همبستگی پیرسون

همبستگی پیرسون

جدول شماره(4-155): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100 ) بر حسب بعد خودکارآمدی 238
جدول شماره(4-156): شاخصهای آماری (0 تا 100 ) بر حسب بعد خودکارآمدی 238
جدول شماره(4-157): توزیع درصدی پاسخگویان به گویههای بعد امیدواری 239
جدول شماره(4-158): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100 ) بر حسب بعد امیدواری 240
جدول شماره(4-159): شاخصهای آماری (0 تا 100 ) بر حسب بعد امیدواری 240
جدول شماره(4-160): توزیع درصدی ( 0 تا 100) پاسخگویان به ابعاد متغیرشادمانی 241
جدول شماره(4-161): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100) بر حسب شاخص کل احساس شادمانی 241
جدول شماره(4-162): شاخصهای آماری (0 تا 100 ) بر حسب شاخص کل احساس شادمانی 242
جدول شماره(4-163): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها و احساس نابرابری 244
جدول شماره(4-164): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیرهای عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها و احساس نابرابری 244
جدول شماره(4-165): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها و طرد اجتما ……246
جدول شماره(4-166): نتایج آزمون هبستگی پیرسون بین ابعاد متغیرهای عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها و طرد اجتماعی 246
جدول شماره(4-167): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها و احساس شادمانی 247
جدول شماره(4-168): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیرهای عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها و احساس شادمانی 248
جدول شماره(4-169): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای احساس نابرابری و طرد اجتماعی 249
جدول شماره(4-170): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیرهای احساس نابرابری و طرد اجتماعی 249
جدول شماره(4-171): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای احساس نابرابری و احساس شادمانی 250
جدول شماره(4-172): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیرهای احساس نابرابری و احساس شادمانی 251
جدول شماره(4-173): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای طرد اجتماعی و احساس بیانصافی 252
جدول شماره(4-174): نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپرمن بین ابعاد متغیرهای طرد اجتماعی و احساس بیانصافی 253
جدول شماره(4-175): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای احساس بیانصافی و احساس شادمانی 254
جدول شماره(4-176): نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپرمن بین ابعاد متغیرهای احساس بیانصافی و احساس شادمانی 254
جدول شماره(4-177): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای طرد اجتماعی و احساس شادمانی 255
جدول شماره(4-178): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیرهای طرد اجتماعی و احساس شادمانی 255
جدول شماره(4-179): نتایج آزمون رگرسیون در گام آخر 257
جدول شماره(4-180): نتایج آزمون F رگرسیون در گام آخر 257

Share