سبز اندیشان امروز

هزینه بازاریابی

WFD چتری برای تمامی سیاست های آبی مرتبط فراهم کرد، تعدادی از دستورالعمل های سابق را نسخ نمود، ارتباط نزدیکی بین حفاظت از طبیعت و بکارگیری ابزارهای مدیریتی (مانند: مشارکت عمومی، اجرای طرح های یکپارچه و بلند مدت) ایجاد نمود م مبنایی برای ابتکارات یعدی حقوقی فراهم کرد
هدف دستورالعمل چارچوبی آب حفاظت یکپارچه زیستی و طبیعی تمامی اکوسیستم های آبی و بنابراین ایجاد مبنایی برای استفاده پایدار از آب می باشد. اهداف زیست محیطی در ماده 4 WFD مقرر گردیده است. هدف عام وکلی، دستیابی به «وضعیت مطلوب» (عبداللهی،237،1392) برای تمامی منابع آبی تا دسامبر 2015 می باشد.
بخش عمده ای از دستورالعمل چارچوبی آب (WFD) راجع به طرح ها و اقدامات مدیریتی است که به منظور دستیابی به اهداف می باشد. این اقدامات شامل تعیین مقامات محلی حوضه آبی، ارزش گذاری زیست محیطی و اقتصادی، تحلیلی در خصوص آثار عدم دستیابی به اهداف، اطلاع رسانی عمومی، برنامه و طرح اقدامات و در نهایت ایجاد طرح های مدیریتی آبی که به صورت دوره ای نیازمند اصلاح و تجدید نظر می باشند، است. بسیاری از سازو کارهای اجرایی که می بایست انجام گیرد، پیچیده بوده و تکالیف گسترده ای را برای دولت ملی برای اجرای آن ها ایجاد می کند.
______________________________
1 See Article 2 of the EC Treaty.
دستورالعمل چارچوبی آب (WFD) در راستای حفاظت از منابع آبی از جمله تالاب ها از اهداف و سیاست های راهبردی ذیل مورد حمایت به عمل می آورد:
توسعه سیاست های یکپارچه به منظور بهره برداری پایدار بلند مدت از آب و اجرای سیاست مذکور بر اساس اصل بومی سازی سیاست های مذکور؛
گسترش قلمرو حفاظت از آب نسبت به تمامی منابع آبی؛ آبهای سطحی، اب های ساحلی و آب های زیر زیرزمینی؛
حصول وضعیت مطلوب برای تمامی منابع آبی در یک چارچوب زمانی مشخص و حفاظت از وضعیت مورد نظر در مواردی که سابقا وجود داشته؛
پایه ریزی مدیریت آبی حوضه رودخانه، همراه با تعاملات و همکاری مناسب راجع به حوضه رودخانه بین المللی؛
تعیین ارزش و بهای استفاده از آب، لحاظ اصل هزینه بازاریابی منابع آبی و مطابقت با اصل پرداخت توسط آلوده کننده؛
تشویق مشارکت گسترده شهروندان؛
کارآمدن کردن قوانین و مقررات. (kampa&other,2007,11)
نقش تالاب ها در دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا بر اساس سند راهنمای شماره 12 تحت عنوان «نقش تالاب ها در دستورالعمل چارچوبی آب» به طور مبسوط شرح داده شده است. در این سند تعریفی از تالاب ها صورت نگرفته است. اما با این وجود این قلمرو آبی از لحاظ نقش کارکردیشان در ارتباط با WFD در نظر گرفته شده اند. این به معنای ارتباط بین منابع آبی و مناطق تالابی مجاور از یک سو و نقش تالاب ها در چرخه هیدرولوژیکی حوضه رودخانه از سوی دیگر است. در متن WFD، در مواردی که بین تالاب ها و اهداف دستورالعمل به منظور حفاظت از آب های سطحی، آب های زیرزمینی، آب های مرزی و ساحلی ارتباطی وجود دارد، این قلمرو آبی (تالاب ها) را دارای اهمیت می نماید. (riza,2007,2)
دستورالعمل زیستگاه ها 1 و دستورالعمل پرندگان 2
______________________________
1 Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats of wild fauna and flora (the Habitats directive)
:http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/habitats_directive/index_en.htm
2 Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds (the Birds directive):
http://ec.europa.eu/environment /nature/ nature_conservation/ eu_nature_legislation/ Birds_directive/index_en.htm
حفاظت از تنوع زیستی و چشم اندازهای طبیعی طبیعی در اروپا از تاریخ و گذشته طولانی برخوردار است و در سطح اتحادیه اروپا توجه ویژه ای به این بخش از محیط زیست صورت گرفته است.

                                                    .