وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

______. «قلاع، سابقه تاریخی»، معماری ایران دوره اسلامی، به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: چاپخانه ارشاد اسلامی، 1366.
سرافراز، علی اکبر. «بیشاپور»، شهرهای ایران، به کوشش محمدیوسف کیانی، تهران، جهاد دانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366، ج2، ص‌22- 74.
سعیدی، عباس. «بازار، بازار در عصر اسلامی». دایرهالمعارف بزرگ اسلامی. تهران: مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، 1381. ج11، ص120-122.
سلطان‌زاده، «بازارها در شهرهای ایران»، شهرهای ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: جهاد دانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366. ص383 – 456.
صراف، محمد رحیم. «هگمتانه»، شهرهای ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی، 1368.
عبدی، کامیار. «پایتخت‌های شاهنشاهی هخامنشی»، پایتخت‌های ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374. ص147 – 234.
عسگراف، ع. «آغاز عصر آهن در ماورای آمودریا»، تاریخ تمدن‌های آسیای مرکزی. ج1. بخش اول، ترجمۀ صادق ملک شهمیرزادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1375.
علیمردانی، مسعود. «سیر تحول پدیده شهرنشینی و ویژگی‌های اجتماعی شهرنشینان در اندیشه ابن خلدون». مجله علوم انسانی ویژه تاریخ، دانشگاه الزهرا، سال شانزدهم، شماره 59، تابستان 1385، ص 97 – 123.
فرای، ر. ن. «سامانیان»، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه (پژوهش دانشگاه کمبریج). ترجمۀ حسن انوشه. تهران: امیرکبیر، 1363.ص119 – 141.
فلامکی، منصور.«شکل‌گیری شهرهای ایران»، شهرهای ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی، 1366، ج2، ص‌1- 21.
کابلی، میرعابدین. «شهداد»، شهرهای ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: جهاد دانشگاهی و وزارت ارشاد اسلامی، 1368. ص66 – 106.
کارستن کولپ، «سیر و تحول اندیشۀ دینی: دورۀ پارتیان». تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، به کوشش احسان یارشاطر. ترجمۀ حسن انوشه. تهران: امیرکبیر، 1381. ج3، قسمت دوم، ص 256- 280.
کاهن، کلود. «قبایل، شهرها و سازمانبندی اجتماعی»، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه (پژوهش دانشگاه کمبریج). ترجمۀ حسن انوشه. تهران: امیرکبیر، 1363. ص263 – 282.
کریستوفر برونر، «تقسیمات جغرافیایی و اداری، ماندگاه‌ها و اقتصاد»، در تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج3، قسمت دوم، به کوشش احسان یارشاطر، ترجمۀ حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1381، ص‌149- 188.
کریمی، اصغر. «تیسفون»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج8. تهران: بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، 1383.
______. «معماری ارگ بم و صنعت ابریشم»، مجموعه مقالات دومین کنگره معماری و شهرسازی، ارگ بم، تهران: سازمان میراث فرهنگی، 1382.ج1، ص241 – 270.
کلایس، ولفرام. «شهرهای اورارتو»، نظری اجمالی به شهر و شهرنشینی در ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: ارشاد اسلامی، 1365. ص78 – 94.
کولپ، کارستن. «سیر و تحول اندیشۀ دینی: دورۀ پارتیان»، تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج3، قسمت دوم، به کوشش احسان یارشاطر، ترجمۀ حسن انوشه. تهران: امیرکبیر، 1381.ص239 – 280.
کیانی، محمدیوسف. «پایتخت‌های ساسانیان»، پایتخت‌های ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: سازمان میراث فرهنگی، 1374.ص281 – 300.
کیانی، محمدیوسف، «پایتخت‌های اشکانیان»، در پایتخت‌های ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: سازمان میراث فرهنگی، 1374. ص235 – 280.
______. «شهر جرجان». در نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی در ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: ارشاد اسلامی و هما، 1365، ص230 – 266.

Share