همگرایی فرهنگی

همگرایی فرهنگی

تاریخ ایران گواه آنست که هرگاه رهبران و مدیران کلان کشور در این وظیفه کوتاهی کردند، کشوربه دست بیگانگان افتاد. اما نکته مهم آنست که ایرانیان از دیدگاه فرهنگی نه تنها شکست نخورده‌اند، بلکه فرهنگ خود را به مهاجمان دیکته هم کردند (محسنی نیا، 1382).
بنابراین گرگان مردم نما که خود را صاحبان جهان می‌دانند، برای چیرگی بر این مرز و بوم راهی دیگر را برگزیدند. آنها با بریدن مردم از ریشه‌های فرهنگی ایشان و نمایاندن ویژگی‌های ویران کننده به جای فرهنگ، می‌کوشند تا بر روح مردم چیره گردند. ایران گرامی اگر نه نخستین، ولی یکی از بنیانگزاران فرهنگ انسانی در جهان است. از آنجا که ایران فرهنگی شمار بزرگی از کشورها را در بر می‌گیرد، شناخت فرهنگ و ریشه‌های فرهنگ می‌تواند به همزبانی وهمدلی مردم این کشورها بیانجامد و آرامش و آبادی را در میان آنها نهادینه سازد.
مرگ سرنوشت هر کسی است که در هر فرهنگی به گونه‌ای تعریف شده است. این تعریف ریشه باورها، فرهنگ و در پی آنها رفتارهای آن مردم است. در این نوشتار کوشش می‌شود با بررسی بیت‌‌های شاهنامه که در آنها از بهشت و دوزخ یاد شده و همسنجی آن با آموزش‌های گات‌ها (آموزش‌های آسمانی زرتشتیان) ریشه‌های باور شاهنامه به جهان پس از مرگ جستجو شود. امروزه آموزش‌های گات‌ها در میانه کتاب یسنا جای داده شده‌است. کتاب یسنا 72 هات (هائیتی=سرود =فصل =بخش) دارد که 17 هات از آن (از هات 28 تا 34، 43تا 51 و 53) گات‌ها است. هر هات چندین بند دارد که با شماره یاد می‌گردد.
با یاری آموزگار گاتاشناسی موبدیار مهران غیبی، برای بهتر فهمیدن گات‌ها چند برگردان فارسی (آذرگشسب، 1351؛ جعفری، 1359؛ دوانلو، 1387، رضی، 1363؛ شهزادی، 1381؛ شهمردان، 1364) را هم سنجی (مقایسه) و مفهوم آن در این نوشتار بکار برده شد. این نوشتار دستاورد همسنجی آموزش‌های گات‌ها با سرودهای شاهنامه برای دریافتن نقش گات‌ها در رابطه با جهان پس از مرگ در شاهنامه است.
فصل اوّل
کلّیات
1-1 بیان مسئله
شاهنامه جایگاه والایی در کشورهای ایرانی (ایران فرهنگی) از جمله ایران دارد. شناخت ریشه باورهای شاهنامه به شناخت فرهنگ کشورهای ایرانی و همگرایی فرهنگی آنها برای گسترش دوستی و آرامش (صلح) بایسته است. آرمان‌ها و باورهای مردم در گزینش راه زندگی اثر بزرگی دارد. چگونه زیستن مردم در گرو باور ایشان به جهان پس از مرگ و باور ایشان به چنین جهانی است. در این پژوهش تلاش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ و تاثیر دین زرتشتی بر این دیدگاه بررسی و نشان داده شود.
1-2 اهمیت تحقیق
دغدغه مرگ و جهان پس از آن یکی از مضوعات مهم و اساسی که همیشه اندیشه آدمی را به خود مشغول ساختهاست و آنچه به زندگی دنیائی معنا میدهد هدفدار بودن آنست همگامی و همراهی دائمی مرگ و زندگی در شاهنامه زمینه را برای نزدیک شدن به انسان زیستن و انسان مردن فراهم میسازد.
از این رو اهمیت بررسی مسئله یادآوری مرگ، معنابخش زندگی است، یعنی اینکه نتیجه چگونه زندگی کردن هر کس در این دنیا جهان پس از مرگ او را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
1-3 اهداف تحقیق
شناخت فرهنگ و باورهای مردم کشورهای ایرانی (ایران فرهنگی)
بررسی دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ
ارزیابی تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ
1-4 پرسشهای تحقیق
دیدگاه شاهنامه در باره مرگ چیست؟
دیدگاه شاهنامه درباره جهان پس از مرگ چیست؟
دیدگاه گاتها در باره مرگ چیست ؟
دیدگاه گاتها در باره جهان پس از مرگ چیست؟
دیدگاه گاتها با دیدگاه شاهنامه تا چه اندازه همخوانی دارد؟
دیدگاه شاهنامه در باره تاثیر باور مرگ بر رفتار زندگان چیست؟
1-5 فرضیه های تحقیق
به نظر میرسد دوستی و آرامش تنها از راه شناخت بهتر و بیشتر ریشه‌های فرهنگی پایدار خواهد ماند.

Share