شناختی: واج‌ها و واج‌گونه‌های مهم آنها؛ فصل دوم ـ صرف (ساخت واژه): الف ـ ساخت تصریفی واژه: 1ـ اسم 2ـ ضمیر 3ـ صفت 4ـ قید 5ـ عدد 6ـ نقش‌نماها 7ـ اصوات 8ـ فعل، ب ـ ساخت اشتقاقی واژه: 9ـ انواع واژه از نظر ساخت اشتقاقی 10ـ وندهای اشتقاقی 11ـ انواع فعل مرکب 12ـ انواع واژه‌های مرکب غیرفعلی؛ فصل سوم ـ نحو (ساخت جمله): 1ـ تعریف جمله 2ـ اجزاء جمله و جای آنها 3ـ گروه و انواع آن در جمله 4ـ انواع مفعول 5ـ جای ضمایر شخصی پیوسته به عنوان فاعل یا مفعول در جمله 6ـ جمله با فعل اسنادی 7ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار 8ـ انواع جمله از نظر تعداد فعل 9ـ جمله شرطی 10ـ انواع جمله از نظر آهنگ؛ ملحقات.
کنت، رولاند گراب (kent , Roland Grubb). فارسی باستان: دستور زبان، متون، واژه‌نامه. ترجمه سعید عریان. سلسله انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، زبان و ادبیات، شماره 12. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1379، 711 ص.
بخش نخست ـ دستور زبان: فصل I زمینه زبان شناسی فارسی باستان، فصل II خط فارسی باستانی، فصل III نظام آوایی، فصل IV ساخت بن‌های اسمی و صفتی، فصل Vـ صرف اسامی، صفات، ضمایر فعل، VI بن‌ها و ساخت‌ افعال، VII نحو و سبک؛ بخش‌ها (با اشاره به نکات دستوری آنها)؛ بخش دیگر ـ متن‌ها؛ بخش سدیگر ـ واژه‌نامه.
کوهپایه‌ای، محمد؛ قهرمانی، پرویز. طرحی از دستور زبان فارسی. اراک: [بی‌نا]، 1335، د+82ص.*

Share